Άρθρο 07: (άρθρο 8 οδηγίας 2012/18/ΕΕ) Πολιτική πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων (ΠΠΜΑ)

1. Ο φορέας εκμετάλλευσης μιας εγκατάστασης καταρτίζει υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για εγκατάσταση ανώτερης ή κατώτερης βαθμίδας, Έκθεση στην οποία αναφέρεται η οικεία Πολιτική Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων (ΕΠΠΜΑ) καθώς και οι όροι και οι μέθοδοι διασφάλισης της ορθής εφαρμογής της. Η ΠΠΜΑ πρέπει να είναι σχεδιασμένη ώστε να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και να είναι ανάλογη προς τους κινδύνους μεγάλου ατυχήματος. Περιλαμβάνει τους γενικούς στόχους και τις αρχές δράσης του φορέα εκμετάλλευσης, τον ρόλο και την ευθύνη της διοίκησης που ασκείται από τον φορέα εκμετάλλευσης, καθώς και την προσήλωση του στη διαρκή βελτίωση του ελέγχου των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων και στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας.

2. Η ΕΠΠΜΑ υποβάλλεται από τον φορέα εκμετάλλευσης στην αδειοδοτούσα αρχή , σε δύο (2) αντίγραφα σε έντυπη μορφή και δέκα (10) αντίγραφα σε ψηφιακή μορφή μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες:

α) για νέες εγκαταστάσεις, μέσα σε εύλογη προθεσμία και τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη της κατασκευής ή πριν από τις τροποποιήσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή του καταλόγου επικίνδυνων ουσιών·

β) για όλες τις άλλες εγκαταστάσεις , μέσα σε ένα (1) χρόνο, δηλαδή από 1-6-2015 έως 1-6-2016, από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης στις σχετικές εγκαταστάσεις.

Η ΕΠΠΜΑ υποβάλλεται μαζί με το φάκελο κοινοποίησης ή την εκάστοτε τροποποίησή του σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 2.1. του άρθρου 6 και επανεξετάζεται περιοδικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται, εάν ο φορέας εκμετάλλευσης έχει ήδη, πριν την 1η Ιουνίου 2015, καταρτίσει την ΕΠΠΜΑ και την έχει υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή σύμφωνα με τις μέχρι τότε ισχύουσες σχετικές διατάξεις και εφόσον οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 και έχουν παραμείνει αμετάβλητες.

4. Η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει την ΕΠΠΜΑ στις συναρμόδιες αρχές, μαζί με τον φάκελο Κοινοποίησης σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 4.1. του άρθρου 6.

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, ο φορέας εκμετάλλευσης επανεξετάζει περιοδικά και, όταν απαιτείται, επικαιροποιεί την ΕΠΠΜΑ, άλλως, σε κάθε περίπτωση επικαιροποιεί την ΕΠΠΜΑ τουλάχιστον ανά πενταετία. Ο φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει, χωρίς καθυστέρηση, στην αδειοδοτούσα αρχή την επικαιροποιημένη ΕΠΠΜΑ μαζί τον επικαιροποιημένο φάκελο Κοινοποίησης, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 6..

6. Η ΠΠΜΑ εφαρμόζεται με κατάλληλα μέσα, δομές και σύστημα διαχείρισης ασφαλείας, σύμφωνα προς τις απαιτήσεις του παραρτήματος III, και ανάλογα προς τους κινδύνους μεγάλου ατυχήματος και την πολυπλοκότητα της οργάνωσης ή των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης. Για τις εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας, η υποχρέωση εφαρμογής της ΠΠΜΑ μπορεί να υλοποιηθεί με άλλα κατάλληλα μέσα, δομές και συστήματα διαχείρισης, ανάλογα προς τους κινδύνους μεγάλου ατυχήματος, λαμβανομένων υπόψη των αρχών που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.

 • 24 Αυγούστου 2015, 12:03 | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  1. Σχόλια σχετικά με το Άρθρο 7, παρ. 1: Στο τέλος της παραγράφου να προστεθεί: Η ΠΠΜΑ ενσωματώνεται στο Φάκελο Κοινοποίησης του άρθρου 6 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.,

  2. Σχόλια σχετικά με το Άρθρο 7, παρ. 5: Μπορεί να επικαιροποιείται μόνο η ΠΠΜΑ χωρίς να επικαιροποιείται ο Φάκελος Κοινοποίησης.

 • 20 Αυγούστου 2015, 08:35 | Π.Σ.

  Αναφορικά με την παράγραφο 1:
  «Η ΠΠΜΑ να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινοποίησης και να ενσωματωθεί σ’ αυτή.Να γίνεται σαφή αναφορά σε αυτό.»

  με την παράγραφο 6:
  «Να είναι υποχρεωτικό και για τις κάτω όριου η ΠΠΜΑ να εμπεριέχει τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙΙ»