ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 45 – Σύσταση Επιτροπής υψηλού επιπέδου για τον Ψηφιακό και Διοικητικό Μετασχηματισμό της Ελλάδας

1. Συστήνεται Επιτροπή υψηλού επιπέδου για τον Ψηφιακό και Διοικητικό Μετασχηματισμό της Ελλάδας, υπαγόμενη στον αρμόδιο για θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης Υπουργό Επικρατείας, για την υποβοήθηση του έργου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σκοπός της Επιτροπής είναι:
(α) η μελέτη και η υποβολή προτάσεων σε σχέση με τα θέματα και τα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης όπως ενδεικτικά για η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού, το Εθνικό Ευρυζωνικό σχέδιο, η Κυβερνοασφάλεια, το Εθνικό Πλαίσιο Απλούστευσης Διαδικασιών και Μείωσης της Γραφειοκρατίας,
(β) η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ιδιαιτεροτήτων της Ελλάδος,
(γ) η δημιουργία της στρατηγικής ενεργειών και του πλάνου δράσεων που θα συντελεστούν για ψηφιακό μετασχηματισμό και την απλούστευση των διαδικασιών,
(δ) ο συντονισμός των δράσεων όλων των αρμόδιων Υπουργείων και φορέων στο πλαίσιο των ενεργειών που θα προταθούν και εγκριθούν για την επίτευξη των στόχων του έργου, όπως τα παραπάνω προκύψουν και συνδιαμορφωθούν και μέσα από διαβούλευση και ανάπτυξη συλλογικών δράσεων με εκπροσώπους της κοινωνίας, ιδρυμάτων, κρατικών δομών και φορέων, και
(ε) η συνεργασία με την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» του άρθρου 114 του ν.4622/2019 (Α 133 ) και η υποβολή προτάσεων προς την τελευταία για την επίτευξη των στόχων του έργου της.
2. Η Επιτροπή αποτελείται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και ειδικούς εμπειρογνώμονες από τον χώρο της πολιτικής, της επιστήμης και των γραμμάτων και των τεχνών, τα οποία δεν λαμβάνουν, για τη συμμετοχή τους σε αυτή, οποιαδήποτε αποζημίωση ή αμοιβή, εκτός των οδοιπορικών τους, δηλαδή τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης τους. Η Επιτροπή εδρεύει στην Καλλιθέα, στις εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και υποστηρίζεται γραμματειακά από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.
3. Με απόφαση του αρμόδιου για θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης Υπουργού Επικρατείας, ρυθμίζεται κάθε ζήτημα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία, την υποστήριξη από υπηρεσίες, τους πόρους, την στελέχωση και κάθε δραστηριότητα στην οποία προβαίνει προς την επίτευξη των σκοπών της.

 • Σύσταση Επιτροπής για τον Ψηφιακό και Διοικητικό Μετασχηματισμό
  Συμπερίληψη στη σύνθεση της Επιτροπής θεσμικών φορέων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τον επιχειρηματικό κόσμο
  Συμπερίληψη πρόβλεψης ειδικών εμπειρογνωμόνων (μονίμων ή ad hoc) από το εξωτερικό (ΕΕ, κράτη, Ινστιτούτα, κλπ.) για μεταφορά τεχνογνωσίας
  Προκειμένου τα αποτελέσματα των εργασιών της Επιτροπής να γίνουν ορατά εντός τακτού χρονικού διαστήματος προτείνω ότι η σύσταση και τα λοιπά οργανωτικά θέματα να εκπληρωθούν εντός 6 μηνών, ενώ εντός 18 μηνών θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί τα όσα προβλέπονται στα 1(α) – 1(γ).
  Στο 1(δ) αναφέρεται στο συντονισμό των δράσεων όλων των αρμόδιων Υπουργείων. Εδώ θα μπορούσε να γίνει η προσθήκη «…μέσω των δομών του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης», καθώς η εν λόγω Επιτροπή δεν έχει επιχειρησιακά εκτελεστικό χαρακτήρα παρά μόνο υποβοηθητικό-συμβουλευτικό.
  Επίσης, αναφέρεται … διαβούλευση με «εκπροσώπους της κοινωνίας, ιδρυμάτων, κρατικών δομών και φορέων». Θα μπορούσε να προστεθεί και των «επιχειρήσεων».

