Άρθρο 12

1. Η οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και διαχείριση ανεγερθέντων Πολυώροφων Βιοτεχνικών Κέντρων που έχουν υπαχθεί αυτοτελώς ως τέτοια στο καθεστώς του ν. 4458/1965 σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 ν. 742/1977, ρυθμίζονται αποκλειστικά από τις διατάξεις των άρθρων 4 επ. του Ν. 3741/1929 και του Αστικού Κώδικα καθώς και από τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών και κανονισμού σχέσεων συνιδιοκτητών.
2. Για τα Πολυώροφα Βιοτεχνικά Κέντρα της παρ. 1. καταργούνται οι κανονισμοί λειτουργίας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 ν. 4458/1965 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 1 ν. 1116/1981 και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 25 παρ. 7 ν. 1262/1982.
3. Από την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του παρόντος, εξαιρούνται τα Πολυώροφα Βιοτεχνικά Κέντρα: α) που δεν υπήχθησαν αυτοτελώς στο καθεστώς του ν. 4458/1965 σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 ν. 742/1977 και β) που έχουν ήδη υπαχθεί ή έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3982/2011, σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 3 εδ. β΄ αυτού.