Άρθρο 20: (άρθρο 21 οδηγίας 2012/18/ΕΕ) Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1. Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΑΠΕΝ ανταλλάσσει πληροφορίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εμπειρία που έχει αποκτηθεί όσον αφορά την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών τους. Οι πληροφορίες αφορούν κυρίως τη λειτουργικότητα των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

2. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και στη συνέχεια ανά τετραετία, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΑΠΕΝ υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

3. Για τις μονάδες που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση , η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΑΠΕΝ παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) το όνομα ή την εμπορική επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης και την πλήρη διεύθυνση της σχετικής εγκατάστασης,

β) τη δραστηριότητα ή τις δραστηριότητες της εγκατάστασης .

4. Τα έντυπα διαβίβασης των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 της οδηγίας 2012/18/ΕΕ.

5. Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΑΠΕΝ καθώς και οι λοιπές συναρμόδιες δημόσιες αρχές που εμπλέκονται στην εφαρμογή της παρούσας απόφασης, έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων σχετικά με τα ατυχήματα μεγάλης έκτασης που έχει συγκροτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 της οδηγίας 2012/18/ΕΕ.