Άρθρο 18 – Ρυθμίσεις Μεταφοράς Φυσικού Αερίου

1. Στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του Ν. 4001/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Στις επεκτάσεις του ΕΣΦΑ δύναται να περιλαμβάνονται και αγωγοί πίεσης σχεδιασμού άνω των 19 barg, εγκαταστάσεις μετρήσεων, συμπίεσης και αποσυμπίεσης και λοιπός σχετικός εξοπλισμός που συνδέονται με Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 67 του Ν. 4001/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στο ΕΣΦΑ δύναται να περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις συμπίεσης Φυσικού Αερίου οι οποίες τροφοδοτούνται απ’ευθείας από αγωγούς Μεταφοράς Φυσικού Αερίου».

  • 8 Νοεμβρίου 2019, 23:17 | Αλίκη

    Χαίρομαι που το ένα από τα τρία κομμάτια της ΔΕΠΑ θα ανήκει στο κράτος. Ωστόσο, ίσως θα ήταν καλύτερα αν η εισαγωγή του φυσικού αερίου στη χώρα παρέμενε και αυτή υπο δημόσιο έλεγχο.