Άρθρο 16:(άρθρο 17 οδηγίας 2012/18/ΕΕ) Ενέργειες των αρμοδίων αρχών μετά από μεγάλο ατύχημα

1. Μετά από μεγάλο ατύχημα η αδειοδοτούσα αρχή και η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος, Υγείας και Εργασίας της Περιφέρειας:

α) εξασφαλίζουν, ότι λαμβάνονται:

αα) τα επείγοντα μέτρα που προβλέπονται στα σχέδια έκτακτης ανάγκης συνεκτιμώντας και το ενδεχόμενο των πολλαπλασιαστικών φαινομένων (φαινόμενο domino) καθώς και

ββ) τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα που κρίνονται αναγκαία για τον περιορισμό των επιπτώσεων του ατυχήματος και την αποφυγή επανάληψής του

β) ενημερώνουν τον/ τους ΟΤΑ της περιοχής όπου συνέβη το ατύχημα καθώς και τα πρόσωπα που ενδέχεται να πληγούν και, όπου είναι σκόπιμο, για τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να μετριασθούν οι συνέπειες του ατυχήματος.

2. Η Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και ενδεχομένως και άλλες συναρμόδιες αρχές, παρακολουθεί τις ενέργειες καταστολής του ατυχήματος μέσα στο χώρο της εγκατάστασης και ενημερώνει συνεχώς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

3. Η αδειοδοτούσα αρχή:
α) συντονίζει τις κατά περίπτωση συναρμόδιες αρχές της Περιφέρειας προκειμένου αυτές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους:

αα) να συγκεντρώνουν, μέσω επιθεωρήσεων, ερευνών ή με άλλο τρόπο, τις απαραίτητες πληροφορίες για την πλήρη ανάλυση των τεχνικών, οργανωτικών και διαχειριστικών πτυχών του ατυχήματος,

ββ) να προβαίνουν στις ενδεδειγμένες ενέργειες, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο φορέας εκμετάλλευσης λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα αποκατάστασης·

γγ) να διατυπώνουν συστάσεις για μελλοντικά προληπτικά μέτρα,

β) διαβιβάζει τα προαναφερόμενα στοιχεία, συντάσσοντας συνοπτική έκθεση, στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας , στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και στο ΥΠΑΠΕΝ (Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας).

 • 24 Αυγούστου 2015, 12:29 | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Σχόλια επί του άρθρου 16:
  «1. Μετά από μεγάλο ατύχημα η αδειοδοτούσα αρχή και η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος, Υγείας και Εργασίας της Περιφέρειας:

  α) εξασφαλίζουν, ότι λαμβάνονται:

  αα) τα επείγοντα μέτρα που προβλέπονται στα σχέδια έκτακτης ανάγκης συνεκτιμώντας και το ενδεχόμενο των πολλαπλασιαστικών φαινομένων (φαινόμενο domino) καθώς και

  ββ) τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα που κρίνονται αναγκαία για τον περιορισμό των επιπτώσεων του ατυχήματος και την αποφυγή επανάληψής του

  β) ενημερώνουν τον/ τους ΟΤΑ της περιοχής όπου συνέβη το ατύχημα καθώς και τα πρόσωπα που ενδέχεται να πληγούν και, όπου είναι σκόπιμο, για τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να μετριασθούν οι συνέπειες του ατυχήματος.»

  Να τροποποιηθεί ως εξής (οι προτεινόμενες αλλαγές αναγράφονται με πλάγια γραφή):
  «1. Μετά από μεγάλο ατύχημα η αδειοδοτούσα αρχή και η οικεία Αυτοτελή Δ/νση ΠΠ της Περιφέρειας σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος, Υγείας και Εργασίας της Περιφέρειας και την τοπική αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία:

  α) εξασφαλίζουν, ότι λαμβάνονται:

  αα) τα επείγοντα μέτρα που προβλέπονται στα σχέδια έκτακτης ανάγκης συνεκτιμώντας και το ενδεχόμενο των πολλαπλασιαστικών φαινομένων (φαινόμενο domino) καθώς και

  ββ) τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα που κρίνονται αναγκαία για τον περιορισμό των επιπτώσεων του ατυχήματος και την αποφυγή επανάληψής του

  β) ενημερώνουν τον/ τους ΟΤΑ της περιοχής όπου συνέβη το ατύχημα καθώς και τα πρόσωπα που ενδέχεται να πληγούν και, όπου είναι σκόπιμο, για τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να μετριασθούν οι συνέπειες του ατυχήματος.»

