Άρθρο 11: (άρθρο 12 και Παράρτημα V Μέρος 2 παρ.3 και 4 οδηγίας 2012/18/ΕΕ) Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

1. Για κάθε εγκατάσταση ανώτερης βαθμίδας ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται:

α) να καταρτίζει εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται μέσα στο χώρο της εγκατάστασης,

β) να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, ώστε αυτή να είναι σε θέση να καταρτίζει εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης·

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης συμμορφώνονται με τις ανωτέρω υποχρεώσεις μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες:

α) για τις νέες εγκαταστάσεις, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και τουλάχιστον 4 μήνες πριν από την έναρξη της λειτουργίας τους, ή πριν από τις τροποποιήσεις τους που θα έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή του καταλόγου επικίνδυνων ουσιών

β) για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας, έως την 1η Ιουνίου 2016, εκτός αν το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης που καταρτίζεται πριν από την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης σχετικής νομοθεσίας, καθώς και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, όπως επίσης και οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) συμφωνούν με τον παρόν άρθρο και δεν έχουν μεταβληθεί

γ) για τις άλλες εγκαταστάσεις, μέσα σε (2) χρόνια, δηλαδή από 1-6-2015 έως
1-6-2017, από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης στις εν λόγω εγκαταστάσεις,

3. Το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης:
α) καταρτίζεται ύστερα από διαβούλευση με το προσωπικό που απασχολείται μέσα στην εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού προσωπικού υπεργολαβίας που εργάζεται επί μακρόν στην συγκεκριμένη εγκατάσταση και αποστέλλεται για τυχόν σχόλια στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία και
β) το περιεχόμενό του οριστικοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

4. Τα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης περιέχουν τις πληροφορίες που παρατίθενται στην παράγραφο 1 του παραρτήματος IV.

5. Η οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία μεριμνά για την πραγματοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας σε συνεργασία με τον φορέα εκμετάλλευσης, για την εφαρμογή και εκπαίδευση ως προς τα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης.

6. Οι φορείς εκμετάλλευσης έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε επανεξέταση, δοκιμή και, όταν χρειάζεται, σε επικαιροποίηση των εσωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης κάθε τρία (3) χρόνια και σε κάθε περίπτωση οποτεδήποτε συμβεί σημαντική αλλαγή στη λειτουργία της εγκατάστασης. Η επανεξέταση λαμβάνει υπόψη τις μετατροπές στη σχετική εγκατάσταση, στους μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης, τις νέες τεχνικές γνώσεις και τις γνώσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση ατυχημάτων μεγάλης έκτασης. Η επικαιροποίηση των εσωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία της υποπαραγράφου 3.

6.1. Τα επικαιροποιημένα σχέδια αποστέλλονται αμελλητί από την αδειοδοτούσα αρχή στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, ώστε αυτή να είναι σε θέση να επανεξετάζει τα εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της παραγράφου Β .

Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (ΣΑΤΑΜΕ)

1. Για κάθε εγκατάσταση/ μονάδα ανώτερης βαθμίδας η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, μέσα σε δύο (2) έτη από την παραλαβή του εσωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την παράγραφο Α1β , έχει την ευθύνη, για την κατάρτιση εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης αναφορικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται εκτός του χώρου της συγκεκριμένης εγκατάστασης για τον Σχεδιασμό Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ).

2. Το ΣΑΤΑΜΕ περιλαμβάνει τις πληροφορίες που παρατίθενται στην παράγραφο 2 του παραρτήματος IV . Για την κατάρτιση του ΣΑΤΑΜΕ η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας:

α) λαμβάνει υπόψη αα) την καταχωρισμένη Μελέτη Ασφαλείας συνεκτιμώντας και το ενδεχόμενο των πολλαπλασιαστικών φαινομένων (φαινόμενο domino) σύμφωνα με το άρθρο 8, ββ) το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης καθώς και γγ) τις σχετικές προβλέψεις και κατευθύνσεις του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας (ΓΣΠΠ) «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».

β) συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας και αν κρίνεται σκόπιμο και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με άλλα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία, οργανισμούς και φορείς καθώς και με εκπρόσωπο της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της εγκατάστασης,

γ) δημοσιοποιεί το ΣΑΤΑΜΕ μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου, έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπο και ηλεκτρονικό, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της παραγράφου 2.1., ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να έχει τη δυνατότητα να διατυπώνει τη γνώμη του, πριν την έγκριση του ΣΑΤΑΜΕ.

2.1. Εάν οι επιπτώσεις από ένα ενδεχόμενο ατύχημα είναι διαπεριφερειακού επιπέδου, η ανωτέρω δημοσιοποίηση του ΣΑΤΑΜΕ γίνεται μέσω των οικείων Περιφερειακών Συμβουλίων των εν λόγω Περιφερειών.

2.2. Για τη δημοσιοποίηση του ΣΑΤΑΜΕ, πριν την έγκρισή του και τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου κοινού σε δημόσια διαβούλευση, τηρείται από το οικείο/α Περιφερειακό/α Συμβούλιο/α η ακόλουθη διαδικασία:

2.2.1. Το/α οικείο/α Περιφερειακό/α Συμβούλιο/α μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την παραλαβή του ΣΑΤΑΜΕ από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, προβαίνει (ουν):

α) σε δημοσίευση με έξοδα του φορέα εκμετάλλευσης, σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα ή σε μία καθημερινή εφημερίδα εθνικής εμβέλειας:
αα) ανακοίνωσης η οποία περιλαμβάνει:
– το όνομα ή/και την εμπορική επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης,
– περιγραφή της δραστηριότητας που ασκείται ή πρόκειται να ασκηθεί στην εγκατάσταση και την πλήρη διεύθυνση της εγκατάστασης αυτής
– απλή αναφορά στο περιεχόμενο του ΣΑΤΑΜΕ,
– γνωστοποίηση προς το ενδιαφερόμενο κοινό ότι διαθέτει τις πληροφορίες της παραγράφου 2 και ότι πρόσβαση σε αυτές είναι ανοικτή για την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού και
ββ) πρόσκλησης προς το ενδιαφερόμενο κοινό για να λάβει γνώση του ΣΑΤΑΜΕ και να διατυπώσει εγγράφως απόψεις του, εφόσον το επιθυμεί, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο εδάφιο 2.2.2,

β) στην ανάρτηση της ανωτέρω ανακοίνωσης και γνωστοποίηση της δημοσίευσής της στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας ή/και στην τηρούμενη από την Περιφέρεια ιστοσελίδα,

γ) στην γνωστοποίηση στην αδειοδοτούσα αρχή της Εφημερίδας ή των Εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η ως άνω ανακοίνωση,

2.2.2. Μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη δημοσίευση της ανωτέρω ανακοίνωσης το ενδιαφερόμενο κοινό έχει το δικαίωμα:
α) να λάβει γνώση ολοκλήρου του περιεχομένου του ΣΑΤΑΜΕ απευθυνόμενο είτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο είτε στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και
β) να διατυπώνει εγγράφως τεκμηριωμένες απόψεις και σχόλια επί του περιεχομένου του ΣΑΤΑΜΕ. Οι απόψεις αυτές και τα σχόλια κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.
Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία διατυπώνει τυχόν σχόλια και το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο και τα διαβιβάζει στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

2.2.3. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας μέσα σε δέκα (10) ημέρες προβαίνει σε αξιολόγηση των τυχόν σχολίων από τη δημόσια διαβούλευση και στην συνέχεια εισηγείται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας την έγκριση του ΣΑΤΑΜΕ.

3. Το ΣΑΤΑΜΕ εγκρίνεται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και εφαρμόζεται με ευθύνη της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας. Ο τρόπος αντιμετώπισης του ατυχήματος, η σχετική ροή πληροφοριών και η κλιμάκωση αντιμετώπισης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΑΤΑΜΕ και το ΓΣΠΠ «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ». Το ΣΑΤΑΜΕ μετά την έγκρισή του κοινοποιείται στο ή στα οικείο/α Περιφερειακό/ά Συμβούλιο/α για ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με το άρθρο 13.

3.1. To Περιφερειακό Συμβούλιο συνδράμει την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας σε όλα τα στάδια σχεδιασμού, διενέργειας και αξιολόγησης των ασκήσεων ετοιμότητας του πληθυσμού που ενδέχεται να προσβληθεί από ατύχημα μεγάλης έκτασης.

4. Η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας:
α) μεριμνά για τη διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας σε συνεργασία με τον φορέα εκμετάλλευσης και τους συναρμόδιους φορείς, για την εφαρμογή και την εκπαίδευση στο ΣΑΤΑΜΕ,
β) εξασφαλίζει την παροχή των πληροφοριών που προβλέπονται στο ΣΑΤΑΜΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 13.

5. Η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας μπορεί, παραθέτοντας τους σχετικούς λόγους και με βάση τις πληροφορίες της Μελέτης Ασφαλείας, να αποφασίζει μετά από σύμφωνη γνώμη του ΥΠΑΠΕΝ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ότι δεν εφαρμόζεται η υποπαράγραφος 1 σχετικά με την υποχρέωση κατάρτισης ΣΑΤΑΜΕ.

6. Η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έχει υποχρέωση:

α) να προβαίνει σε επανεξέταση, δοκιμή και, όταν χρειάζεται, σε επικαιροποίηση των ΣΑΤΑΜΕ , κάθε τρία (3) χρόνια και σε κάθε περίπτωση οποτεδήποτε συμβεί σημαντική αλλαγή στη λειτουργία της εγκατάστασης ή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας (ΓΣΠΠ). Η επανεξέταση λαμβάνει υπόψη τις μετατροπές στη σχετική εγκατάσταση, στους μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης, τις νέες τεχνικές γνώσεις και τις γνώσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση ατυχημάτων μεγάλης έκτασης,

β) σε περίπτωση σημαντικής τροποποίησης του ΣΑΤΑΜΕ, να δημοσιοποιεί μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου το τροποποιημένο ΣΑΤΑΜΕ έγκαιρα με κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπο και ηλεκτρονικό , ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να έχει τη δυνατότητα να διατυπώνει τη γνώμη του, σύμφωνα με τη διαδικασία της υποπαραγράφου 2.2.

γ) να υποβάλλει προς έγκριση τα επικαιροποιημένα, τροποποιημένα ή αναθεωρημένα ΣΑΤΑΜΕ, στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

7. Εάν οι επιπτώσεις από ένα ενδεχόμενο ατύχημα είναι διαπεριφερειακού επιπέδου, η διενέργεια της δημόσιας διαβούλευσης πραγματοποιείται από τα οικεία Περιφερειακά Συμβούλια σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2.2.Β (υποπαράγραφοι 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3.). Αρμόδια για το συντονισμό των δράσεων των εμπλεκόμενων Περιφερειακών Συμβουλίων ορίζεται η Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας όπου βρίσκεται η εγκατάσταση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο ΣΑΤΑΜΕ. Ο τρόπος και οι όροι διενέργειας του συντονισμού αυτού καθορίζονται από τη ΓΓΠΠ στο ΣΑΤΑΜΕ.
Το ΣΑΤΑΜΕ μετά την έγκρισή του κοινοποιείται σε όλα τα εμπλεκόμενα Περιφερειακά Συμβούλια για ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με το άρθρο 13.

Γ. ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

1. Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης εκπονούνται με βάση τους ακόλουθους στόχους:

α) τον περιορισμό και τη θέση υπό έλεγχο περιστατικών, ούτως ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις τους και να περιορίζονται οι ζημιές που προκαλούνται στην ανθρώπινη υγεία, στο περιβάλλον και στην περιουσία·

β) την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις ατυχημάτων μεγάλης έκτασης,

γ) την ανακοίνωση των αναγκαίων πληροφοριών στο κοινό και στις οικείες υπηρεσίες ή αρχές της περιοχής·

δ) την αποκατάσταση του περιβάλλοντος μετά από ατύχημα μεγάλης έκτασης.

2. Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς καθυστέρηση από τον φορέα εκμετάλλευσης και από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, κατά περίπτωση, καθώς και από τις προβλεπόμενες συναρμόδιες αρχές που ενδεχομένως εμπλέκονται στην εφαρμογή τους, σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης έκτασης ή σε περίπτωση ανεξέλεγκτου συμβάντος τέτοιου ώστε ευλόγως να αναμένεται ότι θα καταλήξει σε ατύχημα μεγάλης έκτασης.

 • 31 Αυγούστου 2015, 12:35 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ABEE

  Άρθρο 11 Παράγραφος Α.5. Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου του άρθρου ώστε οι ασκήσεις ετοιμότητας για τα Εσωτερικά Σχέδια Εκτάκτου Ανάγκης (ΕΣΕΑ) να γίνονται με ευθύνη της εγκατάστασης και όχι υποχρεωτικά με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η έγκαιρη υλοποίησή τους.

 • 24 Αυγούστου 2015, 12:08 | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Σχόλια επί του άρθρου 11: Το παρόν άρθρο να τροποποιηθεί ως εξής:

  Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

  1. Για κάθε εγκατάσταση ανώτερης βαθμίδας ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να καταρτίζει εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται μέσα στο χώρο της εγκατάστασης, το οποίο θα συνυποβάλλεται με τη Μελέτη Ασφαλείας,
  (Το εδάφιο β) προτείνεται να διαγραφτεί).
  2. Οι φορείς εκμετάλλευσης συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες:

  α) για τις νέες εγκαταστάσεις, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και τουλάχιστον 4 μήνες πριν από την έναρξη της λειτουργίας τους, ή πριν από τις τροποποιήσεις τους που θα έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή του καταλόγου επικίνδυνων ουσιών

  β) για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας, έως την 1η Ιουνίου 2016, εκτός αν το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης που καταρτίζεται πριν από την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης σχετικής νομοθεσίας, καθώς και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, όπως επίσης και οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) συμφωνούν με τον παρόν άρθρο και δεν έχουν μεταβληθεί

  γ) για τις άλλες εγκαταστάσεις, μέσα σε (2) χρόνια, δηλαδή από 1-6-2015 έως
  1-6-2017, από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης στις εν λόγω εγκαταστάσεις,

  3. Το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης:
  α) καταρτίζεται ύστερα από διαβούλευση με το προσωπικό που απασχολείται μέσα στην εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού προσωπικού υπεργολαβίας που εργάζεται επί μακρόν στην συγκεκριμένη εγκατάσταση και αποστέλλεται για τυχόν σχόλια στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία και
  β) το περιεχόμενό του οριστικοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

  4. Τα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης περιέχουν τις πληροφορίες που παρατίθενται στην παράγραφο 1 του παραρτήματος IV.

  5. Η οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία μεριμνά για την πραγματοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας σε συνεργασία με τον φορέα εκμετάλλευσης, για την εφαρμογή και εκπαίδευση ως προς τα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης.

  6. Οι φορείς εκμετάλλευσης έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε επανεξέταση, δοκιμή και, όταν χρειάζεται, σε επικαιροποίηση των εσωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης κάθε τρία (3) χρόνια και σε κάθε περίπτωση οποτεδήποτε συμβεί σημαντική αλλαγή στη λειτουργία της εγκατάστασης. Η επανεξέταση λαμβάνει υπόψη τις μετατροπές στη σχετική εγκατάσταση, στους μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης, τις νέες τεχνικές γνώσεις και τις γνώσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση ατυχημάτων μεγάλης έκτασης. Η επικαιροποίηση των εσωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία της υποπαραγράφου 3.

  6.1. Τα επικαιροποιημένα σχέδια αποστέλλονται αμελλητί από την αδειοδοτούσα αρχή στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, ώστε αυτή να είναι σε θέση να επανεξετάζει τα εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της παραγράφου Β .

  7. Τα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης καταρτίζονται και εφαρμόζονται από το φορέα εκμετάλλευσης με τρόπο τέτοιον ώστε μνα εξασφαλίζονται συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας εντός της εγκατάστασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 1568/85 (Α’177).

  Β. Εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για το σχεδιασμό Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (εξωτερικά ΣΑΤΑΜΕ)
  Β. 1 Κατάρτιση Γενικού και Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ
  1. Η αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΑΠΕΝ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», μεριμνά για την κατάρτιση ενός Γενικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, το οποίο αφορά την αντιμετώπιση ατυχημάτων μεγάλης έκτασης στο χώρο εκτός των εγκαταστάσεων ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας (Γενικό ΣΑΤΑΜΕ), σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές εγκαταστάσεις του Υπουργείου ΠΑΠΕΝ, τα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Εθνικής Άμυνας, τα Αρχηγεία του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και άλλους κατά περίπτωση συναρμόδιους φορείς.
  2. Μετά την αποδοχή του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ από όλους τους ανωτέρω αρμόδιους φορείς κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται, αυτό διαβιβάζεται στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς έγκριση.
  3. Μετά την έγκρισή του από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Γενικό ΣΑΤΑΜΕ, σε εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», διαβιβάζεται στις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τις Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, με σκοπό την ανάλυση και εξειδίκευση των οριζομένων στο Γενικό ΣΑΤΑΜΕ κατά το μέρος που τους αφορά προκειμένου να καταρτιστούν τα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων, αντίστοιχα.
  4. Το Γενικό ΣΑΤΑΜΕ εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις ατυχημάτων όπου πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια του Παραρτήματος VI της παρούσας. Επιπλέον, δύναται να εφαρμοστεί και σε περιπτώσεις ατυχημάτων σε εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες οι οποίες εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρούσας, όταν πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια του Παραρτήματος VI της παρούσας, καθώς και σε περιπτώσεις όπου δεν πληρείται κάποιο από τα κριτήρια του Παραρτήματος VI της παρούσας, αλλά οι συνθήκες και οι επιπτώσεις του ατυχήματος επιβάλλουν την αντιμετώπισή του ως ατύχημα μεγάλης έκτασης.
  5. Κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια και Δήμος καταρτίζουν ένα (1) Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ, αντίστοιχα, για όλες τις εγκαταστάσεις ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης της, κατά το μέρος που τους αφορά και σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στο Γενικό ΣΑΤΑΜΕ και τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του Παραρτήματος IV της ΚΥΑ.
  6. Για την εξειδίκευση του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρεις και τους Δήμους, λαμβάνονται υπόψιν:
  α) οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται αα) στις καταχωρισμένες Μελέτες Ασφαλείας των εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας συνεκτιμώντας και το ενδεχόμενο πολλαπλασιαστικών φαινομένων (φαινόμενο domino) σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας, ββ) στα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης των εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας και γγ) στους Φακέλους Κοινοποίησης και τις εκθέσεις ΠΠΜΑ των εγκαταστάσεων ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας, συνεκτιμώντας και το ενδεχόμενο πολλαπλασιαστικών φαινομένων (φαινόμενο domino) σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας και
  β) οι σχετικές κατευθύνσεις του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».
  7. Η εξειδίκευση του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρεις και τους Δήμους γίνεται εντός δύο (2) ετών από την παραλαβή των ανωτέρω στοιχείων από τον φορέα εκμετάλλευσης της ύστατης εγκατάστασης, όπως αυτή καθορίζεται χρονικά στην παρ. Γ.1 του παρόντος άρθρου.
  8. Κατά την εξειδίκευση του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ από τις Περιφέρειες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει, σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά για κάθε μία από τις αναφερόμενες εγκαταστάσεις ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης της εκάστοτε Περιφέρειας, χαρτογράφηση όλων των σημείων με υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού (στρατιωτικές εγκαταστάσεις, άλλες εγκαταστάσεις που υπάγονται ή όχι στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, εκκλησίες, γήπεδα κλπ), όπως και των χώρων συνάθροισης ευπαθών τμημάτων πληθυσμού (σχολεία, παιδικοί σταθμοί, μονάδες υγείας, γηροκομεία, κατασκηνώσεις κλπ), καθώς και των οικισμών που πλήττονται από ενδεχόμενο ατύχημα σε αυτές. Για το σκοπό αυτό, για τις μεν εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας, θα πρέπει να αποτυπώνονται σε κλίμακα 1:5000 τα ανωτέρω σημεία που περιλαμβάνονται σε ακτίνα ίση με τη Ζώνη ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΧ, Μέρος 3, για το δυσμενέστερο σενάριο ατυχήματος σε αυτές, για τις δε εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας, θα πρέπει να θα πρέπει να αποτυπώνονται σε κλίμακα 1:5000 τα ανωτέρω σημεία που περιλαμβάνονται σε ακτίνα ίση με μία μέγιστη προκαθορισμένη τιμή (η οποία θα πρέπει να καθοριστεί και να συμπεριληφθεί στο Παράρτημα της παρούσας υπό μορφή Πίνακα) ανά κατηγορία ή είδος επικίνδυνης ουσίας. Τα ανωτέρω προϋποθέτουν συνεργασία των Αυτοτελών Δ/νσεων των Περιφερειών με συναρμόδιους φορείς και οργανικές εγκαταστάσεις της οικείας Περιφέρειας, της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των οικείων Δήμων.
  9. Για την κατάρτιση των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ, οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών, καθώς και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων συνεργάζονται με τις αδειοδοτούσες αρχές των εγκαταστάσεων, με συναρμόδιες Δ/νσεις της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της οικείας Περιφέρειας και του οικείου Δήμου, αντίστοιχα, με συναρμόδιες οργανικές μονάδες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων, καθώς και με όλους τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους Φορείς [Δημόσιοι (ένοπλες δυνάμεις, Π.Σ, ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., Ε.Κ.Α.Β, ΟΤΑ Α΄ βαθμού κλπ), Ιδιωτικοί Φορείς, Εθελοντικές Οργανώσεις κλπ] που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Περιφέρειας και του Δήμου, με στόχο κυρίως την ανταλλαγή πληροφοριών για την εναρμόνιση των Σχεδίων τους.
  10. Για εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας οι οποίες στο πλαίσιο της παρούσας υποβαθμίζονται σε εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας χωρίς να υπάρχουν μεταβολές στην εγκατάσταση, για τη σύνταξη του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ θα ληφθούν υπόψιν και οι πληροφορίες των Μελετών Ασφαλείας που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β’ 376) ΚΥΑ, η οποία και καταργείται με την παρούσα.
  11. Μετά την κατάρτισή τους, τα ΣΑΤΑΜΕ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. Β.2 του παρόντος άρθρου και στη συνέχεια διαβιβάζονται από τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τις Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, αντίστοιχα, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς έγκριση. Τα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ μετά την έγκρισή τους κοινοποιούνται στο ή στα οικείο/α Περιφερειακό/ά και Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, για ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας.
  12. Η εφαρμογή των ΣΑΤΑΜΕ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων γίνεται με ευθύνη των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Αυτοτελών Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, αντίστοιχα.
  13. Η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας μπορεί, παραθέτοντας τους σχετικούς λόγους και με βάση τις πληροφορίες της Μελέτης Ασφαλείας ή/και του Φακέλου Κοινοποίησης και της έκθεσης ΠΠΜΑ, να αποφασίζει μετά από σύμφωνη γνώμη του ΥΠΑΠΕΝ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ότι κάποια εγκατάσταση εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της θα πρέπει να εξαιρεθεί από το Περιφερειακό ΣΑΤΑΜΕ. Το αυτό ισχύει και με τα ΣΑΤΑΜΕ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Δήμων, όπου τα ανωτέρω εφαρμόζονται με αποφάσεις των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας και των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των οικείων Δήμων, αντίστοιχα.
  14. Τα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ επανεξετάζονται, δοκιμάζονται, και όταν χρειάζεται, αναθεωρούνται, τροποποιούνται ή επικαιροποιούνται από τους αρμόδιους Φορείς Σχεδίασης, όπως αυτοί αναφέρονται στο παρόν άρθρο, ανά ενδεδειγμένα χρονικά διαστήματα, όχι μεγαλύτερα των τριών (3) ετών και σε κάθε περίπτωση, οποτεδήποτε συμβεί σημαντική αλλαγή στη λειτουργία κάποιας ή κάποιων από τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν. Η επανεξέταση των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ λαμβάνει υπόψιν τις μετατροπές στις σχετικές εγκαταστάσεις ή εντός των οικείων υπηρεσιών και μηχανισμών έκτακτης ανάγκης, τις νέες τεχνικές γνώσεις και τις γνώσεις που αφορούν την αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων. Σε περίπτωση μετατροπών σε μία μόνο εγκατάσταση, τα αντίστοιχα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ αναθεωρούνται, τροποποιούνται ή επικαιροποιούνται μόνο για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.
  15. Σε περίπτωση σημαντικής τροποποίησης των ΣΑΤΑΜΕ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών ή/και των Δήμων, οι αρμόδιοι φορείς σχεδίασης οφείλουν να δημοσιοποιούν μέσω των Περιφερειακών ή των Δημοτικών Συμβουλίων, αναλόγως, το τροποποιημένο ΣΑΤΑΜΕ έγκαιρα με κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπο και ηλεκτρονικό, ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να έχει τη δυνατότητα να διατυπώνει τη γνώμη του, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. Β.2 του παρόντος άρθρου.
  16. Τόσο το Γενικό όσο και τα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ αναθεωρούνται όταν συντρέχει ένας τουλάχιστον από τους παρακάτω λόγους:
  • νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων στο σχέδιο Δ/νσεων του Φορέα Σχεδίασης ή άλλων Φορέων με τους οποίους αυτός συνεργάζεται
  • ίδρυση Φορέων που εμπλέκονται στην διαχείριση της έκτακτης ανάγκης
  • νέες θεσμικές εθνικές, κοινοτικές ή διεθνείς υποχρεώσεις
  • νέα ανάλυση κινδύνου
  • αποτιμήσεις καταστροφών στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο σχέδιο
  • αποτιμήσεις ασκήσεων στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο σχέδιο.
  Η επικαιροποίηση, η οποία αναφέρεται στον έλεγχο και ενδεχόμενη αλλαγή συγκεκριμένων στοιχείων του σχεδίου που δεν επηρεάζουν τον σκοπό, τους στόχους του σχεδίου ή την ιδέα επιχειρήσεων, μπορεί να γίνει είτε από τον Φορέα Σχεδίασης είτε με απλή συνεργασία του με άλλους Φορείς. Ενδεικτικός κατάλογος των στοιχείων που πρέπει να επικαιροποιούνται είναι:
  • Στοιχεία επικοινωνίας επιχειρησιακά εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Φορέα Σχεδίασης
  • Μνημόνια ενεργειών για την λειτουργία ομάδων που προβλέπονται στο σχέδιο
  • Διαδικασίες και υποδείγματα εντύπων
  • Στοιχεία δημιουργηθέντων νέων υποδομών (κυκλοφοριακών και άλλων).
  17. Η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, σε συνεργασία με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του οικείου Δήμου:
  α) μεριμνούν για τη διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας σε συνεργασία με τους φορείς εκμετάλλευσης και τους συναρμόδιους φορείς, για την εφαρμογή και την εκπαίδευση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων στο Γενικό ΣΑΤΑΜΕ
  β) εξασφαλίζουν την παροχή των πληροφοριών που προβλέπονται στο Γενικό ΣΑΤΑΜΕ όπως αυτό έχει εξειδικευτεί από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 της παρούσας.
  Τα οικεία Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια συνδράμουν τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, σε όλα τα στάδια σχεδιασμού, διενέργειας και αξιολόγησης των ασκήσεων ετοιμότητας του πληθυσμού που ενδέχεται να προσβληθεί από ατύχημα μεγάλης έκτασης.

