Άρθρο 19: (άρθρο 20 οδηγίας 2012/18/ΕΕ) Επιθεωρήσεις- Έλεγχοι

1. Η αδειοδοτούσα αρχή οργανώνει, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Περιφερειακές αρχές Περιβάλλοντος, Υγείας, Εργασίας, Πολιτικής Προστασίας και Πυρόσβεσης, σύστημα επιθεωρήσεων. Οι επιθεωρήσεις αυτές είναι ανεξάρτητες από την αξιολόγηση του φακέλου Κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6 ή της Μελέτης Ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 9 ή άλλων μελετών και πρέπει να οργανώνονται κατά τρόπο ώστε να επαρκούν για την προγραμματισμένη και συστηματική εξέταση των τεχνικών, οργανωτικών και διαχειριστικών συστημάτων που εφαρμόζονται στην εγκατάσταση, ώστε να εξασφαλίζεται ιδίως ότι:

α) ο φορέας εκμετάλλευσης να μπορεί να αποδείξει ότι, για τις δραστηριότητες που ασκούνται στην εγκατάσταση, έχει λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την πρόληψη κάθε μεγάλου ατυχήματος·

β) ο φορέας εκμετάλλευσης να μπορεί να αποδείξει ότι έχει προβλέψει ενδεδειγμένα μέσα για τον περιορισμό των συνεπειών μεγάλων ατυχημάτων, εντός και εκτός του χώρου της εγκατάστασής του

γ) τα δεδομένα και οι πληροφορίες που περιέχει ο φάκελος Κοινοποίησης, η Μελέτη Ασφαλείας, ή άλλη απαιτούμενη μελέτη, αποτυπώνουν επακριβώς τις συνθήκες στην εγκατάσταση

δ) παρέχονται στο κοινό οι πληροφορίες για τα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1).

2. Όλες οι εγκαταστάσεις υπόκεινται σε σύστημα επιθεωρήσεων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και πρέπει να διασφαλίζεται ότι το σύστημα αυτό επανεξετάζεται τακτικά και, κατά περίπτωση, επικαιροποιείται.
Κάθε σύστημα επιθεωρήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) γενική εκτίμηση των σημαντικών θεμάτων ασφαλείας·

β) τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει το σχέδιο επιθεωρήσεων·

γ) κατάλογο των εγκαταστάσεων που καλύπτει το σχέδιο,

δ) κατάλογο των εγκαταστάσεων με πιθανά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο 8 ·

ε) κατάλογο των εγκαταστάσεων όπου ιδιαίτερη εξωτερική επικινδυνότητα ή πηγές κινδύνου θα ήταν δυνατόν να αυξήσουν την επικινδυνότητα ή τις επιπτώσεις μεγάλου ατυχήματος·

στ) διαδικασίες τακτικών επιθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων τέτοιων επιθεωρήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3·

ζ) διαδικασίες για τις έκτακτες επιθεωρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 5·

η) διατάξεις σχετικά με τη συνεργασία των άλλων αρχών που ασκούν επιθεωρήσεις στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους.

3. Με βάση τα σχέδια επιθεωρήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η αδειοδοτούσα αρχή καταρτίζει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, προγράμματα τακτικών επιθεωρήσεων για όλες τις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας των επισκέψεων σε χώρους για τους διαφορετικούς τύπους εγκαταστάσεων.
Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών επισκέψεων σε χώρους δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος για εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας και τα τρία (3) έτη για εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας, εκτός αν η αδειοδοτούσα αρχή έχει καταρτίσει πρόγραμμα επιθεωρήσεων με βάση συστηματική εκτίμηση των κινδύνων μεγάλου ατυχήματος στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις .

4. Η συστηματική εκτίμηση των κινδύνων από τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις βασίζεται τουλάχιστον στα ακόλουθα κριτήρια:

α) στις πιθανές επιπτώσεις των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον·

β) στο ιστορικό της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

Ανάλογα με την περίπτωση, λαμβάνονται επίσης υπόψη τα σχετικά ευρήματα των επιθεωρήσεων στο πλαίσιο εφαρμογής άλλης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

5. Οι έκτακτες επιθεωρήσεις διενεργούνται, το ταχύτερο δυνατόν, για τη διερεύνηση σοβαρών καταγγελιών, μεγάλων ατυχημάτων και «παρ’ ολίγον» ατυχημάτων, περιστατικών και περιπτώσεων μη συμμόρφωσης.

6. Μέσα σε τέσσερις μήνες μετά από κάθε επιθεώρηση, η αδειοδοτούσα αρχή γνωστοποιεί στον φορέα της εκμετάλλευσης τα συμπεράσματα της επιθεώρησης και όλα τα μέτρα που έχουν προσδιορισθεί ως αναγκαία να ληφθούν, τάσσοντας σε αυτόν εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης.

