Άρθρο 17: (άρθρο 18 οδηγίας 2012/18/ΕΕ) Πληροφορίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από μεγάλο ατύχημα

1. Η αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΑΠΕΝ ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πρόληψη και τον μετριασμό των επιπτώσεων μεγάλων ατυχημάτων που συνέβησαν στην Ελλάδα τα οποία πληρούν τα κριτήρια του παραρτήματος IV. Ειδικότερα παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ονομασία και τη διεύθυνση της αρχής που είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση της έκθεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 (περ. δ) του άρθρου 16,

β) την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο του ατυχήματος, καθώς και την πλήρη ονομασία του φορέα εκμετάλλευσης και τη διεύθυνση της συγκεκριμένης εγκατάστασης

γ) σύντομη περιγραφή των συνθηκών του ατυχήματος, με μνεία των ενεχόμενων επικινδύνων ουσιών που ενέχονται σε αυτό και τις άμεσες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον,

δ) σύντομη περιγραφή των ληφθέντων μέτρων έκτακτης ανάγκης και των απαραίτητων άμεσων προφυλάξεων για την αποφυγή επανάληψης του ατυχήματος·

ε) τα αποτελέσματα της διεξαχθείσας ανάλυσης και αξιολόγησης του ατυχήματος και τις σχετικές συστάσεις.

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός ενός έτους από την ημερομηνία του ατυχήματος, χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 4 της οδηγίας 2012/18/ΕΕ. Όταν μέσα στη συγκεκριμένη προθεσμία είναι δυνατή μόνο η παροχή προκαταρκτικών πληροφοριών σύμφωνα με το στοιχείο ε) της παραγράφου 1 για περίληψη στη βάση δεδομένων, οι πληροφορίες πρέπει να επικαιροποιηθούν όταν θα είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα της περαιτέρω ανάλυσης και θα έχουν γίνει συστάσεις.

Η κοινοποίηση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) μπορεί να καθυστερήσει προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών, όταν η εν λόγω κοινοποίηση ενδέχεται να επηρεάσει τις διαδικασίες αυτές.

3. Το έντυπο παροχής των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καταρτίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 27 παράγραφος 2 της οδηγίας 2012/18/ΕΕ.

4. Η αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΑΠΕΝ γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ονομασία και τη διεύθυνση κάθε οργανισμού ή κατάλογο εμπειρογνωμόνων που ενδεχομένως διαθέτει/ουν πληροφορίες για μεγάλα ατυχήματα και είναι σε θέση να συμβουλεύει/ουν τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών που πρέπει να επέμβουν σε περίπτωση τέτοιου ατυχήματος.