Άρθρο 75

Η προθεσμία της παρ.1 του άρθρου 75 του ν.4582/2018 (Α΄208) η οποία έληγε την 31.05.2019 και παρατάθηκε με την Π.Ν.Π. της 27.06.2019 (ΦΕΚ Α’ 106) έως και την 31.12.2019 επικυρώνεται και τροποποιείται ως ακολούθως :
«1. Κάθε επιχείρηση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων υποχρεούται να δηλώσει το διακριτικό τίτλο της στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, κατά περίπτωση, έως τις 31.12.2019.»

  • ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ( άρθρο 238 παρ.5 Ν.4610/2019)

    «Το τελευταίο εδάφιο της περ.η΄ της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4497/2017, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 238 παρ.5 Ν.4610/2019, τροποποιείται ως εξής:

    «Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να αυξηθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από τεκμηριωμένο αίτημα επιμελητηρίου, με σκοπό, αποκλειστικά, την
    κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλων εμπορικών ή βιοτεχνικών συλλόγων ή Ομοσπονδιών αυτών, ή Ν.Π.Ι.Δ ,που έχουν ιδρύσει τα Επιμελητήρια δυνάμει ειδικών νόμων » οι οποίοι είχαν προσληφθεί πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.».