 • Στο Άρθρο 42, παράγραφος 3(γ) , προτείνεται να γίνει προσθήκη : «Ψηφιοποίηση των διαδικασιών και διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων – Σχεδιασμός Νέων Συστημάτων σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων προκειμένου να προσαρμοστούν βάσει των αποτελεσμάτων της ψηφιοποίησης των ανασχεδιασμένων διαδικασιών υιοθετώντας την αρχή της διαλειτουργικότητας των Συστημάτων». Τούτο θα αξιοποιήσει την υφιστάμενη Πληροφοριακή υποδομή εφαρμόζοντας τις τροποποιήσεις επί των Διαδικασιών που θα επιτευχθούν, με όφελος την ταχύτερη παροχή βελτιωμένων ψηφιακών υπηρεσιών

 • Σύσταση Επιτροπής για τον Ψηφιακό και Διοικητικό Μετασχηματισμό
  Συμπερίληψη στη σύνθεση της Επιτροπής θεσμικών φορέων, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τον επιχειρηματικό κόσμο
  Συμπερίληψη πρόβλεψης ειδικών εμπειρογνωμόνων (μονίμων ή ad hoc) από το εξωτερικό (ΕΕ, κράτη, Ινστιτούτα, κλπ.) για μεταφορά τεχνογνωσίας
  Προκειμένου τα αποτελέσματα των εργασιών της Επιτροπής να γίνουν ορατά εντός τακτού χρονικού διαστήματος προτείνω ότι η σύσταση και τα λοιπά οργανωτικά θέματα να εκπληρωθούν εντός 6 μηνών, ενώ εντός 18 μηνών θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί τα όσα προβλέπονται στα 1(α) – 1(γ).
  Στο 1(δ) αναφέρεται στο συντονισμό των δράσεων όλων των αρμόδιων Υπουργείων. Εδώ θα μπορούσε να γίνει η προσθήκη “…μέσω των δομών του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης”, καθώς η εν λόγω Επιτροπή δεν έχει επιχειρησιακά εκτελεστικό χαρακτήρα παρά μόνο υποβοηθητικό-συμβουλευτικό.
  Επίσης, αναφέρεται … διαβούλευση με “εκπροσώπους της κοινωνίας, ιδρυμάτων, κρατικών δομών και φορέων”. Θα μπορούσε να προστεθεί και των “επιχειρήσεων”.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 21:10 | Eirini

  Σκόπιμο θα ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους υπαλλήλους που καλούνται αυτόματα να μεταφερθούν από την προηγούμενη υπηρεσία τους στο νέο υπουργείο της Ψηφιακής Διακυβέρνησης να επιλέξουν αν θέλουν να αφήσουν την υπηρεσία τους με κριτήριο τόσο την ειδικότητά τους αλλά και το αντικείμενο της εργασίας τους.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 14:24 | Alex

  Καλό θα ήταν πάντως, για τους υπαλλήλους που λόγω προσόντων ή αντικειμένου δεν επιθυμούν να μετακινηθούν στην νέα υπηρεσία, να μπορεί να υπάρξει επιλογή παραμονής στην υπηρεσία προέλευσης.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 14:11 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

  Να δοθεί η δυνατότητα στο προσωπικό των δομών που μεταφέρθηκαν στο ψηφιακής πολιτικής, όπως το ΕΣΗΔΗΣ, να επιλέξει αν θέλει να παραμείνει στο υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων .Οι ειδικότητες αλλά και η επαγγελματική εμπειρία ορισμένων υπαλλήλων έχουν μεγαλύτερη συνάφεια με τις θέσεις και το αντικείμενο εργασίας του υπουργείου Ανάπτυξης.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 14:53 | Μαρια

  Στο πλαίσιο της συγκρότησης του νέου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τη μετακίνηση σε αυτό Δ/νσεων όπως η Δ/νση ΕΣΗΔΗΣ ως δομή, θα έπρεπε δοθεί στο προσωπικό, που υπηρετεί, η δυνατότητα επιλογής παραμονής του στο Υπουργείο Ανάπτυξης και ΕΠενδύσεων όπου και άνηκαν πριν την έκδοση του ΠΔ 81/2019.