Άρθρο 03 – Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου

1. Οι προσλήψεις πάσης φύσεως προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου γίνονται στο πλαίσιο της πολιτικής προσλήψεων που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών. Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία εκδίδεται από τη ΔΕΗ ΑΕ και δημοσιεύεται σε κάθε περίπτωση στην ιστοσελίδα της, με την οποία καθορίζονται:
α) Ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί.
β) Τα απαιτούμενα κατά κατηγορία/ειδικότητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
γ) Τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότησή τους.
δ) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους.
ε) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής τους.
στ) Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων και σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου της νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας.
ζ) Το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.

2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριμελή τουλάχιστον Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε.. Η Επιτροπή συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της καταχώρισης αυτών στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ. Η Επιτροπή που έχει την ευθύνη της κατάρτισης των πινάκων εξετάζει τις ενστάσεις και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο ΑΣΕΠ για έλεγχο εντός δέκα (10) ημερών από την κατάρτισή του. Το ΑΣΕΠ, αφού ελέγξει τη νομιμότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων, σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κυρώνει αυτόν και τον επιστρέφει στη ΔΕΗ Α.Ε. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών, τεκμαίρεται η έγκριση από το ΑΣΕΠ του οριστικού πίνακα προσληπτέων.

3. Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου που καταρτίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος διέπονται από τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα και από τις διατάξεις της προκήρυξης, κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα στην επιχείρηση Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ ή από οποιαδήποτε άλλη επιχειρησιακή συμφωνία, ρύθμιση ή συνήθεια, ιδίως ως προς τις αποδοχές των νεοπροσλαμβανομένων, τις άδειες, τις κάθε είδους προσαυξήσεις των αποδοχών, τα επιδόματα και λοιπές παροχές, καθώς και τους όρους και τη διαδικασία των απολύσεων. Ειδικότερα, συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου των προσλαμβανομένων που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, μπορούν να καταγγέλλονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.
Η πλήρωση θέσεων προσωπικού στη ΔΕΗ ΑΕ εξαιρείται από τις ρυθμίσεις των διατάξεων των παρ. 1, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 (Α 40), των παρ. 20 α, 21 και 22 του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 (Α 54), των παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 49 του Ν. 3943/2011 (Α 66), της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012 (Α 14) και της παρ. 20 του άρθρου 14 του Ν. 2266/1994 (Α 218), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ.1 του άρθρου 5 του Ν. 2839/2000 (Α 196).

 • Κε Υπουργέ,
  ακολουθούν συνοπτικά σχόλια του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ (και ΑΔΜΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ, ΕΧΕ) για το
  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΕ»

  Σχόλια ανά Άρθρο
  Άρθρο 3
  Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου
  Σε κάθε περίπτωση όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να διέπονται από σαφώς προσδιορισμένο Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού (ΚΚΠ) και Συλλογική Σχέση Εργασίας, ακόμη και στην περίπτωση των διευθυντικών στελεχών έστω και εάν απαιτείται στην περίπτωση αυτή διαφοροποιημένη ΣΣΕ ως προς το υπόλοιπο προσωπικό, προς εξασφάλιση κοινού οφέλους Εργοδότη και εργαζομένου-στελέχους.
  Είναι επιτακτική η ανάγκη πρόσληψης μόνιμου τεχνικού προσωπικού όλων των βαθμίδων για κάλυψη σημαντικών κενών που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια με την αποχώρηση εξειδικευμένου προσωπικού σε συνδυασμό με την καθυστέρηση και τους περιορισμούς των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, με προτεραιότητα τις μονάδες πρώτης γραμμής (ΜΔΝ, Περιοχές, ΑΗΣ…) και τις κεντροβαρικές διευθύνσεις.

  Άρθρα 3 & 4
  Μείζον θέμα αποτελεί το απαράδεκτο σημερινό καθεστώς αμοιβών – παγκόσμια πρωτοτυπία κατά το οποίο λόγω πλαφόν δεν αμείβεται η θέση ευθύνης (επίδομα ευθύνης) και έχει επέλθει μισθολογική ισοπέδωση των στελεχών τα τελευταία 10 έτη. Μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού, βελτίωσης της απόδοσης της Επιχείρησης και απεμπλοκής από τις στρεβλώσεις του δημοσίου πως είναι δυνατόν να παρατείνει την αδιανόητη πραγματικότητα (διευθυντής κλάδου, τομεάρχης, υποτομεάρχης, να συνεχίζει να αμείβεται σε αρκετές περιπτώσεις χαμηλότερα από υφιστάμενο του). Κατάσταση τραγική ιδίως σε θέσεις ιδιαίτερα αυξημένης ευθύνης και απαιτήσεων.

  Βασική προϋπόθεση επιτυχίας της οποιασδήποτε προσπάθειας εκσυγχρονισμού του Ομίλου, αποτελούν, η διαφύλαξη των εργασιακών σχέσεων και των εργασιακών δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις, οι αξιοπρεπείς αμοιβές σε όλες τις βαθμίδες συνδεδεμένες με τις ευθύνες και την απόδοση του εργαζομένου και η διαφύλαξη του δημόσιου – κοινωνικού χαρακτήρα του Ομίλου ΔΕΗ και των συναφών εταιρειών.

  Στην Αιτιολογική Έκθεση αναφέρεται ότι: «Έτσι, τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη έχουν την ευθύνη μεγάλων επιχειρησιακών μονάδων, οι οποίες απασχολούν πλήθος εργαζομένων, διαχειρίζονται πάγια μεγάλης αξίας, παίρνουν αποφάσεις υψηλού ρίσκου και καλούνται να επιλύσουν συχνά προβλήματα υψηλού κόστους. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να υπάρχει η ευελιξία τα στελέχη αυτά να αντλούνται και από την αγορά, όπως και μέσα από την εταιρεία, να λογοδοτούν αλλά και να κινητροδοτούνται επαρκώς για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που αναφέρθηκαν.»
  Ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά έχει ένας Δ/ντής Σταθμού Παραγωγής, Δ/ντής Ορυχείου, Βοηθός Δντής, Δντής Κλάδου και σε αρκετές περιπτώσεις Τομεάρχης και Υποτομεάρχης (Δντές Περιοχών, ΑΣΠ, ΤΣΠ κλπ)) – Γιατί αυτοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στο πλαφόν;

  Άρθρο 4
  Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου
  Οι ανάγκες προσωπικού κυρίως στα τεχνικά αντικείμενα που απαιτούν πολυετή συνεχή εκπαίδευση, εμπειρία και εξειδίκευση θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και όχι εποχιακού. Η κάθε καταξιωμένη εταιρεία στην αγορά (εγχώρια, ευρωπαϊκή και διεθνή) κτίζει το μέλλον της, επενδύοντας σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της που εκπαιδεύει και αξιοποιεί συνεχώς και όχι μόνο σε προσλήψεις στοχευμένων ομάδων πχ εποχιακό προσωπικό ή διευθυντικά στελέχη, πράξεις που τελικά εξελίσσονται ακούσια ή εκούσια σε πελατειακές και μόνο σχέσεις.

  Άρθρα 4 & 5
  Για όλα τα στελέχη να θεσπισθεί ασυμβίβαστο εργασίας σε ανταγωνιστικές εταιρείες για τα επόμενα 5 έτη από τη λήξη της σύμβασης εργασίας του στελέχους στις εταιρείες του Ομίλου ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ.
  Οι αμοιβές των στελεχών που θα εξαιρούνται του πλαφόν του Γενικού Γραμματέα θα πρέπει να προκύπτουν από ολοκληρωμένο διαφανές και σαφώς προσδιορισμένο σύστημα αμοιβών στελεχών ώστε να λειτουργήσουν ως παρακίνηση και επιβράβευση της επίτευξης των στρατηγικών στόχων της εταιρείας και όχι να παρέχονται ανεξέλεγκτα διαφοροποιημένες κατά περίπτωση διότι η προκληθείσα ζημία θα είναι μεγαλύτερη από τα προσδοκόμενα οφέλη. Είναι αναγκαίο ένα ενιαίο σύστημα αμοιβών στελεχών με σαφώς προσδιορισμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που θα αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων συντελεστών βαρύτητας ως προς την επίτευξη των στόχων και εν γένει τη βραχυπρόθεσμη αλλά και την μακροπρόθεσμη απόδοση του στελέχους.
  Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει τα στελέχη να διαχωρισθούν ως προς τις αμοιβές σε στελέχη δύο ταχυτήτων, σε αυτά από την αγορά και στα άλλα από την εταιρεία.
  Με το νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζεται η μισθολογική ισοπέδωση έμπειρων στελεχών που δεν έχουν καμία μισθολογική εξέλιξη εδώ και μία δεκαετία παρά μόνο μισθολογική μείωση της τάξεως του 50%, πέραν αυτών που θα αναρριχηθούν σε θέσεις Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών.
  Το παρόν ΝΣ θα πρέπει να επιλύσει το προαναφερόμενο πρόβλημα, με την εξαίρεση του επιδόματος ευθύνης από το πλαφόν, πρόταση του Συλλόγου η οποία είχε υιοθετηθεί θετικά από την αρμόδια επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το 2014, στο πλαίσιο διαβούλευσης σ/ν για τη ΔΕΗ-ΑΔΜΗΕ, αλλά δεν ολοκληρώθηκε.
  Η συμμετοχή των στελεχών της αγοράς στο στελεχιακό δυναμικό των εταιρειών του Ομίλου ως προς τις γενικές δραστηριότητες (HR, LOGISTICS, MARKETING… ) δεν μας βρίσκει εντελώς αντίθετους, αλλά προβληματιζόμαστε ιδιαίτερα εάν στην προσπάθεια αλλαγών που επιδιώκεται με το σ/ν δεν υπάρξει αξιοποίηση και πρόταξη, του έμπειρου και εξειδικευμένου στελεχιακού εσωτερικού ανθρώπινου δυναμικού, σε διευθυντικές θέσεις στις τεχνικές διευθύνσεις που είναι κοινώς αποδεκτό ότι αποτελεί το κύριο asset του Ομίλου ΔΕΗ. Για το λόγο αυτό προτείνεται η επιλογή διευθυντικών στελεχών για τις τεχνικές διευθύνσεις να γίνεται από τα εσωτερικά στελέχη σε ποσοστό τουλάχιστο 80%.
  Με το υφιστάμενο σ/ν δεν προβλέπεται τι θα γίνει όταν αιτηθούν συνταξιούχοι να συμμετάσχουν στη δημόσια προκήρυξη (άρθρο 4, παρ.1) για να επιστρέψουν στην ενεργό υπηρεσία ως «νέα» στελέχη της αγοράς. Αντιθέτως είναι φανερό ότι η παρ 2 του άρθρου 4 θα προσελκύσει στελέχη που συνταξιοδοτήθηκαν με πλήρη θεμελίωση και αποχώρησαν, για να επιστρέψουν ως στελέχη της αγοράς με μισθούς εκτός πλαφόν. Τα νεότερα στελέχη της εταιρείας και τα στελέχη που παράγουν πρωτογενή εργασία, θα παραμένουν παρατηρητές εγκλωβισμένοι στο πλαφόν χωρίς δυνατότητα μισθολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης, αφού οι θέσεις θα κλείνουν από την αγορά και από τους ως άνω συνταξιούχους της εταιρείας που θα επιστρέφουν με μόνο κίνητρο τις υψηλές αμοιβές; Ποιος τελικά θα δουλεύει; Που θα οδηγηθούν οι εταιρείες;
  Μετά τη λήξη της 3ετούς θητείας δεν προσδιορίζεται στο ν/σ τι θα γίνεται με τα στελέχη της εταιρείας που θα αποχωρούν από τη διευθυντική θέση που κατείχαν όπως και για τα στελέχη που θα έχουν έρθει από την αγορά.
  Μετά τη λήξη της τριετίας ή της ανανέωσης της, για τα εσωτερικά στελέχη εφόσον απέδωσαν σύμφωνα με τους στόχους, θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο να προβλεφθεί η περαιτέρω αξιοποίηση τους στην εταιρεία πχ ως ειδικά στελέχη ή τεχνικοί σύμβουλοι.
  Παραλληλισμοί με ΟΤΕ, Τράπεζες κλπ θα πρέπει να αποφευχθούν γιατί τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά. Οι προαναφερόμενοι οργανισμοί στηρίζονται κατά κύριο λόγο στη παροχή υπηρεσιών και δεν έχουν παραγωγή και μάλιστα παραγωγή που αποτελεί τη βάση της ασφάλειας του Εθνικού Ενεργειακού Εφοδιασμού.

  Άρθρο 8
  Στην 1η παράγραφο αναφέρεται δυνατότητα μετακίνησης με ίδια σχέση εργασίας, ενώ στην 3η παράγραφο η σχέση εργασίας γίνεται ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε προσωποπαγή θέση.
  Να προβλεφθεί η δυνατότητας μετάταξης, των υπαλλήλων του ομίλου ΔΕΗ που κατέχουν διδακτορικό τίτλο και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  Άρθρo 9, Πολιτική Προμηθειών
  Οι διαδικασίες προμηθειών στη ΔΕΗ και τις παραγωγικές θυγατρικές εταιρείες της (Λιγνιτική Μελίτης, Μεγαλόπολης, ΔΕΗ Ανανεώσιμες) λόγω της φύσης του ανταγωνιστικού χαρακτήρα των, θα πρέπει να προσομοιάζουν περισσότερο σε αυτές των ανταγωνιστών τους και λιγότερο σε αυτές του Δημοσίου. Οπότε και το τυχόν ρίσκο αστοχίας τυχόν προμηθειών τους θα μειώνεται αφού ο στόχος να παραμείνει η χρέωση της προμήθειας η.ε. σε ανταγωνιστικά επίπεδα θα λειτουργεί ως πρόσθετη δικλείδα ελέγχου και ασφαλείας για τυχόν υπερβάσεις ή αστοχίες προμήθειων. Επιπλέον στην περίπτωση αυτή η ταχύτητα προμήθειας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τον ανταγωνισμό στην αγορά.
  Οι προμήθειες στις Εταιρείες Δικτύων λόγω του μονοπωλιακού χαρακτήρα τους (φυσικού ή νομικού ή και των δύο) και της μεταφοράς του κόστους αυτών στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΧΧΔ, ΧΧΣ) δηλαδή στον τελικό καταναλωτή, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν περισσότερο με χαρακτήρα Δημοσίου προς αποφυγή υπερβάσεων λόγω έλλειψης αυτόματων δικλείδων ελέγχου και ασφάλειας όπως ο προαναφερθείς καθορισμός της χρέωσης προμήθειας η.ε. στον ανταγωνισμό. Η συντόμευση των προμήθειων στις εταιρείες αυτές μπορεί να επιτευχθεί με ορθή αξιοποίηση του έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας σε ευέλικτα σχήματα ιεραρχίας, με απλούστευση των εσωτερικών διαδικασιών προμηθειών και εκχώρηση εγκριτικών διαδικασιών.

  Άρθρο 10
  Να αναφέρεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 3-9 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στις θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ ΑΕ, Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. και Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε., στον ΑΔΜΗΕ ΑΕ, το ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ. και ΕΧΕ ΑΕ.

  Κεφάλαιο Γ
  Θέματα εισπραξιμότητας οφειλών
  Να προστεθεί άρθρο ως εξής:
  Η κλοπή εξοπλισμού από το Δίκτυο Ηλεκτροπαραγωγής (Μ/Σ, καλώδια κλπ.) θεωρείται κακούργημα επειδή επηρεάζει αρνητικά το κοινωνικό σύνολο και τις εταιρείες που πλήττονται από αυτήν.

  Άρθρο 20. (Προσθήκη στην αρχή του άρθρου)
  «Οι θέσεις υψηλού αιολικού και ηλιακού δυναμικού της Χώρας αποτελούν σπάνιο πόρο και μέσω αυτών η διαχείριση του αιολικού και ηλιακού δυναμικού της Χώρας, συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους, καθώς και δημόσιο αγαθό με σημαντική κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική αξία».
  Κατ΄αντιστοιχία των:
  «Νόμος 3431/06 – άρθρο 23, παρ. 1. Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και οι γεωστατικές ή μη τροχιακές θέσεις δορυφόρων, που έχουν απονεμηθεί ή εκχωρηθεί στη χώρα αποτελούν σπάνιους πόρους, των οποίων η διαχείριση συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους.
  Νόμος 4070/12 – άρθρο 20, παρ. 1. Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί σπάνιο πόρο, η διαχείριση του οποίου συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους, καθώς και δημόσιο αγαθό με σημαντική κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία.»

  παρ. 3: Προσθήκη στο τέλος της παραγράφου:
  Α. «Οι κάτοχοι των σταθμών παραγωγής από ΑΠΕ θα καταβάλουν ετήσιο τίμημα για την αποκατάσταση των εδαφών εγκατάστασης των ΑΠΕ, καθώς και για την διάθεση των υλικών τους μετά τη λήξη της σύμβασης πώλησης, όπως ισχύει σε νόμους άλλων κρατών και στην Ελλάδα σε οχλούσες βιομηχανίες, λατομεία, ορυχεία κλπ.»

  Άρθρο 22 παρ. 1: Προσθήκη στο τέλος της παραγράφου: «Οι Υβριδικοί Σταθμοί στα ΜΔΝ θα πληρώνονται με την οριακή τιμή συστήματος μετά την διασύνδεση ή με τιμή αντιστοίχων σταθμών στο διασυνδεδεμένο Σύστημα», με το σκεπτικό ότι παρά το υψηλότερο κόστος εγκατάστασης στα ΜΔΝ, η αυξημένη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ λόγω θέσης (πχ υψηλό αιολικό δυναμικό στα ΜΔΝ) ισοσκελίζει το κόστος αυτό.

  Άρθρο 27 παρ. 2 (παραπέμπει στο Άρθρο 134Β παρ. 4 του ν. 4001/2011):
  Με ποια λογική η εταιρεία που διαχειρίζεται τις υποδομές, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ΦΕΥΦΗΟ (Φορέας Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο);
  Για το Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ
  Με εντολή ΔΣ
  Μπαρμπαγιάννης Γρηγόρης Μπουρμπουράκης Παναγιώτης

  Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

 • Κε Υπουργέ,
  ακολουθούν συνοπτικά σχόλια του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ (και ΑΔΜΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ, ΕΧΕ) για το
  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΕ»

  Σχόλια ανά Άρθρο
  Άρθρο 3
  Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου
  Σε κάθε περίπτωση όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να διέπονται από σαφώς προσδιορισμένο Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού (ΚΚΠ) και Συλλογική Σχέση Εργασίας, ακόμη και στην περίπτωση των διευθυντικών στελεχών έστω και εάν απαιτείται στην περίπτωση αυτή διαφοροποιημένη ΣΣΕ ως προς το υπόλοιπο προσωπικό, προς εξασφάλιση κοινού οφέλους Εργοδότη και εργαζομένου-στελέχους.
  Είναι επιτακτική η ανάγκη πρόσληψης μόνιμου τεχνικού προσωπικού όλων των βαθμίδων για κάλυψη σημαντικών κενών που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια με την αποχώρηση εξειδικευμένου προσωπικού σε συνδυασμό με την καθυστέρηση και τους περιορισμούς των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, με προτεραιότητα τις μονάδες πρώτης γραμμής (ΜΔΝ, Περιοχές, ΑΗΣ…) και τις κεντροβαρικές διευθύνσεις.

  Άρθρα 3 & 4
  Μείζον θέμα αποτελεί το απαράδεκτο σημερινό καθεστώς αμοιβών – παγκόσμια πρωτοτυπία κατά το οποίο λόγω πλαφόν δεν αμείβεται η θέση ευθύνης (επίδομα ευθύνης) και έχει επέλθει μισθολογική ισοπέδωση των στελεχών τα τελευταία 10 έτη. Μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού, βελτίωσης της απόδοσης της Επιχείρησης και απεμπλοκής από τις στρεβλώσεις του δημοσίου πως είναι δυνατόν να παρατείνει την αδιανόητη πραγματικότητα (διευθυντής κλάδου, τομεάρχης, υποτομεάρχης, να συνεχίζει να αμείβεται σε αρκετές περιπτώσεις χαμηλότερα από υφιστάμενο του). Κατάσταση τραγική ιδίως σε θέσεις ιδιαίτερα αυξημένης ευθύνης και απαιτήσεων.

  Βασική προϋπόθεση επιτυχίας της οποιασδήποτε προσπάθειας εκσυγχρονισμού του Ομίλου, αποτελούν, η διαφύλαξη των εργασιακών σχέσεων και των εργασιακών δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις, οι αξιοπρεπείς αμοιβές σε όλες τις βαθμίδες συνδεδεμένες με τις ευθύνες και την απόδοση του εργαζομένου και η διαφύλαξη του δημόσιου – κοινωνικού χαρακτήρα του Ομίλου ΔΕΗ και των συναφών εταιρειών.

  Στην Αιτιολογική Έκθεση αναφέρεται ότι: «Έτσι, τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη έχουν την ευθύνη μεγάλων επιχειρησιακών μονάδων, οι οποίες απασχολούν πλήθος εργαζομένων, διαχειρίζονται πάγια μεγάλης αξίας, παίρνουν αποφάσεις υψηλού ρίσκου και καλούνται να επιλύσουν συχνά προβλήματα υψηλού κόστους. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να υπάρχει η ευελιξία τα στελέχη αυτά να αντλούνται και από την αγορά, όπως και μέσα από την εταιρεία, να λογοδοτούν αλλά και να κινητροδοτούνται επαρκώς για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που αναφέρθηκαν.»
  Ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά έχει ένας Δ/ντής Σταθμού Παραγωγής, Δ/ντής Ορυχείου, Βοηθός Δντής, Δντής Κλάδου και σε αρκετές περιπτώσεις Τομεάρχης και Υποτομεάρχης (Δντές Περιοχών, ΑΣΠ, ΤΣΠ κλπ)) – Γιατί αυτοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στο πλαφόν;

  Άρθρο 4
  Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου
  Οι ανάγκες προσωπικού κυρίως στα τεχνικά αντικείμενα που απαιτούν πολυετή συνεχή εκπαίδευση, εμπειρία και εξειδίκευση θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και όχι εποχιακού. Η κάθε καταξιωμένη εταιρεία στην αγορά (εγχώρια, ευρωπαϊκή και διεθνή) κτίζει το μέλλον της, επενδύοντας σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της που εκπαιδεύει και αξιοποιεί συνεχώς και όχι μόνο σε προσλήψεις στοχευμένων ομάδων πχ εποχιακό προσωπικό ή διευθυντικά στελέχη, πράξεις που τελικά εξελίσσονται ακούσια ή εκούσια σε πελατειακές και μόνο σχέσεις.

  Άρθρα 4 & 5
  Για όλα τα στελέχη να θεσπισθεί ασυμβίβαστο εργασίας σε ανταγωνιστικές εταιρείες για τα επόμενα 5 έτη από τη λήξη της σύμβασης εργασίας του στελέχους στις εταιρείες του Ομίλου ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ.
  Οι αμοιβές των στελεχών που θα εξαιρούνται του πλαφόν του Γενικού Γραμματέα θα πρέπει να προκύπτουν από ολοκληρωμένο διαφανές και σαφώς προσδιορισμένο σύστημα αμοιβών στελεχών ώστε να λειτουργήσουν ως παρακίνηση και επιβράβευση της επίτευξης των στρατηγικών στόχων της εταιρείας και όχι να παρέχονται ανεξέλεγκτα διαφοροποιημένες κατά περίπτωση διότι η προκληθείσα ζημία θα είναι μεγαλύτερη από τα προσδοκόμενα οφέλη. Είναι αναγκαίο ένα ενιαίο σύστημα αμοιβών στελεχών με σαφώς προσδιορισμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που θα αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων συντελεστών βαρύτητας ως προς την επίτευξη των στόχων και εν γένει τη βραχυπρόθεσμη αλλά και την μακροπρόθεσμη απόδοση του στελέχους.
  Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει τα στελέχη να διαχωρισθούν ως προς τις αμοιβές σε στελέχη δύο ταχυτήτων, σε αυτά από την αγορά και στα άλλα από την εταιρεία.
  Με το νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζεται η μισθολογική ισοπέδωση έμπειρων στελεχών που δεν έχουν καμία μισθολογική εξέλιξη εδώ και μία δεκαετία παρά μόνο μισθολογική μείωση της τάξεως του 50%, πέραν αυτών που θα αναρριχηθούν σε θέσεις Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών.
  Το παρόν ΝΣ θα πρέπει να επιλύσει το προαναφερόμενο πρόβλημα, με την εξαίρεση του επιδόματος ευθύνης από το πλαφόν, πρόταση του Συλλόγου η οποία είχε υιοθετηθεί θετικά από την αρμόδια επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το 2014, στο πλαίσιο διαβούλευσης σ/ν για τη ΔΕΗ-ΑΔΜΗΕ, αλλά δεν ολοκληρώθηκε.
  Η συμμετοχή των στελεχών της αγοράς στο στελεχιακό δυναμικό των εταιρειών του Ομίλου ως προς τις γενικές δραστηριότητες (HR, LOGISTICS, MARKETING… ) δεν μας βρίσκει εντελώς αντίθετους, αλλά προβληματιζόμαστε ιδιαίτερα εάν στην προσπάθεια αλλαγών που επιδιώκεται με το σ/ν δεν υπάρξει αξιοποίηση και πρόταξη, του έμπειρου και εξειδικευμένου στελεχιακού εσωτερικού ανθρώπινου δυναμικού, σε διευθυντικές θέσεις στις τεχνικές διευθύνσεις που είναι κοινώς αποδεκτό ότι αποτελεί το κύριο asset του Ομίλου ΔΕΗ. Για το λόγο αυτό προτείνεται η επιλογή διευθυντικών στελεχών για τις τεχνικές διευθύνσεις να γίνεται από τα εσωτερικά στελέχη σε ποσοστό τουλάχιστο 80%.
  Με το υφιστάμενο σ/ν δεν προβλέπεται τι θα γίνει όταν αιτηθούν συνταξιούχοι να συμμετάσχουν στη δημόσια προκήρυξη (άρθρο 4, παρ.1) για να επιστρέψουν στην ενεργό υπηρεσία ως «νέα» στελέχη της αγοράς. Αντιθέτως είναι φανερό ότι η παρ 2 του άρθρου 4 θα προσελκύσει στελέχη που συνταξιοδοτήθηκαν με πλήρη θεμελίωση και αποχώρησαν, για να επιστρέψουν ως στελέχη της αγοράς με μισθούς εκτός πλαφόν. Τα νεότερα στελέχη της εταιρείας και τα στελέχη που παράγουν πρωτογενή εργασία, θα παραμένουν παρατηρητές εγκλωβισμένοι στο πλαφόν χωρίς δυνατότητα μισθολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης, αφού οι θέσεις θα κλείνουν από την αγορά και από τους ως άνω συνταξιούχους της εταιρείας που θα επιστρέφουν με μόνο κίνητρο τις υψηλές αμοιβές; Ποιος τελικά θα δουλεύει; Που θα οδηγηθούν οι εταιρείες;
  Μετά τη λήξη της 3ετούς θητείας δεν προσδιορίζεται στο ν/σ τι θα γίνεται με τα στελέχη της εταιρείας που θα αποχωρούν από τη διευθυντική θέση που κατείχαν όπως και για τα στελέχη που θα έχουν έρθει από την αγορά.
  Μετά τη λήξη της τριετίας ή της ανανέωσης της, για τα εσωτερικά στελέχη εφόσον απέδωσαν σύμφωνα με τους στόχους, θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο να προβλεφθεί η περαιτέρω αξιοποίηση τους στην εταιρεία πχ ως ειδικά στελέχη ή τεχνικοί σύμβουλοι.
  Παραλληλισμοί με ΟΤΕ, Τράπεζες κλπ θα πρέπει να αποφευχθούν γιατί τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά. Οι προαναφερόμενοι οργανισμοί στηρίζονται κατά κύριο λόγο στη παροχή υπηρεσιών και δεν έχουν παραγωγή και μάλιστα παραγωγή που αποτελεί τη βάση της ασφάλειας του Εθνικού Ενεργειακού Εφοδιασμού.

  Άρθρο 8
  Στην 1η παράγραφο αναφέρεται δυνατότητα μετακίνησης με ίδια σχέση εργασίας, ενώ στην 3η παράγραφο η σχέση εργασίας γίνεται ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε προσωποπαγή θέση.
  Να προβλεφθεί η δυνατότητας μετάταξης, των υπαλλήλων του ομίλου ΔΕΗ που κατέχουν διδακτορικό τίτλο και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  Άρθρo 9, Πολιτική Προμηθειών
  Οι διαδικασίες προμηθειών στη ΔΕΗ και τις παραγωγικές θυγατρικές εταιρείες της (Λιγνιτική Μελίτης, Μεγαλόπολης, ΔΕΗ Ανανεώσιμες) λόγω της φύσης του ανταγωνιστικού χαρακτήρα των, θα πρέπει να προσομοιάζουν περισσότερο σε αυτές των ανταγωνιστών τους και λιγότερο σε αυτές του Δημοσίου. Οπότε και το τυχόν ρίσκο αστοχίας τυχόν προμηθειών τους θα μειώνεται αφού ο στόχος να παραμείνει η χρέωση της προμήθειας η.ε. σε ανταγωνιστικά επίπεδα θα λειτουργεί ως πρόσθετη δικλείδα ελέγχου και ασφαλείας για τυχόν υπερβάσεις ή αστοχίες προμήθειων. Επιπλέον στην περίπτωση αυτή η ταχύτητα προμήθειας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τον ανταγωνισμό στην αγορά.
  Οι προμήθειες στις Εταιρείες Δικτύων λόγω του μονοπωλιακού χαρακτήρα τους (φυσικού ή νομικού ή και των δύο) και της μεταφοράς του κόστους αυτών στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΧΧΔ, ΧΧΣ) δηλαδή στον τελικό καταναλωτή, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν περισσότερο με χαρακτήρα Δημοσίου προς αποφυγή υπερβάσεων λόγω έλλειψης αυτόματων δικλείδων ελέγχου και ασφάλειας όπως ο προαναφερθείς καθορισμός της χρέωσης προμήθειας η.ε. στον ανταγωνισμό. Η συντόμευση των προμήθειων στις εταιρείες αυτές μπορεί να επιτευχθεί με ορθή αξιοποίηση του έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας σε ευέλικτα σχήματα ιεραρχίας, με απλούστευση των εσωτερικών διαδικασιών προμηθειών και εκχώρηση εγκριτικών διαδικασιών.

  Άρθρο 10
  Να αναφέρεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 3-9 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στις θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ ΑΕ, Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. και Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε..

  Κεφάλαιο Γ
  Θέματα εισπραξιμότητας οφειλών
  Να προστεθεί άρθρο ως εξής:
  Η κλοπή εξοπλισμού από το Δίκτυο Ηλεκτροπαραγωγής (Μ/Σ, καλώδια κλπ.) θεωρείται κακούργημα επειδή επηρεάζει αρνητικά το κοινωνικό σύνολο και τις εταιρείες που πλήττονται από αυτήν.

  Άρθρο 20. (Προσθήκη στην αρχή του άρθρου)
  «Οι θέσεις υψηλού αιολικού και ηλιακού δυναμικού της Χώρας αποτελούν σπάνιο πόρο και μέσω αυτών η διαχείριση του αιολικού και ηλιακού δυναμικού της Χώρας, συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους, καθώς και δημόσιο αγαθό με σημαντική κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική αξία».
  Κατ΄αντιστοιχία των:
  «Νόμος 3431/06 – άρθρο 23, παρ. 1. Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και οι γεωστατικές ή μη τροχιακές θέσεις δορυφόρων, που έχουν απονεμηθεί ή εκχωρηθεί στη χώρα αποτελούν σπάνιους πόρους, των οποίων η διαχείριση συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους.
  Νόμος 4070/12 – άρθρο 20, παρ. 1. Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί σπάνιο πόρο, η διαχείριση του οποίου συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους, καθώς και δημόσιο αγαθό με σημαντική κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία.»

  παρ. 3: Προσθήκη στο τέλος της παραγράφου:
  Α. «Οι κάτοχοι των σταθμών παραγωγής από ΑΠΕ θα καταβάλουν ετήσιο τίμημα για την αποκατάσταση των εδαφών εγκατάστασης των ΑΠΕ, καθώς και για την διάθεση των υλικών τους μετά τη λήξη της σύμβασης πώλησης, όπως ισχύει σε νόμους άλλων κρατών και στην Ελλάδα σε οχλούσες βιομηχανίες, λατομεία, ορυχεία κλπ.»

  Άρθρο 22 παρ. 1: Προσθήκη στο τέλος της παραγράφου: «Οι Υβριδικοί Σταθμοί στα ΜΔΝ θα πληρώνονται με την οριακή τιμή συστήματος μετά την διασύνδεση ή με τιμή αντιστοίχων σταθμών στο διασυνδεδεμένο Σύστημα», με το σκεπτικό ότι παρά το υψηλότερο κόστος εγκατάστασης στα ΜΔΝ, η αυξημένη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ λόγω θέσης (πχ υψηλό αιολικό δυναμικό στα ΜΔΝ) ισοσκελίζει το κόστος αυτό.

  Άρθρο 27 παρ. 2 (παραπέμπει στο Άρθρο 134Β παρ. 4 του ν. 4001/2011):
  Με ποια λογική η εταιρεία που διαχειρίζεται τις υποδομές, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ΦΕΥΦΗΟ (Φορέας Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο);
  Για το Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ
  Με εντολή ΔΣ
  Μπαρμπαγιάννης Γρηγόρης Μπουρμπουράκης Παναγιώτης

  Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 22:23 | Δέσποινα Μεσίτου

  Ο ΑΔΜΗΕ υλοποιεί την συντήρηση και ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς στην Ελλάδα και διασφαλίζει την παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας με ποιότητα και αξιοπιστία. Στον πυρήνα της στρατηγικής του είναι η υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής κρίσιμης σημασίας όχι μόνο για το Σύστημα, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα . Ενδεικτικά αναφέρονται οι διασυνδέσεις των νησιών, ακόμα και των πιο απομακρυσμένων (Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα κ.α)με πολλαπλά οφέλη:
  Μείωση του κόστους ενέργειας για τους πολίτες.
  Εξασφάλιση επαρκούς ενεργειακού εφοδιασμού.
  Προστασία του περιβάλλοντος.
  Μείωση της εξάρτησης της χώρας από εισαγωγές καυσίμων.
  Αναπτυξιακές προοπτικές και κοινωνική ευημερία.
  Τα έργα αυτά όμως βασίζονται σε πολλαπλές συμβάσεις που απαιτούν προσεκτικό συντονισμό και ενέργειες. Ο ΑΔΜΗΕ υλοποιεί εκατοντάδες διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων ετησίως, με γνώμονα την ανάδειξη μίας διαφανούς και ανταγωνιστικής αγοράς συμβάσεων, συνεισφέροντας έτσι ως μοχλός ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας.
  Στην πράξη, ο ΑΔΜΗΕ είναι ένα σύστημα αλληλοεξαρτώμενων ατόμων, που εργάζονται μέσα σε αυτόν και επηρεάζουν άμεσα τόσο την οργανωτική του διάρθρωση όσο και την εν γένει λειτουργία του.
  Η ευελιξία στην πρόσληψη και ανάπτυξη του επιστημονικού και εργατικού προσωπικού του είναι άκρως αναγκαία και απαραίτητη. Το να επιλέγει – την χρονική στιγμή που το έχει ανάγκη – το ανθρώπινο δυναμικό του είναι όχι μόνο ενέργεια στρατηγικού χαρακτήρα, αλλά και η κρισιμότερη διαδικασία για την Επιχείρηση, αφού από την αμεσότητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας επιλογής κρίνεται το μεγαλύτερο μέρος της υλοποίησης και επιτυχίας του έργου του.
  Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την κινητήριο δύναμη της Επιχείρησης. Οι άνθρωποι είναι το σημαντικότερο κεφάλαιό της και το βασικό της ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτοί κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στην πρωτοπορία και στην αποτυχία, στη διάκριση και στην μετριότητα. Καταδεικνύεται λοιπόν ότι η Επιχείρηση πρέπει να έχει τη δυνατότητα μίας ευέλικτης, άμεσης και επιτυχούς επιλογής ανθρώπινου δυναμικού καθώς ο χρόνος και η εξειδίκευση αποτελούν οικονομικά αλλά και ποιοτικά μεγέθη

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 20:17 | Κ. Τσιρέκης

  Όπως είναι ευρέως γνωστό, ο ΑΔΜΗΕ υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ενίσχυσης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), μεγάλο μέρος του οποίου αποτελούν τα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών. Με τις διασυνδέσεις αυτές αυξάνεται η αξιοπιστία τροφοδότησης, μειώνεται το κόστος παραγωγής ενέργειας, αναβαθμίζεται το περιβάλλον και αξιοποιείται το υψηλό δυναμικό ΑΠΕ των μη διασυνδεδεμένων νησιών. Παράλληλα με την κατάργηση της «ηλεκτρικής απομόνωσης» του νησιωτικού χώρου, αυξάνεται το μέγεθος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

  Μία επιπλέον οδηγό παράμετρο για την ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ αποτελεί και η ανάγκη εξυπηρέτησης της μεγάλης διείσδυσης ΑΠΕ στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της ακολουθούμενης Εθνικής πολιτικής και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής, οι οποίες έχουν ως τελικό στόχο την πληρέστερη – στο μέτρο του δυνατού – απανθρακοποίηση της δραστηριότητας της ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και τη συμβολή του τομέα του ηλεκτρισμού στην αναστροφή της κλιματικής αλλαγής.

  Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, απαιτείται η υλοποίηση έργων μεγάλου πλήθους και έκτασης, σύνθετης τεχνολογικής πολυπλοκότητας και πρωτοτυπίας και ιδιαίτερα υψηλής επενδυτικής δαπάνης. Ως εκ τούτου, καθίσταται προφανές, ότι η εκπλήρωση αυτής της εθνικής αποστολής προϋποθέτει τη γενναία ενίσχυση του ΑΔΜΗΕ με ανθρώπινο δυναμικό όλων των ειδικοτήτων (μηχανικών, τεχνιτών, χειριστών μηχανημάτων, οικονομολόγων, νομικών, διοικητικών υπαλλήλων κλπ.), με αντικειμενικά μεν κριτήρια, αλλά χωρίς τις ισχύουσες διαδικασίες προσλήψεων, που έχουν αποδειχθεί στην πράξη ιδιαίτερα χρονοβόρες, χωρίς πάντα να αποκομίζουν τα προσδοκώμενα οφέλη (πρόσληψη υπαλλήλων με πολλά τυπικά προσόντα, αλλά χωρίς την απαιτούμενη εξειδίκευση για το συγκεκριμένο είδος έργων).

  Από τα παραπάνω καθίσταται προφανές ότι είναι απαραίτητη η επέκταση της ισχύος των προβλέψεων του συγκεκριμένου άρθρου, ώστε να καλύπτει και τις αντικειμενικές ανάγκες του ΑΔΜΗΕ.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 17:12 | Παναγιώτα Αλεξοπούλου

  Η ανάγκη εξυπηρέτησης της μεγάλης διείσδυσης ΑΠΕ στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της ακολουθούμενης Εθνικής και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής πολιτικής, αποτελεί βασική προτεραιότητα του ΑΔΜΗΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η ταχύτερη διαδικασία πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού θα μπορούσε να συνδράμει στην επίσπευση των διαδικασιών μελετών για τις διασυνδέσεις, έκδοσης προσφορών σύνδεσης, κατάρτισης και παρακολούθησης των Συμβάσεων Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστημα και γενικότερα στην εκπλήρωση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. Για το λόγο αυτό προτείνουμε οι ρυθμίσεις του εν λόγω νομοσχεδίου να ισχύσουν και για τον ΑΔΜΗΕ.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 16:24 | Σπυριδόπουλος Λάζαρος

  Ο ΑΔΜΗΕ σχεδιάζει και υλοποιεί ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης του Συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων των νησιών και των διεθνών διασυνδέσεων. Παράλληλα, καλείται να λειτουργήσει εντός ενός πλαισίου που είναι εξαιρετικά χρονοβόρο και σε αρκετές περιπτώσεις πολύπλοκο (βλ.αδειοδοτήσεις νέων έργων) και εντός «σφιχτών» χρονοδιαγραμμάτων. Ο μέσος όρος ηλικίας του υφιστάμενου προσωπικού είναι πολύ υψηλός. Η συμπλήρωσή του με νέο προσωπικό, μικρότερης ηλικίας και εξοικειωμένο με τις νέες τεχνολογίες και εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας, διαρκεί πολύ χρόνο και δεν εγγυάται τη συνέχεια και τη μεταλαμπάδευση της εμπειρίας των υφιστάμενων υπαλλήλων στους νέους πριν την αποχώρησή τους. Ακριβώς οι ίδιοι λόγοι που αιτιολογούν την εφαρμογή του άρθρου αυτού στη ΔΕΗ επιβάλλουν και την επέκταση εφαρμογής της και στον ΑΔΜΗΕ , προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι τόσο του Διαχειριστή όσο και της ελληνικής πολιτείας (πχ ασφάλεια εφοδιασμού, εκσυγχρονισμός δικτύων, ΕΣΕΚ κλπ) .

