Άρθρο 36 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σ.ΗΛ.Υ.Α. με το Ηλεκτρονικό Σύστημα e-Άδειες, τα απαιτούμενα για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών στοιχεία και δικαιολογητικά υποβάλλονται με ευθύνη των παρόχων. Η διασύνδεση των παραπάνω πληροφοριακών συστημάτων ολοκληρώνεται μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και διαπιστώνεται με πράξεις της Ε.Ε.Τ.Τ. και του διαχειριστή του Συστήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών (e-Άδειες).
2. Μέχρι την εγγραφή των υπηρεσιών που προβλέπονται στο άρθρο 19 του παρόντος στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σ.ΗΛ.Υ.Α., η έκδοση των απαιτούμενων αδειών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία κατασκευής κεραίας γίνεται ως εξής:
α) ο ενδιαφερόμενος υποβάλει τις απαιτούμενες αιτήσεις και μελέτες στις αρμόδιες υπηρεσίες και, στη συνέχεια, υποβάλλει στο στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σ.ΗΛ.Υ.Α., φάκελο με τα αποδεικτικά παραλαβής τους,
β) οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την παραλαβή των σχετικών αιτήσεων/μελετών, να ελέγξουν τα θέματα αρμοδιότητάς τους και να ενημερώσουν εγγράφως την Ε.Ε.Τ.Τ. και τον ενδιαφερόμενο για :
αα) την έκδοση των εγκριτικών πράξεων, ή
ββ) την ανάγκη συμπλήρωσης/διόρθωσης τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις αιτήσεις/μελέτες
γγ) την αιτιολογημένη απόρριψη των αιτήσεων/μελετών.
3. Εκκρεμείς διαδικασίες αδειοδότησης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντοςνόμου, ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του. Εκδοθείσες άδειες και εγκρίσεις παραμένουν ισχυρές. Όσον αφορά τα πιστοποιητικά πληρότητας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 17Γ του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 διατηρούνται σε ισχύ για δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Για πιστοποιητικά πληρότητας, για την έκδοση των οποίων έχει ληφθεί υπόψη έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή δήλωση υπαγωγής σε Π.Π.Δ., χορηγείται από την Ε.Ε.Τ.Τ., μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία, άδεια κατασκευής κεραίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και, στη συνέχεια, ακολουθεί η διαδικασία των άρθρων 4 και 5 του παρόντος νόμου. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και για τα κέντρα δορυφορικών επικοινωνιών.
4. Κατασκευές κεραιών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4053/2012 (Α’44), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 126 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73), εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) του προστίμου της παρ. 2 του άρθρου 15 του παρόντος.
5. Εκκρεμείς διαδικασίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων από την Ε.Ε.Τ.Τ. ολοκληρώνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης με την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση.
6. Κεραίες ραδιοφωνικών σταθμών που δηλώθηκαν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), συνεχίζουν να λειτουργούν έως την αδειοδότησή τους, η οποία πραγματοποιείται μετά την οριστικοποίηση των οικείων χαρτών συχνοτήτων και την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών. Υφιστάμενες κεραίες ραδιοφωνικών σταθμών, που δεν δηλώθηκαν εμπρόθεσμα κατά τα ανωτέρω, μπορεί να συνεχίσουν να λειτουργούν έως την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών αυτών, εφόσον υποβάλουν την εν λόγω δήλωση εντός έξι (6) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 61 του ν. 4313/2014, και καταβάλουν στην Ε.Ε.Τ.Τ., πρόστιμο ύψους διακοσίων (200,00) ευρώ για κάθε δήλωση.
