Άρθρο 87 – Λειτουργία μονάδων παραγωγής ισοτόπων-ραδιοφαρμάκων

1. Για τη λειτουργία μονάδων παραγωγής ισοτόπων – ραδιοφαρμάκων με σκοπό την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, εκτός από την χορήγηση άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της 45872/2019 (Β΄1103) κοινής υπουργικής απόφασης, απαιτείται και η τήρηση των διατάξεων του ν.δ. 96/1973 (Α΄172) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.3982/2011 (Α΄143) και του ν.4442/2016 (Α΄230).
2. Σε νόμιμα αδειοδοτημένες δραστηριότητες σύμφωνα με την ΚΥΑ 45872/2019, που υπάγονται στις προβλέψεις του ν.δ. 96/1973, δεν επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον εντός ενός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του ανωτέρω νομοθετικού διατάγματος.