Άρθρο 09: (άρθρα 10 και 14 παρ.2β οδηγίας 2012/18/ΕΕ) Μελέτη Ασφαλείας

Α. Περιεχόμενο-Διαδικασία υποβολής Μελέτης Ασφαλείας

1. Ο φορέας εκμετάλλευσης ανώτερης βαθμίδας, προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης, ανανέωσης ή τροποποίησης της άδειας αυτής, άδεια λειτουργίας ή εκμετάλλευσης ή άλλη σχετική έγκριση ή βεβαίωση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υποχρεούται να υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή Μελέτη Ασφαλείας με την οποία καταδεικνύεται ότι:

α) εφαρμόζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία του παραρτήματος III της παρούσας, ΠΠΜΑ και Σύστημα Διαχείρισης της Ασφαλείας για την υλοποίησή της·

β) έχουν προσδιορισθεί οι κίνδυνοι μεγάλου ατυχήματος και τα σενάρια πιθανών μεγάλων ατυχημάτων και έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό των συνεπειών τους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον·

γ) ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η λειτουργία και η συντήρηση κάθε μονάδας, χώρου αποθήκευσης, εξοπλισμού και υποδομής που συνδέονται με τη λειτουργία της και έχουν σχέση με τους κινδύνους μεγάλου ατυχήματος εντός της εγκατάστασης παρέχουν επαρκή αξιοπιστία και ασφάλεια

δ) έχουν καταρτιστεί εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης και παρέχουν τις πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την κατάρτιση του εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης·

ε) εξασφαλίζεται επαρκής πληροφόρηση των αρχών που είναι καθ΄ ύλη αρμόδιες για τη χορήγηση των προβλεπόμενων στην κείμενη νομοθεσία αδειών ή εγκρίσεων, ώστε να αποφασίζουν σχετικά με τη χωροθέτηση νέων δραστηριοτήτων ή έργων κοντά σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

στ) σε περίπτωση εγγύτητας της εγκατάστασης με άλλες εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας, έχει συνεκτιμηθεί δεόντως η φύση και η έκταση κινδύνου ενός συνολικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης (φαινόμενο domino)

2. Η Μελέτη Aσφαλείας περιέχει τουλάχιστον:
α) τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιγράφονται στα Παραρτήματα II και ΙΙΙ, αναφέροντας ονομαστικά και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και τους φορείς που συμμετέχουν στην εκπόνησή της και,
β) τα σενάρια ατυχημάτων που περιγράφονται ανά κατηγορία εγκατάστασης στο παράρτημα ΙΧ.

2.1. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 21 παράγραφος 3, ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να υποβάλλει επιπλέον:
α) Περίληψη μη τεχνικού περιεχομένου, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους μεγάλων ατυχημάτων και τις πιθανές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος ή/και
β) την τροποποιημένη Μελέτη Ασφαλείας κατά το τμήμα της που αφορά στον κατάλογο των επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν στην εγκατάσταση ή παράγονται κατά την παραγωγική διαδικασία.

3. Η Μελέτη Ασφαλείας καθώς και κάθε μεταγενέστερη επικαιροποίησή της υποβάλλεται σε τρία (3) αντίγραφα σε έντυπη μορφή και δέκα (10) αντίγραφα σε ψηφιακή μορφή. Οι χάρτες και τα τοπογραφικά διαγράμματα που ενδεχομένως συνοδεύουν τη Μελέτη Ασφαλείας, συνυποβάλλονται σε δεκατρία (13) αντίγραφα σε ψηφιακή και δεκατρία (13) αντίγραφα σε έντυπη μορφή. Σε δεκατρία (13) αντίγραφα σε έντυπη μορφή υποβάλλονται επίσης τα έγγραφα και τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 4.