7. Άδειες για την κατασκευή κεραιών των αδειοδοτημένων παρόχων δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής που χρησιμοποιούνται κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος ή εγκαθίστανται στο πλαίσιο εφαρμογής των χαρτών συχνοτήτων χορηγούνται μετά τη λήξη της προθεσμίας για την απελευθέρωση και διάθεση του ψηφιακού μερίσματος (15-12-2020).
Οι κάτοχοι των ανωτέρω κατασκευών κεραιών υποχρεούνται, μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος να καταθέσουν δήλωση στο Σ.ΗΛ.Υ.Α., η οποία πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, το γεωγραφικό στίγμα, την ισχύ, τη συχνότητα εκπομπής, το ύψος του εγκεκριμένου από την Υ.Π.Α. ιστού, καθώς και απόσπασμα ψηφιακού δορυφορικού χάρτη με τη θέση του κεραιοσυστήματος. Στην ανωτέρω διαδικασία μπορεί να ενταχθούν και εγκατεστημένες κεραίες τηλεοπτικής ευρυεκπομπής, που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4324/2015 (Α΄ 44) για τη γεωγραφική κάλυψη του συνόλου της Επικράτειας στο πλαίσιο παροχής καθολικής υπηρεσίας τηλεοπτικής ευρυεκπομπής, σε θέσεις εκτός των προβλεπόμενων στους χάρτες συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής. Οι κάτοχοι των ανωτέρω κατασκευών κεραιών μπορούν να τροποποιούν τις παραπάνω δηλώσεις μέσω του Σ.ΗΛ.Υ.Α. για την εξυπηρέτηση της εφαρμογής των χαρτών συχνοτήτων.
Η σύνδεση των ανωτέρω κατασκευών κεραιών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας πραγματοποιείται μετά την υποβολή της παραπάνω δήλωσης στο Σ.ΗΛ.Υ.Α..
Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης που καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται η παρ. 6 του άρθρου 15 του παρόντος.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να καθορίζονται και ειδικότερες προϋποθέσεις, χρονικές διαδικασίες και όροι για την εφαρμογή των ανωτέρω εδαφίων.
8. Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις παρ. 1-5 του άρθρου 65 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4313/2014, παραμένουν ως έχουν και εξετάζονται μετά την έκδοση των προβλεπόμενων ραδιοφωνικών χαρτών συχνοτήτων, οι δε εκπρόθεσμες θεωρούνται ως ουδέποτε υποβληθείσες.
9. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 16, ισχύει η 2300ΕΦΑ (493)/6.2.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών ( Β΄346).
10. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 16, ισχύει η Π/112/345/4-12-2012 κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3271), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Π/112/237/31-7-2015 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (Β΄1659).
11. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 17, ισχύει η οικ. 65977/974/Φγ61/12-12-2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 3260).
12. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού της παρ. 3 του άρθρου 17, ισχύει η οικ. 29179/340/Φγ61/14-5-2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων(Β΄ΦΕΚ 1275).
13. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 ισχύει 27217/505/4-6-2013 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 1442).
14. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 ισχύει η 11926/261/8-3-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 453).
15. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 10, ισχύει η 529/138/30-6-2009 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. (Β΄1458).
16. Μέχρι την έκδοση της απόφασης Ε.Ε.Τ.Τ. της παρ. 2 του άρθρου 19, ισχύει η 672/1/13-11-2012 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. (Β΄ 3295), καθώς και οι αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. που αφορούν την επέκταση της διαλειτουργικότητας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σ.ΗΛ.Υ.Α..