  Β.2 Δημοσιοποίηση Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ
  1. Η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας δημοσιοποιεί το Περιφερειακό ΣΑΤΑΜΕ μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου, έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπο και ηλεκτρονικό, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της υποπαραγράφου 1.1 της παρούσας παραγράφου, ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να έχει τη δυνατότητα να διατυπώνει τη γνώμη του, πριν την έγκριση του ανωτέρω ΣΑΤΑΜΕ από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αντίστοιχα, τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων δημοσιοποιούν τα ΣΑΤΑΜΕ των Δήμων και τα ΣΑΤΑΜΕ των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μέσω των Δημοτικών Συμβουλίων, έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπο και ηλεκτρονικό, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις των υποπαραγράφων 1.2 και 1.3 της παρούσας παραγράφου, ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να έχει τη δυνατότητα να διατυπώνει τη γνώμη του, πριν την έγκριση των ανωτέρω ΣΑΤΑΜΕ από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
  1.1 Εάν οι επιπτώσεις από ένα ενδεχόμενο ατύχημα σε μία εγκατάσταση που περιλαμβάνεται στο Περιφερειακό ΣΑΤΑΜΕ είναι διαπεριφερειακού επιπέδου, η ανωτέρω δημοσιοποίηση του τελευταίου για το μέρος που αφορά την εν λόγω εγκατάσταση γίνεται μέσω των οικείων Περιφερειακών Συμβουλίων των εν λόγω Περιφερειών. Στην περίπτωση αυτή, αρμόδια για το συντονισμό των δράσεων των Περιφερειακών Συμβουλίων ορίζεται η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η εγκατάσταση.
  Το Περιφερειακό ΣΑΤΑΜΕ, μετά την έγκρισή του κοινοποιείται σε όλα τα εμπλεκόμενα Περιφερειακά Συμβούλια για ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας.
  1.2 Ομοίως, εάν οι επιπτώσεις από ένα ενδεχόμενο ατύχημα σε μία εγκατάσταση που περιλαμβάνεται στο ΣΑΤΑΜΕ του Δήμου καλύπτουν τα όρια δύο (2) ή περισσότερων Δήμων, η ανωτέρω δημοσιοποίηση του τελευταίου για το μέρος που αφορά την εν λόγω εγκατάσταση γίνεται μέσω των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων των εν λόγω Δήμων. Στην περίπτωση αυτή, αρμόδιο για το συντονισμό των δράσεων των Δημοτικών Συμβουλίων ορίζεται το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας το Δήμου στον οποίο βρίσκεται η εγκατάσταση.
  Το ΣΑΤΑΜΕ του Δήμου, μετά την έγκρισή του κοινοποιείται σε όλα τα εμπλεκόμενα Δημοτικά Συμβούλια για ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με το άρθρο 13.
  1.3 Σε περίπτωση που οι επιπτώσεις από ένα ενδεχόμενο ατύχημα σε μία εγκατάσταση που περιλαμβάνεται στο ΣΑΤΑΜΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καλύπτουν τα όρια δύο (2) ή περισσότερων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, η ανωτέρω δημοσιοποίηση του τελευταίου για το μέρος που αφορά την εν λόγω εγκατάσταση γίνεται μέσω των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων που πλήττονται από το ενδεχόμενο ατύχημα. Στην περίπτωση αυτή, αρμόδιο για το συντονισμό των δράσεων των Δημοτικών Συμβουλίων ορίζεται το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας το Δήμου στον οποίο βρίσκεται η εγκατάσταση.
  Σε όλες τις περιπτώσεις της παραγράφου Β.2.1 του παρόντος άρθρου, ο τρόπος και οι όροι διενέργειας του συντονισμού τόσο των Περιφερειακών όσο και των Δημοτικών Συμβουλίων καθορίζονται στα αντίστοιχα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ.
  2. Για τη δημοσιοποίηση του Περιφερειακού ΣΑΤΑΜΕ, πριν την έγκρισή του και τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου κοινού σε δημόσια διαβούλευση, τηρείται από το οικείο/α Περιφερειακό/α Συμβούλιο/α η ακόλουθη διαδικασία:
  2.1 Το/α οικείο/α Περιφερειακό/α Συμβούλιο/α μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την παραλαβή του ΣΑΤΑΜΕ από την οικεία Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, προβαίνει (ουν):
  α) σε δημοσίευση, με έξοδα των φορέων εκμετάλλευσης όλων των εγκαταστάσεων που υπάγονται στα όρια των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας, σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα ή σε μία καθημερινή εφημερίδα εθνικής εμβέλειας:
  αα) ανακοίνωσης η οποία περιλαμβάνει:
  – το όνομα ή/και την εμπορική επωνυμία των φορέων εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων,
  – περιγραφή της δραστηριότητας που ασκείται ή πρόκειται να ασκηθεί στις εγκαταστάσεις και την πλήρη διεύθυνση των εγκαταστάσεων
  – απλή αναφορά στο περιεχόμενο του Περιφερειακού ΣΑΤΑΜΕ,
  – γνωστοποίηση προς το ενδιαφερόμενο κοινό ότι διαθέτει τις πληροφορίες της παραγράφου Β.1.6 του παρόντος άρθρου και ότι πρόσβαση σε αυτές είναι ανοικτή για την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού και
  ββ) πρόσκλησης προς το ενδιαφερόμενο κοινό για να λάβει γνώση του Περιφερειακού ΣΑΤΑΜΕ και να διατυπώσει εγγράφως απόψεις του, εφόσον το επιθυμεί, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παρ. Β.2.2 του παρόντος άρθρου,
  β) στην ανάρτηση της ανωτέρω ανακοίνωσης και γνωστοποίηση της δημοσίευσής της στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας ή/και στην τηρούμενη από την Περιφέρεια ιστοσελίδα,
  γ) στην γνωστοποίηση στην/στις αδειοδοτούσες αρχές της Εφημερίδας ή των Εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η ως άνω ανακοίνωση,
  2.2 Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της ανωτέρω ανακοίνωσης, το ενδιαφερόμενο κοινό έχει το δικαίωμα:
  α) να λάβει γνώση ολοκλήρου του περιεχομένου του Περιφερειακού ΣΑΤΑΜΕ απευθυνόμενο είτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο είτε στην οικεία Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας και
  β) να διατυπώνει εγγράφως τεκμηριωμένες απόψεις και σχόλια επί του περιεχομένου του Περιφερειακού ΣΑΤΑΜΕ. Οι απόψεις αυτές και τα σχόλια κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην οικεία Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας.
  Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία διατυπώνει τυχόν σχόλια και το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο και τα διαβιβάζει στην οικεία Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας.
  2.3 Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας, η οικεία Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες προβαίνει σε αξιολόγηση των τυχόν σχολίων από τη δημόσια διαβούλευση και στην συνέχεια εισηγείται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας την έγκριση του Περιφερειακού ΣΑΤΑΜΕ.
  3. Η διαδικασία που ακολουθείται στην παρ. Β.2.2 του παρόντος άρθρου και στις υποπαραγράφους 2.1, 2.2 και 2.3 αυτής, είναι η ανάλογη που ακολουθείται από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων εντός των οποίων βρίσκονται οι εγκαταστάσεις, για τη δημοσιοποίηση των ΣΑΤΑΜΕ των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Δήμων.

 • Παράγραφος 3β
  Δεν καθορίζονται χρονικοί περιορισμοί για τη γνωμοδότηση της Πυροσβεστικής

 • 21 Αυγούστου 2015, 07:01 | Π.Σ.

  Αναφορικά με την παράγραφο Β2.2.1:
  «Οφείλει να γίνει ποιο συγκεκριμένη η παράγραφο. Για να έχει νόημα η διαβούλευση αυτή θα πρέπει να δημιουργηθεί υπόδειγμα οπού να συμπεριληφθεί στα παραρτήματα και το οποίο η Περιφέρεια να δημοσιοποιεί ηλεκτρονικά και να κοινοποιεί στους εμπλεκόμενους δήμους. Το υπόδειγμα να περιλαμβάνει περιληπτικά τις ενέργειες που πρέπει να προβούν οι άμεσα εμπλεκόμενοι στην περίπτωση που θα συμβεί το δυσμενέστερο σενάριο. Τα ΣΑΤΑΜΕ ως κείμενα είναι μεγάλα σε όγκο όποτε το να ενημερώνουμε το κοινό ότι τα έχουμε σε διαθεσιμότητα δεν προσφέρει τίποτα και είναι ανώφελο. Ειδάλλως καλύτερα να διαγραφτεί όλη η παράγραφος.»

  …με την παράγραφο Β2.2.2:
  «Μόνο η Πολιτική Προστασία να δέχεται αιτήσεις.»

 • 12 Αυγούστου 2015, 09:09 | Δαβακης Ε.

  Σχόλια σχετικά με ενότητα B

  Παρατήρηση Α: Για κάθε εγκατάσταση ανώτερης βαθμίδας με την πρόβλεψη αυτή θα απαιτείται ξεχωριστό εξωτερικό ΣΑΤΑΜΕ και όχι συνολικά ΣΑΤΑΜΕ ανά περιφέρεια ή περιφερειακή ενότητα. Το ερώτημα που γεννάται είναι αν απαιτείται εξωτερικό ΣΑΤΑΜΕ και για τις εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας (όπως υπήρχαν μέχρι σήμερα οδηγίες από την ΓΓΠΠ).

  Παρατήρηση Β: Για την σύνταξη του ΣΑΤΑΜΕ αναφέρεται ότι θα γίνεται από την οικεία Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες τις περιφέρειας αλλά και άλλους φορείς. Επισημαίνεται όμως, ότι εξ όσον γνωρίζω μέχρι σήμερα ότι είχε γίνει για προηγούμενα εξωτερικά ΣΑΤΑΜΕ για την Αττική (μη εγκεκριμένο) έχει δοθεί σε εξωτερικό συνεργάτη από το Υπουργείο (τότε ΥΠΕΧΩΔΕ) και πιθανόν και την Νομαρχία Ανατολικής Αττικής.