Άρθρο 06: (άρθρα 7 και 14 παρ.1 και Παράρτημα V Μέρος 1 παρ. 1-4, οδηγίας 2012/18/ΕΕ) Κοινοποίηση

1. O φορέας εκμετάλλευσης μιας εγκατάστασης, υποχρεούται, ανεξάρτητα αν η εγκατάσταση υπάγεται στην ανώτερη ή κατώτερη βαθμίδα, να υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή φάκελο Κοινοποίησης ο οποίος περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το όνομα ή/και την εμπορική επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης, την πλήρη διεύθυνση της σχετικής εγκατάστασης καθώς και τις συντεταγμένες αυτής κατά ΕΓΣΑ 87 και WGS84,

β) την έδρα του φορέα εκμετάλλευσης και την πλήρη διεύθυνση,

γ) το όνομα, τηλέφωνο (σε 24ωρη βάση) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του κατά νόμο υπεύθυνου της εγκατάστασης, αν δεν είναι ο αναφερόμενος στο στοιχείο α), καθώς και το όνομα, τηλέφωνο (σε 24ωρη βάση) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του τεχνικού ασφαλείας,

δ) επαρκείς πληροφορίες [Material Safety Data Sheet (MSDS), καθώς και άλλα διαθέσιμα στοιχεία] για την ταυτοποίηση των επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν στην εγκατάσταση ή παράγονται κατά την παραγωγική διαδικασία ή που είναι δυνατόν να προκύψουν από ενδεχόμενο ατύχημα και της κατηγορίας των ουσιών αυτών,

ε) την ποσότητα και τη φυσική κατάσταση της επικίνδυνης ουσίας ή των επικίνδυνων ουσιών που αναφέρονται στο στοιχείο δ),

στ) την περιγραφή της δραστηριότητας που ασκείται ή προβλέπεται να ασκηθεί στην εγκατάσταση ή στο χώρο αποθήκευσης,

ζ) το άμεσο περιβάλλον της εγκατάστασης κυρίως μέσω τοπογραφικών διαγραμμάτων και χαρτών,

η) περιγραφή των παραγόντων που ενδέχεται να προκαλέσουν μεγάλο ατύχημα ή να επιδεινώσουν τις επιπτώσεις του, καθώς και λεπτομέρειες, αν υπάρχουν, σχετικά με τις γειτονικές εγκαταστάσεις,

θ) περιγραφή των χρήσεων γης της ευρύτερης περιοχής καθώς και των δραστηριοτήτων και έργων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας αλλά θα ήταν δυνατόν να αποτελέσουν αιτία για αύξηση της επικινδυνότητας ή των συνεπειών μεγάλου ατυχήματος και πρόκληση πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων (φαινόμενο domino),

ι) περίληψη μη τεχνικού περιεχομένου σε απλή και κατανοητή γλώσσα, ώστε να διευκολύνεται η παροχή εύληπτων πληροφοριών στο κοινό. Η περίληψη αυτή αναφέρεται, στις κοινές ονομασίες, όπου αυτό είναι δυνατόν και, σε περίπτωση επικίνδυνων ουσιών που καλύπτονται από το Μέρος 1 του Παραρτήματος Ι στις γενικές ονομασίες καθώς επίσης και στην κατηγορία κινδύνου των επικίνδυνων ουσιών που βρίσκονται στην εγκατάσταση, με ένδειξη των κύριων επικίνδυνων χαρακτηριστικών τους εκφρασμένη με απλό τρόπο.

Ο φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει μαζί με το φάκελο Κοινοποίησης υπεύθυνη δήλωση ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που περιγράφονται στην παράγραφο αυτή.

2. Ο φάκελος Κοινοποίησης καθώς και η εκάστοτε επικαιροποίησή του συμπεριλαμβανομένης της ΕΠΠΜΑ, υποβάλλεται σε τρία (3) αντίγραφα σε έντυπη μορφή και δέκα (10) αντίγραφα σε ψηφιακή μορφή. Οι χάρτες και τα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν το φάκελο Κοινοποίησης συνυποβάλλονται σε δεκατρία (13) αντίγραφα σε ψηφιακή και δεκατρία (13) αντίγραφα σε έντυπη μορφή. Ο φάκελος Κοινοποίησης ή η επικαιροποίησή του υποβάλλεται μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες:

α) για νέες εγκαταστάσεις, μέσα σε εύλογη προθεσμία και τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη της κατασκευής ή λειτουργίας, ή πριν από την υλοποίηση των τροποποιήσεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή του καταλόγου επικίνδυνων ουσιών·

β) για όλες τις άλλες περιπτώσεις, μέσα σε ένα (1) χρόνο, δηλαδή από 1-6-2015 έως 1-6-2016, από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης στη σχετική εγκατάσταση.

2.1. Ο φορέας εκμετάλλευσης μαζί με το φάκελο Κοινοποίησης υποβάλλει και την Έκθεση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων (ΕΠΠΜΑ) που προβλέπεται στο άρθρο 7.

3. Η αδειοδοτούσα αρχή ελέγχει αν στο φάκελο Κοινοποίησης περιλαμβάνονται τα στοιχεία της παραγράφου 1. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται ελλείψεις η αδειοδοτούσα αρχή μέσα σε πέντε ημέρες καλεί τον ενδιαφερόμενο να συμπληρώσει το φάκελο με τα απαιτούμενα στοιχεία.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φάκελος είναι προδήλως ελλιπής, η αδειοδοτούσα αρχή επιστρέφει αμελλητί το φάκελο στο φορέα εκμετάλλευσης με έγγραφη σχετική αιτιολόγηση.

4. Η αδειοδοτούσα αρχή μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την παραλαβή του φακέλου Κοινοποίησης, διαβιβάζει αντίγραφα του φακέλου σε ψηφιακή μορφή συνοδευόμενα από τους χάρτες και τοπογραφικά διαγράμματα σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, στις ακόλουθες συναρμόδιες αρχές για ενημέρωσή τους και τυχόν σχόλια: α) δύο (2) αντίγραφα στο Υπουργείο ΠΑΠΕΝ (Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) και β) από ένα (1) αντίγραφο στα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία και στην οικεία Περιφερειακή Χημική Υπηρεσία.
Οι ανωτέρω συναρμόδιες αρχές έχουν τη δυνατότητα μέσα σε 30 ημέρες από την παραλαβή του φακέλου να διαβιβάζουν στην αδειοδοτούσα αρχή τυχόν σχόλια επί του περιεχομένου του φακέλου στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους και ενδεχομένως να ζητούν τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία από τον ενδιαφερόμενο τεκμηριώνοντας το αίτημά τους.

4.1. Σε περίπτωση αιτήματος των συναρμόδιων αρχών για συμπληρωματικά στοιχεία η αδειοδοτούσα αρχή ορίζει εγγράφως στον ενδιαφερόμενο σύντομη προθεσμία για την προσκόμισή τους Τα εν λόγω στοιχεία κοινοποιούνται στη συνέχεια από την αδειοδοτούσα αρχή στις γνωμοδοτούσες αρχές για ενημέρωσή τους.

5. Μέσα σε δύο μήνες από την παραλαβή των τυχόν σχολίων των συναρμόδιων αρχών ή/και την προσκόμιση των τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 4.1. αντίστοιχα, η αδειοδοτούσα αρχή προβαίνει στη θεώρηση ή μη του φακέλου Κοινοποίησης, ενημερώνοντας σχετικά τις ανωτέρω αρχές. Μετά τη θεώρηση του φακέλου Κοινοποίησης, από τα τρία(3) αντίγραφα του φακέλου σε έντυπη μορφή, το ένα αντίγραφο αρχειοθετείται από την ανωτέρω αρχή, το δεύτερο κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο φορέα εκμετάλλευσης και το τρίτο αντίγραφο μαζί με αντίγραφο σε ψηφιακή μορφή διαβιβάζονται από την αδειοδοτούσα αρχή στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο για ενημέρωση του κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 13.
Σε περίπτωση που οι επιπτώσεις από ενδεχόμενο ατύχημα είναι διαπεριφερειακού επιπέδου, ο φάκελος Κοινοποίησης διαβιβάζεται κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο στα οικεία Περιφερειακά Συμβούλια για ενημέρωση του κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 13.

6. Η θεώρηση του φακέλου Κοινοποίησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση άδειας εγκατάστασης, λειτουργίας ή εκμετάλλευσης ή άλλης σχετικής έγκρισης ή βεβαίωσης.

6.1. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση των ανωτέρω αδειών, εγκρίσεων ή βεβαιώσεων, οι Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των οικείων Περιφερειών, μετά τη θεώρηση του φακέλου Κοινοποίησης, επιβάλλουν όρους, μέτρα και περιορισμούς που τυχόν έχουν προκύψει από το φάκελο Κοινοποίησης παρέχοντας στον ενδιαφερόμενο εύλογη προθεσμία για συμμόρφωση .

7. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται αν ο φορέας εκμετάλλευσης έχει ήδη πριν την 1η Ιουνίου 2015 υποβάλλει κοινοποίηση στην αδειοδοτούσα αρχή σύμφωνα με τις μέχρι τότε ισχύουσες σχετικές διατάξεις και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν πληρούν την παράγραφο 1 και παραμένουν αμετάβλητες.

8. Στις περιπτώσεις που επέρχεται:
α) ουσιαστική αύξηση ή μείωση της ποσότητας ή ουσιαστική μεταβολή της φύσης ή της φυσικής κατάστασης της υπάρχουσας επικίνδυνης ουσίας, όπως τη δήλωσε στο φάκελο Κοινοποίησης ο φορέας εκμετάλλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1, ή σημαντική μεταβολή των διεργασιών χρήσης της. Σε κάθε περίπτωση μεταβολή των ποσοτήτων μεγαλύτερη από 10% θεωρείται ουσιαστική,

β) μετατροπή εγκατάστασης ή μονάδας η οποία ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά τους κινδύνους μεγάλου ατυχήματος,

γ) οριστική παύση λειτουργίας ή παροπλισμός της εγκατάστασης ή

δ) αλλαγές στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός των περιπτώσεων α, β και γ αυτής,

ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να ενημερώνει εκ των προτέρων την αδειοδοτούσα αρχή και επιπλέον στις περιπτώσεις α, β και δ να προβαίνει σε αναθεώρηση του φακέλου Κοινοποίησης.

9. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επανεξετάζονται από τον φορέα εκμετάλλευσης και επικαιροποιούνται τουλάχιστον ανά πενταετία, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 2 έως 6.1. του παρόντος άρθρου.

10. Στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας, ο φορέας εκμετάλλευσης έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει την Κοινοποίηση μαζί με τη Μελέτη Ασφαλείας οπότε η διαδικασία θεώρησης της Κοινοποίησης γίνεται ταυτόχρονα με τη διαδικασία καταχώρισης της Μελέτης Ασφαλείας σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του άρθρου 9.

 • 31 Αυγούστου 2015, 12:57 | ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

  Να προστεθεί «πλήρες τοπογραφικό της εγκατάστασης με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 ή/και WGC84».

  Παράγραφος 8β:
  Να αντικαταστθεί «στους κινδύνους» με » συχνότητα ή έκταση επιπτώσεων»

 • 31 Αυγούστου 2015, 12:38 | ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

  Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ή χρήση της υπάρχουσας πλατφόρμας του ΥΠΑΠΕΝ για μελέτες περιβαλλοντικές επιπτώσεων) για υποβολή Κοινοποίησεων μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

  Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο για διαχείριση των Κοινοποιήσεων

 • 31 Αυγούστου 2015, 12:12 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ABEE

  Άρθρο 6.1.α Για τον καθορισμό της θέσης μιας εγκατάστασης οι συντεταγμένες που δηλώνονται αρκεί είτε να αναφέρονται κατά ΕΓΣΑ 87 είτε κατά WGS84 και όχι υποχρεωτικά και στα δυο συστήματα

  Άρθρο 6.1.γ Δε θεωρείται απαραίτητο (και δεν προβλέπεται από τη νέα Κοινοτική Οδηγία 2012/18/EE) να καταγράφονται τα στοιχεία τηλεφώνου σε 24ωρη βάση καθώς και το e-mail του κατά νόμο υπεύθυνου μια εγκατάστασης, ενώ αντίθετα θα πρέπει να δηλώνεται η ιδιότητά του, κάτι που δεν περιλαμβάνεται στην ΚΥΑ.

 • • Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 1. θ), ως εξής:

  «θ) αν υπάρχουν, πληροφορίες σχετικά με την περιγραφή των χρήσεων γης της ευρύτερης περιοχής καθώς και των δραστηριοτήτων και έργων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας αλλά θα ήταν δυνατόν να αποτελέσουν αιτία για αύξηση της επικινδυνότητας ή των συνεπειών μεγάλου ατυχήματος και πρόκληση πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων (φαινόμενο domino),»

  • Προτείνεται η αναδιατύπωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1., ως εξής:

  «Ο φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει μαζί με το φάκελο Κοινοποίησης υπεύθυνη δήλωση ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που αφορούν στη δραστηριότητά του και περιγράφονται στην παράγραφο αυτή.»

  • Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 2. β), ως εξής:

  «β) για όλες τις άλλες περιπτώσεις, μέσα σε ένα (1) χρόνο από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).»

  • Προτείνεται η συντόμευση της προθεσμίας του 2ου εδαφίου της παραγράφου 4. και η αναδιατύπωσή του, ως εξής:

  «Οι ανωτέρω συναρμόδιες αρχές έχουν τη δυνατότητα μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την παραλαβή του φακέλου να διαβιβάζουν στην αδειοδοτούσα αρχή τυχόν σχόλια επί του περιεχομένου του φακέλου στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους και ενδεχομένως να ζητούν τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία από τον ενδιαφερόμενο τεκμηριώνοντας το αίτημά τους.»

  • Προτείνεται η συντόμευση της προθεσμίας του 1ου εδαφίου της παραγράφου 5. και η αναδιατύπωσή του, ως εξής:

  «5. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή των τυχόν σχολίων των συναρμόδιων αρχών ή/και την προσκόμιση των τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 4.1. αντίστοιχα, η αδειοδοτούσα αρχή προβαίνει στη θεώρηση ή μη του φακέλου Κοινοποίησης, ενημερώνοντας σχετικά τις ανωτέρω αρχές.»

  • Προτείνεται η προσθήκη 2ου εδαφίου στην παράγραφο 6. και η αναδιατύπωσή της, ως εξής:

  «6. Η θεώρηση του φακέλου Κοινοποίησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση άδειας εγκατάστασης, λειτουργίας ή εκμετάλλευσης ή άλλης σχετικής έγκρισης ή βεβαίωσης. Μετά την πάροδο των εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου Κοινοποίησης, ο αριθμός πρωτοκόλλου της κατάθεσης επέχει θέση θεώρησης του φακέλου Κοινοποίησης.»

 • 31 Αυγούστου 2015, 09:09 | ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ( ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ

  άρθρο 6 παρ.1 και άρθρο 9 παρ. 1
  Βάσει του άρθρου 6 όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης απαιτείται να υποβάλουν φάκελο κοινοποίησης ενώ οι φορείς εκμετάλλευσης της ανώτερης βαθμίδας απαιτείται να υποβάλλουν και μελέτη ασφαλείας. Για λόγους αποφυγής υποβολής πολλαπλών εγγράφων, μείωσης της γραφειοκρατίας και των χρονοβόρων διαδικασιών προτείνεται να διευκρινιστεί στην ΚΥΑ ότι οι φορείς εκμετάλλευσης ανώτερης βαθμίδας θα υποβάλλουν μόνο ΜΑ, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει και τα απαιτούμενα που ορίζονται στον φάκελο κοινοποίησης

 • 24 Αυγούστου 2015, 12:22 | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  1. Σχόλια σχετικά με το Άρθρο 6, παρ. 1, εδάφια ζ), η) και θ): Το κείμενο θα πρέπει να αναδιατυπωθεί όπως ακριβώς είναι στην Οδηγία.

  2. Σχόλια σχετικά με το Άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο ι): Η περίληψη μη τεχνικού περιεχομένου θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του Παραρτήματος V της ΚΥΑ.

  3. Σχόλια σχετικά με το Άρθρο 6, παρ. 4: Ο Φάκελος Κοινοποίησης θα πρέπει να διαβιβάζεται και στη αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας.

  4. Σχόλια σχετικά με το Άρθρο 6, παρ. 5: Να διευκρινιστεί τι γίνεται σε περίπτωση που δεν έχουν προσκομιστεί όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία.

  5. Σχόλια σχετικά με το Άρθρο 6, παρ. 6.1: Δεν προβλέπεται στην ΚΥΑ να διαβιβάζεται ο Φάκελος Κοινοποίησης στις Δ/νσεις Περιβάλλοντος των οικείων Περιφερειών.

 • Παράγραφος 7
  Αν η κοινοποίηση έχει υποβληθεί με βάση τις παλιές ταξινομήσεις (DSD / DPD) θα πρέπει να επανυποβληθεί με βάση τη νέα ταξινόμηση (CLP) μέχρι 1/6/2016?

  Παράγραφος 8
  Πως εφαρμόζεται ο κανόνας του 10% όταν σε μία εγκατάσταση υπάρχουν πολλαπλά μίγματα διαφορετικών ταξινομήσεων? Υπολογίζεται ανά ουσία ή στο σύνολο της κατηγορίας (πχ H410/411). Στην πρώτη περίπτωση η εφαρμογή είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκη.

 • Παράγραφος 4
  Σε ότι αφορά τα προϊόντα φυτοπροστασίας, η μέχρι τώρα κοινοποίηση περιελάμβανε και το ΥΠΑΑΤ, ως καθ’ ύλην αρμόδιο για την ταξινόμηση και τη διαχείριση των εγκρίσεων κυκλοφορίας. Θα πρέπει να περιληφθεί εκ νέου ή μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα στο ΓΧΚ?

 • 23 Αυγούστου 2015, 12:35 | Νικόλαος Γ. Ορφανουδάκης

  Υπάρχει υπερβολική γραφειοκρατία. Από όσο γνωρίζω κάτι τέτοιο δεν ισχύει σε άλλες Ευρωπαικές χώρες.

 • 20 Αυγούστου 2015, 08:46 | Π.Σ.

  Αναφορικά με την παράγραφο 1ζ:
  «Τα τοπογραφικά είναι δύσχρηστα και κοστοβόρα, όλα αυτά μπορούν αντικατασταθούν από ορθοφωτοχάρτες τους οποίους μπορούμε να αντλήσουμε είτε από το google earth είτε την ιστοσελίδα του κτηματολογίου. Οι ορθοφωτοχάρτες να ενσωματώνονται στην κοινοποίηση. Να επισημανθεί κατάλληλη κλίμακα. Μπορεί να είναι και διάφορες κλίμακες. Να φαίνεται η εγκατάσταση άλλα και ο περιβάλλον χώρος με επισήμανση στα κρίσιμα σημεία.»

  με την παράγραφο 1ι:
  «Το κείμενο αυτό να εξειδικευτεί και μεταξύ άλλων να συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτό τα στοιχεία του Παραρτήματος V.»

  «Καλύτερα να αναφέρεται ότι η κοινοποίηση θα πρέπει να υπογράφεται από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης και τον συντάκτη της, παρά να υποβληθεί πάλι Υ/Δ.»

  με την παράγραφο 4:
  «Σε αυτό το στάδιο η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας δεν έχει να διατυπώσει κάποιο σχόλιο, άρα δεν έχει νόημα η αποστολή της κοινοποίησης. Εάν γίνει υποχρεωτική η πιστοποίηση και για τις κοινοποιήσεις δεν χρειάζεται να αποστέλλετε αντίγραφο στη Χημική Υπηρεσία.»

  με την παράγραφο 5:
  «Που αποσκοπεί η θεώρηση? Για την κοινοποίηση το λέει η λέξη. Ο φορέας απλώς κοινοποιεί ορισμένα στοιχεία της εγκατάστασης του. Αυτό είναι θεμιτό για την πολιτεία ώστε να γνωρίζει πως θα πράξει σε περίπτωση ατυχήματος. Εάν θέλουμε μπορούν να γίνουν όλες οι κοινοποιήσεις μελέτες και να ακολουθείται μια διαδικασία. Μη θεώρηση πότε θα πραγματοποιείται?»

 • 12 Αυγούστου 2015, 08:37 | Δαβακης Ε.

  Σχόλια σχετικά με παράγραφο 6:

  Πρόβλεψη σχεδίου: «6.1. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση των ανωτέρω αδειών, εγκρίσεων ή βεβαιώσεων, οι Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των οικείων Περιφερειών, μετά τη θεώρηση του φακέλου Κοινοποίησης, επιβάλλουν όρους, μέτρα και περιορισμούς που τυχόν έχουν προκύψει από το φάκελο Κοινοποίησης παρέχοντας στον ενδιαφερόμενο εύλογη προθεσμία για συμμόρφωση.»

  Παρατήρηση Α: Σχετικά με την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Περιβάλλοντος της οικίας Περιφέρειας) ισχύει ότι αναφέρθηκε και στο σχόλιο 1 και θα πρέπει να αναφερθούν και οι άλλες υπηρεσίες αναλόγως αν προβλέπεται περιβαλλοντική αδειοδότηση και σε ποια κατηγορία (Α1, Α2 ή Β).

  Παρατήρηση Β. Η επιβολή όρων, μέτρων και περιορισμών που τυχόν έχουν προκύψει από το φάκελο κοινοποίησης είναι πολύ γενική έννοια. Με τι κριτήρια, τι είδους όρους δεν γίνεται αναφορά. Τέτοιο όροι δεν προβλέπονται σε άλλες περιπτώσεις ή αν προβλέπονται ενσωματώνονται στις άδειες λειτουργίας. Χρειάζεται εξειδίκευση και συγκεκριμένες οδηγίες. Πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη πρόβλεψη.