Άρθρο 05: (άρθρο 5 οδηγίας 2012/18/ΕΕ) Yποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης

Α. Γενικές υποχρεώσεις:

1) Ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως του Ν. 1650/86 όπως ισχύει, του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει, του Ν.1568/85, όπως ισχύει, τις υγειονομικές διατάξεις καθώς και τις διατάξεις που προβλέπονται ειδικότερα στην παρούσα απόφαση, για την πρόληψη των μεγάλων ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών τους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

2) Ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να αποδεικνύει κάθε στιγμή στην αρχή που είναι αρμόδια για τη διενέργεια επιθεωρήσεων ή ελέγχων (τακτικών ή εκτάκτων), σύμφωνα με το άρθρο 19 της παρούσας, ότι έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

3) Για την έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης, λειτουργίας ή εκμετάλλευσης ή άλλης σχετικής έγκρισης ή βεβαίωσης, κατά περίπτωση, ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, με την οποία δηλώνει :

α) τις ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών και των παρασκευασμάτων που υπάρχουν ή μπορεί να υπάρξουν στην εγκατάσταση και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, καθώς και

β) εάν η εγκατάσταση ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα, ή στη κατώτερη βαθμίδα ή εάν δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, προσκομίζοντας σχετική τεκμηρίωση.

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται από τον φορέα εκμετάλλευσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VII.

Β. Υποχρέωση παραλαβής πιστοποίησης

1. Ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης ανώτερης βαθμίδας υποχρεούται, πριν την υποβολή της Μελέτης Ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 9, να υποβάλλει στην οικεία Περιφερειακή Χημική Υπηρεσία τα στοιχεία που αναφέρονται στη παράγραφο 3γ του Παραρτήματος ΙΙ, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII. Η Υπηρεσία αυτή μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των ανωτέρω στοιχείων, πιστοποιεί εγγράφως την ορθότητα της ταξινόμησης των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων καθώς και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή / και λιπασμάτων, που υπάρχουν ή μπορεί να υπάρξουν σε συνθήκες ελεγχόμενης λειτουργίας της εγκατάστασης ως πρώτη ύλη, προϊόντα, παραπροϊόντα, κατάλοιπα ή ενδιάμεσα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που μπορεί να προκύψουν από μια διαδικασία εκτός ελέγχου σε περίπτωση ατυχήματος με έγγραφη αναλυτική αναφορά στην ταξινόμηση όλων των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων.

1.1. Η ανωτέρω πιστοποίηση της οικείας Περιφερειακής Χημικής Υπηρεσίας συνυποβάλλεται από τον φορέα εκμετάλλευσης στην αδειοδοτούσα αρχή μαζί με τη Μελέτη Ασφαλείας σύμφωνα με την υποπαράγραφο 4 της παραγράφου Α του άρθρου 9.

2. Ο φορέας εγκατάστασης ανώτερης ή κατώτερης βαθμίδας προκειμένου να διευκολύνεται στην υπαγωγή ή μη της εγκατάστασης στις διατάξεις της παρούσας, έχει τη δυνατότητα πριν την υποβολή του φακέλου Κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 6, να αιτείται από την οικεία Περιφερειακή Χημική υπηρεσία την πιστοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Με βάση την πιστοποίηση αυτή και λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων που υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρξουν, ο φορέας εκμετάλλευσης προβαίνει, στην υπαγωγή ή μη της εγκατάστασης στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

 • 31 Αυγούστου 2015, 12:50 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ABEE

  Άρθρο 5 Παράγραφος Β. Σχετικά με τα προβλεπόμενα στο εν λόγω άρθρο, για την παραλαβή Πιστοποίησης για την ορθότητα ταξινόμησης ουσιών:
  – σε ορισμένες περιπτώσεις η κατάταξη ενός φορέα εκμετάλλευσης στην ανώτερη ή κατώτερη βαθμίδα ή μη υπαγωγή στις διατάξεις της ΚΥΑ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ορθή ταξινόμηση των επικινδύνων ουσιών. Σύμφωνα με τα προτεινόμενα στην ΚΥΑ, η ορθή ταξινόμηση μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνο με τη σχετική Πιστοποίηση από τη Χημική Υπηρεσία. Έτσι προκύπτει μια ασάφεια αναφορικά με την υπαγωγή ή μη μιας εγκατάστασης στις διατάξεις της ΚΥΑ, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εγκαταστάσεις που αποθηκεύουν μικρές ποσότητες ουσίας, που κατά τη γνώμη των Υπευθύνων τους δεν ξεπερνά την ποσότητα της στήλης 2 του Παραρτήματος Ι.
  – είναι εύλογο ότι η Πιστοποίηση της ταξινόμησης θα πρέπει να αφορά την ουσία και όχι το φορέα μιας εγκατάστασης. Π.χ. αν κάποια εταιρεία αποθηκεύει ένα προϊόν σε πολλαπλά διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, θα πρέπει να προβλέπεται από την ΚΥΑ ότι αρκεί άπαξ η Πιστοποίηση για την ορθότητα της ταξινόμησης του συγκεκριμένου προϊόντος, η οποία θα ισχύει για όλα τα σημεία αποθήκευσης και για απεριόριστο χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από την Περιφερειακή Χημική Υπηρεσία από την οποία έχει ληφθεί την πρώτη φορά που απαιτήθηκε.
  Προτείνεται λοιπόν (σε συνδυασμό με την Υπεύθυνη Δήλωση που υπογράφει ο υπεύθυνος της εγκατάστασης και είναι δεσμευτική ως προς τη βεβαιότητα για την ορθή ταξινόμηση των ουσιών), η Πιστοποίηση από τη Χημική Υπηρεσία να είναι προαιρετική για όλες τις εγκαταστάσεις και να αφορά τις ουσίες και όχι τις εγκαταστάσεις.

 • 31 Αυγούστου 2015, 09:24 | ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ( ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ

  σχόλιο 1:άρθρο 5, παρ. Α, εδάφιο 3γ
  Το σχετικό εδάφιο περί υποβολής υπεύθυνης δήλωσης με όλα τα στοιχεία που περιγράφονται στο παράρτημα VII, δεν περιλαμβάνεται στην κοινοτική οδηγία.
  3.1. Το περιεχόμενο του πίνακα του παραρτήματος VIΙ προτείνεται να περιοριστεί στις ποσότητες επικίνδυνων ουσιών που καλύπτονται από το μέρος 1 ή απαριθμούνται στο μέρος 2 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2012/18/ΕΕ υπό μορφή α΄ύλης ή προϊόντος τα οποία εναποθηκεύονται προσωρινά σε δεξαμενές. Δεν είναι τεχνικά εφικτό να εκτιμηθούν να εκτιμηθούν ποιοτικά και ποσοτικά με εκατοστιαία σύσταση οι ουσίες που μπορεί να προκύψουν από μία διεργασία εκτός ελέγχου ( πχ. πυρκαγιά ) ή να περιγραφεί ανά πάσα χρονική στιγμή η ποσότητα ενδιάμεσων προϊόντων τα οποία είναι αποτέλεσμα παραγωγικής διεργασίας. Επίσης για την λέξη « κατάλοιπα» δεν υπάρχει ορισμός στην εν λόγω ΚΥΑ και δεν υπάρχει αντίστοιχη ορολογία στη κοινοτική οδηγία.
  3.2.Η υπεύθυνη δήλωση που απαιτείται στο άρθρο 5, παράγραφος Α, εδάφιο 3 για την έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης, λειτουργίας ή εκμετάλλευσης ή άλλης σχετικής έγκρισης ή βεβαίωσης αφορά στοιχεία που ήδη απαιτούνται για την καταχώριση της μελέτης ασφαλείας (ΜΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, παρ.Β, εδάφιο 1. Προτείνεται η υπεύθυνη δήλωση να συνοδεύει την υποβολή της ΜΑ, με την οποία θα δηλώνεται μόνο ότι τα στοιχεία είναι αληθή, όπως ζητείται κατά την υποβολή κοινοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6, παράγραφος 2 εδάφιο i)

  σχόλιο 2:άρθρο 5, παρ. Β, εδάφιο 1
  Για το παράρτημα VIII , που περιλαμβάνει τον ίδιο πίνακα με αυτό του παρατήματος VII, να ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω σχόλια της παραγράφου 3.1.
  Οι μελέτες ασφαλείας , λόγω του μεγάλου όγκου πληροφοριών που εμπεριέχουν είναι δύσχρηστες . Μάλιστα κάθε μία από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ενδιαφέρεται ίσως όχι για το σύνολο της μελέτης αλλά για ένα μέρος αυτής . Για παράδειγμα το ΓΧΚ ενδιαφέρεται κυρίως για τα MSDS. Θα προτείναμε λοιπόν ότι , για να γίνει η διαχείριση τους πιο εύκολη για όλους, να υιοθετηθεί μόνο το ηλεκτρονικό μοντέλο , αντί του hardcopy . Ειδικότερα, η συλλογή των στοιχείων σε ένα ελεγχόμενης πρόσβασης ηλεκτρονικό χώρο, θα ανοίξει μια νέα εποχή , αφού και θα υπάρχει πρόσβαση στους νομίμους αποδέκτες αλλά και θα είναι εύκολη η αναθεώρηση και επικαιροποίηση των στοιχείων

 • 24 Αυγούστου 2015, 12:21 | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Σχόλια σχετικά με το Άρθρο 5
  Προτείνεται οι αρμόδιες Περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες να αποφασίζουν και για την υπαγωγή των εγκαταστάσεων σε ανώτερη ή κατώτερη βαθμίδα.

 • Παράγραφος Β.1
  Οπως διατυπώνεται εξαιρεί τα αποθηκευόμενα εμπορεύματα για λογαριασμό τρίτων, σε αντίθεση με τον ορισμό της αποθήκευσης (Αρθρο 3 §16)Τι γίνεται στις περιπτώσεις που μια εγκατάσταση ασκεί δραστηριότητα αποθήκευσης / διανομής για λογαριασμό τρίτων. Υπεύθυνος για την ορθότητα της ταξινόμησης είναι ο κάτοχος της έγκρισης ή / και ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά.
  Επίσης βάση της εγκυκλίου με ΑΠ30/004/4204/5-12-2013 του ΓΧΚ, υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων όλων των επικίνδυνων χημικών που κυκλοφορούν στην αγορά, πλην όσων χαρακτηρίζονται μόνο επικίνδυνα για το περιβάλλον. (http://www.gcsl.gr/media/Environment/EMXP/EGIKLIOSEMXP.pdf)
  Γιατί θα πρέπει να επανυποβληθούν τα στοιχεία, εφόσον είναι ήδη καταχωρισμένα στο Μητρώο? Επίσης για την πληρότητα των πληροφοριών θα έπρεπε στο Μητρώο να καταχωρίζονται όλα τα μείγματα / ουσίες που εμπίπτουν στο πεδίο της υπό διαβούλευση ΚΥΑ

  Παράγραφος Β1.1
  Σε ότι αφορά τα προϊόντα φυτοπροστασίας, αρμόδιο για την ταξινόμηση είναι το πρώην ΥΠΑΑΤ. Τι γίνεται στην περίπτωση αυτή από άποψη αρμοδιότητας πληρότητας

 • 20 Αυγούστου 2015, 08:07 | Π.Σ.

  Αναφορικά με την παράγραφο Β2:
  «Θα πρότεινα να είναι υποχρεωτικό και για τις κάτω όριου και όχι προαιρετικό. Η αρχική ταξινόμηση λύνει αρκετά προβλήματα παρότι θα αυξήσει τον φόρτο στις υπηρεσίες του Γ. Χημείου.»

 • 20 Αυγούστου 2015, 08:52 | Π.Σ.

  Αναφορικά με την παράγραφο Α3:
  «Που αποσκοπεί αυτή η υπεύθυνη δήλωση? Το ερωτηματολόγιο του Ν.3982/11 και η παρακάτω πιστοποίηση συμπεριλαμβάνουν τα στοιχεία αυτά.»

  «Το παράρτημα ξεκινά στη σελίδα 64 και συμπεριλαμβάνει τον πίνακα στη σελίδα 65?? Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Καλύτερα να εμφανίζεται επακριβώς κείμενο το οποίο να ζητείται και να ενσωματωθεί στο παράρτημα.»

 • 12 Αυγούστου 2015, 08:21 | Δαβακης Ε.

  Σχόλια σχετικά με Παράγραφο 3:

  Παρατήρηση Α: Πρέπει στις υποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης να προστεθεί οπωσδήποτε η υποχρέωση να ενημερώσει την όποια αδειοτούσα αρχή σύμφωνα με τον ορισμό της παρούσας απόφασης τη συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση όχι μόνο όταν υπάρχει έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης, λειτουργίας ή εκμετάλλευσης ή άλλης σχετικής έγκρισης ή βεβαίωσης αλλά και στις περιπτώσεις που αυτό δεν προβλέπεται καθώς πολλές άδειες – βεβαιώσεις έχουν αόριστη ισχύ ή δεν λήγουν ποτέ.

  Παρατήρηση Β: Κατά την άποψή μου πρέπει να διευκρινιστεί συγκεκριμένα ότι και, στη φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης ανεξαρτήτως κατηγορίας οι αρμόδιες αρχές για την έκδοση περιβαλλοντικής αδειοδότησης δηλ. ΑΕΠΟ ή υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές (Δ/νσεις Περιβάλλοντος Περιφερειών, αδειοδοτούσες αρχές, Δ/νσεις Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αρμόδιες Υπηρεσίες ΥΠΑΠΕΝ) θα πρέπει να ζητούν το συγκεκριμένο δικαιολογητικό.