Άρθρο 74

1. Η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104) αντικαθίσταται ως εξής:
«κάθε άλλης εταιρείας, εφόσον τούτο προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου.»
2. Με τον παρόντα νόμο κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το άρθρο 7 της από 27.06.2019 Π.Ν.Π, που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αρ. 106 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) περιεχομένου:
«Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 18 του άρθρου 187 του Ν. 4548/2018 (Α’ 104) η φράση Εντός έξι (6) μηνών από την 1η Ιανουαρίου 2019 αντικαθίσταται από την μέχρι 30.11.2019.»