Άρθρο 03: (άρθρα 3 και 6 παρ.1 οδηγίας 2012/18/ΕΕ) Ορισμοί

Για τους σκοπούς της  παρούσας απόφασης, νοούνται ως:

1) «Εγκατάσταση (establishment) δραστηριότητας», εφεξής «εγκατάσταση», ο συνολικός χώρος  που τελεί υπό τον έλεγχο του φορέα εκμετάλλευσης όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε μία ή περισσότερες μονάδες , συμπεριλαμβανομένων των κοινών ή συναφών υποδομών ή δραστηριοτήτων· οι εγκαταστάσεις κατατάσσονται σε κατώτερης ή ανώτερης βαθμίδας·

 O όρος «εγκατάσταση (establishment) δραστηριότητας» διαφοροποιείται από την έννοια του όρου «εγκατάσταση-ίδρυση (installation)» όπως ορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 17 ( Δεύτερο Μέρος) του ν.3982/2011 (Α΄143)

2)  «εγκατάσταση κατώτερης βαθμίδας», εγκατάσταση όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε ποσότητες ίσες ή μεγαλύτερες των ποσοτήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος 1 στήλη 2 ή στο παράρτημα Ι μέρος 2 στήλη 2, αλλά μικρότερες των ποσοτήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος 1 στήλη 3 ή στο παράρτημα Ι μέρος 2 στήλη 3, χρησιμοποιώντας, όπου έχει εφαρμογή, τον αθροιστικό κανόνα που καθορίζεται στη σημείωση 4 του παραρτήματος Ι·

3)  «εγκατάσταση ανώτερης βαθμίδας», εγκατάσταση όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε ποσότητες ίσες ή μεγαλύτερες των ποσοτήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος 1 στήλη 3 ή στο παράρτημα Ι μέρος 2 στήλη 3, χρησιμοποιώντας, όπου έχει εφαρμογή, τον αθροιστικό κανόνα που καθορίζεται στη σημείωση 4 του παραρτήματος Ι·

4«γειτονική εγκατάσταση », εγκατάσταση που βρίσκεται κοντά σε άλλη  εγκατάσταση και σε απόσταση τέτοια που αυξάνει η επικινδυνότητα ή οι συνέπειες μεγάλου ατυχήματος·

5)  «νέα εγκατάσταση»::

  α)  εγκατάσταση  που τίθεται σε λειτουργία για πρώτη φορά ή βρίσκεται σε  στάδιο κατασκευής  την 1η Ιουνίου 2015 ή αργότερα ή

β)  εγκατάσταση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης την 1η Ιουνίου 2015 ή αργότερα.

γ)  εγκατάσταση κατώτερης βαθμίδας που αναβαθμίζεται σε ανώτερης βαθμίδας ή αντίστροφα, από την 1η Ιουνίου 2015 ή αργότερα λόγω τροποποιήσεων στις μονάδες ή τις δραστηριότητές της που έχουν ως αποτέλεσμα να αλλάξει ο κατάλογος των επικίνδυνων ουσιών της εγκατάστασης αυτής,

 6)  «υφιστάμενη εγκατάσταση», εγκατάσταση  η οποία  στις 31 Μαΐου 2015 εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υπ. αριθ. 12044/613/2007 (Β’ 376) ΚΥΑ  ως ισχύει και από την 1η Ιουνίου 2015  στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, χωρίς να έχει αλλάξει η ταξινόμησή της ως εγκατάσταση κατώτερης ή ανώτερης βαθμίδας·

7)  «άλλη εγκατάσταση », εγκατάσταση η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης ή εγκατάσταση κατώτερης βαθμίδας που αναβαθμίζεται σε ανώτερης βαθμίδας ή αντίστροφα, την 1η Ιουνίου 2015 ή αργότερα για λόγους άλλους από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο 5·

8)  « μονάδα», επίγειο ή υπόγειο τεχνικό υποσύνολο εγκατάστασης, όπου γίνεται παραγωγή, χρήση, χειρισμός ή αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών. Στο υποσύνολο αυτό συμπεριλαμβάνεται  ο εξοπλισμός, οι κατασκευές, οι αγωγοί, οι μηχανές, τα εργαλεία, οι ιδιωτικές σιδηροδρομικές διακλαδώσεις, οι νηοδόχοι, οι αποβάθρες φορτοεκφόρτωσης που εξυπηρετούν την μονάδα, οι προβλήτες, οι αποθήκες ή συναφείς κατασκευές, πλωτές ή μη, που χρειάζονται για τη λειτουργία της συγκεκριμένης μονάδας·

