Άρθρο 61 – Καταβολή προστίμου και μητρώο παραβατών για την αδήλωτη εργασία

Στο άρθρο 7 του ν. 4554/2018, όπως ισχύει, προστίθεται η παράγραφος 2 του παρόντος. Το άρθρο 7 του ν. 4554/2018 διαμορφώνεται ως εξής:
1. Αν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και του ΕΦΚΑ επιβληθούν σε μία επιχείρηση, εκμετάλλευση ή άλλη εργασία περισσότερα από ένα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία του ίδιου εργαζομένου, που προκύπτουν από έλεγχο κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας, η καταβολή του προστίμου γίνεται άπαξ βάσει της πράξης επιβολής προστίμου που κοινοποιήθηκε πρώτη στον εργοδότη.
2. Στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δημιουργείται μητρώο επιχειρήσεων και εργοδοτών για την καταγραφή των παραβάσεων που αφορούν την αδήλωτη εργασία. Οι επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν παραβατική συμπεριφορά θα αποκλείονται από ευμενείς φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις. Οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ είναι αρμόδιες για την τήρηση και άμεση ενημέρωσή του μητρώου.

  • 14 Σεπτεμβρίου 2019, 23:49 | grigoris pittaras
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Πρέπει να ληφθεί μέριμνα και δη αμέσως αποτελεσματική και για την απλήρωτη εργασία. Ο ρόλος της Επιθεωρήσεως Εργασίας είναι κατά το μάλλον ή ήττον συμβουλευτικός και συμβιβαστικός, άρα πιο δραστικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων επιβάλλονται λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι τα διοικητικά πρόστιμα δεν επιφέρουν το ζητούμενο αποτέλεσμα.