Άρθρο 23: Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών

1. Η αδειοδοτούσα αρχή μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, διαβιβάζει στην αρμόδια κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας καθώς και στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και στην ΓΓΠΠ του Υπουργείου Εσωτερικών,

α) κατάλογο των εγκαταστάσεων που υπάγονται στη κατώτερη βαθμίδα,

β) κατάλογο των εγκαταστάσεων κατώτερης βαθμίδας που έχουν υποβάλλει τον προβλεπόμενο φάκελο Κοινοποίησης εντός του προηγουμένου έτους,

γ) κατάλογο των εγκαταστάσεων κατώτερης βαθμίδας που υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής φακέλου Κοινοποίησης αλλά δεν έχουν υποβάλλει τον εν λόγω φάκελο.

δ) κατάλογο των εγκαταστάσεων που υπάγονται στην ανώτερη βαθμίδα

ε) κατάλογο των εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας που έχουν υποβάλλει την προβλεπόμενη Μελέτη Ασφαλείας- φάκελο Κοινοποίησης εντός του προηγουμένου έτους,

στ) κατάλογο των εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας που υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής Μελέτης Ασφαλείας αλλά δεν έχουν υποβάλλει την εν λόγω Μελέτη.
.

ζ) επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας

2. Η ΓΓΠΠ αποστέλλει στην αρμόδια κεντρική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΑΠΕΝ μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους τα εξής:

α) κατάλογο των εγκαταστάσεων της χώρας που υπάγονται στη κατώτερη βαθμίδα,

β) κατάλογο των εγκαταστάσεων κατώτερης βαθμίδας της χώρας που έχουν υποβάλλει τον προβλεπόμενο φάκελο Κοινοποίησης εντός του προηγουμένου έτους,

γ) κατάλογο των εγκαταστάσεων κατώτερης βαθμίδας της χώρας που υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής φακέλου Κοινοποίησης αλλά δεν έχουν υποβάλλει τον εν λόγω φάκελο.

δ) κατάλογο των εγκαταστάσεων της χώρας που υπάγονται στην ανώτερη βαθμίδα

ε) κατάλογο των εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας της χώρας που έχουν υποβάλλει την προβλεπόμενη Μελέτη Ασφαλείας εντός του προηγουμένου έτους,

στ) κατάλογο των εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας της χώρας που υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής Μελέτης Ασφαλείας αλλά δεν έχουν υποβάλλει την εν λόγω Μελέτη

ζ) κατάλογο των επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν σε όλες τις ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας εγκαταστάσεις της χώρας.

η) Πληροφορίες για Σχέδια Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης για τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις:

i) που εκπονήθηκαν εντός του προηγουμένου έτους και
ii) που ελέγχθηκαν με ασκήσεις σε συνεργασία με την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία

θ) Πληροφορίες για ενέργειες ενημέρωσης του κοινού που υλοποιήθηκαν για τη προστασία του, λόγω γειτνίασης με εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης

 • 24 Αυγούστου 2015, 12:10 | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Σχόλια επί του άρθρου 23:
  «1. Η αδειοδοτούσα αρχή μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, διαβιβάζει στην αρμόδια κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας καθώς και στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και στην ΓΓΠΠ του Υπουργείου Εσωτερικών,

  α) κατάλογο των εγκαταστάσεων που υπάγονται στη κατώτερη βαθμίδα,

  β) κατάλογο των εγκαταστάσεων κατώτερης βαθμίδας που έχουν υποβάλλει τον προβλεπόμενο φάκελο Κοινοποίησης εντός του προηγουμένου έτους,

  γ) κατάλογο των εγκαταστάσεων κατώτερης βαθμίδας που υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής φακέλου Κοινοποίησης αλλά δεν έχουν υποβάλλει τον εν λόγω φάκελο.

  δ) κατάλογο των εγκαταστάσεων που υπάγονται στην ανώτερη βαθμίδα

  ε) κατάλογο των εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας που έχουν υποβάλλει την προβλεπόμενη Μελέτη Ασφαλείας- φάκελο Κοινοποίησης εντός του προηγουμένου έτους,

  στ) κατάλογο των εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας που υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής Μελέτης Ασφαλείας αλλά δεν έχουν υποβάλλει την εν λόγω Μελέτη.

  ζ) επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας

  2. Η ΓΓΠΠ αποστέλλει στην αρμόδια κεντρική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΑΠΕΝ μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους τα εξής:

  α) κατάλογο των εγκαταστάσεων της χώρας που υπάγονται στη κατώτερη βαθμίδα,

  β) κατάλογο των εγκαταστάσεων κατώτερης βαθμίδας της χώρας που έχουν υποβάλλει τον προβλεπόμενο φάκελο Κοινοποίησης εντός του προηγουμένου έτους,

  γ) κατάλογο των εγκαταστάσεων κατώτερης βαθμίδας της χώρας που υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής φακέλου Κοινοποίησης αλλά δεν έχουν υποβάλλει τον εν λόγω φάκελο.

  δ) κατάλογο των εγκαταστάσεων της χώρας που υπάγονται στην ανώτερη βαθμίδα

  ε) κατάλογο των εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας της χώρας που έχουν υποβάλλει την προβλεπόμενη Μελέτη Ασφαλείας εντός του προηγουμένου έτους,

  στ) κατάλογο των εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας της χώρας που υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής Μελέτης Ασφαλείας αλλά δεν έχουν υποβάλλει την εν λόγω Μελέτη

  ζ) κατάλογο των επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν σε όλες τις ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας εγκαταστάσεις της χώρας.

  η) Πληροφορίες για Σχέδια Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης για τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις:

  i) που εκπονήθηκαν εντός του προηγουμένου έτους και
  ii) που ελέγχθηκαν με ασκήσεις σε συνεργασία με την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία

  θ) Πληροφορίες για ενέργειες ενημέρωσης του κοινού που υλοποιήθηκαν για τη προστασία του, λόγω γειτνίασης με εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης»

  Να τροποποιηθεί ως εξής:
  «1. Η αδειοδοτούσα αρχή μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, διαβιβάζει στην αρμόδια κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας καθώς και στην οικεία Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και στην ΓΓΠΠ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στην Κεντρική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΑΠΕΝ,

  α) κατάλογο των εγκαταστάσεων που υπάγονται στη κατώτερη βαθμίδα,

  β) κατάλογο των εγκαταστάσεων κατώτερης βαθμίδας που έχουν υποβάλλει τον προβλεπόμενο φάκελο Κοινοποίησης εντός του προηγουμένου έτους,

  γ) κατάλογο των εγκαταστάσεων κατώτερης βαθμίδας που υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής φακέλου Κοινοποίησης αλλά δεν έχουν υποβάλλει τον εν λόγω φάκελο.

  δ) κατάλογο των εγκαταστάσεων που υπάγονται στην ανώτερη βαθμίδα

  ε) κατάλογο των εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας που έχουν υποβάλλει την προβλεπόμενη Μελέτη Ασφαλείας- φάκελο Κοινοποίησης εντός του προηγουμένου έτους,

  στ) κατάλογο των εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας που υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής Μελέτης Ασφαλείας αλλά δεν έχουν υποβάλλει την εν λόγω Μελέτη.

  ζ) επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας
  Επιπλέον, στην ΓΓΠΠ αποστέλλεται και κατάλογος με τα παρολίγον ατυχήματα-συμβάντα και τα ατυχήματα, καθώς και τα αίτια πρόκλησής τους, όπως αυτά προκύπτουν από τα πορίσματα των αρμόδιων αρχών.
  2. Η ΓΓΠΠ αποστέλλει στην αρμόδια κεντρική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΑΠΕΝ μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους τα εξής:

  α) Πληροφορίες για Σχέδια Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης για τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις:

  i) που εκπονήθηκαν εντός του προηγουμένου έτους και
  ii) που ελέγχθηκαν με ασκήσεις
  iii) ασκήσεις επί των εσωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης
  iv) ασκήσεις επί των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ

  θ) Πληροφορίες για ενέργειες ενημέρωσης του κοινού που υλοποιήθηκαν για τη προστασία του, λόγω γειτνίασης με εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
  Η ανταλλαγή των πληροφοριών θα γίνεται ηλεκτρονικά (να δημιουργηθεί βάση όπου οι Κοινοποιήσεις και οι Μελέτες Ασφαλείας θα καταχωρούνται κατά τα πρότυπα της καταχώρησης των Περιβαλλοντικών Μελετών.

 • 21 Αυγούστου 2015, 07:08 | Π.Σ.

  Η ανταλλαγή πληροφοριών να γίνεται ηλεκτρονικά. Να δημιουργηθεί βάση όπου οι κοινοποιήσεις και οι μελέτες να καταχωρούνται κατά τα πρότυπα της νεας καταχώρισης των Περιβαλλοντικών μελετών ή της βάσης για τις βιομηχανίες της ΓΓΒ.

  Αναφορικά με την παράγραφο 1ζ:
  «Να ενσωματωθεί στα παραρτήματα τυχόν πρότυπός πίνακας προς συμπλήρωση από την αδιεοδοτούσα αρχή.»