Άρθρο 18 – Διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών στην ξηρά

1. Για την εγκατάσταση και τη λειτουργία κατασκευής κεραίας ή την τροποποίηση υφιστάμενης κατασκευής κεραίας στην ξηρά και με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 40, 41, 46, 50 του παρόντος απαιτείται :
α. η έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος.
β. η έκδοση έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας αποτελεί η προηγούμενη έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ.
γ. η σύνταξη πορίσματος ελέγχου από τον ελεγκτή δόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος, με το οποίο βεβαιώνεται ότι οι δομικές κατασκευές κεραίας, υλοποιήθηκαν σύμφωνα τα στοιχεία της χορηγηθείσας έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας.
2. Για την ηλεκτροδότηση οποιασδήποτε κατασκευής κεραίας που εγκαθίσταται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος απαιτείται η αυτοτελής σύνδεσή της με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 του παρόντος, οι απαιτούμενες ενέργειες για την αυτοτελή σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης των ήδη υφιστάμενων αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών επιβάλλεται να ολοκληρωθούν μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των αρμόδιων οργάνων της Περιφέρειας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους από πέντε χιλιάδες (5.000,00) μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ, υπέρ της οικείας Περιφέρειας στους κατόχους κατασκευών κεραιών που παραβαίνουν την εν λόγω υποχρέωσή τους.
3. Ο κάτοχος κατασκευής κεραίας υποχρεούται να διατηρεί αναρτημένη σε εμφανές σημείο πινακίδα ανεξίτηλης γραφής, στην οποία αναγράφονται η επωνυμία του, καθώς και το μοναδικό αναγνωριστικό της κατασκευής κεραίας που επιτρέπει την αναζήτησή της στο δημοσίως προσβάσιμο πληροφοριακό σύστημα, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση της ΕΕΤΤ. Υφιστάμενες κατασκευές κεραιών υποχρεούνται να συμμορφωθούν στην ανωτέρω διάταξη μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των αρμόδιων οργάνων της Περιφέρειας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους από πέντε χιλιάδες (5.000,00) μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ, υπέρ της οικείας Περιφέρειας στους κατόχους κατασκευών κεραιών που παραβαίνουν την εν λόγω υποχρέωσή τους περί σήμανσης αυτών.
4. Η ΕΕΤΤ δημοσιοποιεί τις θέσεις των κατασκευών κεραιών για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης, με χρήση γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος (GIS), καθώς και το περιεχόμενο του φακέλου της άδειας κατασκευής κεραίας.
5. Για κάθε αίτημα εγκατάστασης και λειτουργίας κατασκευής κεραίας, τροποποίησης κατασκευής κεραίας, επικαιροποίησης επιμέρους δικαιολογητικών ή/και διοικητικών πράξεων που αφορούν συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας τηρείται, μέσω διαλειτουργικότητας με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών (e-Άδειες), στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (Σ.ΗΛ.Υ.Α.) φάκελος ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και των εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης, που καθορίζεται με τον παρόντα νόμο, και είναι προσβάσιμος απ’ όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
6. Οι κάτοχοι κατασκευών κεραιών και οι υπογράφοντες τις μελέτες και τις αιτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότησή τους ευθύνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που τους αφορούν κατά περίπτωση, για την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης που καθορίζεται με τον παρόντα νόμο.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 18:27 | FORTHNET AE

  Άρθρο 18 παρ. 2
  Η οριζόντια και χωρίς εξαιρέσεις εφαρμογή της συγκεκριμένης πρόβλεψης κρίνεται από τεχνικής απόψεως ως εξαιρετικά δύσκολη εάν όχι ανέφικτη. Επίσης, η πρόβλεψη αυτή δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς του παρόντος νομοσχεδίου και αποτελεί αντικίνητρο για οποιονδήποτε επενδυτή.
  Θα πρέπει ιδίως να ληφθεί υπόψη ότι σε περιπτώσεις όπου το κτήριο εγκατάστασης είναι ιδιοκτησίας του κατόχου της κατασκευής κεραίας συχνά τα indoor units είναι εγκατεστημένα σε computer room μαζί με άλλο εξοπλισμό. Για να μπορέσει να ηλεκτροδοτηθεί αυτοτελώς η κατασκευή κεραίας θα πρέπει να μεταφερθεί όλος ο εξοπλισμός σε διακριτό σημείο ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα μηχανήματα (να υπάρχουν οι ελάχιστες αποστάσεις που ορίζει ο ΕΛΟΤ384 για την συνύπαρξη παροχών), να εγκατασταθεί ανεξάρτητο UPS για την αδιάλειπτη λειτουργία τους και πιθανά ανεξάρτητο ΗΖ.
  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνουμε να διαγραφεί η συγκεκριμένη πρόβλεψη άλλως να προβλεφθούν συγκεκριμένες εξαιρέσεις π.χ. για κεραίες που εγκαθίστανται σε ιδιόκτητα κτήρια.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 18:08 | Στέλιος Α Ζηνέλης

  Τα σημερινά όρια έκθεσης δεν είναι όρια ασφαλείας. Είναι όρια έκθεσης στην ακτινοβολία. Aυτά τα όρια έκθεσης προστατεύουν το κοινό μόνο από τις βλάβες που δημιουργούνται από το θερμικό μηχανισμό. Δεν προστατεύουν το κοινό από τις βλάβες που δημιουργούνται από τον μη-θερμικό μηχανισμό και ούτε από τη χρόνια έκθεση. Αυτό μας το επιβεβαιώνει η ίδια επιτροπή(ICNIRP) που δημιούργησε αυτά τα όρια και μας λέει ότι αυτές οι οδηγίες καλύπτουν μόνο βραχυπρόθεσμες βλάβες.
  Πηγή(ICNIRP Guidelines GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME-VARYING ELECTRIC, MAGNETIC AND ELECTROMAGNETIC FIELDS( UP TO 300 GHZ),International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection-ICNIRP, Health Physics April 1998, Vol. 74, Number 4).

  Αυτά τα όρια υιοθέτησε η ΕΕ αλλά μας συμβουλεύει
  Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης(αναφέρει:
  Άρθρο 18: <>
  Άρθρο 19: <>.
  Άρθρο ΙΙΙ© «Τα κράτη μέλη …μπορούν να λαμβάνουν υπόψη
  συγκεκριμένα κριτήρια, όπου ενδείκνυται, όπως:
  είναι η διάρκεια της έκθεσης, εκτεθειμένα μέρη
  του σώματος, ηλικία και η κατάσταση υγείας του
  κοινού»
  Πηγή: (COUNCIL RECOMMENDATION 12 July 1999 Official Journal of
  the European Communities, 30/07/1999: (1999//519 EC,)

  Άλλες χώρες για να ελαχιστοποιήσουν τον παράγοντα κινδύνου στη δημόσια υγεία από την ακτινοβολία έχουν μειώσει τα όρια έκθεσης π.χ.: Aυστρία (Salzburg) 0.1μW/cm2 και άλλες χώρες/περιοχές-Ιταλία, Παρίσι, κλπ έχουν μειώσει τα όρια έκθεσης στο 10μW/cm2 .

  Συμπέρασμα των 140 επιστημόνων

  <>
  Πηγή: (ΕΚΚΛΗΣΗ –ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 5G
  10 Aυγούστου, 2017)

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 17:35 | Στέλιος

  Κρίνεται σκόπιμο και εξαιτίας προβλημάτων και παρερμηνειών που έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν, στο άρθρο 17 στους ορισμούς να προστεθεί ο ορισμός του δώματος που μνημονεύεται στο Άρθρο 24 παρ. 1 υποπαράγραφος α, στην παρ.2 του ιδίου άρθρου και στο άρθρο 25 παρ.1 περίπτωση Γ, ώστε να μην υπάρχει περιθώριο περαιτέρω παρερμηνειών του Νόμου.
  Ο παραπάνω ορισμός δεν αναφέρεται σαφώς στο Νομοθετικό Διάταγμα 8/1973: Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ΦΕΚ 124/Α/09-06-1973 (ΓΟΚ 1973), ούτε στο Νόμο 1577/1985 Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985, ούτε και στο Νόμο 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΦΕΚ 79/Α/09-04-2012. Στην διαβούλευση του ΝΟΚ υπήρχε ο ορισμός ότι: δώμα είναι ο υπαίθριος χώρος πάνω από κλειστούς ή ημιυπαίθριους χώρους του κτιρίου πλην όμως δεν συμπεριλήφθηκε στο τελικό κείμενο. O μόνος ορισμός του «δώματος» εντοπίζεται στο Νόμο 3741/1929, ΦΕΚ 4/Α/09-01-1929 «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους» όπου στο άρθρο 7 παρ.1 αναφέρεται ως ηλιακό δώμα – «ηλιακωτό» και στην παρ.2 του ιδίου άρθρου γίνεται αναφορά ότι δύναται σε μία οικοδομή να υφίστανται περισσότερα του ενός δώματος.
  Προτείνεται ως εκ τούτου ο ορισμός του δώματος να έχει ως εξής : ο υπαίθριος χώρος του κτιρίου πάνω από κλειστούς ή ημιυπαίθριους χώρους αυτού.
  Σε περίπτωση που δεν συμπεριληφθεί το δώμα στους ορισμούς του άρθρου 17 θα πρέπει τουλάχιστον να αντικατασταθεί με το παραπάνω στα αντίστοιχα άρθρα στα οποία μνημονεύεται στο σώμα του Νόμου.

  Εναλλακτικά, θα ήταν ωφέλιμο να καθορισθούν ακριβέστερα οι επιτρεπόμενες θέσεις εγκατάστασης των κεραιοσυστημάτων των σταθμών βάσης επί κτιρίων ως εξής:
  (α) σε εξωτερικές επιφάνειες της στέγης-ταράτσας που μπορεί να καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια της οικοδομής ή τμήματα αυτής σε διάφορο ύψος (βεράντες εσοχών) ή και
  (β) σε στέγες, ταράτσες, εσοχές ή οριζόντια τμήματα του κελύφους κτιρίου σε οποιοδήποτε ύψος ως το κατακόρυφο επίπεδο των όψεων αυτού.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 12:56 | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  Είναι απαράδεκτο να ξεφυτρώνουν καθημερινά Κεραίες κινητής τηλεφωνίας δίπλα στις κατοικίες, στα σχολεία ή στην εργασία μας χωρίς τη θέλησή μας. Χρειάζεται επειγόντως Χωροταξική μελέτη για την εγκατάσταση των Κεραιών, σύμφωνα με το προηγούμενο Σχόλιό μας στο παρόν άρθρο του Νομοσχεδίου. Πολλοί μας ρωτούν (στο Σύλλογό μας) αφού όλοι έχουμε κινητά τηλέφωνα γιατί δεν θέλουμε και τις Κεραίες και αντιδρούμε στη Διαβούλευση. Δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε : η χρήση του κινητού τηλεφώνου, συνετή ή υπερβολική, έγκειται στην επιλογή και κρίση του καθενός και επιδρά επάνω μας ατομικά, ενώ οι Κεραίες μας επιβάλλονται χωρίς τη θέλησή μας. Οι επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν εξαρτώνται μόνον από την ένταση και τη συχνότητα, αλλά και από το χρόνο( διάρκεια)και από την απόσταση. Τα κινητά τηλέφωνα δίνουν μεγάλη δόση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, από κοντινή απόσταση, για λίγο χρόνο. Οι Κεραίες δίνουν μικρότερη δόση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, όμως συνεχώς. Όταν όμως έχουμε την ατυχία να βρίσκονται κοντά μας (απέναντι ή γύρω από την κατοικία, εργασία ή στο σχολείο μας) ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΔΙΑΡΚΩΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ, ΟΛΟ ΤΟ24ωρο, και εκεί έγκειται η επικινδυνότητα, στη συνεχή διάρκεια από κοντινή απόσταση. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα πορίσματα των επιστημόνων διεθνώς, δηλαδή ότι σοβαρά ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ σε βάρος της υγείας μας, παρατηρούνται και σε πολύ χαμηλές συχνότητες, τότε καταλαβαίνουμε την επικινδυνότητα. Το επιστημονικό προσωπικό των εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας είναι κυρίως ακτινοφυσικοί, χωρίς δηλαδή τις αναγκαίες ιατρικές γνώσεις των επιστημόνων υγείας, τους οποίους οι εταιρείες επιμένουν να μην λαμβάνουν υπ’ όψιν, εφ’ όσον αυτές είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 10:48 | Μαρια

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

  Άρθρο 20, παρ. 4 περ. στ)

  Να χορηγείται άδεια κατασκευής ΜΟΝΟ για νομίμως υφιστάμενα κτήρια και όχι για όσα απλώς έχει ανασταλεί η κατεδάφιση τους. Η αναστολή κατεδάφισης δεν τα καθιστά απαραίτητα και  νομίμως υφιστάμενα (πχ κατηγορίες 4 και 5 αυθαίρετων κτισμάτων του Άρθρου96, Ν4495/2017). Κάθε μη νομίμως υφιστάμενο κτήριο αναγκαστικά δεν είναι νόμιμο. Οι επιπτώσεις της αυθαίρετης δόμησης στο Μάτι Αττικής παραμένουν νωπές και θα πρέπει να αποτελούν παράδειγμα προς αποφυγήν.

  Άρθρο 21, παρ. 3

  Δεν είναι ορθό να “τεκμαίρεται ότι η Υ.ΔΟΜ δεν έχει παρατηρήσεις ως προς τα στοιχεία του αιτήματος” η λειτουργική αδυναμία της Υ.ΔΟΜ να ελέγξει εμπρόθεσμα (“εντός 24 ωρων”, πρακτικά δηλαδή εντός το επόμενου υπαλληλικού οκτάωρου!) τη νομιμότητα των δικαιολογητικών που κατατίθενται. Αντί να παρακάμπτονται οι Υ.ΔΟΜ θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να στελεχωθούν με προσωπικό ώστε να υπηρετούν με συνέπεια και ευθύνη το ελεγκτικό τους έργο και να δοθεί σε αυτές πιο εύλογος χρόνος απόκρισης επί των υποχρεώσεών τους, και μάλιστα όχι μόνο για τις αιτήσεις των εταιρειών κινητής αλλά και για τα αιτήματα όλων των άλλων επιχειρήσεων, καθώς και των πολιτών. Η ΣΩΣΤΗ ανάπτυξη αφορά ΟΛΟΥΣ.

  Αρθρο 26, παρ. 2, περ. α)

  Να μην εξαιρεθούν από την διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 2 οι κατασκευές κεραιών “χαμηλής περιβαλλοντικής όχλησης” καθώς η ακτινοβολία που μπορεί να δεχθούν άτομα που βρίσκονται πολύ κοντά σε αυτές ενδεχομένως να είναι πολύ μεγάλη. Να απαιτείται λοιπόν Μελέτη Ραδιοεκπομπών και για αυτές

  Άρθρο 32, παρ. 6

  Να ορισθεί ως επιτρεπτή απόκλιση η τάξη μεγέθους του 2% όπως συμβαίνει και στα πολεοδομικά μεγεθη του νόμου 4495/2017, Άρθρο 81.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 00:53 | Στεφανόπουλος Κώστας

  Ουδείς αρνείται την εξέλιξη της τεχνολογίας.
  Αυτή όμως οφείλει να συνυπάρχει και να σέβεται πρωτίστως την υγεία των ανθρώπων.
  Τα όρια εκπομπής των κεραιών στην Ελλάδα ορίστηκαν το 1999 και παραμένουν τα ίδια, ενώ σε ΟΛΕΣ τις Ευρωπαϊκές χώρες έχουν μειωθεί κατά πολύ και συνεχίζουν μειούμενα σε σημείο τέτοιο ώστε τα όρια στην Ελλάδα να είναι μέχρι και χιλιάδες φορές μεγαλύτερα !
  Ιταλία, Ρωσία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Αυστρία, Γαλλία αλλά και η Κίνα πρωταγωνιστούν στην μείωση της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας
  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) έχει κατατάξει την Η.Μ.Α. από το 2011 στις Δυνητικά Καρκινογόνες.
  Είναι απολύτως αυτονόητο ότι, στα επιστημονικά ζητήματα που αφορούν την υγεία, πρέπει να αποφαίνονται μόνον οι ειδήμονες επιστήμονες υγείας (Ιατροί, Βιολόγοι, Κυτταρολόγοι) και όχι οι φυσικοί επιστήμονες.
  Υπάρχει σωρεία αποφάσεων Δικαστηρίων σύμφωνα με τις οποίες οι κεραίες θα πρέπει να ευρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 300-500 μέτρων από χώρους συγκέντρωσης ευπαθών ατόμων και νέων όπως Σχολεία, Νηπιαγωγεία, Νοσοκομεία, Κέντρα Άθλησης κλπ
  Ενδεικτικά και μόνο, το Εφετείο Πατρών, με την απόφαση 182/2001 απαγόρευσε εγκατάσταση κεραιοσυστήματος «.. θεωρώντας ότι η σωματική και ψυχική υγεία αποτελεί το υπέρτατο προστατευόμενο αγαθό της προσωπικότητας του ατόμου …»
  Η ολομέλεια του ΣτΕ με την 1881/2002 απόφαση, που αφορούσε την Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία, έκανε μνεία στο από 5-5-94 ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο αναφέρεται στην Αρχή της Προφύλαξης, που αποτελεί αρχή αναγνωρισμένη από το Διεθνές και Κοινοτικό Δίκαιο και σύμφωνα με την νομολογία ΔΕΚ και ΠΕΚ, κανόνα αμέσου εφαρμογής.
  Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του ΣτΕ «ο καθ ύλην αρμόδιος ειδήμων είναι μόνον ο επιστήμων υγείας και όχι ο φυσικός επιστήμων. Διότι το θέμα δεν είναι η τεχνική αρτιότης του έργου, αλλά η επίδρασις αυτού επί της ανθρωπίνης υγείας.»
  Για την εγκατάσταση του συστήματος 5G πολύ προχωρημένες χώρες (πχ Γερμανία) καθυστερούν την όποια εφαρμογή, διότι δεν υπάρχουν ακόμα μελέτες οι όποιες να αποδεικνύουν, την μη επίδραση του, επί της υγείας του πληθυσμού. Να ληφθεί υπ όψη ότι στις χώρες αυτές, η οποιαδήποτε βλάβη της υγείας επιφέρει βαρύτατες οικονομικές και όχι μόνο κυρώσεις.
  Είναι χαρακτηριστικό ότι η Υπουργός Περιβάλλοντος του Βελγίου, αρνήθηκε την εγκατάσταση του 5G στις Βρυξέλλες, λέγοντας επί λέξει «.. οι πολίτες των Βρυξελλών δεν είναι ινδικά χοιρίδια των οποίων την υγεία μπορώ να ξεπουλήσω για το κέρδος ..»
  Επίσης πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ όψη από εσάς ότι, εκατοντάδες Διεθνούς κύρους επιστήμονες με επιστολή τους (την οποία προσυπογράφουν χιλιάδες άλλοι επιστήμονες από όλο τον πλανήτη) ζητούν την μη εφαρμογή του 5G διότι δεν υπάρχει καμία μελέτη αναφορικά με την επίδρασή του στην υγεία, λαμβανομένου υπ όψη ότι για την εφαρμογή του, θα απαιτηθεί η εγκατάσταση δεκάδων χιλιάδων κεραιών σε κάθε πόλη.
  Στεφανόπουλος Κώστας
  Οικονομολόγος

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 18:03 | Αλέξανδρος Παγουλάτος

  Αλέξανδρος Παγουλάτος, MSc
  Οικονομολόγος, Κτηματομεσίτης
  πρώην συντονιστής της θεματικής ομάδας Οικονομίας των Οικολόγων Πράσινων και εκπρόσωπος στους ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ
  ……………………………………………………………..

  Η ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας δυστυχώς έχει συμπέσει με περιόδους διεθνών κρίσεων ΙΔΙΩΣ στη χώρα μας. Κρίση χρηματιστηρίου 99-2001, κρίση υπερδανεισμού και κραχ 2008, οικονομικός αποδεκατισμός 2009 ως τα μεσα του αιώνα… Έχει μειώσει το κόστος και αναβαθμίσει την ποσότητα της τηλεπικοιωνίας αλλά όχι κατ αναγκη την ποιότητα. Στους λογαριασμούς που καλείται να πληρώνει ο Έλληνας έχει προστεθεί και το κινητό. Ο εργαζόμενος καλείται να εργάζεται αλλά κυρίως να ταξιδεύει με ένα κινητό και μαζί μ αυτό να προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες μια μικρής κινητής γραμματείας κάθε στιγμή. Από τότε που εισήχθησαν τα κινητά εργαζόμαστε ολοενα σκληρότερα και κερδίζουμε ως εκ θαύματος όλο και λιγότερα. Τα ωφέλη της επιτάχυνσης και πολλ/σμού των τηλ/κων υπηρεσιών τα χρησιμοποιουμε κατα 90% στην εργασία μας, ΠΑΡΆΓΟΥΜΕ ΔΙΠΛΆΣΙΟ ΈΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΤ ΑΥΤΟΎ ΤΟ ΕΙΣΌΔΗΜΑ ΜΑς ΜΕΙΏΝΕΤΑΙ. Στις ώρες που ησυχάζει κανεις στο σπίτι του ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥ ΘΕΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΚΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΙΣΩΣ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΒΑΡΟΣ. Ναι στην κατ οίκον εργασία, στην αποκεντρωμένη διοίκηση αλλά αυτή βασίζεται κυρίως στην ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, αν δεν κάνω λάθος. Τι θα κερδίσει ο Έλληνας πολιτης από το 5G;Για να υποστεί κινδύνους επιδείνωσης της υγείας του, πολλαπλασιασμό του άγχους και της ψυχικής του υγείας, αύξηση της φορολογίας αν όντως έχουμε αυξημένα κρούσματα νεοπλασιών, άγνωστες νευροφυσιολογικές επιδράσεις, αύξηση της έντασης εργασίας κλπ. Για να βλέπουν περισσότερο βίντεο οι ήδη αποξενωμένοι από το λόγο και την προσωπική επικοινωνία νεοι στο κινητό τους…;;; Για να αυξάνεται η ανεργία με την περαιτέρω μειωση του κόστους του τριτογενούς τομέα;
  Τελειώνω με μια διόλου αμελητέα συνέπεια της αύξησης της επικινδυνότητας της ακτινοβολίας. Την απομείωση της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπολογίσιμου μέρους του πληθυσμού, αν όντως υπάρξει αύξηση των κεραιών αλλά και γιατί ήδη υπάρχει μεγάλη ανησυχία σχετικά με τη μετάβαση στο 5G. Είναι γνωστό ότι αν ακίνητο υπο διαπραγμάτευση βρεθεί να γειτνιάζει με κεραία κινητής, κατά πλειόψηφία ή αποθαρρύνεται ο αγοραστής ή αν είμαστε πιο τυχεροί ζητά μείωση το τίμημα. Για βάλτε την νέα οικονομική ζημία για τον Έλληνα πολίτη, για ολόκληρα τετράγωνα κατοικημένων περιοχών οπου θα κατασκευαστούν νέες κεραίες ή θα τροποποιηθούν οι παλαιές…
  Υπάρχει χώρος για ποιοτική οικονομική ανάπτυξη, κυρίως στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα και φυσικά στην ενέργεια με τις ΑΠΕ… Εκεί στραφείτε επιτέλους…

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 15:19 | Γιώργος Τζιβέλος

  Για το τμήμα του που αφορά το «ΜΕΡΟΣ ΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ» διαπιστώνουμε ότι είναι αποσπασματικό. Προφανώς και δεν λύνει τα προβλήματα που έχουμε στη χώρα μας, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο πως θα δίνονται οι άδειες εγκατάστασης,
  Αλλά γιατί:
  1. ΔΕΝ αναλαμβάνει να καταρτίσει Χωροταξική μελέτη για τις θέσεις των κεραιών.
  2. ΔΕΝ απαγορεύει εγκατάσταση κεραιών σε ακτίνα 300 μέτρων από σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, γηροκομεία και νοσοκομεία.
  3. ΔΕΝ ασχολείται με τα ανώτατα όρια εκπομπών Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας τα οποία παραπέμπει στο μέλλο!
  4. Εισάγει διατάξεις σχετικές με τη χρήση της 5G χωρίς να εξετάζει την πιθανή επικινδυνότητά της, να μην λαμβάνει υπόψη της τις χιλιάδες αναφορές από ειδικούς επιστήμονες ερευνητές και φυσικά να μην λαμβάνει καμία μέριμνα για την υγεία των ανθρώπων από την χρήση της.
  Χωρίς Χωροταξική μελέτη οι εταιρείες θα τοποθετούν τις κεραίες εκεί που τις βολεύει, δεν θα τους ενδιαφέρει η επιβάρυνση μιας περιοχής, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για την υγεία των ανθρώπων που ζουν εκεί και το πάτε και ένα βήμα παραπέρα στο άρθρο 20, που «… διέπονται από ίδιο νομικό καθεστώς, αντίστοιχο των δικτύων κοινής ωφέλειας (ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης, κ.ο.κ) και δεν αντιστοιχούν σε χρήσεις γης .» !!!
  Έτσι, με το άρθρο 2, εάν βολεύει κάποιες εταιρείες, μπορούν να τοποθετούν κεραίες δίπλα σε σχολεία και λοιπές ευαίσθητες ομάδες!
  Ο συνδετικός κρίκος όμως όλων των παραπάνω αλλά και το συνόλου των άρθρων του ΙΑ μέρους του νομοσχεδίου το οποίο αφορά την αδειοδότηση των κεραιών θα έπρεπε να ήταν τα ανώτατα όρια επικινδυνότητας Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Τα ισχύοντα στην χώρα μας από το 2000 είναι τα 7.000.000 μW/m ² για τον γενικό πληθυσμό και 6.000.000 μW/m² για ευαίσθητες ομάδεςκαι είναι ξεπερασμένα από τις έρευνες ειδικών. Πολλές κυβερνήσεις, ειδικά μετά την απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 2011 να καταταχθεί η Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στις Πιθανώς καρκινογόνους, μείωσαν τα όρια δραστικά. Για παράδειγμα η Ιταλία έχει πλέον ανώτατο όριο τα 100.000 μW/m², η Ελβετία για τον γενικό πληθυσμό με 70.000 μW/m² και 40.000μW/m² για τον ευαίσθητο πληθυσμό (κοντά σε σχολεία κλπ) κλπ.
  Και αφού κανείς δεν σας ενημέρωσε ότι η Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία είναι πιθανώς καρκινογόνος και γενικά -δυνητικά τουλάχιστον- επικίνδυνη, δεν λαμβάνετε καμία πρόνοια για την υγεία των ανθρώπων!
  Και με την πλήρη άγνοια σας, για να πάρουμε την καλύτερη εκδοχή, προχωράτε και στην 5G, την στιγμή που η Υπουργός Περιβάλλοντος των Βρυξελλών την απαγόρευσε, έως ότου πάρει από τις εταιρείες κινητής διαβεβαιώσεις για την υγεία των πολιτών και μια σειρά άλλων χωρών, περιφερειών χωρών, αλλά και Πολιτειών όπως η Καλιφόρνια είναι πολύ διστακτικές, περιμένουν διαβεβαιώσεις, η και απαγορεύουν.
  Παρακαλούμε λα λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν τα παραπάνω και να αποσύρετε το τμήμα του νομοσχεδίου από το πολυνομοσχέδιο έως ότου, προσθέσετε και ενότητα για νέα όρια επικινδυνότητας των εκπομπών τα οποία πρέπει να είναι συντριπτικά χαμηλότερα από τα υπάρχοντα και φυσικά να επανεξεταστεί η 5G, παίρνοντας υπόψη τις μελέτες των ειδικών, άλλα και τη σθεναρή θέση υπευθύνων σε άλλα κράτη που ενδεικτικά προαναφέρθηκαν.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 12:42 | Αικατερίνη Αναγνωστάκη

  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κατατάξει την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σαν πιθανό καρκινογόνο παράγοντα (2011).
  Γι αυτό ζητάμε από την πολιτεία:

  1. Να προστατεύσει τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες απομακρύνοντας τις κεραίες περισσότερο από 500 μέτρα από σχολεία και νοσοκομεία.

  2. Να θεσπίσει ως όρια εκπομπής ακτινοβολίας από τις κεραίες τα χαμηλότερα στην Ε.Ε.

  3. Να απαγορευθεί η χρήση της νέας γενίας ασύρματης τηλεπικοινωνίας (5G) μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι τρέχουσες επιστημονικές μελέτες που την χαρακτηρίζουν εξαιρετικά ζημιογόνο για την ανθρώπινη υγεία.

  Μην μετατρέψετε τους Έλληνες πολίτες σε αναλώσιμα πειραματόζωα! Η τεχνολογία πρέπει να εξυπηρετεί τους ανθρώπους χωρίς να τους βλάπτει!

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 12:31 | Αθανάσιος

  Όσον αφορά το κομμάτι των βιολογικών-ιατρικών επιπτώσεων της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας, πέραν των εξαιρετικών τοποθετήσεων τόσο στην παρούσα, όσο και στην περσινή διαβούλευση (19 Οκτωβρίου 2018), υπάρχει και η επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε ο Ιατρικος Σύλλογος Αθηνών στις 1 Απριλίου 2017 (διαθέσιμη για παρακολούθηση στην ιστοσελίδα του Ι.Σ.Α./webTV: https://www.youtube.com/watch?v=7e2t6AjOpnY&t=10126s ), υπό την επίβλεψη του προέδρου του, και σημερινού Περιφεριάρχη Αττικής κ. Γ. Πατούλη.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 10:17 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 11-17/9/2019

  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ

  1. Γενικό Σχόλιο

  Γιατί το νέο σχέδιο νόμου δεν έχει λάβει υπ όψη του τις τοποθετήσεις των πολιτών στην προανάρτηση του Νοεμβριου 2018, πέρα από αυτές των ραδιο-ερασιτεχνών; Eάν το νομοσχέδιο επαναρτάται προς διαβούλευση ουσιαστικά ατόφιο και χωρίς τροποποιήσεις τότε ο κάθε πολίτης μπορεί να συμπεράνει/υποθέσει πως ένα από τα δύο συμβαίνει: 1) είτε οι προτάσεις των πολιτών στην προηγούμενη διαβούλευση δεν αναγνώσθησαν καν, είτε 2) αναγνώσθησαν και απορρίφθηκαν ως αβάσιμες. Εάν εκείνες οι τοποθετήσεις των πολιτών που εμπεριέχουν επιστημονική τεκμηρίωση, νομική υποστήριξη και πολιτική ορθότητα, δεν αποτελούν σημεία για τροποποίηση και βελτίωση του σχεδίου νόμου, τότε ποιός ο λόγος ύπαρξης του θεσμού της Διαβούλευσης; Και για ποίο λόγο διατείθεται τόσο ελαχιστος χρόνος (6 ημέρες) προκειμένου να γίνουν οι τοποθετήσεις των πολιτών επί των άρθρων; Τουλάχιστον η προηγούμενη διαβούλευση για το θέμα αυτό (19/10/2019) διήρκησε δύο εβδομάδες!

  2. Αρθρο 19, παρ 8

  Στην περίπτωση της κακόπιστης(!!) κατάθεσης αίτησης παρέχεται ευχερώς η δυνατότητα στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να λειτουργούν τις κεραίες όπως αυτές χωρίς τις απαιτούμενες εκ του νόμου εγκρίσεις, όπως αύτες καθορίζονται στην παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου. Το γεγονὀς μάλιστα ότι η υπό διαδούλευση νομοθεσία αναφέρει επί λἐξει πως οι πἀροχοι ΔΥΝΑΝΤΑΙ να καταθέσουν (σε μη καθορισμένο μελλοντικό χρόνο) τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να διακόψουν ΑΜΕΣΑ τη λειτουργία της παράνομης εκπομπής, μέχρι να εκδοθεί νομίμως η σχετική Αδεια Κατασκευής, οδηγεί στο εύλογο συμπέρασμα πως τελικά η “κακὀπιστη κατάθεση αἰτησης για Άδεια Κατασκευής Κεραίας” όχι μόνο δεν τιμωρείται παραδειγματικά, αλλά παύει να αποτελεί αδίκημα και ενθαρρύνεται έμμεσα η πρακτική της, μια που δίνεται η δυνατότητα “αθώωσης” και μη επιβολής προστίμων/κυρώσεων στους παραβάτες!!! Τούτο δε αποτελεί σαφή παραβίαση του Άρθρου 34 του ίδιου προνομοσχεδίου, σύμφωνα με το οποίο η εγκατάσταση/λειτουργία κεραίας χωρίς τις εκ του νόμου προβλεπόμενες άδειες/εγκρίσεις αποτελεί ποινικό αδίκημα και μάλιστα διώκεται σύμφωνα με την αυτόφωρη διαδικασία!

  Επιπλέον η ρύθμιση αυτή αντιβαίνει σαφώς και στις διατάξεις της ΚΥΑ 53571/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000) “Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά” και συγκεκριμένα το Άρθρο 7 αυτής.

  3. Αρθρο 20

  παρ 4, περίπτωση στ).

  Η φράση “ότι ο χώρος εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας είναι νομίμως υφιστάμενος” δεν είναι δόκιμη, διότι στην περίπτωση που ο χώρος αυτός ανήκει σε μη νομίμως υφιστάμενο κτίσμα/ακίνητο/οικοδομή, τότε κατά συνέπεια και αυτός ο χώρος δεν θα είναι νόμιμος.

  Επομένως θα πρέπει να απαιτηθεί, η δήλωση του μηχανικού ως προς τη νομιμότητα-νόμιμη υπόσταση, να αναφέρεται σε ολόκληρο το κτίσμα/ακίνητο/οικοδομή, στο οποίο θα τοποθετηθεί η κεραία, κατά το πρότυπο του άρθρου 65 Ν4313/2014. :

  Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που υπογράφει μηχανικός ότι η κατασκευή κεραίας βρίσκεται ή πρόκειται να εγκατασταθεί σε κτήριο νομίμως υφιστάμενο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, ή σε κτήριο ή τμήμα κτηρίου, το οποίο έχει εξαιρεθεί της κατεδάφισης ή έχει ανασταλεί η κατεδάφισή του ή κατά τις κείμενες διατάξεις (ν. 3775/2009, ν. 3843/2010, ν. 4014/2011, ν. 4178/2013).»

  Η αντικατάσταση της “Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986” σε απλή δήλωση απαλλάσει τον υπογράφοντα από τυχόν ποινικές ευθύνες στην περίπτωση που δηλώσει ψευδή γεγονότα/αποκρύψει αληθινά.

  4. Aρθρο 21

  παρ. 8

  Σε πνεύμα παρόμοιο με αυτό της απαλλαγής κυρώσεων και ποινών της παρ.8 του Αρθρου 19, η διαπίστωση πολεοδομικών παραβάσεων μετά απὀ καταγγελία των πολιτών δεν τιμωρείται όπως επιτάσσει η υφιστάμενη νομοθεσία (πχ το άρθρο 30 Ν4070/2012 το οποίο δυστυχώς προβλέπεται να καταργηθεί με βάση το Αρθρο 37 του παρόντος πολυνομοσχεδίου) αλλά τελικά χρησιμοποιείται για να ενημερώσει τις εταιρείες κινητής ώστε να εναρμονιστούν με τους πολεοδομικούς κανονισμούς. Η παράβαση νόμου λοιπόν μετατρέπεται από κύρωση ποινής σε επίπληξη για συμμόρφωση. Σε ποιάν απονομή δικαίου θα μπορούν να προσβλέπουν οι πολίτες, όταν οι αποδεδειγμένα βάσιμες καταγγελίες τους τυγχάνουν τέτοιας μεταχείρισης;

  5. Αρθρο 37

  Για ποιό λόγο πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 30 του Ν4070/2012 και ιδίως η παρ. 12 αυτού;

  Το προς κατάργηση άρθρο 30 Ν4070/2012 και ειδικότερα η παρ. 12 αυτού ουσιαστικά αποτελεί το βασικό νομικό στήριγμα εφαρμογής της πολεοδομικής νομοθεσίας, καθώς στην εφαρμογή του άρθρου αυτού βασίστηκε η απομάκρυνση/αποξήλωση μεγάλου αριθμού αυθαίρετων κατασκευών κεραιοσυστημάτων (πχ οι ανηρτημένες στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 789UOR1Y-5NI, ΩΡ63ΟΠ1Κ-ΒΙΞ, 6Ο9ΓΟΡ1Υ-2ΕΒ, ΒΙΨ6ΩΗΑ-Ι40), διαψεύδοντας, και ως προς το πολεοδομικὀ σκέλος, τις περί του αντιθέτου δηλώσεις των εκπροσώπων των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας οτι δεν υφίστανται παράνομες κεραίες κατά τις ακροάσεις στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλοντος της Βουλής στις 26/4/2017 ( https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#0123ce65-19fc-47b5-bc29-a76100ebdbf7 ) και στις 17/5/2017 ( https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#97ba4a5f-7794-4a1d-8eb6-a77700bc4ae3 )

  Με την κατάργηση του άρθρου αυτού και την ταυτόχρονη χαλάρωση των πολεοδομικών κριτηρίων για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών που προβλέπει ο νόμος 4495/2017, η πολιτεία επιτρέπει, ευνοεί, ίσως και προτρέπει, ουσιαστικά, αντί οικονομικού τιμήματος-τόσο αναγκαίου για τα κρατικά ταμεία αυτην την περίοδο της κρίσης- την ανεξέλεγκτη τοποθέτηση κεραισυστημάτων πανταχώθεν στον αστικό ιστό, αδιαφορώντας για τις αγωνίες των κατοίκων και τις επιπτώσεις στην υγεία τους, μια που επιπλέον κανένας επαναπροσδιορισμός των ορίων ακτινοβολίας με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα δεν προβλέπεται στο προς διαβούλευση προκείμενο σχέδιο νόμου.

  Είναι τουλάχιστον ΝΤΡΟΠΗ για μια κυβέρνηση που ανέβηκε στην εξουσία καταγγέλωντας “τις πρακτικές και τα σκάνδαλα” της προηγούμενης να επιτρέπει και να ευνοεί, με επιπόλαιες (κατ´ ελάχιστον) – όπως η παρούσα – νομοθετήσεις, την αποδυνάμωση, αντί την ενίσχυση, του αισθήματος ΔΙΚΑΙΟΥ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ των πολιτών της.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 23:05 | ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  Εθνικό και Καποδιστριακό
  Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Τμήμα Βιολογίας
  Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
  Ομ. Καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης
  e-mail: lmargar@biol.uoa.gr http://kyttariki2.biol.uoa.gr
  Ταχ/κή διεύθυνση: Πανεπιστημιόπολη, Αθήνα 157 84
  Λέγομαι Λουκάς Μαργαρίτης και είμαι Ομότιμος Καθηγητής Ραδιοβιολογίας, Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καπιδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνων.

  ΚΑΤ ΑΡΧΑΣ ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ ΜΟΥ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΩ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΥΤΩΣΕΩΝ , ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ.ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΑΓΜΑ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟ Η ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΣΑΦΩΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ. ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ, ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΑΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΟΚΙΜΟ.

  Ασχολουμαι για δεκαετίες με την επικινδυνοτητα της ακτινοβολίας που προέρχεται από τις σύγχρονες συσκευές ασύρματης επικοινωνίας όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα, τα ασύρματα δίκτυα και οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Οι 167 μέχρι τώρα δημοσιεύσεις μας εστιάζονται σε αυτό κυρίως το αντικείμενο (Βιογραφικό στην ιστοσελίδα http://kyttariki.biol.uoa.gr/Margaritis ) Βρίσκομαι σε συνεργασία και διαρκή επαφή από 20ετιας με ξένους επιστήμονες για το θέμα αυτό και θεωρούμε, όπως έχουμε δημοσιεύσει πως
  ΤΑ ΌΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΩΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΕΡΤΗΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ICNIRP, ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΊΖΟΥΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΆΝΘΡΩΠΟ ΟΠΩΣ ΕΞΗΓΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.
  1. Η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από τις Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP), κατέθεσε το 1998, «Οδηγίες Ορίων Ασφαλείας για τον Περιορισμό της Έκθεσης σε Χρονικά Μεταβαλλόμενα Ηλεκτρικά, Μαγνητικά και Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (μέχρι 300 GHz)». Αυτές οι οδηγίες έγιναν αποδεκτές από τον ΠΟΥ και από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Ο ΠΟΥ έστειλε σε όλα τα έθνη τις κατευθυντήριες γραμμές της ICNIRP παρακινωντας τες να διεξάγουν ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΠΟΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΟΡΙΑ. ΕΤΣΙ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ. Το 2009, η ICNIRP κυκλοφόρησε μια δήλωση λέγοντας ότι επαναβεβαιώνει τις κατευθυντήριες γραμμές που έθεσε το 1998, εφόσον κατά τη γνώμη της, η επιστημονική βιβλιογραφία που δημοσιεύθηκε έκτοτε «δεν έχει προσθέσει κανένα στοιχείο για τυχόν αρνητικές επιπτώσεις σε επίπεδα έκθεσης χαμηλότερα από τα ισχύοντα όρια και έτσι δεν απαιτείται η άμεση αναθεώρηση των οδηγιών της σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης σε υψηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικά πεδία». Η ICNIRP συνεχίζει μέχρι σήμερα να διατυπώνει αυτούς τους ισχυρισμούς, παρά τις αυξανόμενες επιστημονικές αποδείξεις για το αντίθετο.
  2. Κατά τη γνώμη 190 ειδικών επιστημόνων που υπέβαλαν σχετικό υπόμνημα στον ΟΗΕ οι Οδηγίες Ορίων Ασφαλείας της ICNIRP δεν επαρκούν για την προστασία της δημόσιας υγείας, αφού δεν καλύπτουν τις επιδράσεις που μπορεί να προκληθούν από μακροχρόνια έκθεση είτε από έκθεση σε πεδία χαμηλής έντασης.
  3. ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΑΥΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΡΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΠΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ICNIRP ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΕΦ ΟΣΟΝ ΜΑΣ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ
  4. Οι επιδράσεις περιλαμβάνουν αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου, κυτταρικό στρες, αύξηση των επιβλαβών ελευθέρων ριζών, γενετικές βλάβες, δομικές και λειτουργικές αλλαγές του αναπαραγωγικού συστήματος, διαταραχές των γνωστικών λειτουργιών μάθησης και μνήμης, νευρολογικές διαταραχές, καθώς επίσης και αρνητικές επιπτώσεις στην γενική ευζωία στους ανθρώπους
  5. Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙ ΤΟ 2011 ΤΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΩΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΕΣ
  6. ΜΕ ΓΝΩΜΩΝΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΡΟΥΣ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΟΡΙΟ ΤΩΝ 1.000 μW/cm2 (630 μW/cm2 σύμφωνα με την ελληνική Νομοθεσία) ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΕΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΙΔΙΑIΤΕΡΑ ΟΣΩΝ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ.
  7. Τα ευρήματα αυτά δικαιολογούν την προσφυγή διακεκριμένων επιστημόνων-ειδικών στο θέμα αυτό στα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) και σε όλα τα Κράτη-Μέλη στον κόσμο, για να ενθαρρύνουν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ώστε να ηγηθεί της πρωτοβουλίας για την προώθηση της ανάπτυξης νέων κατευθυντήριων γραμμών θέσπισης νέων ορίων που θα προστατεύουν περισσότερο τους πολίτες από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

  ΆΡΑ Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:
  ΜΕΊΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΩΝ
  ΑΠΌ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ 45 ΜΟΝΆΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎ ΠΕΔΊΟΥ (ΒΟΛΤ/μέτρο) ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΉ 0,5 ΒΟΛΤ/μέτρο ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ.
  η νέα χαμηλή τιμή θα ισχύει για θέσεις μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας (οικίες, γραφεία. Σχολεία, Νοσοκομεία κλπ) και όχι στον ανοιχτό υπαίθριο χώρο.
  ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ Η ΣΧΟΛΕΙΑ, Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, Η ΣΕ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ Η ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 0,5 ΒΟΛΤ/ΜΕΤΡΟ. ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΤΙΑΣ (ΑΠΟ ΤΑ 45 ΒΟΛΤ /ΜΕΤΡΟ ΣΤΑ 0,5 ΒΟΛΤ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΝΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
  Η ανωτέρω μείωση επιβάλλεται να γίνει υπό το πρισμα των τρεχουσών δημοσιεύσεων διεθνώς αλλά και για να εφαρμοσθεί η Αρχή της Προφύλαξης του Π.Ο.Υ. και στόχος είναι να μειωθεί η επικινδυνότητα. Το έχει πετύχει η Ιταλία κατεβάζοντας το όριο σε 0,6 v/m και η κινητή τηλεφωνία λειτουργεί και πάλι αποδοτικά, το ίδιο δε θαυμάσια λειτουργεί και στη Ρωσία, Κίνα, Βέλγιο, Βουλγαρία, Σάλτσμπουργκ, Παρίσι, και άλλες χώρες και πόλεις όπου ισχύουν πολύ χαμηλότερα όρια από αυτά που ισχυουν στη χωρα μας. Τα όρια πιθανής καρκινογένεσης από ακτινοβολίες στα οποία αναφέρεται ο Π.Ο.Υ., αντιστοιχούν σε 6 – 27 V/m, δηλαδή πολλές φορές κάτω από τα αντίστοιχα Ελληνικά που ήδη ξεκινούν από 33 – 51 V/m…

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 5ης ΓΕΝΙΑΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ.
  ΝΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΘΟΛΟΥ. ΑΛΛΩΣΤΕ ΠΟΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ. ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΕΚΤΕΘΕΝΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΣΦΑΛΗ ΟΡΙΑ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

  ΛΟΥΚΑΣ Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
  ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 18:29 | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ «

  ΣΑΣ ΕΚΘΕΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΓΕΝΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ 5G.

  1.ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΌΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ
  Τα επιτρεπόμενα σε κάθε χώρα «όρια ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας» ουδόλως αποτελούν «όρια ασφαλείας» (όρος που εξυπηρετεί την επικοινωνιακή πολιτική των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας προς εφησυχασμό των πολιτών) αλλά ως «όρια επικινδυνότητας» που είναι ορθότερος όρος περιγραφής τους. Πόσο μάλλον αφού διαφέρουν τα όρια από χώρα σε χώρα, αλλιώς θα είχαν όλες οι χώρες το ίδιο όριο. Να σημειωθεί ότι στο αγγλικό κείμενο η λέξη είναι «exposure» η οποία μεταφράζεται ως «έκθεση» κι όχι ως «ασφάλεια».
  Τα όρια ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (Η/Μα) στη χώρα μας ορίστηκαν πριν από 20 σχεδόν χρόνια από την Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) που έλαβε ως τιμή αναφοράς ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως όρια ( το όριο της Επιτροπής ICNIRP-έτος 1998) και έθεσε τα όρια στην Ελλάδα στο 60 % -70% κάτω από αυτό το υπερβολικά υψηλό όριο. Παρ’ όλα αυτά, τα όρια της χώρας μας, εξακολουθούν ακόμη να είναι πάρα πολύ υψηλά και απαρχαιωμένα -διότι ελήφθησαν υπ’ όψιν μόνον οι ΘΕΡΜΙΚΕΣ επιδράσεις που ήταν γνωστές το 1998, δεν υπήρχε αρκετή ακόμη αρκετή γνώση για τις επιβαρυντικές ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ επιδράσεις της Η/Μ ακτινοβολίας, άρα επιβάλλεται να επανακαθορισθούν.
  Τα όρια της Η/Μ ακτινοβολίας επιβάλλεται να μειωθούν στην Ελλάδα τουλάχιστον 100 φορές κάτω από τα ισχύοντα, λόγω των επικίνδυνων (μη θερμικών) βιολογικών επιδράσεων. Αυτά έχουν παρατηρηθεί σε πολύ χαμηλές συχνότητες, ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΑ ΙΣΧΎΟΝΤΑ ΌΡΙΑ : από ελαφρά συμπτώματα, όπως ημικρανίες, αϋπνίες, κ.λ.π. μέχρι πολύ σοβαρά όπως διάφορα είδη καρκίνου (γλοιοβλάστωμα του εγκεφάλου, λευχαιμίες, σβάννωμα κ.λ.π.) αυτισμός, υπογονιμότητα, εκφυλιστικές νόσοι όπως Altzheimer, Parkinson κ.α. (βλέπε μελέτες των: Χρ. Γεωργίου, Στ. Ζηνέλη, Λ. Μαργαρίτη, Σ.Κάννα-Μιχαηλίδου, Goldsmith ,Balmoni , Stang, Hallberg, Johansson ,Hardell, Salford, Hyland, Lai, R.and D.Wolf, Bioinitiative Report, κ.λ.π.) Για τον λόγο αυτό άλλως τε, κατέταξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας( Π.Ο.Υ )το έτος 2011 τις Η/Μ ακτινοβολίες στους «πιθανώς καρκινογόνους» παράγοντες (κατηγορία 2Β) ενώ υπάρχουν πλέον αρκετά δεδομένα από επιστημονικά πειράματα για την μετάταξή τους κατ’ ευθείαν στις «καρκινογόνες» (κατηγορία Α), όπως αναφέρουν οι ειδικοί επιστήμονες. Η ανωτέρω μείωση επιβάλλεται για να εφαρμοσθεί η «Αρχή της Προφύλαξης» του άρθρου 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε. και στόχος είναι να μειωθεί η επικινδυνότητα. Το έχει πετύχει εδώ και πολλά χρόνια η Ιταλία κατεβάζοντας 10 φορές το όριο σε 0,6 v/m (με αποτέλεσμα να έχει αυτή τη στιγμή όρια σχεδόν 100 φορές κάτω από τα ελληνικά) και η κινητή τηλεφωνία λειτουργεί εκεί και πάλι αποδοτικά, το ίδιο δε θαυμάσια λειτουργεί και στη Ρωσία, Κίνα, Βέλγιο, Βουλγαρία, Σάλτσμπουργκ, Παρίσι, Καστίλη, και άλλες χώρες και πόλεις με πολύ χαμηλότερα όρια από εμάς.
  Να σημειωθεί ότι το Παρίσι και το Σάλτσμπουργκ έχουν 7.200 φορές χαμηλότερα όρια από ότι η Ελλάδα. Τα όρια πιθανής καρκινογένεσης από ακτινοβολίες στα οποία αναφέρεται ο Π.Ο.Υ., αντιστοιχούν σε 6 – 27 V/m, δηλαδή πολλές φορές κάτω από τα αντίστοιχα Ελληνικά που ήδη ξεκινούν από 33 – 51 V/m
  ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΔΕΙΞΕ ΠΟΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΙΣ Η/Μ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ…
  Στην παραπάνω ανάγκη μείωσης των ορίων στη χώρα μας έχουν καταλήξει μετά από πολύχρονες μελέτες και πειράματα πολλοί Έλληνες επιστήμονες, βιοχημικοί, ραδιοβιολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, ιατροί κ.λ.π. όπως Λουκάς Μαργαρίτης, καθηγητής Ραδιοβιολόγος, Κυτταροβιολόγος Παν/μίου Αθηνών, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών επιστημών, Κ.Θ. Λιολιούσης, Φυσικός, ειδικευμένος στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, καθηγητής Παν/μίου Αθηνών και συγγραφέας («Μικροκύματα και Βιολογικές επιδράσεις της Η/Μ ακτινοβολίας», «Κινητό Τηλέφωνο και Υγεία» ) Χρήστος Γεωργίου, καθηγητής Βιοχημίας –Μοριακής Βιολογίας Παν/μίου Πάτρας, συνεργάτης-ερευνητής Κέντρου Αστροβιολογίας της NASA, Θεόδωρος Μέτσης, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος-Περιβαλλοντολόγος (δρ.Παν/μίου Μάντσεστερ) και συγγραφέας, Στυλιανός Ζηνέλης, γαστρεντερολόγος-ηπατολόγος, μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Στέλλα Κάννα-Μιχαηλίδου, Χημικός Τοξικολόγος Παν/μίου Λονδίνου, πρόεδρος της Επιτροπής Κύπρου για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Υγείας των Παιδιών, Σύμβουλος της Παγκόσμιας Παιδιατρικής Εταιρείας και πολλοί άλλοι.
  Λέει χαρακτηριστικά ο καθηγητής Χρήστος Γεωργίου: «Στην Ε.Ε., υπάρχουν κράτη που έχουν κατεβάσει το όριο έκθεσης έντασης ακτινοβολίας πιο κάτω από τα επιτρεπτά σε αυτά όρια. Άρα, παρέχεται μεγάλη ευελιξία στα κράτη να αποφασίζουν αυτά το όριο. Δεν τους επιβάλλεται από κανέναν. Τα κράτη αποφασίζουν. Το ερώτημα είναι για τίνος το συμφέρον αποφασίζουν.»
  ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΑΥΤΟ, ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΜΕΛΗΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΖΗΤΑΜΕ ΠΑΝΤΑ, ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΑ.

  2. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ 300 ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (ΣΧΟΛΕΙΑ Κ.Λ.Π.)
  Για τους ίδιους παραπάνω λόγους και για την αποτελεσματικότερη προφύλαξη της υγείας των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (νήπια, υπόλοιπα παιδιά, ηλικιωμένοι, ασθενείς,) ΖΗΤΑΜΕ απαγορευθεί εντελώς η τοποθέτηση κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων χώρων ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού (βρεφονηπιακούς σταθμούς, σχολεία, νοσοκομεία, γηροκομεία, ορφανοτροφεία, παιδικές χαρές κ.λ.π.) διότι η μείωση απλώς στο 60% των υπερυψηλών ορίων ακτινοβολίας της χώρας μας, που προβλέπεται γι’ αυτούς τους χώρους, δεν εξασφαλίζει αποτελεσματικότητα για την υγεία, σύμφωνα με αυτά που εκθέσαμε παραπάνω.

  3 ΟΙ ΚΑΤ’ ΕΥΦΗΜΙΣΜΟ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ Ε.Κ.Κ.Χ.Ο (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ (δήθεν)ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

  Οι κεραίες ΕΚΚΧΟ περιλαμβάνονται στο άρθρο 26 παρ.2, είναι μόνον κατ΄ ευφημισμό « χαμηλής όχλησης» για να αποφεύγεται η αδειοδότησή τους. Ο όρος δεν χρησιμοποιείται σε καμία άλλη χώρα, είναι ελληνικής εφεύρεσης (από τις εταιρείες Κινητής Τηλεφωνίας στη χώρα μας) και παγκόσμιας πρωτοτυπίας. Οι Κεραίες αυτές είναι επίσης εξαιρετικά βλαπτικές, όπως αναφέρουν οι επιστήμονες που έχουν βρει επιβαρυντικά βιολογικά αποτελέσματα της ακτινοβολίας σε πολύ χαμηλές συχνότητες. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ, ΚΑΘΕ ΚΕΡΑΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ.

  4. ΑΝΑΓΚΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ.
  Υπάρχει πλήρης απουσία περιβαλλοντικού σχεδιασμού (χωροταξικού – πολεοδομικού).Δεν τίθεται κανένας περιορισμός στο πλήθος των εγκαταστάσεων της κάθε εταιρείας Κινητής Τηλεφωνίας ανά περιοχή. Γεμίσαμε με πόλεις και χωριά – τέρατα από τις Κεραίες και θα εξακολουθούμε να γεμίζουμε σε βάρος της Υγείας και του Περιβάλλοντος, κατά παράβαση των άρθρων 21 και 24 του Συντάγματος και με προσβολή της προσωπικότητας των πολιτών. Έχει
  επιβαρυνθεί δραματικά η υγεία όλου του οικοσυστήματος από τις ολοένα αυξημένες ακτινοβολίες. Ζητάμε χωροταξικό σχεδιασμό και μελέτη, πριν να νομοθετηθεί η εγκατάσταση κεραιών και επίσης να δοθεί η αρμοδιότητα έγκρισης για την τοποθέτηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (στους κατά τόπους Δήμους της χώρας).

