Άρθρο 14: (άρθρο 15 οδηγίας 2012/18/ΕΕ) Δημόσια διαβούλευση και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων

1. Τα ειδικά επιμέρους έργα που εντάσσονται στους στόχους και τις απαιτήσεις του άρθρου 12 και ειδικότερα :

α) ο σχεδιασμός νέων εγκαταστάσεων ,

β) σημαντικές μετατροπές εγκαταστάσεων βάσει του άρθρου 10, όταν οι προβλεπόμενες μετατροπές υπόκεινται στις ανωτέρω απαιτήσεις και αφορούν στο σχεδιασμό,

γ) τα νέα έργα κοντά σε εγκαταστάσεις, όταν η χωροθέτηση των έργων αυτών ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος ή να επιδεινώσει τις επιπτώσεις του,

υπάγονται στο καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) σύμφωνα με το ν.4014/2011 (Α΄209), όπως ισχύει και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του.

1.1. Η διαδικασία και ο τρόπος ενημέρωσης του κοινού και διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κοινό κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης καθορίζονται στην υπ. αριθ. 1649/45/2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 45), που έχει εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 19 (παρ.9) του ν.4014/2011, όπως ισχύει. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων δημοσιοποιείται περαιτέρω με ανάρτηση στο διαδίκτυο για να λάβει γνώση το κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 19 α του ν.4014/2011.

2. Για τα έργα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες που αφορούν στην περιβαλλοντική άδεια, σύμφωνα με όρους και τους περιορισμούς που προβλέπονται στην υπ. αριθ. 11764/653/2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄327). Οι πληροφορίες αυτές καθίστανται διαθέσιμες από την αρμόδια αρχή, μόνο αφού προηγηθεί η ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού

3. Όταν πρόκειται για σχέδια ή προγράμματα στα οποία περιλαμβάνονται έργα που αναφέρονται στα στοιχεία α) ή γ) της παραγράφου 1, εφαρμόζεται η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης που προβλέπεται στην υπ. αριθ. 107017/2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 1225) και ειδικότερα στα άρθρα 7 και 8 αυτής.