Άρθρο 22: (άρθρο 23 οδηγίας 2012/18/ΕΕ) Πρόσβαση στη δικαιοσύνη

1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ζητούν πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2.3 στοιχείο α) ή β) ή το άρθρο 21 παράγραφος 1, έχουν δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με την υπ. αριθ. 11764/653/2006 ΚΥΑ, κατά πράξεων ή παραλείψεων της αδειοδοτούσας αρχής ως προς την ικανοποίηση του αιτήματός τους.

2. Το ενδιαφερόμενο κοινό έχει πρόσβαση στις διαδικασίες προσφυγής που ορίζονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 14 παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης.

  • 23 Αυγούστου 2015, 14:03 | Κ. Κράλλης

    Δυστυχώς λόγω εποχής διακοπών και λοιπών κρισίμων γεγονότων τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη δεν συμμετείχαν στην διαβούλευση. Προτείνω να παραταθεί η διαβούλευση έως 31/8 και να εκδοθεί δελτίο τύπου.