7. Εάν στο πλαίσιο επιθεώρησης διαπιστωθεί σημαντική περίπτωση μη συμμόρφωσης με την παρούσα απόφαση, διενεργείται πρόσθετη επιθεώρηση εντός έξι (6) μηνών.

8. Οι επιθεωρήσεις συντονίζονται, στο μέτρο του δυνατού, και συνδυάζονται, κατά περίπτωση, με τις επιθεωρήσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο εφαρμογής άλλης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

9. Η αδειοδοτούσα αρχή καθώς και οι αρχές που είναι συναρμόδιες για την εφαρμογή της παρούσας, έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τους μηχανισμούς και τα εργαλεία για την ανταλλαγή πείρας και την εμπέδωση των γνώσεων, καθώς και να συμμετέχουν σε τέτοιους μηχανισμούς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ενδείκνυται.

10. Οι φορείς εκμετάλλευσης παρέχουν στην αδειοδοτούσα αρχή και στις συναρμόδιες αρχές κάθε αναγκαία βοήθεια για να διευκολύνουν τις τελευταίες να διενεργούν επιθεωρήσεις και να συγκεντρώνουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες προκειμένου να εκτελούν τα καθήκοντά τους για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης και ειδικότερα για να μπορούν στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, να εκτιμούν πλήρως την πιθανότητα μεγάλου ατυχήματος και να προσδιορίζουν την έκταση ενδεχόμενης αυξημένης πιθανότητας ή σημαντικότερων μεγάλων ατυχημάτων, να καταρτίζουν εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και να λαμβάνουν υπόψη ουσίες που ενδέχεται να χρειάζονται ειδική προσοχή λόγω της φυσικής κατάστασης, των ιδιαίτερων συνθηκών ή της θέσης τους.

11. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η αδειοδοτούσα αρχή, στο πλαίσιο των ελέγχων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 3982/2011, διαπιστώνει ότι οι εγκαταστάσεις έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα της άδειας εγκατάστασης, τα οποία είναι σε αντιστοιχία με τα σχεδιαγράμματα της καταχωρισμένης Μελέτης Ασφαλείας ή/ και του θεωρημένου Φακέλου Κοινοποίησης. Σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011, αυτές ελέγχονται υποχρεωτικά και σε περίπτωση που εμπίπτουν στην υπ. αριθ. 12684/92/2014 Υπουργική Απόφαση (Β’ 3181) οι εκ των υστέρων έλεγχοι της παρ. 2 του άρθρου 2 της ίδιας Απόφασης διενεργούνται εντός 15 ημερών από την ενημέρωση της αδειοδοτούσας αρχής για την έναρξη λειτουργίας τους.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού κοινοποιούνται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο φορέα εκμετάλλευσης. Σε περίπτωση θετικού πορίσματος ο φορέας εκμετάλλευσης δεν απαλλάσσεται από τυχόν ευθύνες του για κατασκευαστικά και λειτουργικά θέματα, για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας, των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης και εν γένει για θέματα διαχείρισης της ασφάλειας στην εγκατάστασή του. Σε περίπτωση αρνητικού πορίσματος η αδειοδοτούσα αρχή εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στα άρθρα 21-22 και 29 του Ν. 3982/2011.

 • 31 Αυγούστου 2015, 11:13 | Σοφία Χριστοφόρου

  Θεωρώ ότι θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητας συμμετοχής των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στις επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων SEVESO, προκειμένου να συμβάλλουν στα ζητήματα που άπτονται των μέτρων προστασίας τους περιβάλλοντος, τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και αντιμετώπισης, με δεδομένο μάλιστα το γεγονός ότι σε περιπτώσεις ατυχημάτων καλούνται να επιληφθούν των περιβαλλοντικών θεμάτων. Εξάλλου, από όσο γνωρίζω στις περισσότερες χώρες της ΕΕ οι Επιθεωρητές περιβάλλοντος (με πολύ περισσότερο προσωπικό βέβαια) έχουν άμεση εμπλοκή στην εφαρμογή γενικότερα της οδηγίας SEVESO, κάτι που δεν συμβαίνει στη χώρα μας.

 • 24 Αυγούστου 2015, 12:28 | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Σχόλια επί του άρθρου 19:
  Α) Προτείνεται η σύσταση Υπηρεσίας εντός κεντρικού φορέα κατά τα πρότυπα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, η οποία θα διενεργεί επιθεωρήσεις και στην οποία θα περιλαμβάνεται και η εκάστοτε αδειοδοτούσα αρχή.
  Β) Τα συμπεράσματα των επιθεωρήσεων θα πρέπει να κοινοποιούνται σε όλους τους συναρμόδιους φορείς.
  Γ) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις παρατηρήσεις των επιθεωρήσεων, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3982/2011.
  Δ) Η παράγραφος 11 θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι αναφέρεται στην περίπτωση που μία εγκατάσταση πρόκειται να εγκατασταθεί ή να λειτουργήσει. Στους ελέγχους της παρ. 11, θα πρέπει να συμμετέχουν όλες οι συναρμόδιες αρχές.

 • 24 Αυγούστου 2015, 12:14 | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Σχόλια σχετικά με το Άρθρο 19

  Παρατήρηση Α για την παρ. 1: Η καταχώρηση των μελετών ασφαλείας (αλλά και η αξιολόγηση του φακέλου κοινοποιήσεων) δεν μπορεί να γίνεται χωρίς έλεγχο στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Πρέπει να υπάρξει σχετική προσθήκη στα ανάλογα άρθρα .

  Παρατήρηση Β για την παρ. 2: Αναφέρεται «…σε σύστημα επιθεωρήσεων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο…» χωρίς να διευκρινίζει ποιος σχεδιάζει το Εθνικό Σύστημα Επιθεωρήσεων. Επίσης δεν διευκρινίζει τι σημαίνει Τοπικό Σύστημα Επιθεωρήσεων.

 • Παράγραφος 3
  Για την εκτίμηση του χρόνου μεταξύ δύο επιθεωρήσεων στην ίδια εγκατάσταση, θα μπορούσε να λαμβάνεται υπ’ όψιν και η διατήρηση πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ISO14001, OHSAS1801, EMAS)

 • 24 Αυγούστου 2015, 11:25 | Δρ. Γεώργιος Παπαδάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης

  ΑΡΘΡΟ 19 (Επιθεωρήσεις)

  Η εφαρμογή του Εθνικού Οδηγού Επιθεωρήσεων στις Επιθεωρήσεις SEVESO μεγαλύτερων μονάδων και εγκαταστάσεων Ανώτερης Βαθμίδας έχει καταδείξει τα τελευταία δέκα χρόνια άριστη απόδοση. Η εφαρμογή του Οδηγού κατέδειξε επίσης άριστα αποτελέσματα στη μεταφορά επικινδύνων με πρωτοβουλία της βιομηχανίας και όχι σαν νομοθετική υποχρέωση. Προτείνεται να ενισχυθεί περαιτέρω ο ρόλος των επιθεωρήσεων SEVESO και να αποτελέσουν οι Επιθεωρήσεις κομβικό στοιχείο στις διαδικασίες εκτίμησης της επικινδυνότητας και αξιολόγησης των Μελετών Ασφάλειας. Επιπλέον, να επεκταθεί και να θεσμοθετηθεί η εφαρμογή του Εθνικού Οδηγού Επιθεωρήσεων και ιδιαίτερα για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας (ΣΔΑ), με σχετικές τροποποιήσεις, σε μικρότερες μονάδες και εγκαταστάσεις Κατώτερης Βαθμίδας (Αποθήκευση καυσίμων, Φορτοεκφόρτωση).

 • 21 Αυγούστου 2015, 07:46 | Π.Σ.

  Η άποψη μου είναι να απεμπλακούν οι αδειοδοτούσες από τις επιθεωρήσεις. Εφόσον θέλουμε να δώσουμε βαρύτητα σε θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων θα πρέπει να δημιουργηθεί μια υπηρεσία σε κάποιο κεντρικό φορέα κατά τα πρότυπα των επιθεωρητών περιβάλλοντος ή της ΕΜΝΕ. Έτσι πιο συστηματικές και αποτελεσματικές θα είναι οι επιθεωρήσεις και επιπλέον η όλη πληροφορία θα είναι συγκεντρωμένη σε μια υπηρεσία.

 • 12 Αυγούστου 2015, 09:34 | Δαβακης Ε.

  Παρατήρηση Α για τη παρ. 1 : Στους ελέγχους όσον αφορά τις περιβαλλοντικές αρχές πρέπει να συμμετέχουν και οι περιβαλλοντικά αδειοδοτούσες αρχές καθώς αυτές διαθέτουν τα στοιχεία των εγκαταστάσεων όσον αφορά τις περιβαλλοντικές μελέτες. Έτσι για έργα Α2 κατηγορίας του 1650/86 όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4014/11 πρέπει να συμμετέχει και η Δ/νση Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και για έργα Α1 η αρμόδια Υπηρεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ΥΠΑΠΕΝ.

  Παρατήρηση Β για την παρ. 1: Η καταχώρηση των μελετών ασφαλείας (αλλά και η αξιολόγηση του φακέλου κοινοποιήσεων) δεν μπορεί να γίνεται χωρίς έλεγχο στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Πρέπει να υπάρξει σχετική προσθήκη στα ανάλογα άρθρα .

  Παρατήρηση Γ για την παρ. 2: Αναφέρεται «…σε σύστημα επιθεωρήσεων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο…» χωρίς να διευκρινίζει ποιος σχεδιάζει το Εθνικό Σύστημα Επιθεωρήσεων. Επίσης δεν διευκρινίζει τι σημαίνει Τοπικό Σύστημα Επιθεωρήσεων.