  5. ΜΕΛΕΤΕΣ ΡΑΔΙΟΕΚΠΟΜΠΩΝ
  Επιβάλλεται να σταματήσουν οι μελέτες ραδιοεκπομπών να λαμβάνουν ως βάση την ισχύ των 10 Watt, αφού οι εγκαθιστάμενες κεραίες μπορεί να διαθέτουν δεκάδες ή και εκατοντάδες φορές μεγαλύτερη Ισχύ η οποία μπορεί να αυξάνεται από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, από απόσταση.

  6. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.Α.Ε.
  Ο έλεγχος από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Ε.Ε.Α.Ε. για τις υπερβάσεις των εκπεμπομένων ακτινοβολιών των Κεραιών είναι μόνον «δειγματοληπτικός» (σύμφωνα με το άρ.30 παραγρ.2α του ν.4070/2012) Ορίζεται ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως). Ζητάμε να γίνει ουσιαστικός και συνεχής, επί 24ώρου βάσεως σε κάθε εγκατάσταση, δεδομένου του ότι , όπως γνωρίζουμε, οι εταιρείες έχουν την Τεχνολογική δυνατότητα να αυξομειώνουν την ένταση από μακριά.

  7. ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΡΑ ΜΗ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΛΟΣΣΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

  Υπενθυμίζουμε ότι ΚΑΙ στο Νομοσχέδιο αυτό, οι Διοικητικές και Ποινικές κυρώσεις και τα Διοικητικά και Ποινικά πρόστιμα στις παραβιάσεις των εταιρειών είναι εξαιρετικά χαμηλά και ανεπαρκή(ιδίως το χαμηλότερο όριο στη διακύμανσή τους) άρα μη αποτρεπτικά (οι εταιρείες πληρώνουν και συναχίζουν) ιδίως στα θέματα υπέρβασης των ορίων και στις ψευδείς δηλώσεις στοιχείων, οι οποίες, για πρώτη φορά νομοθετείται ότι δεν σταματούν τις διαδικασίες αδειοδότησης και λειτουργίας των Κεραιών!

  8. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ.
  Είναι επιεικώς απαράδεκτη – για να μην την ονομάσουμε κοροϊδία- η «ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-Π.Π.Δ.» σε αντίθεση με
  την (ισχύουσα πριν το 2012) υποχρεωτική υποβολή «Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων-Μ.Π.Ε». Η πρώτη (Π.Π.Δ) είναι μία τυποποιημένη δήλωση ερωτηματολογίου-καρμπόν (κάτι σαν δισέλιδος «τυφλοσούρτης» ) που με δύο-τρία ΝΑΙ και ΟΧΙ, απαλλάσσει τις εταιρείες από οποιαδήποτε υποχρέωση αναλυτικής, ενδελεχούς και εμπεριστατωμένης Περιβαλλοντικής Μελέτης η οποία πρέπει να απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις.

  9. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  Για όλες τις περιπτώσεις συνεγκατάστασης (γειτνιάζουσες κεραίες ή συνεγκατεστημένες στον ίδιο ιστό ) να απαιτείται νέα αδειοδότηση και να συνεκτιμάται η ολική εκπομπή Η/Μ.Α. που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια (που όπως προαναφέραμε πρέπει να επαναπροσδιορισθούν σε όρια πολύ χαμηλότερο)

  10. ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

  Διάσπαρτες σε διάφορα άρθρα περί των Κεραιών υπάρχουν πολλαπλές απαράδεκτες και αντισυνταγματικές διατάξεις με σοβαρές παραβιάσεις του ΓΟΚ και της Δασικής και Περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

  11. ΝΕΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 5G – ΑΙΤΗΜΑ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ
  ΖΗΤΑΜΕ να μην εφαρμοσθεί η νέα ασύρματη γενιά δικτύων 5G, ως άκρως επικίνδυνη για την υγεία, αλλά και για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα των πολιτών Ήδη μετά την υπογραφή των συμβάσεων με τις πρώτες «smart cities” (έξυπνες πόλεις), που θεωρούμε ότι ελαφρά τη καρδία και με μεγάλη άγνοια κινδύνου υπέγραψαν οι πρόθυμοι Δήμαρχοι, προετοιμάζεται πυρετωδώς η εγκατάσταση των άνω των 50.000 περίπου νέων κεραιών που θα εξυπηρετούν τη νέα αυτή εφαρμογή 5G, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αφαιρεθούν οι περίπου 11.000 παλιές, νόμιμες και παράνομες κεραίες από τις θέσεις τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται…
  Η νέα αυτή εφαρμογή 5G, παρά την απαστράπτουσα προβολή και διαφήμισή της, έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία και εκκλήσεις από ειδικούς επιστήμονες παγκοσμίως, σε σχέση με την διαφαινόμενη, ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση της υγείας των κατοίκων του πλανήτη, (από ότι με τις προηγούμενες γενιές δικτύων 2G,3G,4G κλπ) από τις υψηλές ακτινοβολίες εξαιρετικής πυκνότητας και επικινδυνότητας. Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε οικονομική ωφέλεια κι αν προκύπτει από τη διαχείριση της 5G, στερείται της αναγκαίας προϋπόθεσης της εγγύησης για τα δημοκρατικά βιολογικά, ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ( υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει τεχνολογική δυνατότητα εφαρμογής της και για «mind control» ).
  Υπενθυμίζουμε ότι η εφαρμογή της 5G προκάλεσε κοινωνικές αντιδράσεις, και θεσμικές αντιρρήσεις (π.χ. απόρριψη της εφαρμογής της 5G με βέτο από τον Κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Edmund G. Brown το 2017). Είναι χαρακτηριστικό ότι στην καρδιά της Ε.Ε., στις Βρυξέλλες, η Υπουργός Περιβάλλοντος Céline Fremault, μετά από αίτημα να αυξηθούν τα –χαμηλά εκεί όπως είπαμε παραπάνω – όρια ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για να εγκατασταθεί η 5G, αρνήθηκε κατηγορηματικά με τη φράση «The people of Brussels are not guinea pigs whose health I can sell at a profit». (οι πολίτες των Βρυξελλών δεν είναι ινδικά χοιρίδια των οποίων την υγεία μπορώ να ξεπουλήσω για κέρδος).
  Επιβάλλεται να ληφθεί υπ’ όψιν η άποψη των 200 και πλέον επιστημόνων από χώρες όλου του κόσμου, που ζήτησαν το 2017, με την έκκληση «5G APPEAL» τη ΜΗ εφαρμογή της. Νέα έκκληση έγινε το 2018 και βρίσκεται ακόμη σε διαδιικτυακή λειτουργία, με τον τίτλο «Stop 5G on Εarth and in Space » απευθυνόμενη στον ΟΗΕ, στην Ε.Ε. κ.λ.π. Έχει μεταφραστεί και στα Ελληνικά και έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα χιλιάδες υπογραφές από επιστήμονες όλου του κόσμου( Βλέπετε σχετικό link: http://www.5gspaceappeal.org )

 • 14 Σεπτεμβρίου 2019, 22:15 | ΔΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Επαναφέρω το άρθρο που κατέθεσα στην προηγούμενη διαβούλευση, καθ΄όσον οι διατάξεις που αφορούν τις Κεραίες στο παρόν Νομοσχέδιο, είναι σχεδόν πανομοιότυπες με αυτές του προηγούμενου. Γεγονός το οποίο μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είτε επί Σύριζα, είτε επί Νέας Δημοκρατίας, τα συμφέροντα των 3 Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας είναι πάνω από τις κυβερνήσεις και τα κόμματα στην Ελλάδα και δεν έχουν καμία σχέση με την ανάπτυξη της χώρας ώστε να παρεισφρύουν σε τέτοια Νομοσχέδια.

  ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
  Γενικά
  Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες έχουν μεγάλη εφαρμογή στην ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη. Το πιο απτό σημείο εφαρμογής είναι η κινητή τηλεφωνία.
  Για να διαλύσω πιθανές επιχειρηματολογίες των «τριών αδελφών» (δηλ. των τριών κυρίαρχων εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας) επισημαίνω ότι συντάσσομαι με την τεχνολογική εξέλιξη (και προφανώς την ΚινητήΤηλεφωνία) με παράλληλο όμως κοινωνικό έλεγχο ώστε το υποκείμενο της χρήσης της, ο άνθρωπος, να
  μπορεί να ρυθμίζει τη διαχείρισή της. Και όχι το κέρδος με επικοινωνιακά τερτίπια να επιβάλει συμπεριφορές. Ο Dr.King στις ΗΠΑ, στο σύγγραμμά του με τίτλο «Οι ενσυνείδητες διαδικασίες» επισημαίνειχαρακτηριστικά ότι οι διαδικασίες που η ανθρώπινη γνώση ανακάλυψε, έχουν μετατρέψει το υποκείμενο της κρίσης σε αντικείμενο ανεξέλεγκτης εφαρμογής. Και αυτό είναι το νέο διακύβευμα του μεταλλασσόμενου καπιταλισμού του 21ου αιώνα. Γεννάται μια νέα κυρίαρχη κοινωνική εξουσιαστική ομάδα η «φράξια (όπως την ονομάζει) της γνώσης» που διαπερνά όλα τα πολιτικά φάσματα και κοινωνικές ιδεολογίες και έχουν μετατρέψει τον άνθρωπο σε αντικείμενο διαχείρισης.
  Το σχέδιο νόμου αυτό κινείται προς την επίλυση πάγιων θεμάτων στο χώρο κυρίως της κινητής τηλεφωνίας.
  Δύο αρχικές επισημάνσεις:

  Α. Κοινωνία των πολιτών
  Η απουσία της συμμετοχής των πολιτών και άρα η απουσία του κοινωνικού ελέγχου. Η παντελής απουσίατης Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χωροθέτηση της τοποθέτησης των κεραιοσυστημάτων. Υπενθυμίζω ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες το πού θα εγκατασταθουν τα αναγκαία κεραιοσυστήματα είναι αρμοδιότητα των περιφερειών και των Δήμων».Στο Σχέδιο Νόμου απουσιάζει ο ρόλος τους, κατ’ εκτίμησή μου με παρέμβαση των «τριών αδελφών» επειδήφοβούνται τον έλεγχο των αιρετών των ΟΤΑ από την Κοινωνία των Πολιτών.

  Β. Η.Μ.Α και Περιβάλλον
  Η δεύτερη επισήμανση είναι ότι το σχέδιο νόμου αγνοεί τις συνέπειες των ΗΜΑ στο Περιβάλλον. Θεωρώ απαράδεκτο για την οικολογική ισορροπία της πανίδας και χλωρίδας την εγκατάσταση Κεραιοσυστημάτωνσε περιοχές Natura πολύ δε περισσότερο χωρίς την έγκριση των αρμοδίων για τις περιοχές αυτές αρχών ή
  των ανεξαρτήτων φορέων διαχείρισης. Ούτε είναι δυνατόν σε δασικές περιοχές να παραβιάζεται η δασική νομοθεσία με κτίσματα για την εγκατάσταση κεραιοσυστημάτων, τα οποία είναι αυθαίρετα και σε μέγεθος
  που παραβιάζει ευθέως το δασικό χαρακτήρα της περιοχής.

  Περί ορίων
  Α. Όρια Ελλάδας: Ορίζονται από το ΦΕΚ 1105/B/6-9-2000 και Νόμος 3431 (ΦΕΚ 13/Α/3-2-2006), άρθρο 31 §
  2. Τα όρια της Ελλάδας ορίστηκαν από την ΕΕΑΕ (Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας) που έλαβε ως οδηγό ένα από τα μεγαλύτερα -παγκοσμίως- όρια και θεώρησε καλό να θέσει τα δικά της όρια στο 60% και 70% κάτω από αυτό το εξωφρενικά υψηλό όριο (ICNIRP του 1998) και πάλι βρίσκονται όμως σε πολύ ψηλά επίπεδα,

  Β. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας -που είναι πιο προσεκτικός από τις Ελληνικές αρχές- σε ανακοίνωσή του τον Ιούνιο του 2011, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας με δημόσια επίσημη ανακοίνωση, αναφέροντας ότι από τις χιλιάδες μελέτες που έχουν γίνει από περίπου το 1990 και μετά,υπάρχει λόγος ανησυχίας για πιθανή καρκινογέννεση στους ανθρώπους από τη μακροχρόνια χρήση κινητώντηλεφώνων και συσκευών, που εκπέμπουν από 0,1 – 2 Watt στις συχνότητες: 450 – 2.700 MHz, σύμφωνα με
  μελέτες που εξέτασε και αξιολόγησε ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας του Καρκίνου . Τα όρια πιθανής καρκινογέννεσης από ακτινοβολίες στα οποία αναφέρεται ο Π.Ο.Υ., αντιστοιχούν σε 6 – 27 V/m, δηλαδήπολλές φορές κάτω από τα αντίστοιχα Ελληνικά όρια που ήδη ξεκινούν από 33 – 51 V/m.
  Γ. Καθώς νέες μελέτες για τις επιδράσεις της ακτινοβολίας γνωστοποιούνται, σε λιγότερο από 10 έτη κάποιες χώρες και πόλεις μειώνουν τα όριά τους, με αποτέλεσμα η Ιταλία,Βρυξέλλες,Βουλγαρία, Παρίσι, Σάλτσμπουργκ, Καστίλη να έχουν όρια εκατοντάδες ή και χιλιάδες φορές πιο κάτω από τα ελληνικά.

  Το νέο παγκόσμιο κίνημα για τη 5G Τεχνολογία.

  Σήμερα διογκώνεται ένα νέο παγκόσμιο κίνημα για τον τρόπο διαχείρισης της νέας γενιάς ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών, της γνωστής με άλλα λόγια ως 5G τεχνολογίας .
  Η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας δεν θέτει μόνο ζητήματα ειδικότερης βλάβης της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος, αλλά διαμορφώνει και νέες κοινωνικές σχέσεις στην καθημερινότητά μας, περιορίζει ουσιαστικά τα προβλεπόμενα συνταγματικά σε όλες τις δημοκρατικές χώρες δικαιώματα των πολιτών, όπωςκαι την συνταγματικώς οριζόμενη εξουσία ελέγχου από τους θεσμούς στις πολυεθνικές επιχειρήσεις που διαχειρίζονται την τεχνολογία αυτή, θέτοντας κανόνες σαφέστατα αντισυνταγματικούς και αντιδημοκρατικούς.
  200 περίπου επιστήμονες από χώρες όλου του κόσμου ζητούν με την έκκληση «5G
  APPEAL» την αναβολή τηςεφαρμογής της . Υπενθυμίζω ότι η εφαρμογή της 5G πιλοτικά σε πόλεις και πολιτείες των Η.Π.Α.διαμόρφωσαν αντιδράσεις, κοινωνικές συγκρούσεις και θεσμικές αντιρρήσεις από οργανώσεις, είτε της
  Τοπικής Αυτοδιοίκησης , είτε των επί μέρους Κυβερνήσεων των επί μέρους Πολιτειών των Η.Π.Α. (π.χ.απόρριψη της εφαρμογής της με βέτο από τον Κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Edmund G. Brown το 2017) .
  Δυστυχώς στο σχέδιο νόμου υπάρχει έντονο το περιεχόμενο της θεσμοθέτησης της 5G τεχνολογίας στην χώρα μας χωρίς θεσμικές και κοινωνικές δεσμεύσεις, προβάλλοντας περισσότερο τις διευκολύνσεις που αυτή παρέχει και λιγότερο τις συνέπειες που αυτή προκαλεί.

  (IARC – International Agency for Research on
  Cancer: http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/index.php).
  5G Appeal έτους 2017: https://
  europaem.eu/attachments/article/120/2017-08_EU_5G_Appeal_10_August_2017.pdf
  5G Appeal έτους 2018: http://www.5gspaceappeal.org/
  http:/www.stralskyddsstiftelsen.se/wpcontent/2017/09/scientist_5g_appeal_final)
  Βλ. https://www.youtube.com/watchv=qN8dp109EPE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1mhBlCBMaY79jo7U-fJNkX64WtnfqmoNAGwZ2E3ryOVrR_Jr8vZNL44g
  Κώστας Διάκος
  Οικολόγος
  Νομικός Περιβάλλοντος
  Ειδικευμένος σε θέματα Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 16:47 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΦΑΡΑΣ

  Nα σταματήσει η προώθηση των ασυρμάτων δικτύων (5ης γενιάς) 5G. Με την 5G η έκθεση στην ακτινοβολία των ραδιοσυχνοτήτων θα αυξηθεί σημαντικά σε τιμές υψηλές πάνω από αυτές που ήδη υπάρχουν στα σημερινά δίκτυα τηλεπικοινωνιών 2G, 3G και 4G. Η Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία έχει αποδειχθεί ζημιογόνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Ακόμα και πριν να υπάρξει η ιδέα της 5G, δεκάδες διαμαρτυρίες και εκκλήσεις7 από διεθνείς επιστήμονες περιλαμβανομένης και της έκκλησης του Freiburg με τις υπογραφές 3000 γιατρών και πλέον, ζητούσαν την αναστολή της επέκτασης της ασύρματης ακτινοβολίας και μια συμφωνία παγώματος – ανακωχής για τους νέους σταθμούς βάσης.Το 2015, 215 επιστήμονες από 41 χώρες μετέφεραν τις ανησυχίες τους στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (UN) και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO). Στην επιστολή τους αναφέρουν ότι ένα πλήθος από πρόσφατα επιστημονικά συγγράμματα επισημαίνουν ότι τα Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF) επηρεάζουν κάθε ζώντα οργανισμό σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από τα γνωστά διεθνή και εθνικά όρια. Περισσότερες από 10000 ελεγμένες και δημοσιευμένες εργασίες προβάλλουν τις βλάβες που προκαλούνται στην υγεία του ανθρώπου από την ΗΜ ακτινοβολία. Αυτά τα συμπτώματα περιλαμβάνουν: • Καρδιακή Αρυθμία • Αλλαγή γονιδίων • Αλλαγές του μεταβολισμού • Αλλαγή στην ανάπτυξη των κυττάρων • Καρκίνος • Καρδιοαγγειακές παθήσεις • Πνευματικές βλάβες • Καταστροφή του DNA • Γενικές επιπτώσεις στην υγεία • Αύξηση των ελευθέρων ριζών • Προβλήματα μάθησης και μνήμης • Βλάβες του σπέρματος, ποιότητα και κίνηση • Αποβολές • Νευρολογικές παθήσεις •Παχυσαρκία και ζάχαρο • Οξειδωτικό στρές. Οι επιπτώσεις επί των παιδιών περιλαμβάνουν: Αυτιστικό σύνδρομο, Υπερκινητικότητα – προβλήματα προσοχής
  ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΗ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η 5G
  Προς: ΟΗΕ (Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών), EU (Ευρωπαϊκή Ένωση), ΠΟΥ (Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας), Συμβούλιο της Ευρώπης, και Κυβερνήσεις όλων των Εθνών,
  https://www.5gappeal.eu/signatories-to-scientists-5g-appeal/