ΜΕΡΟΣ ΙΕ’ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – Άρθρο 76 – Σύμβαση μελέτης/κατασκευής

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 50 ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης ότι η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση έργου έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) έργου εφόσον συντρέχουν, πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης έργου και έπειτα από σύμφωνη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, αν στην αναθέτουσα αρχή δεν υφίσταται τεχνικό συμβούλιο, σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) ύπαρξη εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, τεύχους υπολογισμού και τεκμηρίωσης για τον καθορισμό του προϋπολογισμού της αναθέτουσας αρχής και Κανονισμού Μελετών Έργου, ο οποίος συντάσσεται ειδικά για το προς ανάθεση έργο ή υπάρχει και εφαρμόστηκε σε παρόμοια έργα,
(β) η ύπαρξη των στοιχείων Α.1 έως Α.3 και Α.7 έως Α.10 και Α.12 του υποφακέλου της υποπερίπτωσης Α’ της παραγράφου 7 του άρθρου 45 του παρόντος.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να εξαιρούνται κατηγορίες έργων από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.»
2. Στο Άρθρο 50 του ν. 4412/2016 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Ουδεμία ευθύνη του δημοσίου προς αποζημίωση θεμελιώνεται σε περίπτωση τήρησης των προϋποθέσεων και της διαδικασίας του παρόντος.»

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 15:26 | Κρεμαλής Κωνσταντίνος

  Στην υφιστάμενη παρ. 1 του Άρθρου 50 του ν 4412/2016 ορίζεται μεταξύ άλλων ως προϋπόθεση η ύπαρξη εγκεκριμένης προμελέτης για την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο συγχρόνως τη ”μελέτη και την κατασκευή του έργου”. Στη νέα διατύπωση της παρ. αυτής έχει διαγραφεί ως προϋπόθεση η ύπαρξη προμελέτης πράγμα που καταρχήν αιτιολογείται από αντικείμενο «μελέτης και κατασκευής έργου». Όμως, παραμένει προϋπόθεση η ύπαρξη εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων χωρίς να προκύπτει στη βάση ποιων μελετών και δικαιολογητικών θα εκδίδεται η σχετική απόφαση από τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές. Αν υπονοούνται οι μελέτες που περιλαμβάνονται στην παρ. 1(β) του Άρθρου 50 όπως τροποποιείται, τότε ποιο είναι το αντικείμενο των μελετών στο σύστημα «Μελέτη και Κατασκευή» ; Απαιτούνται επομένως διευκρινήσεις.

  Πέραν τούτων η διατήρηση της παρ 4.0 στο Άρθρο 50 του ν 4412/16, είμαι αδικαιολόγητη και οπωσδήποτε εκτός των αρχών και κατευθύνσεων που διέπουν τις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/EE. Δεν είναι δυνατόν να ανατίθεται έργο με αντικείμενο «μελέτη και κατασκευή», στη βάση της χαμηλότερης τιμής, χωρίς δηλαδή αξιολόγηση και βαθμολόγηση των μελετών, που περιλαμβάνουν την τεχνογνωσία κάθε ενδιαφερόμενου υποψήφιου οικονομικού φορέα.

  Με την ευκαιρία σημειώνουμε: Η Διεθνής Ομοσπονδία Συμβούλων Μηχανικών (International Federation of Consulting Engineers – FIDIC), με έτος Ίδρυσης το 1913, εκδίδει και επικαιροποιεί σειρές συμβολαίων (contracts) για την εκτέλεση δημοσίων έργων υποδομής. Τα συμβόλαια μεταξύ Αναθετουσών Αρχών (Owners) και Ανάδοχων (Contractors) για την εκτέλεση των έργων διακρίνονται ως ακολούθως:

  Εκτέλεση Έργων είτε με Σχεδιασμό ιδιαίτερα του κυρίως Έργου από την Αναθέτουσα Αρχή, είτε με Σχεδιασμό του Αναδόχου, ή Εκτέλεση Έργων στη βάση παράδοσης του Έργου Turnkey, ή Εκτέλεση Έργων στη βάση Σχεδιασμού και Εκτέλεσης του Έργου και συγχρόνως ανάληψης από τον Ανάδοχο της ευθύνης λειτουργίας και συντήρησης του για μεγάλη χρονική περίοδο (Έργα Design – Built and Operate – BOD).

  Έργα διεργασιών (Processes) όπως είναι τα μεγάλα έργα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού και Αποβλήτων ή τα Ενεργειακά Έργα δημοπρατούνται είτε με σχεδιασμό από τον Ανάδοχο, είτε Turnkey, είτε BOD. Σ’ όλες τις περιπτώσεις παρέχεται ελευθερία στον Ανάδοχο να σχεδιάσει, να οργανώσει και να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες σύμφωνα με Κανονισμούς, Προδιαγραφές και Πρότυπα, ο δε Εργοδότης με τους Συμβούλους Μηχανικούς του, δίνει το βάρος στον έλεγχο και στην αξιολόγηση των δεσμεύσεων ή απαιτήσεων του σχεδιασμού, της κατασκευής, της λειτουργίας και συντήρησης του Έργου, σύμφωνα κάθε φορά με τους όρους της σύμβασης.

  Σημειώνουμε ότι η εφαρμογή των προηγούμενων εκδόσεων FIDIC απαιτείται από τις διεθνείς Επενδυτικές Τράπεζες, προκειμένου να υπάρξει χρηματοδότηση για την κατασκευή Έργων υποδομής. Σημειώνουμε επίσης ότι στις εκδόσεις FIDIC περιλαμβάνονται συνιστώμενα συμβόλαια μεταξύ Αναθετουσών Αρχών και Συμβούλων Μηχανικών για τα διάφορα είδη συμβάσεων, καθώς και οδηγίες για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψήφιων Αναδόχων στους διαγωνισμούς για την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων έργων.

  Στην παρούσα φάση δεν κρίνουμε σκόπιμο να επεκταθουμε σε κριτική του ν. 4412/16. Απλα θεωρούμε ότι το Υπ. Υποδομών πρέπει να εξετάσει την εισαγωγή στην χώρα μας των διακριτών συμβολαίων της FIDIC για όλα τα είδη έργων, πράγμα που θα εξυπηρετούσε και τους εγχώριους Αναδόχους να χρηματοδοτούνται ευχερέστερα από τις επενδυτικές τράπεζες, αλλά και να ενδιαφέρονται για την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη τους.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 11:21 | ΧΑΙΜ ΚΟΕΝ – Πολιτικός Μηχανικός

  Η μέχρι τούδε διαδικασία αναθέσεων Μελετών Δημοσίου υποχρέωνε τον Μελετητή μηχανικό να υποβάλει ασφαλιαστική και φορολογική ενημερότητα κατά την φάση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα έμπειροι μηχανικοί να μη δύνανται να συμμετάσχουν σε σοβαρά έργα αν δεν διέθεταν την συγκεκριμένη περίοδο του διαγωνισμού τις παραπάνω ενημερότητες.

  Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη υποχρέωση θα πρέπει να αφαιρεθεί (από τις Υπευθυνες Δλώσεις συμμετοχής), έτσι ώστε ο οποιοσδήποτε να μπορεί να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς και ούτως να δυνηθεί να αποπληρώσει τις συσσωρευμένες εκκρεμείς οικονομικές του υποχρεώσεις προς τα Δημόσια και Επαγγελματικά Ταμεία εφ’ όσον με τα προσόντα του αναδειχθεί Ανάδοχος του έργου.

  Ως εναλλακτική τακτική θα μπορούσε να του ζητηθεί να αποπληρώσει μέρος ή όλες τις υποχρεώσεις του κατά την φάση της καταβολής της αμοιβής του, είτε από το 100% αυτής είτε από άλλο ποσοστό που θα αποφασισθεί στο νομοσχέδιο, π.χ. παρακράτηση του 50% αυτής ή να του ζητθεί να αποπληρώσει το σύνολο των οφειλών του προς τα Ταμεία, αν αυτές είναι μικρότερες από την αμοιβή που διακαιούται να παραλάβει για την παροχή των υπηρεσιών του.