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 16:38 | Νίκος Ραυτόπουλος

  Ο ΑΔΜΗΕ έχει ανάγκη για πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με διαδικασίες ταχείες και αποτελεσματικές. Η ανάγκη αυτή, που είναι ιδιαίτερα έντονη σε τομείς όπως η Πληροφορική και οι Τηλεπικοινωνίες, συνοψίζεται στους παρακάτω κύριους τομείς:

  1. Συστήματα για τη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης. Η έγκαιρη υλοποίηση αλλά και η στενή παρακολούθηση και εύρυθμη λειτουργία των νέων ενεργειακών αγορών του Target Model εν πολλοίς εξαρτώνται από τον χειρισμό των πληροφοριακών συστημάτων από εξειδικευμένους υπαλλήλους, πλήρως εξοικειωμένους με τις σύγχρονες εξελίξεις της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Σημειωτέων, το Χρηματιστήριο Ενέργειας (που υλοποιεί την Αγορά Επόμενης Ημέρας, την Ενδοημερήσια Αγορά και την Αγορά Παραγώγων) δεν υπάγεται στις ίδιες δυσκολίες ως προς την επιλογή και πρόσληψη προσωπικού.
  2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΑΔΜΗΕ. Ο μετασχηματισμός του ΑΔΜΗΕ σε “Digital TSO” έχει ήδη ξεκινήσει και υλοποιείται μέσω της ψηφιοποίησης των διαδικασιών της εταιρίας, μέσω της εγκατάστασης και λειτουργίας νέων συστημάτων (Digital Asset Performance Management System, Digital Substation initiatives, Data Analytics και Big Data platform, Digital Supply Chain) και μέσω της σταδιακής ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών (Internet of Things). Βάσει των παραπάνω είναι εξαιρετικά μεγάλη και επείγουσα η ανάγκη στελέχωσης του ΑΔΜΗΕ με εξειδικευμένο προσωπικό για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τη λειτουργία των παραπάνω συστημάτων.
  3. Εκσυγχρονισμός του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του ΑΔΜΗΕ (μέσω Οπτικών Ινών) για την κάλυψη των αναγκών του ΕΣΜΗΕ. Ο ΑΔΜΗΕ υλοποιεί ένα εκτεταμένο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών και σχεδιάζει τη δημιουργία δικτύου κορμού με ενεργό εξοπλισμό που τις αξιοποιεί προκειμένου να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις επικοινωνίας μεταξύ των εγκαταστάσεων του ΕΣΜΗΕ. Προκειμένου να επιτευχθεί η αξιόπιστη λειτουργία αυτού του τηλεπικοινωνιακού δικτύου σε επίπεδο 24Χ7, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του ΕΣΜΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ σχεδιάζει τη δημιουργία Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου (Network Operations Center – NOC) το οποίο απαιτεί επάνδρωση με νέους εξειδικευμένους τεχνικούς το συντομότερο δυνατόν.
  4. Κυβερνοασφάλεια. Αναπόφευκτα η ψηφιακή «στροφή» της εταιρίας εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους κυβερνοεπιθέσεων που πρέπει πρωτίστως να προλαμβάνονται και αν αυτό δεν είναι δυνατό, να αντιμετωπίζονται με μεγάλη ταχύτητα και αποδοτικότητα. Επιπλέον, η ενσωμάτωση οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα μέτρα ασφάλειας συστημάτων, δικτύου και πληροφοριών (Νόμος 4577/2018 και Υπουργική Απόφαση 1027/2019) δημιουργούν αυστηρούς κανόνες για την αντιμετώπιση τέτοιων κινδύνων, ιδιαίτερα σε κρίσιμες υποδομές, όπως είναι το ΕΣΜΗΕ. Ο ΑΔΜΗΕ σχεδιάζει τη δημιουργία Κέντρου Κυβερνοασφάλειας (Cyber Security Operations Center – CSOC) το οποίο απαιτεί επάνδρωση με εξειδικευμένους τεχνικούς.

  Με γνώμονα τον θεσμικό ρόλο του ΑΔΜΗΕ στο ενεργειακό σύστημα της χώρας, η δυνατότητα ταχύτατης και αποτελεσματικής πρόσληψης νέων υπαλλήλων με υψηλή εξειδίκευση στην πληροφορική, τις τηλεπικοινωνίες και εν γένει στις νέες τεχνολογίες είναι επιτακτική. Ως εκ τούτου, είναι επιβεβλημένη η επέκταση του σχετικού μέτρου και στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 15:37 | Υφιστάμενοι Νέοι Εργαζόμενοι

  Θα έπρεπε με το παρόν Νομοσχέδιο, εκτός από το να δοθεί έμφαση στο πως θα προσελκυθούν νέα στελέχη, να αρθούν οι απίστευτες στρεβλώσεις και να προστατευτούν τα στελέχη της αγοράς που έχουν ΗΔΗ επιλέξει -με τον πιο αξιοκρατικό τρόπο (πραγματικές διαδικασίες ΑΣΕΠ)- να στελεχώσουν αυτή την ιστορική επιχείρηση.

  Όσοι έχουν προσληφθεί τα τελευταία χρόνια στον Όμιλο της ΔΕΗ θα περίμεναν μέσα από τον Εκσυγχρονισμό της Επιχείρισης να λαμβάνουν κάτι περισσότερο από τα 1000€ με οποία αμείβονται μηνιαίως.

  Δυστυχώς, σε αυτό το Νομοσχέδιο που αφορά τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ δεν γίνεται ούτε λέξη για πτυχιούχους με διδακτορικά, μεταπτυχιακά και αξιοσημείωτη εμπειρία οι οποίοι αμείβονται με ποσά που μόνο τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης δεν προοιωνίζουν.

  Κανένα άρθρο για 14 μισθούς (όπως ισχύει στον ιδιωτικό τομέα), καμία αναφορά για εκσυγχρονισμό του Συστήματος Αξιολόγησης και Ανταμοιβής (μέσω κάποιου οικονομικού bonus στους χαμηλόμισθους).

  Η αγορά της Ενέργειας ήταν καλώς ή κακώς μέχρι σήμερα η ίδια η ΔΕΗ.
  Οι εργαζόμενοι που την στελέχωσαν μέσα από τις διαδικασίες ΑΣΕΠ είχαν την απαιτούμενη εμπειρία και ήταν οι άριστοι, οι καλύτεροι με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν σε κάθε διαγωνισμό.

  Θα περίμενε κανείς να υπήρχε ένα Άρθρο που θα έδινε ελπίδα σε εκείνους που θα σηκώσουν το βάρος την επόμενη μέρα, σε εκείνους στους οποίους θα ζητηθεί να εκσυγχρονίσουν την επιχείρηση.

  Πριν γίνει το οτιδήποτε, ας εκσυγχρονιστούν αρχικά οι δικές τους αμοιβές.
  Ας δείξει το Υπουργείο ότι έχει ένα πλάνο και για τη δική τους επόμενη ημέρα.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 15:52 | Υφιστάμενοι Νέοι Εργαζόμενοι

  Θα έπρεπε με το παρόν Νομοσχέδιο, εκτός από το να δοθεί έμφαση στο πως θα προσελκυθούν νέα στελέχη, να αρθούν οι απίστευτες στρεβλώσεις και να προστατευτούν τα στελέχη της αγοράς που έχουν ΗΔΗ επιλέξει -με τον πιο αξιοκρατικό τρόπο (πραγματικές διαδικασίες ΑΣΕΠ)- να στελεχώσουν αυτή την ιστορική επιχείρηση.

  Όσοι έχουν προσληφθεί τα τελευταία χρόνια στον Όμιλο της ΔΕΗ θα περίμεναν μέσα από τον Εκσυγχρονισμό της Επιχείρισης να λαμβάνουν κάτι περισσότερο από τα 1000€ με οποία αμείβονται μηνιαίως.

  Δυστυχώς, σε αυτό το Νομοσχέδιο που αφορά τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ δεν γίνεται ούτε λέξη για πτυχιούχους με διδακτορικά, μεταπτυχιακά και αξιοσημείωτη εμπειρία οι οποίοι αμείβονται με ποσά που μόνο τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης δεν προοιωνίζουν.

  Κανένα άρθρο για 14 μισθούς (όπως ισχύει στον ιδιωτικό τομέα), καμία αναφορά για εκσυγχρονισμό του Συστήματος Αξιολόγησης και Ανταμοιβής (μέσω κάποιου οικονομικού bonus στους χαμηλόμισθους).

  Η αγορά της Ενέργειας ήταν καλώς ή κακώς μέχρι σήμερα η ίδια η ΔΕΗ.

  Οι εργαζόμενοι που την στελέχωσαν μέσα από τις διαδικασίες ΑΣΕΠ είχαν την απαιτούμενη εμπειρία και ήταν οι άριστοι, οι καλύτεροι με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν σε κάθε διαγωνισμό.

  Θα περίμενε κανείς να υπήρχε ένα Άρθρο που θα έδινε ελπίδα σε εκείνους που θα σηκώσουν το βάρος την επόμενη μέρα, σε εκείνους στους οποίους θα ζητηθεί να εκσυγχρονίσουν την επιχείρηση.

  Πριν γίνει το οτιδήποτε, ας εκσυγχρονιστούν αρχικά οι δικές τους αμοιβές.

  Ας δείξει το Υπουργείο ότι έχει ένα πλάνο και για τη δική τους επόμενη ημέρα.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 13:58 | Ηρακλής Σκοτεινός

  Η λειτουργία και παρακολούθηση της Αγοράς Εξισορρόπησης αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τον ΑΔΜΗΕ. Η προσαρμογή της ελληνικής ενεργειακής αγοράς στο Μοντέλο-Στόχο απαιτεί προσωπικό άρτια καταρτισμένο και εξειδικευμένο σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ειδικότερα στην περίπτωση του Διαχειριστή του Συστήματος, οι υποχρεώσεις για την ομαλή λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης έχουν αυξηθεί εκθετικά συγκριτικά με το παρελθόν, τόσο όσον αφορά το επιχειρησιακό κομμάτι, όσο και όσον αφορά το κομμάτι της πληροφοριακής υποστήριξης.
  Οι χρονοβόρες και αναποτελεσματικές διαδικασίες που ακολουθούνται σήμερα στον ΑΔΜΗΕ για την πρόσληψη προσωπικού δεν επιτρέπουν στην εταιρία να αντλήσει κατάλληλο, υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό προκειμένου να ανταποκριθεί στις σημαντικές προκλήσεις της νέας αγοράς.
  Ως εκ τούτου, η επέκταση του μέτρου του άρθρου 3 στον ΑΔΜΗΕ, θα επιτρέψει στην εταιρία να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις του λειτουργού αγοράς Εξισορρόπησης. Παράλληλα, το γεγονός ότι στο μετοχικό του κεφάλαιο συμμετέχουν εισηγμένη εταιρεία και στρατηγικός επενδυτής, σε συνδυασμό με την ύπαρξη και λειτουργία ήδη από διετία Επιτροπής αντίστοιχης με αυτή του άρθρου 5 του ν/σ, αποτελούν ασφαλή εχέγγυα αμεροληψίας και διαφάνειας στη σχετική διαδικασία.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 12:41 | Χαρ. Ανδρέου

  Ο ΑΔΜΗΕ λειτουργεί και συντηρεί τους Υποσταθμούς και τις Γραμμές Μεταφοράς του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, Υ/Σ>380, ΓΜ> 11.000 χλμ. Οι εξειδικευμένοι τεχνίτες του καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να παραμένει το Σύστημα στον ύψιστο βαθμό λειτουργίας, πλην όμως ο υψηλός μέσος όρος ηλικίας των ήδη εργαζομένων, αλλά και όσων προσλαμβάνονται μέσω των χρονοβόρων διαδικασιών, που ισχύουν σήμερα, θέτει σε κίνδυνο την μακροπρόθεσμη ικανότητα της επιφορτισμένης με το έργο της Συντήρησης Συστήματος Διεύθυνσης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Χαρακτηριστικό είναι ότι στον τελευταίο διαγωνισμό ΑΣΕΠ προσλήφθηκαν νέοι υπάλληλοι με ηλικία άνω των 38 ετών, ενώ ιδανικά θα ήταν κάτω των 25. Εξάλλου, το θεσμικό όργανο που προβλέπει το νομοσχέδιο για την διασφάλιση της αντικειμενικότητας και διαφάνειας στις προσλήψεις της ΔΕΗ (άρθρο 5 – Πολιτική Προσλήψεων και Αμοιβών) ήδη υπάρχει και λειτουργεί στον ΑΔΜΗΕ από διετίας, και μάλιστα με συμμετοχή του στρατηγικού επενδυτή, διασφαλίζοντας ότι οι προσλήψεις θα γίνονται υπό καθεστώς απόλυτης διαφάνειας και αξιοκρατίας. Αίτημά μας είναι οι ρυθμίσεις που προτείνονται για την ΔΕΗ & τις θυγατρικές της να ισχύσουν και για τον ΑΔΜΗΕ.

 • 11 Νοεμβρίου 2019, 10:51 | Βασιλης Τριανταφυλλος

  Τα επιχειρήματα της εισηγητικής έκθεσης που αιτιολογούν την νομοθετική επιλογή του συγκεκριμένου άρθρου είναι καίρια και σημαντικά:
  (α) χρονοβόρα διαδικασία πρόσληψης,
  (β) δυσκολία εξεύρεσης εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού,
  (γ) υψηλός μέσος όρος ηλικίας του υφιστάμενου προσωπικού.

  Στη σύγχρονη, ανταγωνιστική και διεθνοποιημένη ενεργειακή αγορά πρέπει -αυτονόητα- να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, ισότητα και διαφάνεια των προσλήψεων αλλά μέσω σύγχρονων προσεγγίσεων, που εγγυώνται το σκοπούμενο αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας μεθόδους κατάλληλες και αποτελεσματικές.

  Αντίστοιχα επιχειρήματα ισχύουν στο έπακρο και για άλλες εταιρείες του κλάδου ενέργειας, που χρειάζονται προσωπικό με υψηλή εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο ΑΔΜΗΕ, που στελεχώνεται από προσωπικό εξειδικευμένο μεν, με υψηλότατο μέσο όρο ηλικίας δε. Ο ΑΔΜΗΕ μπορεί να ωφεληθεί από αντίστοιχη ρύθμιση τηρώντας παράλληλα όλα τα εχέγγυα αντικειμενικότητας και διαφάνειας, λόγω της συμμετοχής του στρατηγικού επενδυτή στην Επιτροπή Αποδοχών και Διορισμών.

 • 10 Νοεμβρίου 2019, 23:27 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.

  Η λογική της αξιοκρατίας πρέπει να υπάρχει στις προσλήψεις. Η ΔΕΗ έχει ανάγκη από μορφωμένα άτομα που έφαγαν τα νιάτα τους στα θρανία για να πάρουν πτυχία και όχι από αργόσχολους που πήγαιναν για πλάκα στο Λύκειο και περιμένουν να βολευτούν με τις γνωριμίες και τα λεφτά του μπαμπά τους. Πλησιάζει το 2021, δηλαδή 200 χρόνια από το 1821 που βρίσκονται κάποια καταστήματα της ΔΕΗ σε μορφωτικό επίπεδο προσωπικού.
  Θα πρέπει όμως οι νέοι υπάλληλοι να έχουν τις υποχρεώσεις και δικαιώματα με τους παλιούς. Σε καμιά σοβαρή ιδιωτική εταιρεία δεν υπάρχουν υπάλληλοι 2 ταχυτήτων. Αλλιώς οι παλιοί θα θέλουν να τα φορτώσουν όλα στους νέους, ενώ οι νέοι θα κάνουν λευκή απεργία ως κακοπληρωμένοι.

