Άρθρο 04: (άρθρο 4 οδηγίας 2012/18/ΕΕ) Εκτίμηση κινδύνων μεγάλου ατυχήματος από συγκεκριμένη επικίνδυνη ουσία

1.  Η αδειοδοτούσα αρχή όταν θεωρεί ότι μία επικίνδυνη ουσία που καλύπτεται από το μέρος 1 ή απαριθμείται στο μέρος 2 του παραρτήματος Ι της παρούσας, δεν ενέχει κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος διότι υπό κανονικές ή μη συνθήκες που μπορούν εύλογα να προβλεφθούν, η ουσία αυτή δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει έκλυση μάζας ή ενέργειας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλο ατύχημα, προβαίνει σε σχετική αιτιολογημένη κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κοινοποίηση αυτή συνοδεύεται από τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2. Με την ανωτέρω κοινοποίηση κινείται η  διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 4 της οδηγίας 2012/18/ΕΕ.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτίμηση των επικίνδυνων ιδιοτήτων της επικίνδυνης ουσίας για την   υγεία, τα περιουσιακά στοιχεία και το περιβάλλον, περιλαμβάνουν:

α) πλήρη κατάλογο των ιδιοτήτων που χρειάζονται για την εκτίμηση της πιθανότητας να προκαλέσει η επικίνδυνη ουσία ζημία  σε περιουσιακά στοιχεία, στην υγεία ή στο περιβάλλον·

β) τις φυσικές και τις χημικές ιδιότητες, όπως  μοριακή μάζα, τάση κορεσμένων ατμών, εγγενής τοξικότητα, σημείο βρασμού, δραστικότητα, ιξώδες, διαλυτότητα και άλλες σχετικές ιδιότητες·

γ) ιδιότητες που ενέχουν κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον, όπως    δραστικότητα, τοξικότητα σε συνδυασμό με πρόσθετους παράγοντες ιδίως  τον τρόπο προσβολής του σώματος, το λόγο τραυματισμών προς τους θανάτους, και μακροπρόθεσμες συνέπειες, καθώς επίσης άλλες ιδιότητες κατά περίπτωση

δ) ιδιότητες που ενέχουν κίνδυνο για το περιβάλλον όπως  οικοτοξικότητα, ανθεκτικότητα, βιοσωρευτικότητα, δυνατότητα μεταφοράς μακράς εμβέλειας στο περιβάλλον, καθώς επίσης άλλες ιδιότητες κατά περίπτωση,

ε) ενωσιακή ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος, όταν υφίσταται

στ) πληροφορίες σχετικά με ειδικές συνθήκες λειτουργίας  όπως θερμοκρασία, πίεση, και άλλες συνθήκες κατά περίπτωση, υπό τις οποίες η επικίνδυνη ουσία αποθηκεύεται, χρησιμοποιείται ή/και υπάρχει σε περίπτωση απρόβλεπτης μη κανονικής λειτουργίας ή ατυχήματος όπως πυρκαγιά.

 • 31 Αυγούστου 2015, 09:06 | Αντώνης Θάνος

  Στο άρθρο 4 παρα.2 εδάφιο ε), η αναφορά «ενωσιακή» προτείνεται να τροποποιηθεί σε «εναρμονισμένη», έτσι ώστε να είναι συμβατή με την απόδοση στην ελληνική γλώσσα του όρου “harmonized” των Κανονισμών REACH και CLP που αφορά στις ταξινομήσεις ουσιών και μειγμάτων.

 • 24 Αυγούστου 2015, 12:50 | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Σχόλια σχετικά με το Άρθρο 4, παρ. 1
  Σε περίπτωση που αδειοδοτεί Περιφέρεια, η τελευταία δεν μπορεί να προβεί σε τέτοιου είδους ενέργεια. Προτείνεται στην συγκεκριμένη ενέργεια να προβαίνει μόνο το ΥΠΑΠΕΝ.

 • Παράγραφος 2
  Στο άρθρο 4, εδαφιο 1 της οδηγίας 2012/18/EE γίνεται μνεια για εξέταση του περιορισμού και της γενικής συσκευασίας της επικίνδυνης ουσίας, που εδώ δεν αναφέρεραι. Εφόσον ισχύει ο κανονισμός ADR με αναφορές στις περιορισμένες ποσότητες συσκευασίας, το στοιχείο αυτό θα πρέπει να αξιολογείται κατά την κατάθεση των στοιχείων, ιδίως για τις περιπτώσεις αποθηκών διανομής εμπορευμάτων σε συσκευασίες LQ

 • 20 Αυγούστου 2015, 08:03 | Π.Σ.

  Αναφορικά με την πρώτη παράγραφο:
  «Αυτή τη διαδικασία καλύτερα να ανατεθεί σε κάποια κεντρική υπηρεσία και όχι στην αδειοδοτούσα αρχή που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι περιφερειακή.»