Άρθρο 18: (άρθρο 19 οδηγίας 2012/18/ΕΕ) Απαγόρευση λειτουργίας

1.Εάν από τη διενέργεια των επιθεωρήσεων και ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 19, διαπιστώνεται ότι τα μέτρα που έλαβε ο φορέας εκμετάλλευσης για την πρόληψη ή τον μετριασμό των κινδύνων μεγάλου ατυχήματος, είναι σαφώς ανεπαρκή, η αδειοδοτούσα αρχή αυτεπάγγελτα ή μετά από πρόταση των αρμόδιων υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Υγείας, Εργασίας και Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, απαγορεύει την έναρξη λειτουργίας ή την επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων, μονάδας ή αποθήκης, ή τμήματός τους. Στην περίπτωση αυτή, λαμβάνονται μεταξύ άλλων υπόψη και σοβαρές παραλείψεις οι οποίες προσδιορίζονται στην έκθεση της επιθεώρησης και αναφέρονται σε θέματα ανάληψης των απαραίτητων ενεργειών για την πρόληψη ή τον μετριασμό των ανωτέρω κινδύνων.

2. Η αδειοδοτούσα αρχή απαγορεύει τη λειτουργία ή την επαναλειτουργία υφιστάμενης εγκατάστασης, μονάδας, ή αποθήκης, ή τμήματός τους, εάν ο φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει υποβάλει εμπροθέσμως το φάκελο Κοινοποίησης, τη Μελέτη Ασφαλείας ή τις λοιπές πληροφορίες και στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

3. Οι φορείς εκμετάλλευσης έχουν τη δυνατότητα άσκησης των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία ενδίκων μέσων κατά της απόφασης απαγόρευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

 • 31 Αυγούστου 2015, 12:37 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ABEE

  Άρθρο 18 Παράγραφος 3. Το άρθρο προβλέπει τη δυνατότητα της προσφυγής ενός φορέα εκμετάλλευσης σε ένδικα μέσα σε περίπτωση απαγόρευσης λειτουργίας της εγκατάστασης, όταν διαπιστωθούν ανεπαρκή μέτρα για την πρόληψη ή μετριασμό των κινδύνων μεγάλου ατυχήματος κ.α. (άρθρο 18.1 του Σχεδίου της ΚΥΑ). Ωστόσο, στην ΚΥΑ δεν αναφέρεται με ποιο τρόπο εφαρμόζεται αυτή η δυνατότητα. Προτείνεται να προβλέπεται στο άρθρο (ή ενδεχομένως σε νομοθέτημα που θα προβλέπεται από την ΚΥΑ ότι θα εκδοθεί), το αρμόδιο σώμα που ορίζεται για την προσφυγή του φορέα εκμετάλλευσης καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται κατά της απόφασης απαγόρευσης λειτουργίας.

 • 24 Αυγούστου 2015, 12:11 | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Σχόλια σχετικά με το Άρθρο 18

  Να προσδιοριστούν ποιες είναι οι Υπηρεσίες Εργασίας των Περιφερειών.

 • 12 Αυγούστου 2015, 09:03 | Δαβακης Ε.

  Παρατήρηση Α: Νομίζω ότι δεν υπάρχει αρμόδια Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. Νομίζω ότι ανήκουν στο Υπουργείου (πρώην ΚΕΠΕΚ). Αν αυτό ισχύει μάλλον θέλει αλλαγή η διατύπωση.

  Παρατήρηση Β: Όπως αναφέρεται και σε σχόλιο (παρατήρηση Α) για το άρθρο 19, στους ελέγχους όσον αφορά τις περιβαλλοντικές αρχές πρέπει να συμμετέχουν και οι περιβαλλοντικά αδειοδοτούσες αρχές καθώς αυτές διαθέτουν τα στοιχεία των εγκαταστάσεων όσον αφορά τις περιβαλλοντικές μελέτες. Έτσι για έργα Α2 κατηγορίας του 1650/86 όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4014/11 πρέπει να συμμετέχει και η Δ/νση Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και για έργα Α1 η αρμόδια Υπηρεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ΥΠΑΠΕΝ. Επομένως στις αρχές που θα μπορούν να εισηγούνται προτάσεις για απαγόρευση λειτουργίας ή επαναλειτουργίας δραστηριοτήτων πρέπει να προστεθούν και οι Υπηρεσίες αυτές.

  Παρατήρηση Γ: Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει η πρόβλεψη σύστασης κλιμακίων υπό την ευθύνη και το συντονισμό της αδειοδοτούσας αρχής ή της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας.