Άρθρο 28 – Οργανωμένες εκτάσεις υποδοχής κατασκευών κεραιών (πάρκα κεραιών)

1. Σε οργανωμένες εκτάσεις υποδοχής κατασκευών κεραιών (πάρκα κεραιών) διαχειριστής αναλαμβάνει δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, ο οποίος ρυθμίζει την οργάνωση και τη συντήρηση, καθώς και τη γενική εποπτεία του πάρκου κεραιών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και διαθέτει κατάλληλη εμπειρία και μέσα. Κατάλληλη θεωρείται η εμπειρία που έχει αποκτηθεί είτε στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, είτε / και στον τομέα διαχείρισης οργανωμένων υποδοχέων δραστηριοτήτων. Η διοίκηση, η διαχείριση και η λειτουργία του πάρκου κεραιών ρυθμίζεται από Κανονισμό λειτουργίας που καταρτίζεται από τον εκάστοτε φορέα διαχείρισης. Με τον Κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα επί των κεραιοσυστημάτων, καθώς και επί των κοινόχρηστων χώρων, υποδομών και εγκαταστάσεων, εφόσον υφίστανται, οι όροι και περιορισμοί που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος, οι απαιτούμενες δαπάνες για τη λειτουργία του πάρκου, η ενδεχόμενη αμοιβή του διαχειριστή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Πάρκα κεραιών μπορεί να εγκαθίστανται και να λειτουργούν σε ειδικά καθορισμένες περιοχές, οι οποίες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
Α) εκτάσεις έως 10.000,00 τ.μ., οι οποίες προορίζονται για την υποδοχή και την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών, που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και για τις οποίες δεν απαιτούνται πρόσθετα έργα και εγκαταστάσεις,
Β) εκτάσεις μεγαλύτερες των 10.000,00 τ.μ. και έως 50.000,00 τ.μ., οι οποίες προορίζονται για την υποδοχή και την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών, που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και για τις οποίες δεν απαιτούνται πρόσθετα έργα και εγκαταστάσεις,
Γ) εκτάσεις μεγαλύτερες των 50.000,00 τ.μ, οι οποίες προορίζονται για την υποδοχή και την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος,
Δ) εκτάσεις πλησίον αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων ή εντός περιοχών του άρθρου 19 του ν. 1650/1986, ή εντός περιοχών που διέπονται από ειδικά διατάγματα καθορισμού όρων δόμησης και περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης.
3. Ο καθορισμός οργανωμένου χώρου υποδοχής κεραιών κατηγορίας Α πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται μετά από:
α) Γνωμοδότηση περί ραδιοεκπομπών από την ΕΕΑΕ, μετά από κατάλληλη μελέτη ραδιοεκπομπών, όπου θα εξετάζονται κατ’ ελάχιστο η δυνατότητα εγκατάστασης/ συνεγκατάστασης κεραιών στο χώρο, το πλήθος ή η συνολική ισχύς εκπομπής των υπό εγκατάσταση κεραιών, η συνολική εκπεμπόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τις δυνάμενες να εγκατασταθούν κεραίες και τα μέτρα προφύλαξης του κοινού, εφόσον απαιτούνται.
β) Τήρηση της διαδικασίας του περιβαλλοντικού προελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 107017/2006 (ΦΕΚ 1225Β’/2006).
γ) Έγκριση για την εγκατάσταση κεραιών από την ΕΕΤΤ.
4. Ο καθορισμός οργανωμένου χώρου υποδοχής κεραιών κατηγορίας Β πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται μετά από:
α) Γνωμοδότηση περί ραδιοεκπομπών από την ΕΕΑΕ, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγραφό 3.α του παρόντος.
β) Τήρηση της διαδικασίας στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 107017/2006 (ΦΕΚ 1225Β’/2006).
γ) Έγκριση για την εγκατάσταση κεραιών από την ΕΕΤΤ.
5. Ο καθορισμός οργανωμένου χώρου υποδοχής κεραιών κατηγορίας Γ ή Δ πραγματοποιείται με έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241).
6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται ο πρότυπος κανονισμός λειτουργίας των πάρκων κεραιών, με τον οποίο ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξύ του φορέα οργάνωσης και των κατόχων εγκατεστημένων κατασκευών κεραιών, οι όροι και προϋποθέσεις για την κοινή χρήση ιστών και κατασκευών κεραιών από πολλούς κατόχους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την αποτελεσματική λειτουργία των πάρκων κεραιών. Με την ίδια απόφαση μπορεί, επιπλέον, να καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες για την ανάδειξη των κατασκευαστών και των διαχειριστών των πάρκων κεραιών, καθώς και οι οικονομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις των κατόχων εγκατεστημένων στο πάρκα κατασκευών κεραιών έναντι των διαχειριστών των πάρκων κεραιών.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 14:36 | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  Γενική Παρατήρηση στο άρθρο 28: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι α) η εγκατάσταση του Πάρκου ΕΚΤΟΣ οικιστικού χώρου, σε απόσταση τουλάχιστον 1 χιλιομέτρου από τα όρια τοι οικισμού και από εκτάσεις προστατευόμενες από τους δασικούς και περιβαλλοντικούς νόμους, η δε συνολική εκπομπή των κεραιών να μην υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ η περίπτωση Δ) του άρθρου αυτού. Ο νόμος που αναφέρεται (α.19 ν. 1650/1986) αφορά τα ευαίσθητα οικοσυστήματα, βιότοπους, οικότοπους ιδιαίτερης οικολογικής και βιολογικής αξίας, εθνικά πάρκα, προστατευόμενους φυσικούς σχηματισμούς και τοπία, χώρους οικοανάπτυξης κ.λ.π. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ, παράνομη και αντισυνταγματική η τοποθέτηση πάρκων κεραιών σε τέτοιους χώρους

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 23:43 | ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  Εθνικό και Καποδιστριακό
  Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Τμήμα Βιολογίας
  Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
  Ομ. Καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης
  e-mail: lmargar@biol.uoa.gr http://kyttariki2.biol.uoa.gr
  Ταχ/κή διεύθυνση: Πανεπιστημιόπολη, Αθήνα 157 84
  Λέγομαι Λουκάς Μαργαρίτης και είμαι Ομότιμος Καθηγητής Ραδιοβιολογίας, Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καπιδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνων.

  ΚΑΤ ΑΡΧΑΣ ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ ΜΟΥ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΩ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΥΤΩΣΕΩΝ , ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ.ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΑΓΜΑ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟ Η ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΣΑΦΩΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ. ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ, ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΑΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΟΚΙΜΟ.

  Ασχολουμαι για δεκαετίες με την επικινδυνοτητα της ακτινοβολίας που προέρχεται από τις σύγχρονες συσκευές ασύρματης επικοινωνίας όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα, τα ασύρματα δίκτυα και οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Οι 167 μέχρι τώρα δημοσιεύσεις μας εστιάζονται σε αυτό κυρίως το αντικείμενο (Βιογραφικό στην ιστοσελίδα http://kyttariki.biol.uoa.gr/Margaritis ) Βρίσκομαι σε συνεργασία και διαρκή επαφή από 20ετιας με ξένους επιστήμονες για το θέμα αυτό και θεωρούμε, όπως έχουμε δημοσιεύσει πως
  ΤΑ ΌΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΩΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΕΡΤΗΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ICNIRP, ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΊΖΟΥΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΆΝΘΡΩΠΟ ΟΠΩΣ ΕΞΗΓΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.
  1. Η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από τις Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP), κατέθεσε το 1998, «Οδηγίες Ορίων Ασφαλείας για τον Περιορισμό της Έκθεσης σε Χρονικά Μεταβαλλόμενα Ηλεκτρικά, Μαγνητικά και Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (μέχρι 300 GHz)». Αυτές οι οδηγίες έγιναν αποδεκτές από τον ΠΟΥ και από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Ο ΠΟΥ έστειλε σε όλα τα έθνη τις κατευθυντήριες γραμμές της ICNIRP παρακινωντας τες να διεξάγουν ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΠΟΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΟΡΙΑ. ΕΤΣΙ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ. Το 2009, η ICNIRP κυκλοφόρησε μια δήλωση λέγοντας ότι επαναβεβαιώνει τις κατευθυντήριες γραμμές που έθεσε το 1998, εφόσον κατά τη γνώμη της, η επιστημονική βιβλιογραφία που δημοσιεύθηκε έκτοτε «δεν έχει προσθέσει κανένα στοιχείο για τυχόν αρνητικές επιπτώσεις σε επίπεδα έκθεσης χαμηλότερα από τα ισχύοντα όρια και έτσι δεν απαιτείται η άμεση αναθεώρηση των οδηγιών της σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης σε υψηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικά πεδία». Η ICNIRP συνεχίζει μέχρι σήμερα να διατυπώνει αυτούς τους ισχυρισμούς, παρά τις αυξανόμενες επιστημονικές αποδείξεις για το αντίθετο.
  2. Κατά τη γνώμη 190 ειδικών επιστημόνων που υπέβαλαν σχετικό υπόμνημα στον ΟΗΕ οι Οδηγίες Ορίων Ασφαλείας της ICNIRP δεν επαρκούν για την προστασία της δημόσιας υγείας, αφού δεν καλύπτουν τις επιδράσεις που μπορεί να προκληθούν από μακροχρόνια έκθεση είτε από έκθεση σε πεδία χαμηλής έντασης.
  3. ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΑΥΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΡΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΠΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ICNIRP ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΕΦ ΟΣΟΝ ΜΑΣ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ
  4. Οι επιδράσεις περιλαμβάνουν αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου, κυτταρικό στρες, αύξηση των επιβλαβών ελευθέρων ριζών, γενετικές βλάβες, δομικές και λειτουργικές αλλαγές του αναπαραγωγικού συστήματος, διαταραχές των γνωστικών λειτουργιών μάθησης και μνήμης, νευρολογικές διαταραχές, καθώς επίσης και αρνητικές επιπτώσεις στην γενική ευζωία στους ανθρώπους
  5. Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙ ΤΟ 2011 ΤΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΩΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΕΣ
  6. ΜΕ ΓΝΩΜΩΝΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΡΟΥΣ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΟΡΙΟ ΤΩΝ 1.000 μW/cm2 (630 μW/cm2 σύμφωνα με την ελληνική Νομοθεσία) ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΕΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΙΔΙΑIΤΕΡΑ ΟΣΩΝ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ.
  7. Τα ευρήματα αυτά δικαιολογούν την προσφυγή διακεκριμένων επιστημόνων-ειδικών στο θέμα αυτό στα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) και σε όλα τα Κράτη-Μέλη στον κόσμο, για να ενθαρρύνουν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ώστε να ηγηθεί της πρωτοβουλίας για την προώθηση της ανάπτυξης νέων κατευθυντήριων γραμμών θέσπισης νέων ορίων που θα προστατεύουν περισσότερο τους πολίτες από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

  ΆΡΑ Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:
  ΜΕΊΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΩΝ
  ΑΠΌ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ 45 ΜΟΝΆΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎ ΠΕΔΊΟΥ (ΒΟΛΤ/μέτρο) ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΉ 0,5 ΒΟΛΤ/μέτρο ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ.
  η νέα χαμηλή τιμή θα ισχύει για θέσεις μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας (οικίες, γραφεία. Σχολεία, Νοσοκομεία κλπ) και όχι στον ανοιχτό υπαίθριο χώρο.
  ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ Η ΣΧΟΛΕΙΑ, Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, Η ΣΕ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ Η ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 0,5 ΒΟΛΤ/ΜΕΤΡΟ. ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΤΙΑΣ (ΑΠΟ ΤΑ 45 ΒΟΛΤ /ΜΕΤΡΟ ΣΤΑ 0,5 ΒΟΛΤ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΝΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
  Η ανωτέρω μείωση επιβάλλεται να γίνει υπό το πρισμα των τρεχουσών δημοσιεύσεων διεθνώς αλλά και για να εφαρμοσθεί η Αρχή της Προφύλαξης του Π.Ο.Υ. και στόχος είναι να μειωθεί η επικινδυνότητα. Το έχει πετύχει η Ιταλία κατεβάζοντας το όριο σε 0,6 v/m και η κινητή τηλεφωνία λειτουργεί και πάλι αποδοτικά, το ίδιο δε θαυμάσια λειτουργεί και στη Ρωσία, Κίνα, Βέλγιο, Βουλγαρία, Σάλτσμπουργκ, Παρίσι, και άλλες χώρες και πόλεις όπου ισχύουν πολύ χαμηλότερα όρια από αυτά που ισχυουν στη χωρα μας. Τα όρια πιθανής καρκινογένεσης από ακτινοβολίες στα οποία αναφέρεται ο Π.Ο.Υ., αντιστοιχούν σε 6 – 27 V/m, δηλαδή πολλές φορές κάτω από τα αντίστοιχα Ελληνικά που ήδη ξεκινούν από 33 – 51 V/m…

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 5ης ΓΕΝΙΑΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ.
  ΝΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΘΟΛΟΥ. ΑΛΛΩΣΤΕ ΠΟΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ. ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΕΚΤΕΘΕΝΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΣΦΑΛΗ ΟΡΙΑ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

  ΛΟΥΚΑΣ Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
  ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