Άρθρο 21: (άρθρο 22 οδηγίας 2012/18/ΕΕ) Πρόσβαση στις πληροφορίες και εμπιστευτικότητα

1. Η αδειοδοτούσα αρχή και οι συναρμόδιες αρχές υποχρεούνται σύμφωνα με την υπ. αριθ. 11764/653/2006 ΚΥΑ (Β΄327), για λόγους διαφάνειας, να θέτουν στη διάθεση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, όταν το ζητά, κάθε πληροφορία που συγκεντρώνουν στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

2. Η αδειοδοτούσα αρχή και οι συναρμόδιες αρχές μπορούν να αρνηθούν ή να περιορίζουν τη διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που ζητείται δυνάμει της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που συγκεντρώνονται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 13, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 4 της υπ. αριθ. 11764/653/2006 ΚΥΑ

3. Για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 4 της υπ. αριθ. 11764/653/2006 ΚΥΑ, η αδειοδοτούσα αρχή έχει τη δυνατότητα :

α) να αρνηθεί τη διάθεση μέρους από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα Μελέτη Ασφαλείας για ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με το άρθρο 13, σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης έχει ζητήσει από αυτήν να μην δημοσιοποιηθούν ορισμένα τμήματα της Μελέτης Ασφαλείας ή του καταλόγου επικίνδυνων ουσιών, ή

β) να αποφασίσει να μην δημοσιοποιηθούν στο κοινό ορισμένα τμήματα της Μελέτης Ασφαλείας ή του καταλόγου.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο φορέας εκμετάλλευσης παρέχει στην αδειοδοτούσα αρχή προς έγκριση έκθεση ή κατάλογο που έχει τροποποιηθεί με αφαίρεση των εν λόγω τμημάτων, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της παραγράφου 2.2.Α του άρθρου 9.