Άρθρο 10: (άρθρο 11 οδηγίας 2012/18/ΕΕ) Μετατροπές εγκατάστασης, μονάδας ή αποθήκης

1. Σε περίπτωση μετατροπής εγκατάστασης, μονάδας, αποθήκης ή διαδικασίας παραγωγής ή της φύσης ή της φυσική κατάστασης ή των ποσοτήτων επικίνδυνων ουσιών που ενδέχεται να έχει σημαντικές συνέπειες για κινδύνους μεγάλου ατυχήματος ή να μετατρέψουν εγκατάσταση κατώτερης βαθμίδας σε ανώτερη ή το αντίστροφο, ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να επανεξετάζει και, εάν χρειάζεται, να επικαιροποιεί το φάκελο Kοινοποίησης, την EΠΠΜΑ, το Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλείας και την Mελέτη Aσφαλείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 9 αντίστοιχα. Πριν από κάθε μετατροπή ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να ενημερώνει την αδειοδοτούσα αρχή.

2. Σε περίπτωση που υπάρχουν μετατροπές στην εγκατάσταση ως προς τον κτιριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό, πριν την έναρξη οποιουδήποτε έργου διαφορετικού σε σχέση με τα έργα που έχουν περιληφθεί στην καταχωρισμένη Μελέτη Ασφαλείας, ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να ενημερώνει την αδειοδοτούσα αρχή και να προβαίνει περαιτέρω στις ακόλουθες κατά περίπτωση ενέργειες:

α) σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης κρίνει ότι η διαφοροποίηση των προς υλοποίηση έργων είναι ήσσονος σημασίας, παρέχει στην αδειοδοτούσα αρχή πλήρη τεχνική τεκμηρίωση. Η αδειοδοτούσα αρχή μέσα σε πέντε (5) ημέρες, διαβιβάζει τη τεχνική τεκμηρίωση στις συναρμόδιες αρχές για να γνωμοδοτήσουν εάν, κατά την κρίση τους, οι προτεινόμενες αλλαγές θεωρούνται πράγματι ήσσονος σημασίας. Εάν από τις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων αρχών προκύπτει:
αα) ότι οι προτεινόμενες αλλαγές είναι ήσσονος σημασίας, η αδειοδοτούσα αρχή ενημερώνει το φάκελο της εγκατάστασης και διαβιβάζει αμελλητί σχετικό έγγραφο προς τον φορέα εκμετάλλευσης, με παράλληλη κοινοποίηση στις συναρμόδιες αρχές και στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο ή
ββ) ότι οι προτεινόμενες αλλαγές είναι μείζονος σημασίας, η αδειοδοτούσα αρχή ενημερώνει, αμελλητί, εγγράφως τον φορέα εκμετάλλευσης για την ανάγκη επικαιροποίησης της Μελέτης Ασφαλείας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9, ενημερώνοντας παράλληλα και τις συναρμόδιες αρχές καθώς και το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο,

β) σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης κρίνει ότι η διαφοροποίηση των προς υλοποίηση έργων είναι μείζονος σημασίας, επικαιροποιεί τη Μελέτη Ασφαλείας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9.

 • 24 Αυγούστου 2015, 12:25 | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Σχόλια επί του άρθρου 10:

  Παρατήρηση Α: Σε περιπτώσεις μετατροπών σε εγκατάσταση, μονάδα ή αποθήκη, θα πρέπει να γίνεται επιθεώρηση από τους συναρμόδιους φορείς του άρθρου 19.
  Παρατήρηση Β: Η παρ. 2 προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής:

  «2. Σε περίπτωση που υπάρχουν μετατροπές στην εγκατάσταση ως προς τον κτιριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό, πριν την έναρξη οποιουδήποτε έργου διαφορετικού σε σχέση με τα έργα που έχουν περιληφθεί στην καταχωρισμένη Μελέτη Ασφαλείας, ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να ενημερώνει την αδειοδοτούσα αρχή και να προβαίνει περαιτέρω στις ακόλουθες κατά περίπτωση ενέργειες:

  α) σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης κρίνει ότι η διαφοροποίηση των προς υλοποίηση έργων είναι ήσσονος σημασίας, παρέχει στην αδειοδοτούσα αρχή πλήρη τεχνική τεκμηρίωση. Η αδειοδοτούσα αρχή μέσα σε πέντε (5) ημέρες, διαβιβάζει τη τεχνική τεκμηρίωση στις συναρμόδιες αρχές για να γνωμοδοτήσουν εάν, κατά την κρίση τους, οι προτεινόμενες αλλαγές θεωρούνται πράγματι ήσσονος σημασίας. Εάν από τις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων αρχών προκύπτει:
  αα) ότι οι προτεινόμενες αλλαγές είναι ήσσονος σημασίας, η αδειοδοτούσα αρχή ενημερώνει το φάκελο της εγκατάστασης και διαβιβάζει αμελλητί σχετικό έγγραφο προς τον φορέα εκμετάλλευσης, με παράλληλη κοινοποίηση στις συναρμόδιες αρχές και στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και στην ΓΓΠΠ ή
  ββ) ότι οι προτεινόμενες αλλαγές είναι μείζονος σημασίας, η αδειοδοτούσα αρχή ενημερώνει, αμελλητί, εγγράφως τον φορέα εκμετάλλευσης για την ανάγκη επικαιροποίησης της Μελέτης Ασφαλείας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9, ενημερώνοντας παράλληλα και τις συναρμόδιες αρχές καθώς και το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και την ΓΓΠΠ.»

 • Παράγραφος 2α
  Ποιο είναι το κριτήριο κατάταξης σε ήσσονος ή μείζονος (Αλλαγή ποσοτήτων %, μεταβολή των ζωνών επιπτώσεων και σε τι έκταση?)
  Πρέπει να επανυπολογίζονται οι επιπτώσεις των σεναρίων πριν από κάθε μεταβολή?
  Το θέμα είναι ιδιαίτερα σύνθετο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αποθήκευσης συσκευασμένων μιγμάτων (περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών 3PL) όπου δεν είναι δυνατή κατά κανόνα η εκ των προτέρων αναλυτική εκτίμηση των προς αποθήκευση εμπορευμάτων