Άρθρο 08: (άρθρο 9 οδηγίας 2012/18/ΕΕ) Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα (φαινόμενο domino)

. Η αδειοδοτούσα αρχή, με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 9, ή τις τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που παρέχουν μετά από αίτημα της αδειοδοτούσας αρχής ή άλλης συναρμόδιας αρχής, ή τις πληροφορίες που προέκυψαν μέσω επιθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 19, καθορίζει, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας, όλες τις εγκαταστάσεις ή ομάδες εγκαταστάσεων κατώτερης και ανώτερης βαθμίδας όπου η επικινδυνότητα ή οι συνέπειες μεγάλου ατυχήματος ενδέχεται να αυξάνονται λόγω της γεωγραφικής θέσης και της εγγύτητας αυτών των εγκαταστάσεων, καθώς και τους καταλόγους επικίνδυνων ουσιών που διαθέτουν.

2. Αν η αδειοδοτούσα αρχή διαθέτει πρόσθετες πληροφορίες, πλέον αυτών που διαβίβασε ο φορέας εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (η) και το άρθρο 9, κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές στον εν λόγω φορέα εκμετάλλευσης, αν αυτό απαιτείται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθώς και στις συναρμόδιες αρχές.

3. Οι φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

α) ανταλλάσσουν, μέσω της αδειοδοτούσας αρχής κατάλληλες πληροφορίες για τις εν λόγω εγκαταστάσεις, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα να συνεκτιμώνται δεόντως η φύση και η έκταση του συνολικού κινδύνου μεγάλου ατυχήματος στις οικείες ΠΠΜΑ, στα συστήματα διαχείρισης της ασφαλείας, στις μελέτες ασφαλείας και στα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης, κατά περίπτωση·

β) συνεργάζονται με την αδειοδοτούσα αρχή, το/α οικείο/α Περιφερειακό/α Συμβούλιο/α και την οικεία Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας για την ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με το άρθρο 13 και των γειτονικών δραστηριοτήτων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας , καθώς και για την παροχή πληροφοριών κατά την κατάρτιση εξωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. Β.

Η αδειοδοτούσα αρχή ενημερώνει τις συναρμόδιες αρχές για τις ανωτέρω δράσεις που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή.

  • 24 Αυγούστου 2015, 12:37 | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

    1. Το άρθρο 8 προτείνεται να μεταφερθεί μετά το άρθρο 9.

    2. Σχόλια επί του άρθρου 8:

    • Παράγραφος 1.: Θα πρέπει να ελέγχεται η συμβατότητα των πληροφοριών και των δύο εγκαταστάσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να εξετάζεται και η εγγύτητα των εγκαταστάσεων και με εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες που δεν υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ.
    • Παράγραφος 3.: Ο φορέας εκμετάλλευσης θα πρέπει να ενημερώνει σχετικά με τους κινδύνους τις επιχειρήσεις με επικίνδυνες ουσίες που δεν υπάγονται στην Οδηγία SEVESO αλλά βρίσκονται στο ίδιο βιομηχανικό πάρκο και να διασφαλίζει ότι οι δεύτερες θα έχουν μία πολιτική πρόληψης ατυχημάτων και σχέδια έκτακτης ανάγκης συμβατά με τα αντίστοιχα της εγκατάστασής του.