Άρθρο 29 – Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4342/2015

Η παράγραφος του άρθρου 20 του ν. 4342/2015 (Α΄143) αριθμείται σε παράγραφο 1 και προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκροτείται Επιτροπή για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ανταγωνιστικών διαδικασιών στην ενεργειακή απόδοση, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια».