ΜΕΡΟΣ ΙΑ’ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΔΕΙΟΔOΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡA – Άρθρο 17 – Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι εξής ορισμοί:
α. Σταθμός: ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών με τις πρόσθετες συσκευές τους, που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη θέση για τη διεξαγωγή (διενέργεια) συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας. Κάθε σταθμός χαρακτηρίζεται από το είδος της υπηρεσίας στην οποία συμμετέχει και από το αν είναι μόνιμος ή προσωρινός.
β. Κατασκευή κεραίας: το σύστημα των κεραιών εκπομπής ή και λήψης ραδιοσημάτων με τις κατασκευές στήριξής τους, τα εξαρτήματα και τα λοιπά παρελκόμενα. Τα παθητικά κάτοπτρα ανάκλασης ραδιοσημάτων θεωρούνται, επίσης, ως κατασκευές κεραίας. Στο ύψος της κατασκευής κεραίας περιλαμβάνεται και ο φωτισμός ασφαλείας ή και το αλεξικέραυνο.
γ. Χώρος εγκατάστασης κατασκευής κεραίας: η περιοχή επί εδάφους ή το τμήμα επί κτιρίου που ανήκει νόμιμα στον κάτοχο κατασκευής κεραίας ή μισθώνεται ή παραχωρείται σ’ αυτόν για την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας.
δ. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (Σ.ΗΛ.Υ.Α.): το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης άδειας κατασκευής κεραίας που διαχειρίζεται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
ε. Ηλεκτρονικό Σύστημα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών (e-Άδειες): η ηλεκτρονική πλατφόρμα ελέγχου και έκδοσης των πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών του άρθρου 33 του ν.4495/2017 (Α΄ 167), όπως κάθε φορά ισχύει.
στ. Άδεια κατασκευής κεραίας: η διοικητική πράξη που εκδίδεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και αποτελεί προϋπόθεση για την εγκατάσταση και τη λειτουργία κατασκευής κεραίας στην ξηρά.
ζ. Δομικές κατασκευές κεραίας: οι κατασκευές στήριξης του συστήματος των κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων, όπως ενδεικτικά αυτοστήρικτοι ιστοί, δικτυώματα, πυλώνες ή αντίστοιχες κατασκευές, οι οποίες φέρουν τα συστήματα των κεραιών, οι οικίσκοι και τα ερμάρια για τη στέγαση των μηχανημάτων των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, καθώς και η περίφραξη, όπου απαιτείται.
η. Έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας: η διοικητική πράξη του άρθρου …. του παρόντος, η οποία επιτρέπει την εγκατάσταση των δομικών κατασκευών κεραιών, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτών, καθώς και την τοποθέτηση περίφραξης, όπου απαιτείται.
θ. Συνοδά έργα: κάθε άλλη εγκατάσταση που δεν προσμετράται στα πολεοδομικά μεγέθη του ακινήτου, που εγκαθίσταται η κατασκευή κεραίας, και η οποία είναι απαραίτητη για την εγκατάσταση και λειτουργία της, όπως ενδεικτικά τοιχία αντιστήριξης, δρόμοι πρόσβασης και φωτοβολταϊκά συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του σταθμού.
ι. Πάρκο κεραιών: ο ειδικά καθορισμένος και ελεγχόμενος χώρος (γήπεδο) εκτός οικιστικού ιστού, δημόσιος ή ιδιωτικός, όπου επιτρέπεται η υποδοχή και η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών.
ια. Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών: μια συγκεκριμένη και οριοθετημένη περιοχή στην οποία βρίσκονται εγκατεστημένοι ένας ή περισσότεροι δορυφορικοί σταθμοί εδάφους για την εκπομπή/λήψη σήματος από και προς τους τεχνητούς δορυφόρους, μαζί με τις υποστηρικτικές υποδομές, στα πλαίσια και τους περιορισμούς του εκάστοτε ισχύοντος Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) για τη Σταθερή Δορυφορική Υπηρεσία.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 18:55 | FORTHNET AE

  Άρθρο 17
  Χρειάζεται αποσαφήνιση των όρων Σταθμός, Κατασκευή κεραίας και Δομική κατασκευή κεραίας.
  Ο Σταθμός χαρακτηρίζεται από την υπηρεσία που εξυπηρετεί π.χ. μπορεί να εξυπηρετεί παραπάνω από μια υπηρεσίες; Η κατασκευή κεραίας περιλαμβάνει τον πυλώνα ή αυτός ανήκει στη δομική κατασκευή;

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 11:09 | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  Έχουμε τη γνώμη ότι το αρμόδιο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο άρθρο με τίτλο «ορισμοί» θα έπρεπε να συμπεριλάβει και τον ορισμό της “5G”. Όχι όμως απλώς σαν «νέα γενιά ασύρματων δικτύων» αλλά, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα Σχόλια και τις αναφορές των ειδικών επιστημόνων καθώς και την παγκόσμια κατακραυγή για την επικινδυνότητα, να την ορίσει ως εξής: «Νέα γενιά ασύρματων δικτύων, εξαιρετικής πυκνότητας και επικινδυνότητας για το φυσικό
  και ανθρωπογενές περιβάλλον και τις ατομικές ελευθερίες και δικαιώματα, της οποίας τα ιατρικά αποτελέσματα στην υγεία επισήμως αποσιωπούνται, οι επιπτώσεις της θα επιβαρύνουν όλο το οικοσύστημα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους διαχειριστές της για χειραγώγηση των μαζών»

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 11:44 | ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  Εθνικό και Καποδιστριακό
  Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Τμήμα Βιολογίας
  Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
  Ομ. Καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης
  e-mail: lmargar@biol.uoa.gr http://kyttariki2.biol.uoa.gr
  Ταχ/κή διεύθυνση: Πανεπιστημιόπολη, Αθήνα 157 84

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
  ============================================
  γ. Χώρος εγκατάστασης κατασκευής κεραίας: η περιοχή επί εδάφους ή το τμήμα επί κτιρίου που ανήκει νόμιμα στον κάτοχο κατασκευής κεραίας ή μισθώνεται ή παραχωρείται σ’ αυτόν για την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας.
  ===================================================================
  ΣΧΟΛΙΟ. ΕΠεΙΔΗ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ, » λαμβάνοντας υπ όψιν την επικινδυνότητα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας όπως ορίζεται αλλού στον παρόντα νόμο».
  ΥΠΟΘΕΤΩ ΠΩΣ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠ ΟΨΙΝ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 5G ΌΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ.

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΛΟΥΚΑΣ Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
  ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