ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – Άρθρο 59 – Διοικητικές κυρώσεις για αδήλωτη εργασία

Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 4554/2018, όπως ισχύει, αντικαθίσταται με την παράγραφο 3 του παρόντος και η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 αναριθμείται σε 4. Καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 και προστίθεται νέα παράγραφος 6. Το άρθρο 5 του ν. 4554/2018 διαμορφώνεται ως εξής:
1. Ειδικός Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή ελεγκτής των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης ή αρμόδιος υπάλληλος του ΕΦΚΑ που διαπιστώνει τη μη αναγραφή εργαζομένου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλει στον εργοδότη πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων.
2. Ειδικός Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ή Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία που, κατά τη διερεύνηση των αιτιών εργατικού ατυχήματος, διαπιστώνει τη μη αναγραφή εργαζομένου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλει στον εργοδότη το πρόστιμο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων.
3. Ο αρμόδιος Προϊστάμενος του ελεγκτικού οργάνου που διαπίστωσε την παράβαση αδήλωτης εργασίας υποχρεούται να δώσει εντολή διενέργειας ενός τουλάχιστον επανελέγχου της παραβατικής επιχείρησης/εκμετάλλευσης ο οποίος πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της διαπίστωσης παράβασης της αδήλωτης εργασίας προκειμένου να ελεγχθεί τυχόν υποτροπή.
Στις περιπτώσεις που η παράβαση της αδήλωτης εργασίας διαπιστώθηκε από τα όργανα της παρ 2 του άρθρου 5 του παρόντος ή από τα όργανα του άρθρου 259 του ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4144/2013 ως ισχύει, ο αρμόδιος Προϊστάμενος του τοπικά αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ υποχρεούται να δώσει εντολή σε αρμόδιο Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων για τον ως άνω επανέλεγχο ή επανελέγχους.
4. Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, η οποία διαπιστώνεται εντός τριών (3) ετών από τον πρώτο έλεγχο, το πρόστιμο της παραγράφου 1, ανά εργαζόμενο, επιβάλλεται προσαυξημένο ως εξής:
α) κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση και
β) κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση από αυτήν της περίπτωσης α΄, που διαπιστώνεται σε έλεγχο διενεργούμενο σε διαφορετική ημερομηνία.
5. Οι διοικητικές κυρώσεις του παρόντος άρθρου επιβάλλονται πλέον των λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
6. Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα ημέρες από την επίδοση της κατά την κείμενη νομοθεσία. Μέσα στην ίδια προθεσμία η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής προστίμου.

 • Επειδή από το 2014 και εντεύθεν ισχύει η παρακάτω διάταξη και δη το άρθρο 55 του Ν. 4310/2014, το οποίο ορίζει ρητώς τα κάτωθι:
  «1.Α. Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου Ι.Α. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους. Από τη δημοσίευση του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται».
  Επειδή η εν λόγω διάταξη είναι άκρως προβληματική, ένεκα του ότι με την εφαρμογή της δημιουργήθηκε τεράστια δυσκολία στην αντιμετώπιση έκτακτων αλλαγών, αφορουσών προσωπικών ζητημάτων των εργαζομένων, τα οποία μπορεί να προκύψουν είτε μετά το πέρας του ωραρίου είτε κατά το τέλος της εργάσιμης εβδομάδας, με αποτέλεσμα να προκαλείται σοβαρή δυσχέρεια αφενός στην κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων και αφετέρου στο να είναι τούτες σύννομες με την ανωτέρω διάταξη.
  Επειδή η συμμόρφωση με την ως άνω διάταξη επιτάσσει είτε την αναγκαστική και άκρως πολυδάπανη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, προκειμένου το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ να λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως, είτε την παροχή των απορρήτων κωδικών ασφαλείας σε απλούς υπάλληλους, προκειμένου να διαχειρίζονται το σύστημα από τη λήξη του ωραρίου μέχρι την έναρξη του την επόμενη ημέρα, γεγονός άκρως επικίνδυνο ένεκα της απόλυτης εμπιστευτικότητας των πληροφοριών.
  Επειδή εκ των ως άνω προκύπτει πασιφανώς η ανάγκη διαφύλαξης της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, καθώς και η υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής των εταιρειών, ώστε τούτες να είναι υγιείς και ανταγωνιστικές, δεδομένα που δεν διαφυλάττονται με την ισχύουσα νομοθεσία.
  Δια τούτους τους λόγους προτείνουμε την επαναφορά στην προγενέστερη νομοθετική ρύθμιση και δη στο άρθρο 30 παρ. 4 του Ν. 3996/2011, το οποίο ρητώς ορίζει τα κάτωθι:
  «4. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία:
  α) για την πρόσληψη νέου εργαζομένου, το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο,
  β) για την αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή την οργάνωση του χρόνου εργασίας την ίδια μέρα ή το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και
  γ) για την αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και για μεταβολή των αποδοχών των εργαζομένων εντός 15 μερών . Η κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων μπορεί γίνει γραπτά ή ηλεκτρονικά».

  Για τη ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ
  «Μέλος της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ».

  Χριστίνα Δούμα
  PR & Marketing Director
  Βιλτανιώτη 49, 14564 Κάτω Κηφισιά
  Τ: 2102463313, Fax: 2102463633, K:6981703070
  E-mail: christina.douma@zagoriwater.gr
  Web: http://www.zagoriwater.gr

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 17:44 | ANTONIOS

  Δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο τρόπο κάποιος που απασχολεί εργαζόμενους σε αγροτικές εργασίες δεν θα είναι παράνομος.
  Η αγροτικές εργασίες δεν εχουν σταθερό αριθμό εργαζομένων ούτε και προσώπων.
  Μια δουλειά που προγραμματίζετε σε μία ώρα αναβάλετε λόγο καιρικών συνθηκών.
  Με ποιο τρόπο θα δηλώνονται οι εργαζόμενοι?
  Κάποιος αγρότης χρειάζετε σε ένα χρόνο π, χ 20 ημερομίσθια για 2 ημέρες ας πούμε για συγκομιδή σταφυλιών. Δηλαδή χρειάζετε 10 ημερομίσθια για 2 ημέρες τον χρόνο.
  Σε περίπτωση που κατά των ελεγκτή θεωρηθεί παράνομος θα του επιβληθεί πρόστιμο 105000 Ευρώ για 5 στρ, αμπέλι?
  Εχει αναρωτηθεί κανείς για πιο λόγο οι αγρότες να μην θέλουν την νόμιμη εργασία?
  Ο αγρότης όταν απασχολεί κάποιον νόμιμα εχει τα εξής πλεονεκτήματα.
  1. Είναι σίγουρος ότι ο εργαζόμενος είναι αυτός που λέει ότι είναι.(τουλάχιστον όταν πρόκειται για αλλοδαπό εργαζόμενο)
  2. Το ημερομίσθιο αφαιρείτε σαν έξοδο .
  3. Δεν έχει το φόβο διοικητικών προστιμων και μπορεί να αναπτύξει την δουλειά του.
  Τελικά ποιος δεν θέλει την νόμιμη εργασία και εργόσημο. Ο αγρότης η ο εργαζόμενος?
  Ποιος από τους δύο εχει συμφέρων με την αδήλωτη εργασία, διεκδικώντας επιδόματα?
  Γιατί και οι εργαζόμενοι να μην υποχρεώνονται σε δήλωση της εργασίας τους και σε διοικητικά πρόστιμα?
  Θα πρέπει να καταλάβετε ότι και ο αγρότης είναι εργαζόμενος (Δεν μιλάμε για τεράστιες αγροτικές επιχειρήσεις).
  Μήπως τελικά ο αδύναμος στην σχέση αυτήν είναι ο αγρότης¨?

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 18:24 | Μπαλής Νικόλαος

  Αναφορικά στα άρθρα 59 έως και 61. Ούτε στο παρόν νομοσχέδιο έχει ληφθεί μέριμνα για τη προστασία του εργοδότη από την κακόβουλη καταγγελία κακόπιστου εργαζόμενου. Για άλλη μια φορά οι παρούσες διατάξεις μπορούν να μετατραπούν σε εργαλείο εκβιασμού.. και αυτή τη φορά ακόμη πιο ισχυρού…. π.χ. απολυεται εργαζόμενος λόγο κακής συμπεριφοράς σε συναδέλφους ή σε πελάτες… σαν μέσο αντεκδίκησης ο εργαζόμενος καταγγείλει την επιχείρηση για αδήλωτη εργασία…. πρόστιμο 10.500… ακόμα και αν πει η επιχείρηση να ξαναπροσλαβει τον εργαζόμενο για 12 μήνες , αυτός μπορεί να αρνηθεί… και μάλιστα να θέσει εκβιαστικούς όρους …αναφορικά με το άρθρο 63… θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για συγκεκριμένο αριθμό ΑΠΔ για τις οποίες δεν έχει γίνει πληρωμή ή για ύψος χρηματικού ποσού…πολλές φορές στις τουριστικές – εποχικές επιχειρήσεις λόγο ταμειακής στενότητας και χαμηλων εισπράξεών στην αρχή της σαιζόν μπορεί να μην γίνει πληρωμή για τούς 2 ή 3 πρώτους μήνες , και να γίνουν συνολικά πληρωμές στους μήνες με καλύτερες ημερήσιες εισπράξεις…Επίσης λάβετε υπόψιν σας το ιστορικό κάθε εργοδότη. Μπορεί να να τύχει σε μια μικρή επιχείρηση μια αναποδιά . Θα κινδυνέψει ούτως ή άλλως από διακοπή ρεύματος , από τον ιδιοκτήτη για το ενοίκιο, από την πίεση των εργαζόμενων, από την πίεση των προμηθευτών κλπ. θα επιφέρει τίποτα θετικό στον ΕΦΚΑ η παραπάνω αυτή πίεση? Προσδιορίστε το χρηματικό ή το χρονικό όριο του ανθρωπίνως αποδεκτού , από την κακόβουλη ή παράνομη συμπεριφορά…

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 14:37 | Μπομπότσης Χαρίλαος

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΤΙΜΑ
  ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΕΙΤΕ ΦΙΛΙΚΑ/ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ, ΕΙΤΕ ΜΕΤΟΧΩΝ
  ΜΙΑΣ Α.Ε., ΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΠΕΛΑΤΕΣ Κ.Τ.Λ
  ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

  ΣΧΟΛΙΟ 1 Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΔΗΘΕΝ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΟΥ ΣΤΟΝ
  ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΦΙΕΤΑΙ
  ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
  ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΟΥΤΕ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΘΕΝ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

  ΣΧΟΛΙΟ 2 ΕΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΦΕΘΕΙ ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ
  ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΡΕΤΑΙ ΑΔΙΚΩΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
  ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ.
  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ, Ο
  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΚΡΟΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΙΣΤΆΜΕΝΟ ΜΕ
  ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ.
  ΕΤΣΙ ΘΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ/ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΕΠΙΖΗΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
  ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 14:21 | iceman

  Προστιμο και στον εργαζομενο. Συνυπευθυνος ειναι και πιθανο να εει περισσοτερα οφελη απο την αδηλωτη εργασια του.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2019, 17:36 | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΛΗ

  Οι όροι συνεργασίας συμφωνούνται από κοινού, γιατί υπάρχει αμοιβαίο όφελος. Ο εργοδότης έχει λιγότερο κόστος και ο εργαζόμενος παίρνει περισσότερα καθαρά. Οπότε το πρόστιμο πρέπει να είναι και στα δύο μέρη, όχι μόνο στον εργοδότη. Μπορεί η σχέση να είναι ανισοβαρής, αλλά όταν γνωρίζει ο εργοδότης ότι θα πληρώσει και ο εργαζόμενος, θα το σκεφτεί καλύτερα πριν το προτείνει και ο εργαζόμενος θα γνωρίζει τις οικονομικές συνέπειες στη τσέπη του, γιατί μάλλον οι συνέπειες τέτοιων πρακτικών στην Οικονομία δεν θα τον συγκινήσουν, αν δεν έχει ανεπτυγμένη φορολογική συνείδηση.
  Με εκτίμηση

 • 12 Σεπτεμβρίου 2019, 14:05 | Μαρία Κούγια

  Για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, αρκεί η επιβολή ισόποσου προστίμου (με αυτό του εργοδότη) ΚΑΙ στον εργαζόμενο. (Είναι γνωστό ότι η μαύρη εργασία συμφέρει τον εργαζόμενο: αφορολόγητο εισόδημα, επιδοτήσεις, χαμηλές χρεώσεις ΔΕΚΟ, προτεραιότητα σε πιθανές προσλήψεις, ευνοϊκές ρυθμίσεις δανείων κλπ κλπ).

 • 12 Σεπτεμβρίου 2019, 11:42 | Θεοφανης Ιωαννιδης

  Απίστευτο ποσό το 10.500€. Αντί του προστίμου που δεν ξέρουμε που καταλήγει καλύτερα θα είναι να υποχρεωθεί ο εργοδότης να προσλάβει τον εργαζόμενο για παράδειγμα ένα χρόνο με κανονικές αποδοχές και το ΕΡΓΑΝΗ να παρακολουθεί και σε περίπτωση υποτροπής να επιβληθεί πρόστιμο.
  Αν θέλουμε ένα περιβάλλον φιλικό προς τις επιχειρήσεις τα πρόστιμα δεν είναι ότι καλύτερο.