3.1. Η Μελέτη Ασφαλείας υποβάλλεται μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες:

α) για νέες εγκαταστάσεις, μέσα σε εύλογη προθεσμία και τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από την έναρξη της κατασκευής ή λειτουργίας, ή πριν από την υλοποίηση των τροποποιήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή του καταλόγου επικίνδυνων ουσιών

β) για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας, μέχρι την 1η Ιουνίου 2016

γ) για τις άλλες εγκαταστάσεις, μέσα σε δύο (2) χρόνια, από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης στις εν λόγω εγκαταστάσεις
.
4. Η Μελέτη Ασφαλείας κατά την υποβολή της συνοδεύεται υποχρεωτικά από την πιστοποίηση της οικείας Περιφερειακής Χημικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο Β του άρθρου 5. Σε περίπτωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ο φορέας εκμετάλλευσης έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει μαζί με τη Μελέτη Ασφαλείας και το Εσωτερικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης που προβλέπεται στην παράγραφο Α του άρθρου 11, τηρουμένων των προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο Α2 (εδάφιο β) του ίδιου άρθρου.

5. Οι προηγούμενες παράγραφοι δεν εφαρμόζονται, εάν ο φορέας εκμετάλλευσης έχει ήδη, πριν από την 1η Ιουνίου 2015 υποβάλλει τη Μελέτη Ασφαλείας στην αδειοδοτούσα αρχή σύμφωνα με τις μέχρι τότε ισχύουσες σχετικές διατάξεις και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν πληρούν τις παραγράφους 1 και 2 και έχουν παραμείνει αμετάβλητες.
Σε περίπτωση που η Μελέτη Ασφαλείας δεν καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις των υποπαραγράφων 1 και 2, ο φορέας εκμετάλλευσης προκειμένου να συμμορφωθεί με αυτές, υποχρεούται, κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής, είτε σε απλή ενημέρωση της υποβληθείσας Μελέτης Ασφαλείας είτε στην επικαιροποίησή της σύμφωνα με την παράγραφο 3Δ, με την επιφύλαξη των προθεσμιών που προβλέπονται στην υποπαράγραφο 3.

6. Η αδειοδοτούσα αρχή ελέγχει αν στη Μελέτη Ασφαλείας περιλαμβάνονται τα στοιχεία της παραγράφου 1. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται ελλείψεις η αδειοδοτούσα αρχή μέσα σε πέντε ημέρες καλεί τον ενδιαφερόμενο να συμπληρώσει τη Μελέτη με τα απαιτούμενα στοιχεία.
Εάν διαπιστώνεται ότι η Μελέτη Ασφαλείας είναι προδήλως ελλιπής, η αδειοδοτούσα αρχή επιστρέφει αμελλητί τη Μελέτη στο φορέα εκμετάλλευσης με έγγραφη σχετική αιτιολόγηση.

Β. Διαδικασία αξιολόγησης της Μελέτης Ασφαλείας

1. Η αδειοδοτούσα αρχή μετά τη διενέργεια του ελέγχου της Μελέτης Ασφαλείας σύμφωνα με την παράγραφο Α6, διαβιβάζει μέσα σε ένα (1) μήνα από την παραλαβή της, από ένα αντίγραφο της Μελέτης Ασφαλείας και των στοιχείων που προβλέπονται στην παράγραφο Α4, για να διατυπώσουν, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, τυχόν σχόλια και να γνωμοδοτήσουν επί του περιεχομένου της Μελέτης: α) στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΑΠΕΝ, β) στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου ΠΑΠΕΝ, γ) στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δ) στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ε) στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.. Αντίγραφο της Μελέτης Ασφαλείας διαβιβάζεται επίσης και στην οικεία Περιφερειακή Χημική Υπηρεσία για απλή ενημέρωσή της.

2. Οι ανωτέρω συναρμόδιες αρχές μέσα σε πέντε ημέρες από την παραλαβή της Μελέτης Ασφαλείας έχουν τη δυνατότητα να ζητούν τυχόν επιπλέον στοιχεία από τον ενδιαφερόμενο τεκμηριώνοντας το αίτημά τους. Η αδειοδοτούσα αρχή τάσσει στον ενδιαφερόμενο σύντομη προθεσμία για την προσκόμισή τους προκειμένου στη συνέχεια να διαβιβάσει τα στοιχεία αυτά στις ανωτέρω γνωμοδοτούσες αρχές.
Μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την παραλαβή της Μελέτης Ασφαλείας και των συνοδευτικών στοιχείων που προβλέπονται στην παράγραφο Α4, οι ανωτέρω συναρμόδιες αρχές ελέγχουν τη Μελέτη Ασφαλείας και διαβιβάζουν στην αδειοδοτούσα αρχή τις σχετικές γνωμοδοτήσεις για τα στοιχεία της Μελέτης Ασφαλείας που αναφέρονται σε θέματα της αρμοδιότητάς τους. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του ΥΠΑΠΕΝ, ελέγχει περαιτέρω και αξιολογεί τα σενάρια ατυχημάτων και το σχετικό Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας που προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

3. Οι προαναφερόμενες γνωμοδοτήσεις πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς και να αναφέρονται στη διαπίστωση της πληρότητας της Μελέτης Ασφαλείας, ώστε να είναι δυνατή η καταχώρισή της σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου Γ του παρόντος άρθρου. Στις γνωμοδοτήσεις αυτές είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται και η επιβολή πρόσθετων όρων, καθώς και η πρόβλεψη μέτρων για την πρόληψη ατυχημάτων μεγάλης έκτασης και τον περιορισμό των συνεπειών τους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

4. Αν οι προθεσμίες της υποπαραγράφου 2 παρέλθουν άπρακτες για κάποια από τις ως άνω συναρμόδιες αρχές, η Μελέτη Ασφαλείας καταχωρίζεται χωρίς τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου Γ του άρθρου αυτού.

5. Συμπληρωματικά στοιχεία
Σε περίπτωση που κάποια από τις συναρμόδιες αρχές κρίνει κατ΄ εφαρμογή της υποπαραγράφου 2 ότι απαιτούνται συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία, ενημερώνει την αδειοδοτούσα αρχή, με κοινοποίηση στις συναρμόδιες αρχές, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη παραλαβή της Μελέτης Ασφαλείας. Η αδειοδοτούσα αρχή αναμένει έως τη λήξη της διμηνιαίας προθεσμίας, ώστε να συγκεντρώσει πιθανά σχετικά αιτήματα άλλων Υπουργείων και στη συνέχεια τάσσει εύλογη προθεσμία στον φορέα εκμετάλλευσης, προκειμένου να προσκομίσει τα αιτούμενα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται από τον φορέα εκμετάλλευσης στην αδειοδοτούσα αρχή σε έντυπη και ψηφιακή μορφή ενσωματωμένα στην αρχική Μελέτη Ασφαλείας, προκειμένου να διαβιβασθούν στη συνέχεια στις συναρμόδιες αρχές για τελική αξιολόγηση σύμφωνα με τη διαδικασία της υποπαραγράφου 2 .

6. Η αδειοδοτούσα αρχή, ένα μήνα πριν την καταχώριση της Μελέτης Ασφαλείας, σύμφωνα με την παράγραφο Γ, θέτει σε γνώση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου τη Μελέτη Ασφαλείας ή την Περίληψη μη τεχνικού περιεχομένου ή/και την τροποποιημένη Μελέτη που προβλέπεται στην παράγραφο Α.2.1. για ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13.

Γ. Καταχώριση

1. Μέσα σε ένα (1) μήνα, από την παρέλευση της δίμηνης προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο Β2, η αδειοδοτούσα αρχή, με βάση τις αναφερόμενες στην παράγραφο Β γνωμοδοτήσεις προβαίνει:
α) στην καταχώριση ή μη της Μελέτης Ασφαλείας ή της επικαιροποίησής της και επιπρόσθετα
β) στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων που αναφέρονται στα εδάφια β και γ της παραγράφου B 3.1. καθώς και στις περιπτώσεις επικαιροποίησης της Μελέτης Ασφαλείας σύμφωνα με την παράγραφο Δ, στην απαγόρευση της έναρξης ή της συνέχισης λειτουργίας της εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 18 .

2. Η καταχώριση ή μη της Μελέτης Ασφαλείας γνωστοποιείται εγγράφως στον φορέα εκμετάλλευσης και στις συναρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο Β.

3. Η καταχώριση της Μελέτης Ασφαλείας δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου της, δεδομένου ότι τα στοιχεία της μελέτης αυτής τελούν υπό διαρκή έλεγχο, συμπλήρωση και βελτίωση.
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.1 Α και ειδικότερα:
α) για τις εγκαταστάσεις της περίπτωσης α (νέες εγκαταστάσεις) καθώς και τις εγκαταστάσεις της περίπτωσης γ (άλλες εγκαταστάσεις) , η καταχώριση της Μελέτης Ασφαλείας και η διενέργεια σχετικού ελέγχου από την αδειοδοτούσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 19 (παρ. 11), αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης ή /και λειτουργίας τους.

β) για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις (περ. β), γίνεται η καταχώριση της Μελέτης Ασφαλείας ενώ η άδεια λειτουργίας συνεχίζει να ισχύει ή ανανεώνεται εφόσον αυτή έχει λήξει. Μετά την καταχώριση της Μελέτης η αδειοδοτούσα αρχή επιβάλλει στην άδεια λειτουργίας τους όρους, τα μέτρα και τους περιορισμούς που τυχόν έχουν προκύψει από την αξιολόγηση της Μελέτης Ασφαλείας και παρέχει στον ενδιαφερόμενο εύλογη προθεσμία για συμμόρφωση .

4. Η καταχώριση της Μελέτης Ασφαλείας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης, λειτουργίας ή εκμετάλλευσης ή άλλων σχετικών εγκρίσεων και βεβαιώσεων που προβλέπονται κατά περίπτωση, στην κείμενη νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση στην άδεια εγκατάστασης, και σε περίπτωση που τέτοια δεν εκδίδεται στην άδεια λειτουργίας, περιλαμβάνονται οι τυχόν πρόσθετοι όροι, μέτρα και περιορισμοί που προέκυψαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της Μελέτης Ασφαλείας, σύμφωνα με την παράγραφο Β του παρόντος άρθρου.

5. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την καταχώριση της Μελέτης Ασφαλείας, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει από ένα (1) αντίγραφο της Μελέτης Ασφαλείας σε ψηφιακή μορφή:

α) στην υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου αυτή να μεριμνήσει:
αα) για την ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 και,
ββ) για την κατάρτιση του εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τη παράγραφο Β του άρθρου 11,

β) στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, για ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με το άρθρο 13,

γ) στην ΓΓΠΠ όπου τίθεται στη διάθεση της Υποστηρικτικής Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων του άρθρου 15 του Ν. 3491/2006.

5.1. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου Α 2.1., εάν μετά την καταχώριση της Μελέτης Ασφαλείας προκύπτει η ανάγκη συνακόλουθων αλλαγών στην προβλεπόμενη Περίληψη μη τεχνικού περιεχομένου ή/και στην τροποποιημένη Μελέτη Ασφαλείας, ο ενδιαφερόμενος φορέας εκμετάλλευσης προβαίνει στις δέουσες αναπροσαρμογές, ώστε η εν λόγω Περίληψη ή/και στην τροποποιημένη Μελέτη Ασφαλείας, να συνάδει/ουν με το περιεχόμενο της καταχωρισμένης Μελέτης Ασφαλείας. Η νέα Περίληψη μη τεχνικού περιεχομένου ή/και την νέα τροποποιημένη Μελέτη Ασφαλείας διαβιβάζεται/ονται στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, για ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με το άρθρο 13.

5.2. Σε περίπτωση που οι επιπτώσεις από ενδεχόμενο ατύχημα είναι διαπεριφερειακού επιπέδου, η Μελέτη Ασφαλείας διαβιβάζεται κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο στα οικεία Περιφερειακά Συμβούλια για ενημέρωση του κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 13.

Δ. Επικαιροποίηση της Μελέτης Ασφαλείας

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 της παρούσας, ο φορέας εκμετάλλευσης επανεξετάζει περιοδικά και, όταν χρειάζεται, επικαιροποιεί την Μελέτη Ασφαλείας, τουλάχιστον ανά πενταετία.

2. Ο φορέας εκμετάλλευσης επανεξετάζει και, όταν χρειάζεται, επικαιροποιεί την Μελέτη Ασφαλείας μετά από μεγάλο ατύχημα στην εγκατάστασή του, και οποιαδήποτε άλλη στιγμή, με πρωτοβουλία του φορέα εκμετάλλευσης ή μετά από αίτημα της αδειοδοτούσας αρχής ή άλλης συναρμόδιας αρχής σε συνεννόηση με την αδειοδοτούσα αρχή, όταν το δικαιολογούν νέα δεδομένα ή νέες τεχνολογικές γνώσεις σχετικά με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης που προκύπτει από την ανάλυση των ατυχημάτων ή, στο μέτρο του δυνατού, των «παρ’ ολίγον ατυχημάτων», και της εξέλιξης των γνώσεων σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων.

3. Η επικαιροποιημένη Μελέτη Ασφαλείας διαβιβάζεται χωρίς καθυστέρηση στην αδειοδοτούσα αρχή, οπότε ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου Β του παρόντος άρθρου.

 • 31 Αυγούστου 2015, 12:01 | ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

  Αλλαγή του 3Δ σε Δ3.

  Παράγραφος Β3.1 δεν υπάρχει (Δες Γ 1β).

 • 31 Αυγούστου 2015, 12:18 | ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

  Στο Α1β):
  Να αντικατασταθεί «οι κίνδυνοι» με «πηγές κινδύνου».

 • 31 Αυγούστου 2015, 12:17 | ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

  Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ή χρήση της υπάρχουσας πλατφόρμας του ΥΠΑΠΕΝ για μελέτες περιβαλλοντικές επιπτώσεων) για υποβολή Μελετών Ασφαλείας μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

  Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο για διαχείριση των Μελετών Ασφαλείας

  Η καταχώρηση της Μελέτης Ασφάλειας SEVESO (ΜΑ) να θεωρείται αυτόματα χωρίς περαιτέρω βεβαίωση από αρμόδιο φορέα μετά από την παρέλευση του μέγιστου διαστήματος αξιολόγησης που ορίζει η ΚΥΑ από την ημερομηνία υποβολής της ΜΑ (εάν η προθεσμία αξιολόγησης έχει παρέλθει άπρακτη για κάποιες αρμόδιες αρχές).

 • • Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου Α. 1. στ), ως εξής:

  «στ) σε περίπτωση εγγύτητας της εγκατάστασης με άλλες εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας, έχει συνεκτιμηθεί δεόντως η φύση και η έκταση κινδύνου ενός συνολικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης (φαινόμενο domino), με βάση τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3.»

  • Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου Α. 3.1 β), ως εξής:

  «β) για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας, ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)»

 • 31 Αυγούστου 2015, 09:21 | ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ( ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ

  σχόλιο1 :άρθρο 9 παρ.6
  Μετά από την παρέλευση της προθεσμίας των 5 ημερών, η ΜΑ να θεωρείται αυτόματα ότι είναι πλήρης και στη συνέχεια να διαβιβάζεται στους συναρμοδίους φορείς για αξιολόγηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παράγραφος Β1.

  σχόλιο 2:άρθρο 9 παρ.2, εδάφιο β,παράρτημα ΙΧ
  Τα ελάχιστα σενάρια που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση της ΜΑ δεν περιγράφονται στην κοινοτική οδηγία. Δεδομένου ότι τα ελάχιστα σενάρια που αναφέρονται στην ΚΥΑ απαιτούν τροποποίηση η οποία όμως δεν μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα δημόσιας διαβούλευσης, αλλά ως αποτέλεσμα συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προτείνουμε την σύσταση μίας διυπουργικής ομάδος εργασίας που θα περιλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με εμπειρία στην εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας SEVESO, η οποία θα επιλέξει τα ελάχιστα σενάρια που καλύπτουν καταλληλότερα τις διάφορες εγκαταστάσεις. Τα σενάρια αυτά μπορούν να περιγραφούν και να περιληφθούν σε μεταγενέστερη κανονιστική διάταξη της εν λόγω ΚΥΑ.
  Επιπροσθέτως λόγω του ότι παλαιότερα είχε συζητηθεί σε ομάδα εργασίας του 2014 η ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας, θεωρούμε ότι αυτή είναι ένα γενναίο βήμα προς της κατεύθυνση του να γίνουν οι μελέτες ασφαλείας πληρέστερες . Αυτό θα συνεπάγεται περισσότερα κεφάλαια της μελέτης και προσέγγιση του θέματος υιοθετώντας νέα σειρά παραδοχών για σημαντικό αριθμό μεταβλητών. Για παράδειγμα το επίπεδο όπου η επικινδυνότητα γίνεται αποδεκτή είναι ένα από αυτά.Αν και αυτό είναι όντως ένα δυνατό εργαλείο για την πολιτεία , έχει όμως αξία αν αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχουν προχωρήσει τα σχέδια χρήσεων γης , στην περιοχή της κάθε εγκατάστασης. Ποιος άλλωστε είναι ο λόγος να υπολογίζουμε τη αποδεκτή επικινδυνότητα αν δεν έχουμε αποφασίσει τι χρήση θέλουμε να έχει μια περιοχή , αν δηλαδή είναι βιομηχανική , αστική ή ημιαστική . Άλλωστε δεν έχουν όλες οι περιοχές, το ίδιο επίπεδο αποδεκτής επικινδυνότητας . Θα προτείναμε λοιπόν πριν βιαστούμε να κάνουμε τις μελέτες πολυεπίπεδες και πολυπεριεκτικές να περιμένουμε να δούμε τις προθέσεις τις πολιτείας σχετικά με την χρήση γης και στην συνέχεια να μιλήσουμε για ποσοτικοποίηση κινδύνου.
  Η χρήση συγκεκριμένων λογισμικών , διεθνώς αναγνωρισμένων , τα οποία χρησιμοποιούν τα πιο εξελιγμένα μοντέλα θα ήταν ορθή πρακτική για την δυνατότητα αξιολόγησης των μελετών ασφαλείας Σαν τέτοια θα προτείναμε μοντέλα όπως των TNO, DNV, EPA ή όποια άλλα η αρμόδια αρχή κρίνει έγκριτα.

 • 31 Αυγούστου 2015, 08:40 | Αντώνης Θάνος

  Στο άρθρο 9 παρα.5, η αναφορά «παράγραφο 3Δ» προτείνεται να τροποποιηθεί σε «παράγραφο Δ3», έτσι ώστε να είναι συμβατή με τη σειρά αρίθμησης των παραγράφων και εδαφίων του άρθρου.

 • 24 Αυγούστου 2015, 12:02 | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  23. Σχόλια επί του άρθρου 9, παρ. Β.2: Να αναφερθεί τι γίνεται σε περίπτωση που η ΓΓΒ δε γνωμοδοτήσει επί την πληρότητα των σεναρίων ατυχημάτων.

  24. Σχόλια επί του άρθρου 9, παρ. Β.4: Να αναφερθεί τι γίνεται σε περίπτωση που δε γνωμοδοτήσει κανένας φορέας;.

  25. Σχόλια επί του άρθρου 9:

  Η παρ. Γ. 5 προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής:
  «Μέσα σε ένα (1) μήνα από την καταχώριση της Μελέτης Ασφαλείας, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει από ένα (1) αντίγραφο της Μελέτης Ασφαλείας σε ψηφιακή μορφή:

  α) στην υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου αυτή να μεριμνήσει:
  αα) για την ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 και,
  ββ) για την κατάρτιση του εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τη παράγραφο Β του άρθρου 11,

  β) στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, για ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με το άρθρο 13,

  γ) στην ΓΓΠΠ όπου τίθεται στη διάθεση της Υποστηρικτικής Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων του άρθρου 15 του Ν. 3491/2006.
  δ) στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του οικείου Δήμου.

  Η παρ. 5.1 προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής:
  5.1. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου Α 2.1., εάν μετά την καταχώριση της Μελέτης Ασφαλείας προκύπτει η ανάγκη συνακόλουθων αλλαγών στην προβλεπόμενη Περίληψη μη τεχνικού περιεχομένου ή/και στην τροποποιημένη Μελέτη Ασφαλείας, ο ενδιαφερόμενος φορέας εκμετάλλευσης προβαίνει στις δέουσες αναπροσαρμογές, ώστε η εν λόγω Περίληψη ή/και στην τροποποιημένη Μελέτη Ασφαλείας, να συνάδει/ουν με το περιεχόμενο της καταχωρισμένης Μελέτης Ασφαλείας. Η νέα Περίληψη μη τεχνικού περιεχομένου ή/και την νέα τροποποιημένη Μελέτη Ασφαλείας διαβιβάζεται/ονται στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, για ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με το άρθρο 13, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, στην ΓΓΠΠ και στους συναρμόδιους φορείς της παρ. Β.1 του παρόντος άρθρου.

 • Παράγραφος Β1
  Δεν περιλαμβάνεται το πρώην ΥΠΑΑΤ σε ότι αφορά την αρμοδιότητα για τα προϊόντα φυτοπροστασίας

 • 24 Αυγούστου 2015, 11:56 | Δρ. Γεώργιος Παπαδάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης

  ΑΡΘΡΟ 9
  α) Άρθρο 9 . παρ. Α1. Στην πρόταση «Ο φορέας εκμετάλλευσης μονάδας ανώτερης βαθμίδας προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης ή και λειτουργίας, για ίδρυση, επέκταση ….» να αναδιατυπωθεί ως εξής «Ο φορέας εκμετάλλευσης μονάδας ανώτερης βαθμίδας προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, για ίδρυση, επέκταση ….»

  β) Η εφαρμογή της Οδηγίας SEVESO III στα κράτη μέλη, συμπίπτει χρονικά με την πλήρη εφαρμογή του Κανονισμού CLP από 1.6.2015 προς κατάργηση της προηγούμενης νομοθεσίας με αποτέλεσμα οι εγκαταστάσεις SEVESO οφείλουν να προβούν σε επαναταξινόμηση όλων των ουσιών τους με τα κριτήρια CLP ώστε να προσδιορίσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους ως προς τη SEVESO III. Την ευθύνη της ορθής ταξινόμησης των ουσιών κατά CLP έχει η βιομηχανία (φορέας εκμετάλλευσης), ενώ το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) διενεργεί την γνωμάτευση της ορθής ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών. Πριν την υποβολή της Μελέτης Ασφαλείας απαιτείται
  • Πιστοποίηση από τη Δ/νση Χημικών Υπηρεσιών του ΓΧΚ ότι ταξινομήθηκαν σωστά οι επικίνδυνες ουσίες, και
  • Κατάλογος Σεναρίων Ατυχημάτων ανάλογα με την εγκατάσταση (σύντομη τεχνική περιγραφή).
  Στα πλαίσια αυτά, προτείνεται να προκαθορισθούν από κοινού τα ελάχιστα απαιτούμενα αντιπροσωπευτικά σενάρια ατυχημάτων για κάθε τύπο εγκατάστασης (κλάδο) και να καθιερωθούν επίσημα από τους αρμόδιους φορείς (θεσμοθέτηση καλής πρακτικής ή ενσωμάτωση σε κατάλληλο Παράρτημα της νέας ΚΥΑ) για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της SEVESO III στην Ελλάδα. Επιπλέον προτείνεται να καθορισθούν τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών.

  γ) Άρθρο 9, παρ. Β (διαδικασία αξιολόγησης). Η καταχώρηση της Μελέτης Ασφάλειας να θεωρείται αυτόματα χωρίς περαιτέρω βεβαίωση από αρμόδιο φορέα μετά από την παρέλευση του μέγιστου διαστήματος αξιολόγησης και σχετικών γνωματεύσεων που ορίζει η ΚΥΑ από την ημερομηνία υποβολής της ΜΑ (εάν η προθεσμία αξιολόγησης έχει παρέλθει άπρακτη για κάποιες αρμόδιες αρχές).

  δ) Αναφορικά με τα περιεχόμενα και τις αξιολογήσεις των Μελετών Ασφάλειας και τις Επιθεωρήσεις προτείνεται να ανασυσταθεί η εθνική επιτροπή με εκπροσώπους των συναρμόδιων φορέων, της βιομηχανίας και των εμπλεκόμενων αξιολογητών και επιστημονικών ιδρυμάτων με εμπειρία στην εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας SEVESO, η οποία θα αναπτύξει σχετικούς οδηγούς εφαρμογής για την αποτελεσματικότερη και πληρέστερη εφαρμογή των θεμελιωδών υποχρεώσεων που απορρέουν από την νέα ΚΥΑ.

  ε) Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων, προτείνεται στα περιεχόμενα των Μελετών Ασφάλειας να περιλαμβάνεται η επικινδυνότητα των μονάδων φορτοεκφόρτωσης και των Βυτιοφόρων οχημάτων εντός και εκτός (πλησίον) των εγκαταστάσεων και να γίνεται αναφορά στις κύριες σωληνώσεις τροφοδοσίας και σύνδεσης των μονάδων εντός και πλησίον της εγκατάστασης π.χ. αγωγοί μεταφοράς καυσίμων σε κοινό κανάλι (πιθανές τροποποιήσεις στο άρθρο 8, της απόφασης (πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα DOMINO).

  στ) Στα περιεχόμενα των Μελετών Ασφάλειας, δεν είναι απαραίτητο να εξετάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (BAME) παρά μόνον κατά περίπτωση. Δεν τεκμηριώνεται, ειδικότερα για τη μεταφορά και φορτοεκφόρτωση πετρελαιοειδών, Υψηλή Περιβαλλοντική Επικινδυνότητα.

 • 21 Αυγούστου 2015, 07:37 | Π.Σ.

  Αναφορικά με την παράγραφο Β1:
  «Σε υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας δεν αποστέλλετε η μελέτη ενώ αποστέλλετε κοινοποίηση.»

  …με την παράγραφο Β6:
  «Να αφαιρεθεί το χρονικό όριο και να αναγράφεται απλώς πριν την καταχώριση.
  Το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν είναι υπηρεσία, απλώς διαθέτει μια γραμματεία η οποία με την συμβολή του Προέδρου της εισάγει θέματα προς συζήτηση. Καλό θα ήταν να κοινοποιούταν μόνο το 1ι. από την κοινοποίηση και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
  Η δημοσίευση θα πρέπει να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Μέσω της ιστοσελίδας της Περιφέρεια και τυχόν στην ιστοσελίδα που αναρτώνται οι άδειες ή βεβαιώσεις του Ν.3982/11. Η διαδικασία με τις εφημερίδες δεν ήταν και ο προσφορότερος τρόπος όπως προβλεπόταν από το Ν.3325/05 όπου και καταργήθηκε.
  Δεν περιγράφεται για ποιο λόγο πρέπει να δημοσιοποιούμε στοιχεία της Μελέτης πριν την καταχώριση.»

 • 13 Αυγούστου 2015, 22:55 | Θ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Ως γενική αρχή την ευθύνη της ταξινόμησης κατά CLP φέρει αποκλειστικά και μόνο η βιομηχανία. Το ΓΧΚ μπορεί να γνωματεύσει εκ των υστέρων για την ταξινόμηση αυτή, αν και εφόσον παραστεί ανάγκη.

  Η γνωμάτευση δεν μπορεί να έχει μορφή προαπαιτούμενης ενέργειας, γιατί τότε θα μετατρεπόταν σε προ-έγκριση, που θα μετέφερε το βάρος ορθότητας της ταξινόμησης της ευθύνης από την βιομηχανία στην δημόσια υπηρεσία.

  Συνεπώς γεννάται θέμα με την υποχρεωτική εκ των προτέρων πιστοποίηση περί της ορθότητας της ταξινόμησης από τις υπηρεσίες του ΓΧΚ.
  Η πιστοποίηση προσλαμβάνει μορφή προ-έγκρισης που είναι αμφίβολο αν είναι επιτρεπτή και συμβατή με τον Κανονισμό CLP.

  Επί πλέον πολλές φορές θα είναι πολύ δύσκολη και η ουσία μιας τέτοιας γνωμάτευσης, λόγω του σύνθετου και πολύπλοκου χαρακτήρα των διατάξεων του CLP. Άρα θα είναι αυξημένες οι πιθανότητες να είναι εσφαλμένη η γνωμάτευση του ΓΧΚ. Θα πρέπει λοιπόν να προβλεφθούν ρυθμίσεις, διαδικασίες και εγγυήσεις για τα προαναφερόμενα.