Άρθρο 81

1. Το Δημόσιο, καθώς και νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα άμεσα ή έμμεσα από αυτό, υποχρεούνται να παραχωρούν δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης επί της ζώνης ή τμημάτων της ζώνης αιγιαλού [όπως έχει καθορισθεί με την αριθ. 16301/30.9.1994 απόφαση της Νομάρχη Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 1147/Δ`/04.11.1994)] έμπροσθεν των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων Σκαραμαγκά σε κάθε πρόσωπο, το οποίο λειτουργεί επιχείρηση ναυπηγείου επί των γεωτεμαχίων που αποτελούν το όλο συγκρότημα των ναυπηγείων. Σε περίπτωση που λειτουργεί επιχείρηση ναυπηγείου σε τμήμα μόνο της όλης έκτασης, η παραχώρηση θα γίνεται σε τμήμα της ζώνης του αιγιαλού που αναλογεί στην όμορη και όπισθεν αυτού έκταση που ανήκει κατά κυριότητα ή κατά χρήση στον φορέα της επιχείρησης του ναυπηγείου. Ομοίως, στην επιχείρηση του ναυπηγείου θα παραχωρείται η αποκλειστική χρήση του αναγκαίου θαλασσίου χώρου, έμπροσθεν της ζώνης αιγιαλού, για τη λειτουργία του ναυπηγείου. Για την παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης ο δικαιούχος θα καταβάλει αντάλλαγμα που θα καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν…… Η παραχώρηση δεν κωλύεται από την ενδεχόμενη υπηρεσιακή καθυστέρηση στον καθορισμό του ύψους του ανταλλάγματος, που στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλεται αναδρομικά.».

2. Κτίρια, εγκαταστάσεις και λοιπές κατασκευές, που βρίσκονται στα γεωτεμάχια που αποτελούν το όλο συγκρότημα των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, είτε σε ιδιόκτητη έκταση είτε σε δημόσια κτήματα παραχωρηθέντα κατ’ αποκλειστική χρήση στα ναυπηγεία, εφόσον έχουν κατασκευαστεί μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2941/2001 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αφορούν αποκλειστικά σε στρατιωτικά έργα και εγκαταστάσεις και θεωρούνται νόμιμα ως έχουν. Στο πλαίσιο σύστασης, μεταβίβασης ή αλλοίωσης εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλης ενοχικής δικαιοπραξίας για το σύνολο ή μέρη των εκτάσεων του ναυπηγείου ο εκάστοτε κύριος ή άλλος δικαιούχος χρήσης δεν απαιτείται να προσκομίζει βεβαίωση μηχανικού περί της νομιμότητας των κατασκευών. Ο συμβολαιογράφος, που συντάσσει σχετικές πράξεις, κάνει μνεία της παρούσας διάταξης περί της νομιμότητας των κατασκευών σε συνδυασμό με υπεύθυνη δήλωση του εκάστοτε δικαιοπρακτούντος για τη μη ύπαρξη κατασκευών μεταγενέστερων της δημοσίευσης του παρόντος (να υπάρχει βεβαίωση για τα μετά…). Κάθε διοικητική πράξη που προϋποθέτει τη νομιμότητα των κατασκευών επί ακινήτων κυριότητας ή χρήσης των εκάστοτε δικαιούχων των εκτάσεων του ναυπηγείου Σκαραμαγκά, εκδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις με μνεία της παρούσας διάταξης σε συνδυασμό με την υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος την έκδοσή της, ότι οι κρίσιμες εκάστοτε κατασκευές ήταν υφιστάμενες κατά τον χρόνο έκδοσης του παρόντος.

3. Ο ειδικός διαχειριστής της ΕΝΑΕ, κατά τη διαδικασία αίτησης έκδοσης ή ανανέωσης διοικητικών αδειών για τη λειτουργία της επιχείρησης ναυπηγείου, απαλλάσσεται προσωρινά από την υποχρέωση έκδοσης νέου ή ανανέωσης υφιστάμενου πιστοποιητικού πυροπροστασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η διαδικασία έκδοσης των πάσης φύσεως λοιπών διοικητικών αδειών προχωρά και άνευ προσκομιδής πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Εντούτοις, ο ειδικός διαχειριστής, ακόμη και υπό το καθεστώς ύπαρξης άδειας λειτουργίας, δεν επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών εντός των εγκαταστάσεων του ναυπηγείου, εκτός αν πρόκειται για εργασίες για λογαριασμό και υπό την επίβλεψη του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο παραμένει μόνο υπεύθυνο για τα ζητήματα πυροπροστασίας στην περίπτωση αυτή. Ο ειδικός διαχειριστής μπορεί οποτεδήποτε, όσο διαρκεί η εξουσία του, να ζητήσει τη σύνταξη μελετών πυροπροστασίας κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση, στην τελευταία περίπτωση με ειδική αιτιολόγηση της ανάγκης παρέκκλισης, προς το σκοπό της έκδοσης πιστοποιητικού πυροπροστασίας, ανάλογα με την κατάταξη της επικινδυνότητας της δραστηριότητάς της επιχείρησης. Εφόσον επιτύχει την έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, αυτό μεταβιβάζεται ως διοικητική άδεια στον ειδικό διάδοχο της επιχείρησης. Κάθε ειδικός διάδοχος αποκτά τα δικαιώματα των μεταβιβαζόμενων διοικητικών αδειών της επιχείρησης, στο στάδιο που αυτές βρίσκονται. Σε περίπτωση που ειδικός διάδοχος αποκτήσει άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή συνεχίσει τη διαδικασία έκδοσης της οριστικής άδειας λειτουργίας, προκειμένου να του επιτραπεί πράγματι η άσκηση δραστηριοτήτων εντός των εγκαταστάσεων του ναυπηγείου, οφείλει να λάβει πιστοποιητικό πυροπροστασίας, αν δεν υπήρχε τέτοιο υφιστάμενο κατά την εκποίηση του ενεργητικού. Για τον σκοπό αυτό υποβάλει μελέτη πυροπροστασίας κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση (αν εννοεί χρήση της παρούσας διάταξης από τον ειδικό διάδοχο) στην τελευταία περίπτωση με ειδική αιτιολόγηση της ανάγκης παρέκκλισης.

  • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 23:37 | Λέττα Καλαμαρά

    Η παραχώρηση αποκλειστικής χρήσης της ζώνης αιγιαλού,η μη απαίτηση προσκόμισης βεβαίωσης μηχανικού περί της νομιμότητας των κατασκευών και η απαλλαγή προσωρινά από την έκδοση νέου ή ανανέωσης υφισταμένου πιστοποιητικού πυροπροστασίας αποτελούν αντίθετες προβλέψεις του Νομοσχεδίου με ένα κράτος δικαίου. Η επιβίωση της επιχείρησης και η εξασφάλιση της εργασίας των υπαλλήλων της οφείλει να συνδυάζεται με την κοινή αντίληψη του Νόμου.

  • 12 Σεπτεμβρίου 2019, 18:50 | Διονύσης Χαϊκάλης

    Παράγραφος 1: «Για την παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης ο δικαιούχος θα καταβάλει αντάλλαγμα που θα καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν…… » Παρακαλώ καθορίστε το Νόμο.