 • 9 Νοεμβρίου 2019, 11:55 | ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ

  Κύριε Υπουργέ,
  Ως ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ για το κατατεθέν σχέδιο νόμου «Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ» εκφράζουμε την έντονη διαφωνία μας σε άρθρα που κατά την άποψή μας διαλύουν θεμελιώδεις κατακτήσεις των εργαζομένων και θα οδηγήσουν τον μεγαλύτερο βιομηχανικό Όμιλο της χώρας στην απαξίωση και την διάλυσή του.
  Πιο συγκεκριμένα:
  Επί του Άρθρου 3 «προσλήψεις προσωπικού Αορίστου χρόνου»
  Ενώ συμφωνούμε με τις παραγράφους 1 και 2 που αναφέρονται στη διαδικασία πρόσληψης και ελέγχου από τον ΑΣΕΠ. Ωστόσο τίθεται ζήτημα ουσιαστικού και όχι τυπικού ελέγχου σε ότι αφορά την αξιοκρατία των προσλήψεων.
  Διαφωνούμε κάθετα με την συνειδητή προσπάθεια παραπλάνησης της κοινής γνώμης και κατασυκοφάντησης των εργαζομένων με τη επίκληση κατάργησης της μονιμότητας στους νέους υπαλλήλους όταν γνωρίζεται ότι η μονιμότητα σε όλους τους εργαζομένους του ευρύτερου δημόσιου τομέα άρα και στη ΔΕΗ την καταργήσατε κατ΄εντολή της Τρόικας με τον Νόμο 4046/2012 (Β’ ΜΝΗΜΟΝΙΟ), μετατρέποντας όλες τις συμβάσεις σε αορίστου χρόνου.
  Η θεμελιώδης διαφωνία μας αφορά τις ρυθμίσεις της παραγράφου 3 οι οποίες οδηγούν στη δραστική αλλαγή των εργασιακών σχέσεων των νέων εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ, δημιουργεί εργαζόμενους δύο ταχυτήτων και μια νέα γενιά που δεν θα προστατεύεται από τις ΕΣΣΕ.
  Επί του Άρθρου 4 «προσλήψεις ορισμένου χρόνου»
  Επί της παραγράφου 1 είναι γνωστό ότι με τις διατάξεις των παρ. 2,3, του άρθρου 9 του Ν.2941/2001 υπήρχε η δυνατότητα πρόσληψης οργανικής θέσης Διευθυντών σε ποσοστό 15% ενώ σύμφωνα με τον ΚΚΠ/ΔΕΗ η Επιχείρηση είχε και έχει τη δυνατότητα να προσλάβει Γενικούς Διευθυντές και από την αγορά με 5ετή θητεία.
  Η κατάργηση της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν.4354/2015 με την παράγραφο 2 του παρόντος που αφορά το «Ανώτατο Όριο Αμοιβών (πλαφόν) στις αμοιβές των Αναπληρωτών Διευθυντών Συμβούλων, Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών της Εταιρείας, δημιουργεί τεράστιες ανισότητες με τους Δ/ντες Σταθμών και Ορυχείων οι οποίοι λόγου της Οργανωτικής Δομής του Ομίλου έχουν τον τίτλο του (Βοηθού Δ/ντή) αλλά στην πραγματικότητα με βάση και την αιτιολογική έκθεση και αυτά τα στελέχη διευθύνουν τεράστιο πλήθος εργαζομένων, διαχειρίζονται πάγια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, παίρνουν αποφάσεις υψηλού ρίσκου κ.λ.π.
  Ως εναλλακτική προτείνουμε την κατάργηση του (πλαφόν) στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και τους Γενικούς Διευθυντές, ενώ για την υπόλοιπη ιεραρχία να καταβάλλεται το επίδομα ευθύνης εκτός πλαφόν, ενώ με την παράγραφο 5 καταργείται η δυνατότητα πρόσληψης εποχικού προσωπικού 60 ημερομισθίων που απαιτείται για την άμεση επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων του Ομίλου.
  Επί του άρθρου 5 « Επιτροπή προσλήψεων και Αμοιβών»
  Στη ΔΕΗ σύμφωνα με τις διατάξεις περί Ανωνύμων Εταιρειών υφίσταται και λειτουργεί επιτροπή αμοιβών η οποία καταθέτει και τη σχετική έκθεση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
  Επί του Άρθρου 7 «Μετακινήσεις Προσωπικού εντός Ομίλου»
  συμφωνούμε, άλλωστε ήταν πάγια θέση της ΓΕΝΟΠ μετά τον διαχωρισμό, ωστόσο θα πρέπει να γίνει σαφή αναφορά και για το προσωπικό των θυγατρικών Μελίτης και Μεγαλόπολης .
  Επί του Άρθρου 9 «Πολιτική Προμηθειών»
  Συμφωνούμε εφόσον δεν θίγονται διατάξεις του Ενωσιακού Δικαίου.
  Επί του Άρθρου 10 «Εφαρμογή σε Θυγατρικές ΔΕΗ»
  οι διατάξεις των άρθρων 3 – 9 να εφαρμόζονται αναλογικά και στις θυγατρικές ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ.
  Επί του Άρθρου 11 « Προσαρμογή Ειδικού Τιμολογίου Προσωπικού»
  ουσιαστικά πρόκειται για μια διάταξη που καταργεί μονομερώς την Συλλογική Σύμβαση του 1991, αφού η εν λόγω παροχή σε είδος είναι προϊόν διαβούλευσης μεταξύ ΓΕΝΟΠ και ΔΕΗ και συμφωνήθηκε στην εν λόγω σύμβαση έναντι αύξησης μισθού και φορολογείται στην Ανώτερη Φορολογική Κλίμακα. Η αιτίαση ότι αυτό γίνεται για λόγους περιορισμού του κόστους της Εταιρείας είναι επιεικώς αστεία, αφού μέχρι σήμερα οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ έχουν υποστεί μειώσεις που αθροιστικά ξεπερνούν τα 6 δις ευρώ.
  Παρ’ όλα αυτά προτείνουμε την επαναδιαπραγμάτευση με την Διοίκηση της Επιχείρησης της διάταξης της ΕΣΣΕ του 1991.
  Τέλος επί των ρυθμίσεων του κεφαλαίου Ε «Ρυθμίσεις για την στήριξη της Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ και την Εξοικονόμηση Ενέργειας»
  επειδή σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση εντάσσονται στο πλαίσιο Ενεργειακού Σχεδιασμού της χώρας, ο οποίος βασίζεται κατά κύριο λόγο στην πλήρη απολιγνιτοποίηση και σβέση του συνόλου των λιγνιτικών μονάδων της χώρας μέχρι το έτος 2028 με παράλληλη αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ.
  Επειδή αυτό θα σημάνει την πλήρη εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενα καύσιμα (Φ.Α) και επειδή για άλλη μια φορά οι επιδοτήσεις και τα «προνόμια» είναι σκανδαλώδεις, απαιτούμε αντίστοιχες ρυθμίσεις για μια ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ στην Μεταλιγνιτική Εποχή με τη διατήρηση των λιγνιτικών μονάδων σε λειτουργία και την σταδιακή απόσυρση αυτών μέχρι την ολοκλήρωση του χρόνου ζωής και την εξάντληση των αποθεμάτων των απαλλοτριωμένων εκτάσεων των Ορυχείων και αποκαταστάσεις των εδαφών.-

  Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

  Ο Πρόεδρος

  Γιώργος Αδαμίδης Ο Γεν. Γραμματέας

  Αντώνης Καρράς

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 19:51 | dion

  Το δικαίωμα προς εργασία στο δημόσιο τομέα με συνθήκες απόλυτης διαφάνειας, δημοσιότητας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας επιβάλλει την ουδετερότητα της Διοίκησης και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες. Θεσμικό εγγυητή της τήρησης των αρχών αυτών αποτελεί το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), το οποίο συστάθηκε με το Ν. 2190/1994 ως ανεξάρτητη αρχή επιφορτισμένη με τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.

  Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το ΑΣΕΠ έχει ήδη από τον ιδρυτικό του νόμο εξοπλιστεί με ειδικές εγγυήσεις ανεξαρτησίας. Τα μέλη του χαρακτηρίζονται ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί που απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Το ΑΣΕΠ δεν υπόκειται σε εποπτεία και έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές αλλά σε κοινοβουλευτικό έλεγχο σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, ενώ οι πράξεις του δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο από άποψη νομιμότητας αλλά μόνο σε δικαστικό έλεγχο.

 • 8 Νοεμβρίου 2019, 10:14 | Nikolopoulos

  Καλημέρα

  θα ήθελα να γίνει σαφέστερο το νόημα της πρότασης :
  Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της καταχώρισης αυτών στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ.

  Στη λέξη νομιμότητα περιλαμβάνεται και η πρόσληψη κάποιου με λιγότερα μόρια από έναν άλλο ή απλά ελέγχεται αυτός που θα προσληφθεί αν έχει τα δικαιολογητικά που δηλώνει ;