Άρθρο 24: (άρθρο 28 οδηγίας 2012/18/ΕΕ) Κυρώσεις

1. Η αδειοδοτούσα αρχή είναι δυνατόν να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 3982/2011 όπως ισχύει, για παραβίαση των όρων ή περιορισμών που έχουν τεθεί στις άδειες εγκατάστασης ή /και λειτουργίας μιας δραστηριότητας, μονάδας, αποθήκης ή τμήματος τους, εάν ο φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει υποβάλει εμπροθέσμως τον φάκελο Κοινοποίησης, τη Μελέτη Ασφαλείας ή άλλα στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παρούσας απόφασης.

2. Κατά τα λοιπά σε όποιον γίνεται αίτιος παραβίασης των διατάξεων της παρούσας απόφασης με πράξη ή παράλειψη, επιβάλλονται οι αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28,29 και 30 του Ν.1650/1986, όπως ισχύουν.

3. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον ισχύοντα Μεταλλευτικό Κώδικα, στο άρθρο 21 του ν.4014/2011 καθώς και σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η δραστηριότητα προκαλεί ζημία ή άμεση απειλή ζημίας στο περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης, φέρει περιβαλλοντική ευθύνη, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 148/2009 (Α΄190).

 • 31 Αυγούστου 2015, 11:35 | Σοφία Χριστοφόρου

  Έχει προκύψει περίπτωση δραστηριότητας, η οποία υπάγεται στην οδηγία SEVESO, άνω όριο, και δεν υπήρχε σε καμία άδειά της, ούτε βέβαια και στις υποβληθείσες μελέτες της, αναφορά για SEVESO. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αφενός να μην της επιβληθούν κυρώσεις και αφετέρου, το πλέον σημαντικό, να υπάρχει, εν αγνεία όλων, ο σοβαρός κίνδυνος βιομηχανικού ατυχήματος. Προκειμένου να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα, θεωρώ ότι θα πρέπει, η αδειοδοτούσα αρχή να κάνει τον τελικό έλεγχο υπαγωγής ή όχι της δραστηριότητας στην οδηγία και να αναγράφει με κεφαλαία γράμματα επί της άδειας λειτουργίας την υπαγωγή της στην οδηγία SEVESO, κατ΄ αντιστοιχία με την ΑΕΠΟ όπου αναγράφεται π.χ. η υπαγωγή της μονάδας στην IPPC. Με τον τρόπο αυτό θα είναι σαφές στις αρχές αλλά και στην ίδια το ότι υπάγεται στη SEVESO και επομένως βαρύνεται με το σύνολο των υποχρεώσεων.

 • 24 Αυγούστου 2015, 12:46 | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Σχόλια σχετικά με το Άρθρο 24
  Παρατήρηση για τις παρ. 2 και 3: Με την αναφορά «Κατά τα λοιπά σε όποιον γίνεται αίτιος παραβίασης των διατάξεων της παρούσας απόφασης με πράξη ή παράλειψη, επιβάλλονται οι αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28,29 και 30 του Ν.1650/1986, όπως ισχύουν.», ουσιαστικά οι επιθεωρήσεις για την εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθεσίας θα καταλήγουν ως περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, που έχουν άλλο στόχο, καθώς επιβάλλονται κυρώσεις με τα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 όπως ισχύουν. Τις κυρώσεις αυτές δεν μπορεί να τις επιβάλλουν άλλες υπηρεσίες παρά μόνο όσες αναφέρονται στο άρθρο 20 του Ν. 4014/11.

  Παρατήρηση για την παρ. 3: Η αναφορά στην παράγραφο 3 ότι οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 είναι ανεξάρτητες από αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Ν. 4014/11 δεν ισχύει αφού η διαδικασία και οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 1650/86 περιέχουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4014/11 (που έχει τροποποιήσει το άρθρο 30 του Ν. 1650/86).

 • 12 Αυγούστου 2015, 09:15 | Δαβακης Ε.

  Παρατήρηση για την παρ. 2 και 3: Με την αναφορά ότι στον αίτιο για «..παραβίασης των διατάξεων της παρούσας απόφασης με πράξη ή παράλειψη, επιβάλλονται οι αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28,29 και 30 του Ν.1650/1986, όπως ισχύουν.» ουσιαστικά οι επιθεωρήσεις για την εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθεσίας θα καταλήγουν ως περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, που έχουν άλλο στόχο, καθώς επιβάλλονται κυρώσεις με τα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 όπως ισχύουν. Τις κυρώσεις αυτές δεν μπορεί να τις επιβάλλουν άλλες υπηρεσίες παρά μόνο όσες αναφέρονται στο άρθρο 20 του Ν. 4014/11. Η θεώρηση αυτή μπορεί να έχει νόημα αλλά το βάρος της επιβολής κυρώσεων πέφτει πάνω στην Δ/νση Περιβάλλοντος της οικίας Περιφέρειας η οποία πρέπει μόνη της να εφαρμόσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30 αν και ο έλεγχος θα γίνει από περισσότερες υπηρεσίες (υπενθυμίζεται για την Περιφέρεια Αττικής Αττικής δεν μπορούν να συγκροτηθούν ούτε Κλιμάκια Ελέγχου Περιβάλλοντος – ΚΕΠΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/11).

  Παρατήρηση για την παρ. 3: Η αναφορά στην παράγραφο 3 ότι οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 είναι ανεξάρτητες από αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Ν. 4014/11 δεν ισχύει αφού η διαδικασία και οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 1650/86 περιέχουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4014/11 (που έχει τροποποιήσει το άρθρο 30 του Ν. 1650/86).