 • 24 Αυγούστου 2015, 12:54 | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Σχόλια σχετικά με το Άρθρο 16
  Παρατήρηση Α για παρ. 1: Να προσδιοριστούν ποιες είναι οι Υπηρεσίες Εργασίας των Περιφερειών.

 • 12 Αυγούστου 2015, 09:04 | Δαβακης Ε.

  Παρατήρηση Α: Η ΓΓΠΠ εκτός από τη έγκριση των ΣΑΤΑΜΕ δεν φαίνεται να έχει κάποιο ρόλο. Σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος μόνο θα ενημερώνεται. Επιπλέον και το ΥΠΑΠΕΝ (ως Υπουργείο Περιβάλλοντος) δεν φαίνεται να λαμβάνει ιδιαίτερο ρόλο. Αναφορά δεν γίνεται και σε άλλα υπουργεία (π.χ Υγείας). Δηλαδή το Κεντρικό Κράτος δεν θα έχει ενεργό ρόλο αλλά όλα θα τα κάνει η Περιφέρεια. Νομίζω ότι σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος το Κεντρικό Κράτος οφείλει να έχει και αυτό ενεργό ρόλο, και όχι μόνο ρόλο παρατηρητή.
  Παρατήρηση Β για παρ. 1: Αναφέρει ότι, η αδειοδοτούσα αρχή και η οικεία Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος, Υγείας και Εργασίας της Περιφέρειας θα πρέπει να προχωρούν σε ενέργειες Επισημαίνεται όμως ότι :
  • 1. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αρμόδια Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. Νομίζω ότι ανήκουν στο Υπουργείου (πρώην ΚΕΠΕΚ). Αν αυτό ισχύει θέλει αλλαγή η διατύπωση.
  • 2. Οι Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των Περιφερειών δεν έχουν μετά την έκδοση του Ν. 4014/11 αρμοδιότητα περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε έργα Α κατηγορίας. Τα έργα Α2 κατηγορίας λαμβάνουν ΑΕΠΟ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τα Α1 από αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΠΕΝ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην διαθέτουν στις περισσότερες των περιπτώσεων ούτε φακέλους περιβαλλοντικών μελετών για μεγάλες δραστηριότητες κατηγορίας Α ή αν έχουν να μην γνωρίζουν αν είναι πλήρεις. Επομένως η όποια συνδρομή τους θα είναι τουλάχιστον ελλείπής. Απαιτείται λοιπόν και εμπλοκή και των αρμόδιων υπηρεσιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τέτοια έργα Α κατηγορίας. Επιπλέον για Β κατηγορίας έργα (αν τυχόν υπάγονται στην συγκεκριμένη οδηγία) δεν απαιτείται καν η υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων οπότε δεν θα υπάρχουν και σχετικά στοιχεία.

  Παρατήρηση Γ για παρ. 3:

  Επισημαίνεται ότι:

  • 1. Σύμφωνα με την πρόβλεψη η αδειοδοτούσα αρχή μόνο συντονίζει άλλες υπηρεσίες να συγκεντρώνουν στοιχεία, να προβαίνουν σε ενέργειες κ.λ.π. Θεωρώ ότι η αδειοδοτούσα αρχή δεν θα πρέπει να έχει μόνο συντονιστικό ρόλο αλλά θα πρέπει να λαμβάνει μέριμνα για ότι απαιτείται με τη συνδρομή όχι μόνο των υπηρεσιών της Περιφέρειας αλλά και άλλων υπηρεσιών, όπως π.χ των αρμοδίων αρχών για περιβαλλοντική αδειοδότηση, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, της Πυροσβεστικής κ.λ.π
  • 2. Οι Περιφέρειες δεν διαθέτουν, νομίζω στην παρούσα φάση, εμπειρογνώμονες για τα θέματα που αφορούν τον εντοπισμό των αιτιών ενός ατυχήματος, όπως έχει ίσως η Πυροσβεστική. Για το σκοπό αυτό η παράθεση προβλέψεων που αφορούν τις αιτίες ατυχημάτων θεωρώ ότι θα πρέπει να αλλάξει ή να τροποποιηθεί με την προσθήκη άλλων υπηρεσιών ή την δυνατότητα κλήσης εμπειρογνωμόνων.