Άρθρο 02:(άρθρο 2 οδηγίας 2012/18/ΕΕ) Πεδίο εφαρμογής

1.   Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

2.   Η απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται :

α) στις  στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μονάδες, ή αποθήκες·

β) σε  εγκαταστάσεις που σχετίζονται με κινδύνους από ιοντίζουσα ακτινοβολία που προέρχεται  από ουσίες·

γ) σε  οδική, σιδηροδρομική, εσωτερική πλωτή, θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά με την οποία σχετίζεται άμεσα ενδιάμεση προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών εκτός των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης από και προς άλλο μεταφορικό μέσο σε νηοδόχους, αποβάθρες και σιδηροδρομικούς σταθμούς διαλογής·

δ) σε  μεταφορά επικίνδυνων ουσιών μέσω αγωγών, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών άντλησης, έξω από τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση·

ε) στην  εκμετάλλευση, δηλαδή στην  έρευνα, στην  εξόρυξη και στην επεξεργασία, ορυκτών σε μεταλλεία, ορυχεία και λατομεία, μεταξύ άλλων και μέσω γεωτρήσεων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3·

στ) στην  υπεράκτια έρευνα και εκμετάλλευση ορυκτών, συμπεριλαμβανομένων των υδρογονανθράκων·

ζ) στην  υπόγεια υπεράκτια αποθήκευση αερίου, σε ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους και σε χώρους στους οποίους γίνεται ακόμα έρευνα και εκμετάλλευση ορυκτών, συμπεριλαμβανομένων των υδρογονανθράκων·

η) σε  χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της υπόγειας εναποθήκευσης αποβλήτων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3·

3. Ανεξάρτητα από τις περιπτώσεις  ε) και η) της παραγράφου 2, στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης  συμπεριλαμβάνονται:

α)  η υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου στα φυσικά πετρώματα, σε κοιλότητες αλατωρυχείων και σε εγκαταλελειμμένα μεταλλεία/ ορυχεία , και

β) οι εργασίες χημικής και θερμικής επεξεργασίας και αποθήκευσης που σχετίζονται με τις εργασίες αυτές, στις οποίες υπεισέρχονται  επικίνδυνες ουσίες,  καθώς επίσης και εν ενεργεία εγκαταστάσεις διάθεσης  καταλοίπων επεξεργασίας μεταλλευμάτων  που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, συμπεριλαμβανομένων λιμνών τελμάτων ή φραγμάτων .  

 • 31 Αυγούστου 2015, 12:07 | Ιωάννης Παπάζογλου

  Παράγραφος 2.β
  Να απαληφθεί η φράση «που προέρχεται από ουσίες»

 • 31 Αυγούστου 2015, 09:26 | ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ( ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ

  άρθρο 2 παρ.2α και 2β, άρθρο 3 παρ.1 και 2

  Υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ της οδηγίας 2012/18/ ΕΕ που έχει δημοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 197/1/24-07-2012) και της ΚΥΑ ως προς την μετάφραση των όρων « establishment» και « installation » .
  •ο όρος «establishment» μεταφράζεται στην ελληνική γλώσσα :
  «μονάδα» στην ευρωπαϊκή οδηγία ενώ στην ΚΥΑ «εγκατάσταση»
  •ο όρος «installation » μεταφράζεται στην ελληνική γλώσσα:
  «εγκατάσταση» στην ευρωπαϊκή οδηγία ενώ στην ΚΥΑ «μονάδα»

 • 12 Αυγούστου 2015, 16:14 | Θ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Πρέπει να γίνει αντιληπτό πως σημαντικό για την εφαρμογή της Οδηγίας είναι η ορθή εφαρμογή των διατάξεων περί ορισμού της επικινδυνότητας, έννοια η οποία, από μόνη της, είναι πολύ προβληματική γιατί οι περί της επικινδυνότητας διατάξεις ορισμοί, ταξινόμηση είναι πολύ αόριστοι, ελλιπείς και δυσεφάρμοστοι π.χ. στην κοινοτική χημική νομοθεσία. Επί πλέον η επιστημονική ορθότητα τους σε αρκετές περιπτώσεις είναι αμφισβητούμενη.

  Αφήστε που επικινδυνότητα ως έννοια δεν συμπίπτει με την διακινδύνευση. Κάποιο πράγμα που μπορεί ενδεχομένως να είναι θεωρητικά επικίνδυνο μπορεί να στην πραγματικότητα να συνεπάγεται πολύ περιορισμένη ή ανάξια λόγου πιθανότητα έκθεσης σε πραγματικό κίνδυνο. Τι θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις ; θα ισοπεδωθούν τα πάντα και θα επιβληθούν σε επιχειρήσεις (κάθε άλλο παρά τεράστιες) μέτρα που προβλέπονται στην Οδηγία για πραγματικά επικίνδυνες περιπτώσεις ; Η λήψη, άνει ουσιαστικού λόγου, τέτοιων κοστοβόρων και γραφειοκρατικά και διοικητικά επαχθών μέτρων, θα συμβάλλει στην αύξηση των βαρών των επιχειρήσεων και θα συντελέσει στην εξόντωση κάποιων βιομηχανικούς κλάδων και των προιόντων τους.

  Συνεπώς πρέπει οι αρμόδιες αρχές να καταλάβουν και να δώσουν και στους ελεγκτές να καταλάβουν πως πρέπει να αποφευχθεί μια απλή, εύκολη, τυπική, πρόχειρη, ευρεία και εκτεταμένη εφαρμογή και ερμηνεία περί επικινδυνότητας.Το κράτος πρέπει να κάνει διάκριση και ιεράρχηση σύμφωνα με το πνεύμα της Οδηγίας, που είναι η αποφυγή σοβαρών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης που είναι πράγματι εύλογα δυνατό και πιθανό να συμβούν και να μην ασχοληθεί με ήσσονος σημασίας περιπτώσεις, επειδή θα του φανεί δύσκολο να διακρίνει. Για τον λόγο αυτό πρέπει να υπάρξει κάποιος μηχανισμός αξιολόγησης των διατάξεων και του εύρους του πεδίου εφαρμογής τους.