Άρθρο 13: (άρθρο 14 και Παράρτημα V Μέρος 1 παρ. 6 και 7 και Μέρος 2 παρ. 3 και 4 οδηγίας 2012/18/ΕΕ) Ενημέρωση του κοινού

1. Η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο για ενημέρωση του κοινού, ανάλογα με το χρόνο που αυτά καθίστανται διαθέσιμα:

α) το θεωρημένο φάκελο Κοινοποίησης και την επικαιροποίησή του, σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 9 του άρθρου 6,
β) τη υποβληθείσα Μελέτη Ασφαλείας ή την Περίληψη μη τεχνικού περιεχομένου ή /και την τροποποιημένη Μελέτη Ασφαλείας, σύμφωνα με την παράγραφο Β6 του άρθρου 9 και το άρθρο 10,
γ) τη καταχωρισμένη Μελέτη Ασφαλείας ή την νέα Περίληψη μη τεχνικού περιεχομένου ή /και την νέα τροποποιημένη Μελέτη Ασφαλείας σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου Γ 5.1. του άρθρου 9,
δ) το εγκεκριμένο ΣΑΤΑΜΕ και την επικαιροποίησή του σύμφωνα με τις παραγράφους Β3 και Β 6(α) του άρθρου 11,
ε) γνωστοποίηση της ημερομηνίας της τελευταίας επί τόπου επιθεώρησης της εγκατάστασης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19, ή παραπομπή στο σημείο όπου η εν λόγω πληροφορία είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά καθώς και πληροφορίες για την αναζήτηση λεπτομερέστερων πληροφοριών για τις επιθεωρήσεις και το αντίστοιχο σύστημα επιθεωρήσεων, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του άρθρου 21,
στ) πληροφορίες για γειτονικές εγκαταστάσεις που ενδέχεται να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, σύμφωνα με το άρθρο 8
ζ) κατά περίπτωση, απλή αναφορά για το αν πρόκειται για εγκατάσταση που βρίσκεται κοντά στο έδαφος άλλου κράτους μέλους και υπάρχει πιθανότητα μεγάλου ατυχήματος με διασυνοριακές επιπτώσεις, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 5.1 του παρόντος άρθρου.

2. Το Περιφερειακό Συμβούλιο στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την παραλαβή των πληροφοριών της παραγράφου 1, μεριμνά για:

αα) τη δημοσίευση, με έξοδα του φορέα της εγκατάστασης, σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα ή σε μία καθημερινή εφημερίδα εθνικής εμβέλειας, ανακοίνωσης η οποία περιλαμβάνει:
– το όνομα ή/και την εμπορική επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης,
– περιγραφή της δραστηριότητας που ασκείται ή πρόκειται να ασκηθεί στην εγκατάσταση και την πλήρη διεύθυνση της εγκατάστασης αυτής
– απλή αναφορά στο περιεχόμενο των πληροφοριών της παραγράφου 1,
– γνωστοποίηση προς το κοινό ότι διαθέτει όλες τις πληροφορίες της παραγράφου 1 και ότι πρόσβαση σε αυτές είναι ανοικτή για την ενημέρωση του κοινού μετά από σχετικό αίτημα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4
– γνωστοποίηση των αρμόδιων αρχών όπου μπορούν ενδεχομένως να ζητηθούν λεπτομερέστερες πληροφορίες

ββ) την ανάρτηση της ανωτέρω ανακοίνωσης και τη γνωστοποίηση της δημοσίευσής της στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας ή/και στην τηρούμενη από την Περιφέρεια ιστοσελίδα,

γγ) την γνωστοποίηση στην αδειοδοτούσα αρχή της Εφημερίδας ή των Εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η ως άνω ανακοίνωση,

β) εκπονεί συγκεντρωτική έκθεση για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί σχετικά με την ενημέρωση του κοινού και την διαβιβάζει στην αδειοδοτούσα αρχή και στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας,

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει με μέριμνα του Περιφερειακού Συμβουλίου, να είναι μονίμως διαθέσιμες στο κοινό, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.

4. Σε περίπτωση εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας, πέραν των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3, η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας πρέπει επιπλέον να διασφαλίζει ότι όλα τα πρόσωπα που ενδέχεται να θιγούν από μεγάλο ατύχημα, λαμβάνουν τακτικά και με την πλέον ενδεδειγμένη μορφή, χωρίς να απαιτείται σχετικό αίτημα, σαφείς και εύληπτες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και την απαιτούμενη συμπεριφορά σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε όλα τα δημόσια κτίρια και τους χώρους δημόσιας χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων και των νοσοκομείων, καθώς και σε όλες τις γειτονικές εγκαταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8. Το μέγιστο χρονικό διάστημα μεταξύ δυο ανανεώσεων της πληροφόρησης του κοινού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια.

5. Όταν μία εγκατάσταση ανώτερης βαθμίδας ενέχει κινδύνους ατυχημάτων μεγάλης έκτασης με διασυνοριακές επιπτώσεις σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΑΠΕΝ μετά από συνεννόηση με την ΓΓΠΠ και την αδειοδοτούσα αρχή κοινοποιεί μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Κράτος Μέλος τις απαραίτητες πληροφορίες που διαθέτει κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 11 και 12 και προβαίνει με το εν λόγω Κράτος Μέλος σε σχετικές διαβουλεύσεις, στο πλαίσιο των διμερών σχέσεών τους, ως προς τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται και από τις δύο πλευρές για την πρόληψη των ατυχημάτων αυτών, καθώς για τον περιορισμό των συνεπειών τους στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.
Αντίστοιχα σε περίπτωση που η εγκατάσταση βρίσκεται στο έδαφος άλλου Κράτους Μέλους η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΑΠΕΝ παραλαμβάνει μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών τις απαραίτητες πληροφορίες από το άλλο Κράτος Μέλος κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 11 και 12 και τις κοινοποιεί στην ΓΓΠΠ και στην αδειοδοτούσα αρχή της Περιφέρειας που συνορεύει με το όμορο κράτος Μέλος.

5.1. Όταν μια εγκατάσταση που βρίσκεται κοντά στο έδαφος άλλου Κράτους Μέλους δεν δημιουργεί κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος πέραν της περιμέτρου της σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος Β5 και, επομένως, δεν απαιτείται εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1, η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΑΠΕΝ μετά από συνεννόηση με την ΓΓΠΠ, ενημερώνει μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών το άλλο Κράτος Μέλος για την αιτιολογημένη αυτή απόφαση.

 • Προτείνεται:
  1) Η διαγραφή των παραγράφων 1. α), 1. β) και 1. γ).

  2) Η προσθήκη νέας παραγράφου 1. α), ως εξής:

  «α) την Περίληψη μη τεχνικού περιεχομένου που περιέχεται στο θεωρημένο φάκελο Κοινοποίησης ή την καταχωρισμένη Μελέτη Ασφαλείας κατά περίπτωση,»

  3) Η αλλαγή της αρίθμησης των παραγράφων 1. δ) – 1. ζ) στο ορθό 1. β) – 1. ε) αντίστοιχα.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
  Η διαγραφή των παραγράφων 1. α), 1. β) και 1. γ) και η προσθήκη νέας παραγράφου 1. α) προτείνεται, επειδή η Μελέτη Ασφαλείας δεν είναι χρήσιμη για το κοινό καθώς είναι πολύ εξειδικευμένη, ενώ η Περίληψη μη τεχνικού περιεχομένου έχει ως αποκλειστικό σκοπό να είναι εύληπτη και επαρκώς κατανοητή για το κοινό.

 • 31 Αυγούστου 2015, 09:48 | ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ( ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ

  Άρθρα 13 και 14. (ενημέρωση κοινού και δημόσια διαβούλευση αντίστοιχα)
  Σύμφωνα με το άρθρο 9Γ παρ.6, ένα μήνα πριν την καταχώρηση της ΜΑ η αρμόδια Υπηρεσία αποστέλλει στο Περ.Συμβούλιο τα σχετικά δικαιολογητικά για την ενημέρωση του κοινού και εφαρμόζεται το άρθρο 13. Στο συγκεκριμένο άρθρο δεν προβλέπεται η υποβολή απόψεων του κοινού επί της ΜΑ και δεν τίθενται συγκεκριμένες προθεσμίες προς τούτο.
  Ακολούθως στο άρθρο 14, παρ.1 και 2, αναφέρεται ότι όλες οι νέες εγκαταστάσεις ή σημαντικές τροποποιήσεις υφισταμένων που καλύπτονται από τους σκοπούς του άρθρου 12 (χωροταξικός σχεδιασμός) υπόκεινται στο καθεστώς περ/κής αδειοδότησης, καθώς και στην διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κοινό, όπως καθορίζονται στην ΚΥΑ 1649/45/2014. Επίσης στο άρθρο 14 στην παρ.3 αναφέρεται ότι όταν τα έργα αυτά περιλαμβάνονται σε ευρύτερο σχέδιο ή πρόγραμμα εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 7 και 8 της ΚΥΑ 107017/2006.
  Επομένως γίνεται μεν αναφορά στην διαδικασία χορήγησης ΑΕΠΟ στην οποία περιλαμβάνεται και διαβούλευση, αλλά δεν διευκρινίζεται αν η ίδια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί και για την καταχώρηση της ΜΑ. Συγκεκριμένα δεν διευκρινίζεται αν κατά την δημόσια διαβούλευση για το περιεχόμενο της ΜΠΕ θα συζητούνται και θέματα ασφαλείας της εγκατάστασης.
  Επειδή από τα ανωτέρω δεν προκύπτει σαφώς ότι η δημοσίευση του φακέλου από το Περ.Συμβούλιο αφορά μόνο ενημέρωση κοινού και ότι η διαβούλευση πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 14 μόνο για περιπτώσεις που εμπλέκονται σε ευρύτερα περιφερειακά ή εθνικά προγράμματα που σχετίζονται με τον χωροταξικό, περιβαλλοντικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, απαιτείται επαναδιατύπωση των εν λόγω άρθρων.
  Επίσης η εμπλοκή της νομοθεσίας που αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τους περ/κούς όρους λειτουργίας με τα θέματα των ΜΑ μάλλον προκαλεί σύγχυση παρά καθοδήγηση, αφού πρόκειται για ενσωμάτωση διαφορετικών Οδηγιών της ΕΕ, που κάθε μία έχει δικό της αντικείμενο και προβλέπει διαφορετικές ενέργειες των αρμοδίων Υπηρεσιών (πχ διαφορετική προθεσμία για ενέργειες όσον αφορά την ΜΠΕ και διαφορετικές συναρμόδιες Υπηρεσίες). Γι’ αυτό προτείνεται να διατυπωθεί εκ νέου το άρθρο 14 και να καθοριστούν συγκεκριμένες διαδικασίες και προθεσμίες για την δημόσια διαβούλευση των ΜΑ.

 • 24 Αυγούστου 2015, 12:14 | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  1. Σχόλια επί του άρθρου 13, παρ. 1:
  Παρατήρηση Α): Να διευκρινιστεί κάθε πότε διαβιβάζονται τα στοιχεία αυτά.
  Παρατήρηση Β): Το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο έχει αποφασιστικό ρόλο δε χρειάζεται να έχει το Φάκελο Κοινοποίησης και τη Μελέτη Ασφαλείας, παρά μόνο τα μη τεχνικά υπομνήματα με τα στοιχεία του Παραρτήματος V της παρούσας. Επιπλέον, προτείνεται η δημιουργία τυποποιημένων υπομνημάτων από τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών σε συνεργασία με τη ΓΓΠΠ .

  2. Σχόλια επί του άρθρου 13, παρ. 2:
  Η δημοσιοποίηση θα πρέπει να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

  3. Σχόλια επί του άρθρου 13, παρ. 4:
  «4. Σε περίπτωση εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας, πέραν των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3, η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας πρέπει επιπλέον να διασφαλίζει ότι όλα τα πρόσωπα που ενδέχεται να θιγούν από μεγάλο ατύχημα, λαμβάνουν τακτικά και με την πλέον ενδεδειγμένη μορφή, χωρίς να απαιτείται σχετικό αίτημα, σαφείς και εύληπτες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και την απαιτούμενη συμπεριφορά σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε όλα τα δημόσια κτίρια και τους χώρους δημόσιας χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων και των νοσοκομείων, καθώς και σε όλες τις γειτονικές εγκαταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8. Το μέγιστο χρονικό διάστημα μεταξύ δυο ανανεώσεων της πληροφόρησης του κοινού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια.

  5.1. Όταν μια εγκατάσταση που βρίσκεται κοντά στο έδαφος άλλου Κράτους Μέλους δεν δημιουργεί κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος πέραν της περιμέτρου της σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος Β5 και, επομένως, δεν απαιτείται εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1, η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΑΠΕΝ μετά από συνεννόηση με την ΓΓΠΠ, ενημερώνει μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών το άλλο Κράτος Μέλος για την αιτιολογημένη αυτή απόφαση.»

  Να τροποποιηθεί ως εξής:
  «4. Σε περίπτωση εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας, πέραν των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3, η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας πρέπει επιπλέον να διασφαλίζει, σε συνεργασία με τη ΓΓΠΠ ότι όλα τα πρόσωπα που ενδέχεται να θιγούν από μεγάλο ατύχημα, λαμβάνουν τακτικά και με την πλέον ενδεδειγμένη μορφή, χωρίς να απαιτείται σχετικό αίτημα, σαφείς και εύληπτες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και την απαιτούμενη συμπεριφορά σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε όλα τα δημόσια κτίρια και τους χώρους δημόσιας χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων και των νοσοκομείων, καθώς και σε όλες τις γειτονικές εγκαταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8, μέσω διανομής ενημερωτικών φυλλαδίων, διαλέξεων σε σχολεία, νοσοκομεία κλπ, ημερίδων, με διοργάνωση ανοιχτών συζητήσεων με το κοινό, ενημερωτικές ταινίες που διανέμονται σε σχολεία, διαφημιστικές εκστρατείες μέσω των ΜΜΕ, και οπάντα σε συνεργασία με τις εγκαταστάσεις. Το μέγιστο χρονικό διάστημα μεταξύ δυο ανανεώσεων της πληροφόρησης του κοινού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια.
  5.1. Όταν μια εγκατάσταση που βρίσκεται κοντά στο έδαφος άλλου Κράτους Μέλους δεν δημιουργεί κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος πέραν της περιμέτρου της σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος Β5 και, επομένως, η εγκατάσταση δε θα περιλαμβάνεται στα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1, η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΑΠΕΝ μετά από συνεννόηση με την ΓΓΠΠ, ενημερώνει μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών το άλλο Κράτος Μέλος για την αιτιολογημένη αυτή απόφαση.
  5.2 Η εκάστοτε επιχείρηση θα μεριμνά για την εκπαίδευση και την πρόσληψη πιστοποιημένων εργολάβων ως προς τους κινδύνους εντός της επιχείρησης και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.»

 • 24 Αυγούστου 2015, 11:25 | Δρ. Γεώργιος Παπαδάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης

  ΑΡΘΡΑ 13 και 14 της απόφασης

  Η νέα Κοινοτική Οδηγία 2012/18/EE (SEVESO III) δίνει έμφαση στη δημόσια διαβούλευση και συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων, σε περίπτωση νέων μονάδων και σημαντικών μετατροπών, καθώς και στη λήψη της γνώμης του σε θέματα σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης (άρθρο 15 της νέας Οδηγίας ή άρθρο 14 της νέας ΚΥΑ). Η δημόσια διαβούλευση στη νέα Οδηγία (SEVESO III) συνδέεται με την εφαρμογή του σχεδιασμού χρήσεων γης (άρθρο 12 της ΚΥΑ), την ενημέρωση του κοινού (άρθρο 13 της ΚΥΑ) και τις εθνικές ή διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τα νέα έργα και την αύξηση του κινδύνου σε υφιστάμενες μονάδες. Στην Ελλάδα η προτεινόμενη ΚΥΑ συνδέει τη δημόσια διαβούλευση (άρθρο 14 της ΚΥΑ) με την διαδικασία αδειοδοτήσεων. Προτείνεται η εφαρμογή του άρθρου 13 (ενημέρωση του κοινού) και 14 (δημόσια διαβούλευση) να διεκπεραιώνεται με βάση μια κοινά συμφωνημένη φόρμα παρουσίασης των απαιτούμενων πληροφοριών και τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και του διαδικτύου.

 • 21 Αυγούστου 2015, 07:37 | Π.Σ.

  Αναφορικά με την παράγραφο 1:
  «Θεωρώ την όλη διαδικασία λανθασμένη. Το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν νομίζω να μπορεί να διατηρεί αρχεία και ιδιαίτερα αυτού του τύπου. Στο ΠΣ γίνονται εισηγήσεις με συγκεκριμένη θεματολογία επί της οποίας μονό αποφασιστικό ρόλο έχει. Δεν χρειάζεται να διαβιβάζονται ούτε κοινοποιήσεις ούτε μελέτες αλλά μόνο τα μη τεχνικά παραρτήματα σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία να δημοσιοποιούνται ως έχουν. Τα υπομνήματα αυτά θα πρέπει να είναι τυποποιημένα δηλαδή να εμπεριέχουν μεταξύ των άλλων τα στοιχεία του Παραρτήματος V και να δημοσιοποιούνται με ηλεκτρονικό τρόπο. Η μέθοδος με τις εφημερίδες ήταν αποτυχία. Ήδη ο νόμος της βιομηχανίας προβλέπει την ηλεκτρονική δημοσιοποίηση. Οι διαθέσιμες πληροφορίες μπορούν να είναι προσβάσιμες από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή να δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική βάση σε κεντρική υπηρεσία στην οποία να έχουν πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι.»

  …με την παράγραφο 4:
  «Αρκετά ασαφές η παράγραφος αυτή. Δηλαδή σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβαίνει η κάθε υπηρεσία? Πρέπει να δοθούν σαφείς κατευθύνσεις στις υπηρεσίες αυτές. Εάν αφορά την έκδοση πληροφοριακού φυλλαδίου, υπάρχει ήδη έτοιμο στην Γ.Γ.Π.Π το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί διανεμηθεί. Καλύτερα να αναφερθεί ρητά στη παράγραφο αυτή η υποχρέωση διανομής από μέρους της υπηρεσίας Π.Π του υπόψη φυλλαδίου και προαιρετικά εάν θέλει και έχει την χρηματική ευχέρεια να προβεί και σε άλλες ενέργειες. Μπορεί να προβλεφθεί και συνεργασία με την ίδια την εγκατάσταση για δράσεις.»

 • 12 Αυγούστου 2015, 09:23 | Δαβακης Ε.

  Σχόλια σχετικά με παρ 2.β

  Παρατήρηση: Η διαβίβαση της έκθεσης που θα συντάσσει το Περιφερειακό Συμβούλιο θα πρέπει να γίνεται στην αδειοδοτούσα αρχή και στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και όχι μόνο στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας, η οποία μπορεί να μην έχει ασχοληθεί καθόλου με τη συγκεκριμένη διαδικασία για την υπαγωγή συγκεκριμένων εγκαταστάσεων στην εν λόγω οδηγία.