Άρθρο 86

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 4608/2019 (Α’ 66) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στην Εταιρεία, όπως εκπροσωπείται για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δεν επιτρέπεται να κατέλθει του πενήντα τοις εκατό (50%) και μιας επιπλέον μετοχής επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου».

  • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 15:45 | Παρασκευοπούλου Γ.

    εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 4608/2019 (Α’ 66):

    «1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες. Κάθε μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση…»

    Η διαγραφή του εν λόγω κειμένου βάσει της τροποποίησης που προτείνεται στερεί από την Εταιρεία – φορέα της Γενικής Κυβέρνησης – τα εχέγγυα διαφάνειας και νομιμότητας των ενεργειών της.