Άρθρο 27: Έναρξη ισχύος της παρούσας

Ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.

 Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.