9)  «φορέας εκμετάλλευσης», κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται ή κατέχει εγκατάσταση ή μονάδα ή είναι κατά νόμο υπεύθυνο για τη διαχείριση και λειτουργία της εγκατάστασης ή μονάδας

10)  «επικίνδυνη ουσία», ουσία ή μείγμα που καλύπτεται από το μέρος 1 ή απαριθμείται στο μέρος 2 του παραρτήματος Ι της παρούσας, μεταξύ άλλων υπό μορφή πρώτης ύλης, προϊόντος, παραπροϊόντος, καταλοίπου ή ενδιάμεσου προϊόντος·

11)  «μείγμα», μείγμα ή διάλυμα που αποτελείται από δύο ή περισσότερες ουσίες·

12)  «ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών», η πραγματική ή προβλεπόμενη παρουσία επικίνδυνων ουσιών στην εγκατάσταση ή επικίνδυνων ουσιών που τεκμαίρεται λογικά ότι προβλέπεται να προκύψουν σε περίπτωση απώλειας ελέγχου της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων αποθήκευσης, σε οποιαδήποτε μονάδα της εγκατάστασης, σε ποσότητες ίσες με ή μεγαλύτερες από τις οριακές ποσότητες που αναφέρονται στο μέρος 1 ή το μέρος 2 του παραρτήματος Ι της παρούσας·

13)  «μεγάλο ατύχημα», συμβάν, όπως μεγάλη διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη που προκύπτει από ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά τη λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, το οποίο προκαλεί σοβαρούς κινδύνους, άμεσους ή απώτερους, για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, εντός ή εκτός της εγκατάστασης και σχετίζεται με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες·

14)  «κίνδυνος», εγγενής ιδιότητα επικίνδυνης ουσίας ή φυσικής κατάστασης που ενδέχεται να βλάψει την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον·

15)  «επικινδυνότητα», πιθανότητα συγκεκριμένης επίδρασης εντός δεδομένης χρονικής περιόδου ή υπό συγκεκριμένες συνθήκες·

16)  «αποθήκευση», η παρουσία ποσότητας επικίνδυνων ουσιών με σκοπό την αποθήκευση (warehousing), την παράδοση (depositing) για ασφαλή φύλαξη ή την φύλαξή τους ως απόθεμα (keeping in stock)·

17)  «κοινό», ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και οι φορείς (οι ενώσεις, οι οργανώσεις και οι ομάδες) εκπροσώπησής τους.

18)  «ενδιαφερόμενο κοινό», το κοινό το οποίο θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ή του οποίου διακυβεύονται έννομα συμφέροντα από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων  για οποιοδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 της παρούσας · συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος, ανεξάρτητα εάν  έχουν ή όχι νομική προσωπικότητα.  

19)  «επιθεώρηση», το σύνολο των δράσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων επισκέψεων, ελέγχων των εσωτερικών μέτρων, συστημάτων καιεκθέσεων και εγγράφων παρακολούθησης, που διενεργείται από τον φορέα εκμετάλλευσης καθώς και κάθε επακόλουθης ενέργειας που αναλαμβάνει η αδειοδοτούσα αρχή και οι κατά περίπτωση συναρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο  19, με σκοπό τον έλεγχο και την προαγωγή της συμμόρφωσης των εγκαταστάσεων με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

20) «αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης»: ορίζεται η αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ)

21) «συναρμόδιες αρχές»: οιαρχές  που ορίζονται στα άρθρα  6 (παρ. 2.1.) και 9 (παρ.Β.1) και εμπλέκονται στην εφαρμογή της παρούσας απόφασης 

22) «αδειοδοτούσα αρχή»: η αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση της προβλεπόμενης στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας άδειας εγκατάστασης ή/και λειτουργίας της εγκατάστασης/μονάδας ή για την έκδοση άδειας εκμετάλλευσης ή άλλης σχετικής έγκρισης ή βεβαίωσης για την νόμιμη άσκηση μιας δραστηριότητας. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση των ανωτέρω αδειών, εγκρίσεων ή βεβαιώσεων,  αρμόδιες αρχές για την νόμιμη άσκηση μιας δραστηριότητας ορίζονται οι Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των οικείων Περιφερειών.

 • 31 Αυγούστου 2015, 12:37 | ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

  Να προστεθεί «πλήρες τοπογραφικό της εγκατάστασης με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 ή/και WGC84».

  Παράγραφος 8β:
  Να αντικαταστθεί «στους κινδύνους» με » συχνότητα ή έκταση επιπτώσεων»

 • 31 Αυγούστου 2015, 12:38 | ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

  Να προστεθεί «πλήρες τοπογραφικό της εγκατάστασης με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 ή/και WGC84».

 • 31 Αυγούστου 2015, 12:11 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ABEE

  Στη νέα Κοινοτική Οδηγία 2012/18/EE (SEVESO III) δεν υφίσταται ο όρος «Αδειοδοτούσα Αρχή» ούτε συνδέεται η θεώρηση του Φακέλου Κοινοποίησης και η αξιολόγηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας (που αποτελούν δομικό στοιχείο των Μελετών Ασφάλειας, των Επιθεωρήσεων και γενικά του ελέγχου των Κινδύνων Μεγάλων Ατυχημάτων) με την άδεια εγκατάστασης, περιβαλλοντικής αδειοδότησης κ.λπ.. Για λόγους ισονομίας στην ΕΕ προτείνεται να αποσυνδεθεί η θεώρηση του Φακέλου Κοινοποίησης ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση, ανανέωση, τροποποίηση άδειας εγκατάστασης και να αποτελεί προϋπόθεση μόνο για την έκδοση της Άδειας λειτουργίας. Η προτεινόμενη από την ΚΥΑ διαδικασία αδειοδότησης προσθέτει πολυπλοκότητα και πιθανότατα μεγάλες καθυστερήσεις στην αδειοδότηση μιας εγκατάστασης, χωρίς ουσιαστική συμβολή στην έγκαιρη λήψη μέτρων για την αποφυγή Μεγάλων Ατυχημάτων.

 • 24 Αυγούστου 2015, 12:42 | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Σχόλια σχετικά με το Άρθρο 3:
  Παρατήρηση Α:
  14) «κίνδυνος», εγγενής ιδιότητα επικίνδυνης ουσίας ή φυσικής κατάστασης που ενδέχεται να βλάψει την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον·
  15) «επικινδυνότητα», πιθανότητα συγκεκριμένης επίδρασης εντός δεδομένης χρονικής περιόδου ή υπό συγκεκριμένες συνθήκες·

  Να αντικατασταθούν ως εξής (οι προτεινόμενες αλλαγές μας είναι με πλάγια γραφή):
  14) «κίνδυνος» (hazard), εγγενής ιδιότητα επικίνδυνης ουσίας ή φυσικής κατάστασης που ενδέχεται να βλάψει την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον·
  15) «επικινδυνότητα» (risk), πιθανότητα συγκεκριμένης επίδρασης εντός δεδομένης χρονικής περιόδου ή υπό συγκεκριμένες συνθήκες·
  Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι στην παρ. 22) για την αδειοδοτούσα αρχή, θα πρέπει:
  • Να επανεξεταστεί η αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος των οικείων Περιφερειών ως αδειοδοτούσες αρχές.
  • Ο ορισμός της αδειοδοτούσας αρχής να γίνει πιο σαφής.
  • Σε περίπτωση που αδειοδοτεί Κεντρικός Φορέας, να υπάρχει ενιαία γραμμή πληροφόρησης και πρόσβασης στην πληροφορία από τις αρμόδιες Δ/νσεις των Περιφερειών.

  Παρατήρηση Β:
  Προτείνεται να προστεθούν οι όροι άδεια εγκατάστασης, άδεια λειτουργίας και άδεια εκμετάλλευσης.

 • 24 Αυγούστου 2015, 12:21 | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Σχόλια σχετικά με το Άρθρο 3 παρ. 22:

  Πρόβλεψη σχεδίου: «22) «αδειοδοτούσα αρχή»: η αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση της προβλεπόμενης στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας άδειας εγκατάστασης ή/και λειτουργίας της εγκατάστασης/μονάδας ή για την έκδοση άδειας εκμετάλλευσης ή άλλης σχετικής έγκρισης ή βεβαίωσης για την νόμιμη άσκηση μιας δραστηριότητας. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση των ανωτέρω αδειών, εγκρίσεων ή βεβαιώσεων, αρμόδιες αρχές για την νόμιμη άσκηση μιας δραστηριότητας ορίζονται οι Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των οικείων Περιφερειών.»

  Παρατήρηση: Δεν μπορεί να θεωρείται αδειοδοτούσα αρχή η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας όταν μία εγκατάσταση/μονάδα δεν προβλέπεται να λαμβάνει άδεια λειτουργίας. Υπάρχουν πολλές εγκαταστάσεις/μονάδες που θα έχουν μόνο εμπορική λειτουργία και δεν προβλέπεται να λαμβάνουν τέτοιες άδειες. Οι κατά τόπους Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των Περιφερειών πως θα τις γνωρίζουν, με τη νομοθεσία θα τις ελέγχουν (από πού προκύπτει ότι είναι αδειοδοτούσες αρχές) ειδικά αν δεν λαμβάνουν περιβαλλοντική αδειοδότηση. Τουλάχιστον θα έπρεπε να ορίζεται ότι πρόκειται για δραστηριότητες που λαμβάνουν περιβαλλοντική αδειοδότηση.
  Προτεινόμενη αλλαγή: «…Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση των ανωτέρω αδειών, εγκρίσεων ή βεβαιώσεων, αρμόδιες αρχές για την νόμιμη άσκηση μιας δραστηριότητας ορίζονται :
  • οι Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των οικείων Περιφερειών για έργα ή δραστηριότητες Β κατηγορίας σύμφωνα με το Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4014/11 για τις οποίες απαιτείται υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις
  • οι Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για έργα ή δραστηριότητες Α2 κατηγορίας σύμφωνα με το Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4014/11 για τις οποίες απαιτείται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
  • η αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) για έργα ή δραστηριότητες Α1 κατηγορίας σύμφωνα με το Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4014/11 για τις οποίες απαιτείται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
  • και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση».

 • 24 Αυγούστου 2015, 11:18 | Δρ. Γεώργιος Παπαδάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης

  ΑΡΘΡΟ 3
  α) Η νέα Κοινοτική Οδηγία 2012/18/EE (SEVESO III) όπως και οι προγενέστερες Οδηγίες “SEVESO” για την «αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες» δεν περιέχουν καμία αναφορά ή υποχρέωση σχετικά με διαδικασίες ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (άδεια εγκατάστασης / άδεια λειτουργίας) για εγκαταστάσεις που υπάγονται στην Οδηγία (εγκαταστάσεις SEVESO). Στην Ελλάδα η προτεινόμενη ΚΥΑ αλλά και οι προγενέστερες εισάγουν την έννοια της «αδειοδοτούσας αρχής» και διαδικασίες «αδειοδότησης» ενώ αυτές δεν τεκμαίρονται στις Κοινοτικές Οδηγίες SEVESO. Για λόγους εναρμόνισης με τους στόχους της Οδηγίας και με τις σχετικές νομοθεσίες (πράξεις εφαρμογής της Οδηγίας SEVESO) σε άλλες χώρες μέλη οι οποίες ΔΕΝ εμπεριέχουν διαδικασίες αδειοδότησης αλλά και για λόγους απλοποίησης της διαδικασίας αδειοδοτήσεων, προτείνεται η κατάργηση της Άδειας Εγκατάστασης δεδομένου ότι οι διαδικασίες Περιβαλλοντικής αδειοδότησης καλύπτουν τα σχετικά θέματα χρήσεων γης. Περαιτέρω, στις διατάξεις της νέας ΚΥΑ μπορούν να παραμείνουν, εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι διαδικασίες της Άδειας Λειτουργίας των εγκαταστάσεων SEVESO λαμβανομένου υπόψη ότι η αξιολόγηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας που αποτελούν δομικό στοιχείο των Μελετών Ασφάλειας, των Επιθεωρήσεων και γενικά του ελέγχου των Κινδύνων Μεγάλων Ατυχημάτων, νοείται μόνο μετά την εφαρμογή τους και την έναρξη λειτουργίας των μονάδων.
  Κατά συνέπεια προτείνεται στο άρθρο 3 Ορισμοί # 22, να αναδιατυπωθεί ο ορισμός «αδειοδοτούσα αρχή» μετά από επαναπροσδιορισμό του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της «αδειοδοτούσας αρχής» με κατάλληλη διαγραφή των όρων « … είναι αρμόδια για την έκδοση αδείας εγκατάστασης ή και λειτουργίας της εγκατάστασης/μονάδας ή της δραστηριότητας…» και την αντικατάστασή τους με « … είναι αρμόδια για την γνωμάτευση στην έκδοση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης/μονάδας ή της δραστηριότητας, όπως ορίζεται στα επιμέρους άρθρα της παρούσας απόφασης και ειδικότερα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 18 (Απαγόρευση λειτουργίας) και 19 (Επιθεωρήσεις- έλεγχοι) της παρούσας.
  Επιπλέον, να διαγραφεί ο όρος «άδεια εγκατάστασης» σε όλα τα εδάφια της παρούσας απόφασης στα οποία αναφέρεται π.χ. άρθρο 9, παρ. Α1.1.
  β) Η νέα Κοινοτική Οδηγία 2012/18/EE (SEVESO III) στο άρθρο 3, ορισμός #19 «επιθεώρηση», ορίζεται «το σύνολο των δράσεων…. συστημάτων, εκθέσεων και εγγράφων παρακολούθησης, που διενεργείται από ή για λογαριασμό της αρμόδιας αρχής με σκοπό…». Η παρούσα ΚΥΑ πιθανόν εκ παραδρομής αναφέρει «..που διενεργείται από τον φορέα εκμετάλλευσης…», κατά συνέπεια προτείνεται η κατάλληλη αναδιατύπωση του ορισμού.
  γ) Στο άρθρο 3, να προστεθούν κατάλληλα και να προσδιοριστούν επακριβώς όλοι οι όροι που αναφέρονται στη παρούσα απόφαση λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που θα συζητηθούν και συμφωνηθούν κατά τη Δημόσια Διαβούλευση.

 • 20 Αυγούστου 2015, 08:44 | Π.Σ.

  Αναφορικά με τον ορισμό της αδειοδοτούσας αρχής:
  «Εδώ πρέπει να γίνει αναφορά και για τις μονάδες όπου είναι κρατικές. Δηλαδή αυτές που δεν εμπίπτουν στην βιομηχανική νομοθεσία του Ν.3982/2011 θα ελέγχονται από τις Δ/νσεις Περιβάλλοντος της κάθε Περιφέρειας? Ποιο θεμιτό θα ήταν από κάποια κεντρική υπηρεσία και όχι περιφερειακή.»

 • 12 Αυγούστου 2015, 08:40 | Δαβακης Ε.

  1. Σχόλια σχετικά με το Άρθρο 3 παρ. 22:

  Πρόβλεψη σχεδίου: «22) «αδειοδοτούσα αρχή»: η αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση της προβλεπόμενης στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας άδειας εγκατάστασης ή/και λειτουργίας της εγκατάστασης/μονάδας ή για την έκδοση άδειας εκμετάλλευσης ή άλλης σχετικής έγκρισης ή βεβαίωσης για την νόμιμη άσκηση μιας δραστηριότητας. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση των ανωτέρω αδειών, εγκρίσεων ή βεβαιώσεων, αρμόδιες αρχές για την νόμιμη άσκηση μιας δραστηριότητας ορίζονται οι Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των οικείων Περιφερειών.»

  Παρατήρηση: Δεν μπορεί να θεωρείται αδειοδοτούσα αρχή η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας όταν μια εγκατάσταση/μονάδα δεν προβλέπεται να λαμβάνει άδεια λειτουργίας. Υπάρχουν πολλές εγκαταστάσεις/μονάδες που ενδέχεται να έχουν μόνο εμπορική λειτουργία και δεν προβλέπεται να λαμβάνουν τέτοιες άδειες. Η κατά τόπους Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των Περιφερειών πως θα τις γνωρίζουν, με τη νομοθεσία θα τις ελέγχουν (από πού προκύπτει ότι είναι αδειοδοτούσες αρχές); ειδικά αν δεν λαμβάνουν περιβαλλοντική αδειοδότηση. Τουλάχιστον θα έπρεπε να ορίζεται ότι πρόκειται για δραστηριότητες που λαμβάνουν περιβαλλοντική αδειοδότηση. Είναι πιθανότερο η Πυροσβεστική Υπηρεσία να τις γνωρίζει και να τις ελέγχει παρά η κατά τόπους Διευθύνσεις Περιβάλλοντος. Θεωρώ ότι είναι άτοπος ο ορισμός και δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Δημιουργεί μόνο υπευθύνους και όχι ουσία. Πρέπει κατά την άποψή μου να αλλάξει η πρόβλεψη αυτή που αφορά στις κατά τόπους Διευθύνσεις Περιβάλλοντος ως εξής: «…Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση των ανωτέρω αδειών, εγκρίσεων ή βεβαιώσεων, αρμόδιες αρχές για την νόμιμη άσκηση μιας δραστηριότητας ορίζονται :
  • οι Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των οικείων Περιφερειών για έργα ή δραστηριότητες Β κατηγορίας σύμφωνα με το Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4014/11 για τις οποίες απαιτείται υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις
  • οι Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για έργα ή δραστηριότητες Α2 κατηγορίας σύμφωνα με το Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4014/11 για τις οποίες απαιτείται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
  • η αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) για έργα ή δραστηριότητες Α1 κατηγορίας σύμφωνα με το Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4014/11 για τις οποίες απαιτείται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
  • και η Πυροσβεστική Υπηρεσία όταν δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση».