Άρθρο 25: (άρθρο 32 οδηγίας 2012/18/ΕΕ) Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ. αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376) ΚΥΑ, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ Β΄2259/2007, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα απόφαση ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν .