Άρθρο 01:(άρθρο 1 οδηγίας 2012/18/ΕΕ) Σκοπός

Με την απόφαση αυτή που εκδίδεται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 (παρ.3 και 4) του Ν.1650/1986, αντικαθίσταται η υπ. αριθ. 12044/613/2007 (Β’ 376) ΚΥΑ όπως ισχύει  σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της  Οδηγίας 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου», που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EEL 197/1/24-7-2012) και θεσπίζονται νέοι κανόνες, μέτρα και όροι καθώς και πιο ευέλικτες διαδικασίες που αποσκοπούν στην πρόληψη των ατυχημάτων μεγάλης έκτασης που σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες και στον  περιορισμό των συνεπειών τους στην υγεία και στο περιβάλλον, έτσι ώστε να διασφαλίζεται με συνεπή και αποτελεσματικό τρόπο υψηλού επιπέδου εθνική και διασυνοριακή προστασία του περιβάλλοντος.

 • 31 Αυγούστου 2015, 11:19 | virafto

  Δεν γνωρίζω. Παρακαλώ επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 210-6435740
  Ευχαριστώ
  Βιβέκα Ραυτοπούλου

 • 25 Αυγούστου 2015, 10:54 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Σας απέστειλα σχόλια πάνω στα άρθρα 1,2 και 9 τα οποία ενώ αρχικά τα έβλεπα επί μέρες ως αναμένοντα έγκριση διαχειριστή κλπ μετά εξαφανίστηκαν. Τι έχει συμβεί ;

  Κατά πόσο αυτό συνδέεται με την δοθείσα παράταση ;

 • 24 Αυγούστου 2015, 13:01 | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Γενικές παρατηρήσεις επί του Σχεδίου:
  1. Προτείνεται να γίνεται ανάλυση επικινδυνότητας από θεσμικό φορέα που θα καθορίσει η ΚΥΑ.
  2. Προτείνεται η σύνταξη προδιαγραφών για τις Μελέτες Ασφαλείας (στην ΥΑ 11508/ΦΕΚ/151/ΑΑΠ/13.04.2009, άρθρο 11, παρ. 6, το ΥΠΑΠΕΝ ορίζεται ως αρμόδιος φορέας για τη σύνταξη προκαταρκτικών Μελετών Ασφαλείας) και τις Κοινοποιήσεις των εγκαταστάσεων, καθώς και για τις επιθεωρήσεις σε αυτές από ομάδα εργασίας που θα συσταθεί σε κεντρικό επίπεδο.
  3. Προτείνεται η σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών για την ενημέρωση του κοινού και για τον καθορισμό των χρήσεων γης.
  4. Προτείνεται στα περιεχόμενα των Μελετών Ασφάλειας να περιλαμβάνεται η επικινδυνότητα των μονάδων φορτοεκφόρτωσης και των βυτιοφόρων οχημάτων και βαγονιών εντός και εκτός (πλησίον) των εγκαταστάσεων και να γίνεται αναφορά στους κύριους αγωγούς τροφοδοσίας και σύνδεσης των μονάδων εντός και πλησίον της εγκατάστασης.
  5. Δεδομένου ότι οι ζώνες επιπτώσεων από σενάρια ατυχημάτων με τα σημερινά κριτήρια μπορεί να οδηγούν σε υπερεκτιμήσεις, προτείνεται σε κάθε Μελέτη Ασφαλείας να λαμβάνεται υπόψιν η πιθανότητα να λάβει χώρα το εκάστοτε σενάριο ατυχήματος που εξετάζεται (ποσοτική εκτίμηση κινδύνου (QRA)).
  6. Θα πρέπει να τεθούν θεσμοθετημένα κριτήρια και μεθοδολογίες εκτίμησης των φαινομένων domino για τη σύνταξη των Φακέλων Κοινοποίησης.
  7. Τόσο οι Φάκελοι Κοινοποίησης όσο και οι Μελέτες Ασφαλείας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:
  Συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου που ορίζει το γήπεδο της εγκατάστασης σε γεωγραφικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87 ή WGS84, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
  Κάτοψη του γηπέδου της εγκατάστασης με αποτυπωμένες τις δεξαμενές, αποθήκες, και κύριους αγωγούς αυτής. Καθένα από τα προαναφερθέντα στοιχεία πρέπει να έχει προκαθορισμένη κωδική ονοματολογία. Η κάτοψη θα έχει γεωγραφική αναφορά στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87 ή WGS84 και θα υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
  8. Οι αδειοδοτούσες αρχές του Ν. 3982/2011 θα πρέπει κάθε έτος να καλούν τους φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων με επικίνδυνες ουσίες που δεν υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ να επανελέγχουν την υπαγωγή τους ή μη στις διατάξεις αυτής, συμπληρώνοντας τα στοιχεία της παρ. 3γ) του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ.
  9. Σε περίπτωση που μία εγκατάσταση είναι μεν κατώτερης βαθμίδας αλλά πολύ κοντά στο κατώφλι υπαγωγής σε εγκατάσταση ανώτερης βαθμίδας (είτε διότι οι ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών εντός αυτής είναι κατά πολύ λίγο μικρότερες από τις αναφερόμενες οριακές τιμές του Παραρτήματος Ι (Μέρη 1 και 2, Στήλη 3) της ΚΥΑ ή γιατί το άθροισμα ∑(i=1…n)(q_i/Qu_i) είναι κατά πολύ λίγο μικρότερο της μονάδας, τότε, η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή δύναται να ζητήσει την υποβολή από μέρους του φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης Μελέτης Ασφαλείας αντί Φακέλου Κοινοποίησης.
  10. Σε περίπτωση επικαιροποίησης ή/και αναθεώρησης στοιχείων Φακέλων Κοινοποίησης, θα πρέπει να αποστέλλονται οι διορθώσεις συνοδευόμενες από αναλυτικό πίνακα αντικαταστάσεων (συγκεκριμένος αριθμός σελίδων που θα αντικαταστήσει αντίστοιχα συγκεκριμένο αριθμό σελίδων) στο υφιστάμενο τεύχος και επιπλέον θα πρέπει να υποβάλλεται υποχρεωτικά το συνολικό επικαιροποιημένο τεύχος σε ηλεκτρονική μορφή. Ανάλογα, σε περίπτωση επικαιροποίησης ή/και αναθεώρησης/τροποποίησης στοιχείων καταχωρημένων Μελετών Ασφαλείας, θα πρέπει:
  το συνολικό επικαιροποιημένο τεύχος να υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και
  οι διορθώσεις να αποστέλλονται συνοδευόμενες από αναλυτικό πίνακα αντικαταστάσεων (συγκεκριμένος αριθμός σελίδων που θα αντικαταστήσει αντίστοιχα συγκεκριμένο αριθμό σελίδων) στο υφιστάμενο τεύχος.
  11. Σε περίπτωση που η λειτουργία εγκατάστασης κατώτερης βαθμίδας παύσει οριστικά (είτε λόγω κυρώσεων που της επιβλήθηκαν είτε λόγω πτώχευσης), ο φορέας εκμετάλλευσης αυτής θα πρέπει να υποβάλει στην αδειοδοτούσα αρχή τροποποιημένο Φάκελο Κοινοποίησης Αποξήλωσης στην οποία θα ενημερώνει υποχρεωτικά την αδειοδοτούσα αρχή σχετικά με:
  την απομάκρυνση από την εγκατάσταση των όποιων αποθεμάτων πρώτων υλών ή προϊόντων παραγωγικών διαδικασιών που είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον και την ασφάλεια της περιοχής, καθώς και
  την αποξήλωση του εξοπλισμού της εγκατάστασης,
  με ταυτόχρονη κοινοποίηση στους φορείς του άρθρου 6 της ΚΥΑ.
  Ανάλογα, σε περίπτωση που η λειτουργία εγκατάστασης ανώτερης βαθμίδας παύσει οριστικά (είτε λόγω κυρώσεων που της επιβλήθηκαν είτε λόγω πτώχευσης), ο φορέας εκμετάλλευσης αυτής θα πρέπει να υποβάλει στην αδειοδοτούσα αρχή τροποποιημένη Μελέτη Ασφαλείας Αποξήλωσης, στην οποία θα ενημερώνει υποχρεωτικά την αδειοδοτούσα αρχή σχετικά με:
  την απομάκρυνση από την εγκατάσταση των όποιων αποθεμάτων πρώτων υλών ή προϊόντων παραγωγικών διαδικασιών που είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον και την ασφάλεια της περιοχής, καθώς και
  την αποξήλωση του εξοπλισμού της εγκατάστασης,
  με ταυτόχρονη κοινοποίηση στους φορείς του άρθρου 9 της ΚΥΑ.
  Μετά την υποβολή του Φακέλου Κοινοποίησης ή της Μελέτης Ασφαλείας Αποξήλωσης, απαιτείται η διεξαγωγή επιθεώρησης στην εν λόγω εγκατάσταση από τους αρμόδιους φορείς του άρθρου 19 της ΚΥΑ.
  12. Οι αδειοδοτούσες αρχές, έως και τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, αποστέλλουν σε όλες τις αρχές των άρθρων 6 και 9, συμπεριλαμβανομένων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, κατάλογο με τις εγκαταστάσεις SEVESO (ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας) που έχουν παύσει οριστικά τη λειτουργία τους (είτε λόγω κυρώσεων που τους επιβλήθηκαν είτε λόγω πτώχευσης) και να εξακριβώνουν ότι για αυτές έγινε:
  απομάκρυνση των όποιων αποθεμάτων πρώτων υλών ή προϊόντων παραγωγικών διαδικασιών που είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον και την ασφάλεια της περιοχής, καθώς και
  ολική αποξήλωση του εξοπλισμού τους,
  13. Σε περίπτωση που σε μία εγκατάσταση δεν έχει γίνει τροποποίηση ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή που να συνεπάγεται αλλαγή στο κείμενο της έκθεσης Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων αλλά απαιτείται επανυποβολή της τελευταίας λόγω παρέλευσης της πενταετίας, θα πρέπει να υποβάλλεται από το φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης προς την αδειοδοτούσα αρχή, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται σαφώς ότι η ήδη υπάρχουσα έκθεση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων ισχύει ως έχει. Η αδειοδοτούσα αρχή στη συνέχεια διαβιβάζει την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση σε όλους τους φορείς του άρθρου 6 της ΚΥΑ.
  14. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει τροποποίηση στην εγκατάσταση ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή που να συνεπάγεται αλλαγή στο κείμενο της Μελέτης Ασφαλείας αλλά απαιτείται επανυποβολή της τελευταίας λόγω παρέλευσης της πενταετίας, θα πρέπει να υποβάλλεται από το φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης προς την αδειοδοτούσα αρχή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται σαφώς ότι η ήδη καταχωρημένη Μελέτη Ασφαλείας ισχύει ως έχει. Η αδειοδοτούσα αρχή στη συνέχεια διαβιβάζει την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση σε όλους τους φορείς του άρθρου 9, συμπεριλαμβανομένων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας.
  15. Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, επέκτασης ή οποιασδήποτε τροποποίησης τμήματος εγκατάστασης ανώτερης βαθμίδας το οποίο σύμφωνα με την ΚΥΑ θα κατατάσσεται ως εγκατάσταση κατώτερης βαθμίδας, θα πρέπει να αναθεωρείται η Μελέτη Ασφαλείας όλης της εγκατάστασης και όχι να υποβάλλεται Κοινοποίηση του άρθρου 6 για το τμήμα της εγκατάστασης που τροποποιείται. Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης μίας εγκατάστασης ανώτερης βαθμίδας αιτηθεί άδειας επέκτασης της εγκατάστασης από την οποία δεν εμφαίνεται να επέρχονται ουσιαστικές μεταβολές ως προς το είδος και τις ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν ή δύναται να παραχθούν εντός της εγκατάστασης, απαιτείται και η υποβολή στην αδειοδοτούσα αρχή τροποποιημένης Μελέτης Ασφαλείας μαζί με το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο και όχι υπεύθυνη δήλωση περί μη ουσιαστικής μεταβολής των ουσιών. Τονίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση γίνεται δεκτή μόνο στην περίπτωση παρέλευσης πενταετίας από την υποβολή της τελευταίας Μελέτης Ασφαλείας και όταν στην εγκατάσταση δεν έχει επέλθει καμία τροποποίηση ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή που να συνεπάγεται αλλαγή στο κείμενο της Μελέτης Ασφαλείας.
  16. Οι Μελέτες Ασφαλείας, εκτός από το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 9 της ΚΥΑ, θα πρέπει να περιλαμβάνουν και χάρτη κλίμακας 1:5.000, στον οποίο και θα καταγράφονται με συντεταγμένες:
  όλα τα σημεία με υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού (στρατιωτικές μονάδες, άλλες εγκαταστάσεις που υπάγονται ή όχι στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, εκκλησίες, γήπεδα κλπ),
  οι χώροι συνάθροισης ευπαθών τμημάτων πληθυσμού (σχολεία, παιδικοί σταθμοί, μονάδες υγείας, γηροκομεία, κατασκηνώσεις κλπ), καθώς και
  οι οικισμοί,
  που βρίσκονται εντός ακτίνας ίσης με αυτήν της ζώνης ΙΙΙ-Προστασίας Πληθυσμού, όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα IX, Μέρος 3 της ΚΥΑ, για το δυσμενέστερο σενάριο ατυχήματος στην εγκατάσταση. Για τις εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας, θα πρέπει να αποτυπώνονται σε κλίμακα 1:5000 τα ανωτέρω σημεία που περιλαμβάνονται σε ακτίνα ίση με μία μέγιστη προκαθορισμένη τιμή (η οποία θα πρέπει να καθοριστεί και να συμπεριληφθεί στο Παράρτημα της παρούσας υπό μορφή Πίνακα) ανά κατηγορία ή είδος επικίνδυνης ουσίας.
  17. Κάθε φορά που της διαβιβάζεται μία Μελέτη Ασφαλείας, η αδειοδοτούσα αρχή θα πρέπει να ενημερώνει σχετικά τις γειτονικές εγκαταστάσεις (που υπάγονται ή μη στις διατάξεις της παρούσας ΚΥΑ) που βρίσκονται εντός της Ζώνης ΙΙΙ Προστασίας Πληθυσμού για το δυσμενέστερο σενάριο ατυχήματος εντός της εγκατάστασης, σχετικά με το τελευταίο, με ταυτόχρονη κοινοποίηση της ανωτέρω ενημέρωσης στους φορείς του άρθρου 9 της ΚΥΑ, συμπεριλαμβανομένων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας.
  18. Κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος, η ενημέρωση της κοινής γνώμης και η παροχή οδηγιών στους πολίτες σε κεντρικό επίπεδο με στόχο την αντιμετώπιση των καταστροφών και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους (αντιμετώπιση-αποκατάσταση), αποτελούν αρμοδιότητα του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Κ.Σ.Ο.Π.Π.).
  Στις περιπτώσεις που η καταστροφή χαρακτηρίζεται ως τοπική μικρής έντασης, δηλαδή καταστροφή για την αντιμετώπιση της οποίας αρκούν το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση-αποκατάσταση) αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη ή (κατόπιν εντολής του) του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, που έχουν την αρμοδιότητα συντονισμού και επίβλεψης.
  Στις περιπτώσεις που η καταστροφή χαρακτηρίζεται ως περιφερειακή μικρής έντασης, δηλαδή καταστροφή για την αντιμετώπιση της οποίας αρκούν το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας, η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση-αποκατάσταση) αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη που έχει την αρμοδιότητα συντονισμού και επίβλεψης.
  Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης οφείλουν να μεταδώσουν δωρεάν σε περίπτωση γενικής, περιφερειακής ή τοπικής μεγάλης έντασης καταστροφής, τις οδηγίες προς τους πολίτες που εκδίδονται από το ΚΣΟΠΠ ή από τη ΓΓΠΠ.
  Σε περιπτώσεις που τίθενται θέματα ρύπανσης αέρα, όταν παρατηρείται υπέρβαση του ορίου ενημέρωσης που προβλέπεται στο παράρτημα XII της ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε.103/2011 ή οιουδήποτε των ορίων συναγερμού που καθορίζονται σε αυτό, οι κατά τόπους Περιφέρειες οφείλουν να μεριμνούν για την ενημέρωση του κοινού μέσω του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, των εφημερίδων ή του διαδικτύου. Για την Περιφέρεια Αττικής την αρμοδιότητα αυτή έχει το ΥΠΑΠΕΝ, με την επιφύλαξη του άρθρου 210 του ν. 3852/2010 (ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε.103/2011, άρθρο 19).
  Η ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας στις περιπτώσεις που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω μεγάλου ατυχήματος, καθώς και για τις επιπτώσεις ενός τέτοιου ατυχήματος στην υγεία των πολιτών (αριθμός τραυματιών, θανόντων, κ.λ.π.), αποτελούν ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) και της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ανωτέρω Υπουργείου.
  Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τραυματίες και ανθρώπινες απώλειες λόγω ενός μεγάλου ατυχήματος, αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες. Σε περίπτωση που μεταξύ των τραυματιών και των θανόντων περιλαμβάνονται ξένοι υπήκοοι, η ενημέρωση των οικείων Προξενείων και Πρεσβειών σχετικά με τα στοιχεία τους αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών.
  19. Οι Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, κάθε φορά που τους διαβιβάζεται Μελέτη Ασφαλείας και Φάκελος Κοινοποίησης για εγκαταστάσεις (ανώτερης ή κατώτερης βαθμίδας) που δεν αδειοδοτεί η αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας αλλά κάποια από τις Κεντρικές Υπηρεσίες, προτείνεται να αποστέλλουν στην αρμόδια Δ/νση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, καθώς και σε όλες τις Δ/νσεις της Περιφέρειας που αναφέρονται στα άρθρα 16 και 19 της ΚΥΑ, αντίγραφο των σεναρίων ατυχημάτων, όπως αυτά περιγράφονται στη Μελέτη Ασφαλείας. Η πρόσβαση των αρμόδιων Δ/νσεων των Γενικών Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών στις Μελέτες Ασφαλείας και στους Φακέλους Κοινοποιήσεων των εγκαταστάσεων της περιοχής αρμοδιότητάς τους καθίσταται απαραίτητη, προκειμένου οι Δ/νσεις αυτές να συμμετέχουν σε επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις, σε ασκήσεις ετοιμότητας του πληθυσμού, στην κατάρτιση των ΣΑΤΑΜΕ, στην υλοποίηση από μέρους τους των προβλεπόμενων στο άρθρο 16 της ΚΥΑ περί ατυχήματος μεγάλης έκτασης και σε κάθε άλλη σχετική ενέργεια που απαιτείται από μέρους τους στα πλαίσια εφαρμογής της ΚΥΑ. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι ανωτέρω Δ/νσεις δεν αδειοδοτούν μία εγκατάσταση, η συμμετοχή αυτών σε επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις, σε ασκήσεις ετοιμότητας του πληθυσμού, στην κατάρτιση των ΣΑΤΑΜΕ και στην υλοποίηση από μέρους τους των προβλεπόμενων στο άρθρο 16 της ΚΥΑ περί ατυχήματος μεγάλης έκτασης και πάντα σε συνεργασία με την αδειοδοτούσα αρχή, καθίσταται απαραίτητη.
  20. Σε περίπτωση που η ακτίνα πολλαπλασιαστικών φαινομένων μίας εγκατάστασης SEVESO περικλείει εγκατάσταση που δεν υπάγεται στις διατάξεις της Οδηγίας SEVESO, η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή θα πρέπει να ενημερώνει σχετικά την τελευταία εγκατάσταση, βασιζόμενη πάντα στα σενάρια ατυχημάτων που περιγράφονται στις Μελέτες Ασφαλείας των εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας και στην εκτίμηση (περιγραφική ή αριθμητική) εκδήλωσης πολλαπλασιαστικών φαινομένων που περιλαμβάνεται στις Κοινοποιήσεις των εγκαταστάσεων κατώτερης βαθμίδας.
  21. Σε περίπτωση ατυχήματος σε εγκατάσταση SEVESO γειτνιάζουσα με εγκατάσταση με επικίνδυνες ουσίες που δεν υπάγεται στις διατάξεις της Οδηγίας SEVESO αλλά που σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Μελέτη Ασφαλείας ή την Κοινοποίηση της εγκατάστασης SEVESO πιθανόν να εμπλέκεται σε φαινόμενο domino, η εγκατάσταση που δεν υπάγεται στις διατάξεις της Οδηγίας SEVESO ενημερώνεται από την αρμόδια κατά τόπο Πυροσβεστική Υπηρεσία.
  22. Οι αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές θα ζητούν από τους φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων να συμπληρώνουν και να τους κοινοποιούν τους Πίνακες 1,2 και 3 του Παραρτήματος Χ της παρούσας ΚΥΑ (όπως αυτό παραθέτονται στο υπ’ αριθ. 1616/17.03.2014 έγγραφο της ΓΓΠΠ (ΑΔΑ: ΒΙΚΖΙ-ΝΨΥ), οι οποίοι θα διαβιβάζονται συνολικά από τις αδειοδοτούσες αρχές στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και θα επικαιροποιούνται κάθε έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση που σε μία εγκατάσταση εντός του εξαμήνου δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή ως προς τα περιεχόμενα κάποιου ή όλων των ανωτέρω Πινάκων, δεν επανακαταχωρούνται τα ίδια στοιχεία για την εγκατάσταση, αλλά αναγράφεται ότι για αυτήν δεν έχει επέλθει καμία σχετική μεταβολή.
  23. Θεωρούμε ότι εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να καταρτίζουν και οι εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας και να διενεργούνται προς εφαρμογή αυτών ασκήσεις από την αρμόδια τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία.
  24. Δε θεωρούμε απαραίτητη από πλευράς εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας την υποβολή και Φακέλου Κοινοποίησης, δεδομένου ότι τα στοιχεία που αυτός περιλαμβάνει αποτελούν μέρος του περιεχομένου των Μελετών Ασφαλείας. Απαραίτητη κρίνουμε φυσικά την υποβολή έκθεσης ΠΠΜΑ.
  25. Να διευκρινιστεί το περιεχόμενο μίας Προκαταρκτικής Μελέτης Ασφαλείας, όπως αυτή προβλέπεται στην ΥΑ 11508/ΦΕΚ/151/ΑΑΠ/13.04.2009 και να ενσωματωθεί στην παρούσα ΚΥΑ.
  26. Η ενημέρωση του κοινού, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 13 της ΚΥΑ, δε θα πρέπει για να γίνει να έχει ως προαπαιτούμενο την κατάρτιση των ΣΑΤΑΜΕ, δεδομένου ότι μετά την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ, απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου τα τελευταία να καταρτιστούν. Ενημέρωση του κοινού θα πρέπει να γίνεται με βάση τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 13, πλην του στοιχείου δ). Μετά την κατάρτιση των ΣΑΤΑΜΕ, επιβάλλεται φυσικά η αναθεώρηση της ενημέρωσης του κοινού σύμφωνα και με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτά.
  27. Όπου στο Σχέδιο αναφέρεται «Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας», να αντικατασταθεί με το όρο «Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας».

 • 5 Αυγούστου 2015, 13:25 | Θ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Γενική και σοβαρή παρατήρηση: Η ΚΥΑ που θα υιοθετήσει την Οδηγία αυτή πρέπει να συνταχθεί και να εφαρμοστεί με πολλή προσοχή και περίσκεψη και τούτο, διότι η εφαρμογή της θα εξαρτάται από διάφορες δυνατότητες, τρόπους και αρχές ταξινόμησης που προβλέπονται στον Κανονισμό 1272/08 και διακρίνονται για τον αόριστο , νεφελώδη και δυσερμήνευτο χαρακτήρα τους.
  Σε περίπτωση που λόγω των ως άνω δυσκολιών ή λόγω απαιτήσεων εθνικών αρχών (που θα θελήσουν να εφαρμόσουν κατά τρόπο αυθαίρετο μια λογική «just to be on the safe side»)τεθεί θέμα υποχρεωτικής εφαρμογής μιας δυσανάλογης και υπερβολικής ταξινόμησης τότε μια τέτοια ταξινόμηση με την σειρά της θα οδηγήσει στην επιβολή λήψης σοβαρών μέτρων κατά την συγκεκριμένη Οδηγία, τα οποία όμως ουσιαστικά θα είναι περιττά αφού θα βρίσκονται εκτός σκοπού και πνεύματος Οδηγίας.
  Μια τέτοια κατάσταση θα είναι φοβερά επώδυνη για την επιχείρηση (από πλευράς οικονομικών ή διοικητικών κλπ βαρών, πιθανών επιβολής κυρώσεων, ή επιπτώσεων στην φήμη της κλπ).
  Το ενδεχόμενο αυτό πρέπει να προβλεφθεί και να αντιμετωπιστεί κατάλληλα από τις αρμόδιες ή συντονισμένα από συναρμόδιες αρχές. Θα πρέπει να επιδειχθεί ευελιξία και να ληφθούν υπόψη οι υπάρχουσες ιδιαιτερότητες. Άλλωστε πρόκειται περί Οδηγίας, η υιοθέτηση της οποίας μπορεί να έχει μια απόλυτα επιτρεπτή εθνική χροιά.