Άρθρο 15: (άρθρο 16 οδηγίας 2012/18/ΕΕ) Πληροφορίες που παρέχει ο φορέας εκμετάλλευσης και τα ληπτέα μέτρα μετά από μεγάλο ατύχημα

Ο φορέας εκμετάλλευσης ύστερα από ένα μεγάλο ατύχημα υποχρεούται με τον πιο πρόσφορο και κατάλληλο τρόπο:

α) να ενημερώνει άμεσα την αδειοδοτούσα αρχή , την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΑΠΕΝ και,

β) το συντομότερο δυνατόν:
β.1) να παρέχει στις αρχές του εδαφίου (α) πληροφορίες σχετικά με:

αα) τις συνθήκες του ατυχήματος,
ββ) τις επικίνδυνες ουσίες που ενέχονται για το ατύχημα,
γγ) τα διαθέσιμα στοιχεία για την εκτίμηση των επιπτώσεων του ατυχήματος στην ανθρώπινη υγεία, στο περιβάλλον και στα υλικά αγαθά,
δδ) τα ληφθέντα μέτρα έκτακτης ανάγκης,

β.2) να πληροφορεί τις προαναφερόμενες αρχές για τα προβλεπόμενα μέτρα σχετικά με:

αα) τον μετριασμό των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιδράσεων του ατυχήματος·
ββ) την αποφυγή επανάληψης ίδιου ατυχήματος·

γ) να επικαιροποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε περίπτωση που διεξοδικότερη διερεύνηση αποκαλύψει πρόσθετα στοιχεία τα οποία μεταβάλλουν τις εν λόγω πληροφορίες ή τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει.

 • 24 Αυγούστου 2015, 12:53 | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  31. Σχόλια επί του άρθρου 15:
  «Ο φορέας εκμετάλλευσης ύστερα από ένα μεγάλο ατύχημα υποχρεούται με τον πιο πρόσφορο και κατάλληλο τρόπο:

  α) να ενημερώνει άμεσα την αδειοδοτούσα αρχή , την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΑΠΕΝ και,

  β) το συντομότερο δυνατόν:
  β.1) να παρέχει στις αρχές του εδαφίου (α) πληροφορίες σχετικά με:

  αα) τις συνθήκες του ατυχήματος,
  ββ) τις επικίνδυνες ουσίες που ενέχονται για το ατύχημα,
  γγ) τα διαθέσιμα στοιχεία για την εκτίμηση των επιπτώσεων του ατυχήματος στην ανθρώπινη υγεία, στο περιβάλλον και στα υλικά αγαθά,
  δδ) τα ληφθέντα μέτρα έκτακτης ανάγκης,»

  Να τροποποιηθεί ως εξής:

  «Ο φορέας εκμετάλλευσης ύστερα από ένα μεγάλο ατύχημα υποχρεούται με τον πιο πρόσφορο και κατάλληλο τρόπο:

  α) να ενημερώνει άμεσα την αδειοδοτούσα αρχή, την οικεία Αυτοτελή Δ/νση ΠΠ της Περιφέρειας, την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΑΠΕΝ και,

  β) το συντομότερο δυνατόν (σε διάστημα τριών (3) μηνών):
  β.1) να παρέχει στις αρχές του εδαφίου (α) πληροφορίες σχετικά με:

  αα) τις συνθήκες του ατυχήματος,
  ββ) τις επικίνδυνες ουσίες που ενέχονται για το ατύχημα,
  γγ) τα διαθέσιμα στοιχεία για την εκτίμηση των επιπτώσεων του ατυχήματος στην ανθρώπινη υγεία, στο περιβάλλον και στα υλικά αγαθά,
  δδ) τα ληφθέντα μέτρα έκτακτης ανάγκης,»