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 17:57 | ΕΡΤ Α.Ε.

  Στο Άρθρο 36:

  Α. Προτείνεται να προστεθούν παράγραφοι ως εξής:

  1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του αρ.24α, παρ.5(2) του Ν.2075/1992 επιτρέπεται η κατασκευή εγκαταστάσεων απαραίτητων για την εγκατάσταση και λειτουργία των κατασκευών κεραίας σε αγροτεμάχια με εμβαδόν μικρότερο των 500,00 τ.μ. και σε απόσταση μικρότερη των 5,00 μ. από τα όρια αυτών, εφόσον η μορφολογία του εδάφους ή/και η εγκατάσταση άλλων παρόχων σε όμορρες και γειτονικές εκτάσεις δεν επιτρέπουν την εκπλήρωση των ως άνω όρων.

  2. Ειδικές Διατάξεις για την ΕΡΤ Α.Ε.

  Η ΕΡΤ Α.Ε. ως καθολικός πάροχος, για την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευής κεραίας, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, χωρίς αντάλλαγμα, εκτάσεις εντός ή εκτός σχεδίου καθώς και κτίσματα ή τμήματα κτισμάτων τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. και σε λοιπούς οργανισμούς του δημοσίου τομέα, εφόσον δεν βλάπτεται ουσιωδώς η λειτουργική χρήση αυτών.

  Το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. και οι οργανισμοί του δημοσίου τομέα μπορούν να μεταβιβάζουν, χωρίς αντάλλαγμα, ακίνητα ιδιοκτησίας τους στην ΕΡΤ Α.Ε. προκειμένου να εγκατασταθούν σε αυτά κατασκευές κεράιας, χωρίς δημοπρασία και άλλες διατυπώσεις. Οι εν λόγω μεταβιβάσεις απαλλάσσονται από φόρους, τέλη, εισφορές και τέλη χαρτοσήμου.

  Επιτρέπεται η απαλλοτρίωση ακινήτων υπέρ ΕΡΤ Α.Ε. για λόγους δημοσίας ωφέλειας, προκειμένου να εγκατασταθούν κατασκευές κεραίας. Η κήρυξη της απαλλοτρίωσης γίνεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε., με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δαπάνη της απαλλοτρίωσης βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε.

  Για τον ίδιο σκοπό επιτρέπεται η σύσταση δουλείας υπέρ της ΕΡΤ Α.Ε., η οποία συστήνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, κοινοποιείται στον κύριο του ακινήτου και μεταγράφεται στα οικεία βιβλία μεταγραφών. Οι κύριοι των ακινήτων επί των οποίων συστήνεται δουλεία, υποχρεούνται να δέχονται εντός της έκτασης των ακινήτων τους οποιαδήποτε εργασία ή εγκατάσταση απαραίτητες για την ίδρυση και λειτουργία ενός κέντρου εκπομπής της ΕΡΤ Α.Ε., εφόσον δεν παραβλάπτεται ουσιωδώς η λειτουργική χρήση των χώρων αυτών. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις για αναγκαστική απαλλοτρίωση.

  Β. Στην παρ.7 εδάφιο τρίτο να αντικατασταθεί ο Ν.4314/2015 και να τεθεί «ο Ν.4173/2013 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4314/2015 και ισχύει.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 16:57 | DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.

  Σχετικά με το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 36, προτείνεται η παρακάτω προσθήκη:

  «Άδειες για την κατασκευή κεραιών των αδειοδοτημένων παρόχων δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής …….χορηγούνται μετά τη λήξη της προθεσμίας για την απελευθέρωση και διάθεση του ψηφιακού μερίσματος (15-12-2020 ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία οριστεί από τη νομοθεσία).»

  Η ανωτέρω προσαρμογή είναι απαραίτητη, προκειμένου να καλυφθούν τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της διάθεσης του δεύτερου ψηφιακού μερίσματος.

  Σχετικά με το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 36, προτείνεται η παρακάτω προσαρμογή και διόρθωση:

  «Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και μέχρι την έκδοση της άδειας από την ΕΕΤΤ, εφαρμόζεται η παρ. 6 του άρθρου 31 του παρόντος.»

  Απαιτείται διόρθωση της παραπομπής σε άλλο άρθρο του νομοσχεδίου και προσαρμογή του λεκτικού για καλύτερη κατανόηση της διάταξης.

  Προτείνεται η παρακάτω προσθήκη ως προτελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 36:

  «Για τους κατόχους των ανωτέρω κατασκευών κεραιών που έχουν προβεί στην κατάθεση δήλωσης στο Σ.ΗΛ.Υ.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2β του ιδίου άρθρου.»

  Η προσθήκη αυτή είναι απαραίτητη για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων για τις συγκεκριμένες κατασκευές κεραιών, οι οποίες εμπίπτουν σε μεταβατικό καθεστώς.