ΜΕΡΟΣ ΙΖ’ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 80

Στην παράγραφο 1 άρθρου 7 του Β.Δ. 748/1966 προστίθεται περίπτωση (ιε) ως εξής:
«(ιε) Κέντρων διανομής εμπορευμάτων προς καταστήματα λιανικής πωλήσεως».

 

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 15:16 | Β.ΤΣΑΔΑΡΗ – Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΗ Α.Ε.

  ΜΕΡΟΣ ΙΗ’
  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  Άρθρο 89
  Θέματα Νομοθεσίας Διαχείρισης Υδάτων

  1.Τροποποίηση του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ/Α/94/2014) ως εξής:
  Προσθήκη στο Άρθρο 3 Διαδικασία Οριοθέτησης της ακόλουθης παραγράφου:
  «Γ. Η διαδικασία οριοθέτησης υδατορεμάτων εντός περιοχών ενεργειακού ενδιαφέροντος (λιγνιτωρυχείων, εγκαταστάσεων υδροηλεκτρικών, θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, κ.λπ.) ορίζεται με την έκδοση Υ.Α. του Υπουργού Περιβάλλοντος.»

  2.Εξαίρεση υδρογεωτρήσεων αποστράγγισης ορυχείων από χρήσεις νερού Τροποποίηση της ΚΥΑ 146896 (ΦΕΚ/Β/2878/2014) ως εξής:

  Άρθρο 1 «Πεδίο εφαρμογής»
  Προσθήκη στην παρ.2 της ακόλουθης υποπαραγράφου:
  «ια) Στις υδρογεωτρήσεις για υποβιβασμό στάθμης υδάτων για την προστασία λατομείων – ορυχείων. Για την πραγματοποίηση των υδρογεωτρήσεων αυτών αρκεί ο ενδιαφερόμενος φορέας να υποβάλλει σχετικό πρόγραμμα στην τεχνική μελέτη του άρθρου 4 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΥΑ 2223/ΦΕΚ/Β/1227/14.06.2011).

  Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι (ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ)
  Απαλοιφή από την κατηγορία 3. Βιομηχανική χρήση / υποκατηγορία 3.5 Λατομική/μεταλλευτική χρήση ορυκτών της παρένθεσης

  Άρθρο 90
  Θέματα απόθεσης υλικών οικισμών και εγκαταστάσεων λόγω μεταλλευτικής δραστηριότητας στις αποθέσεις των ορυχείων

  Προσθήκη διάταξης που να αναφέρει:
  «Τα υλικά που προκύπτουν από την κατεδάφιση οικισμών και λοιπών εγκαταστάσεων λόγω της μεταλλευτικής δραστηριότητας των λιγνιτωρυχείων, απαλλαγμένα από επικίνδυνες ουσίες και υλικά, δύνανται να αποτεθούν εντός των αποθέσεων αυτών για την αποκατάστασή τους.»

  Άρθρο 91
  Θέματα κυρωμένων δασικών χαρτών
  Προσθήκη διάταξης που να αναφέρει:
  «Περιοχές εν λειτουργία ενεργειακών έργων μεγάλης κλίμακας (ορυχεία, θερμικοί και υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής) εξαιρούνται από τους κυρωμένους ή υπό κύρωση δασικούς χάρτες, στην περίπτωση που υπάρχουν εν ισχύ διοικητικές πράξεις αναφορικά με αυτά (ΑΕΠΟ, Απόφαση κήρυξης απαλλοτρίωσης κ.ά.).