Άρθρο 4 – Αρμόδια όργανα

1. Αρμόδιοι για την ανάπτυξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη ορίζονται οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2. Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να αναθέτουν την ανάπτυξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή και σε ιδιωτικό φορέα που έχει την αναγκαία τεχνογνωσία.
3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ή – σε περίπτωση εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου 2, ο φορέας στον οποίο ανατίθεται η ανάπτυξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του –μεριμνούν για την ηλεκτρονική διασύνδεση, την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας και την παροχή δικτυακών υπηρεσιών ως προς τα γεωχωρικά δεδομένα στα οποία παραχωρείται πρόσβαση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18.

  • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 18:31 | Παν. Χαρ. Λολώνης

    Στο σημείο 2 προτείνεται να προστεθουν ως απαραίτητες προυποθέσεις για την ανάθεση του έργου της δημιουργίας και τήρησης του ενιαίου χάρτη σε κάποιο φορέα, πέραν της «αναγκαίας τεχνογνωσίας» και η διοικητική, οργανωτική, στελεχιακή και τεχνολογική του επάρκεια. Είναι προφανές ότι ακόμα και αν ένας φορέας έχει την απόλυτη τεχνογνωσία για το εν λόγω θέμα, δεν θα μπορέσει να δημιουργήσει και να τηρήσει το (εξαιρετικά) φιλόδοξο σχέδιο του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, ιδιαίτερα εντός των προθεσμιών που τίθενται ως στόχος από το προτεινόμενο νομοσχέδιο, αν δεν έχει επαρκές προσωπικό να κάνει τη δουλειά, δεν έχει την απαραίτητη υποδομή πληροφορικής για να φιλοξενήσει το σύστημα και δεν έχει την κατάλληλη διοικητική και οργανωτική δομή για να μπορέσουν όλα τα ανωτέρω να συνδυαστούν και να προκύψει το ποθητό αποτέλεσμα. Εστω και ένα από τα ανωτέρω να λείψει, το εγχείρημα, προφανώς, θα αποτύχει.

    Συνεπώς, το άρθρο προτεινεται να διατυπωθεί ως: «2. Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να αναθέτουν την ανάπτυξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή και σε ιδιωτικό φορέα που έχει την αναγκαία τεχνογνωσία καθώς και την απαραίτητη διοικητική, οργανωτική, στελεχιακή και τεχνολογική υποδομή.»

  • Στο Άρθρο 4 παράγραφος 2, προτείνεται να γίνει προσθήκη για την δυνητική χρήση Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα ώστε να διασφαλιστεί ένα μακρόχρονο πλαίσιο τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών με όρους ανταποδοτικότητας.