Άρθρο 5 – Παραχώρηση πρόσβασης σε γεωχωρικά δεδομένα

1. Με σκοπό τη δημιουργία Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, οι φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 14 παρ. 1 περ. α’ του ν. 4270/2014 υποχρεούνται να παραχωρήσουν στα αρμόδια όργανα κατά το άρθρο 8 (στο εξής: «αρμόδια όργανα»), εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, ηλεκτρονική πρόσβαση στο σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου που κατέχουν στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, τα αρμόδια όργανα για την εφαρμογή του παρόντος έχουν άμεση πρόσβαση στο σύνολο των γεωχωρικών αυτών δεδομένων, περιλαμβανομένων και των τυχόν διορθώσεων και επικαιροποιήσεών τους. Οι φορείς του δημοσίου τομέα που κατέχουν γεωχωρικά δεδομένα, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ακρίβεια και την επικαιροποίηση σε πραγματικό χρόνο των γεωχωρικών δεδομένων.
2. Στους φορείς του δημόσιου τομέα που κατέχουν γεωχωρικά δεδομένα, για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος, συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης καθώς και το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
3. Στα γεωχωρικά δεδομένα των παραγράφων 1 και 2 εντάσσονται ιδίως πληροφορίες ως προς:
α. Όρους και περιορισμούς δόμησης
β. Χρήσεις γης
γ. Σχέδια πόλεων
δ. Ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές
ε. Γεωτεμάχια κτηματολογίου (μόνον εφ’ όσον περιλαμβάνονται οι περιοχές όπου οι πρώτες εγγραφές έχουν οριστικοποιηθεί)
στ. Δάση και δασικές εκτάσεις (μόνον εφ’ όσον περιλαμβάνονται σε δασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί και οριστικοποιηθεί)
ζ. Περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή περιοχές προστασίας ειδικών οικοτόπων
η. Ζώνες αιγιαλού, παραλίας και λιμένα
θ. Ύδατα, υδατορέματα, υγρότοπους, όχθες πλεύσιμων ποταμών και μεγάλων λιμνών
ι. Αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους
ια. Παραδοσιακούς οικισμούς, παραδοσιακά σύνολα ή προστατευόμενους χώρους
ιβ. Ειδικά σχέδια χωροθέτησης περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων και των ειδικών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης (όπως ΒΕΠΕ, ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ).
4. Πέραν των πληροφοριών της παραγράφου 3, στα γεωχωρικά δεδομένα της παραγράφου 1 του παρόντος εντάσσεται το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν άμεσα ή έμμεσα σε συγκεκριμένη τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας από τις οποίες εξαρτάται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο η αδειοδότηση της οποιασδήποτε επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας..

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 19:53 | Παν. Χαρ. Λολώνης

  Το Σημείο ε. της λίστας γεωχωρικών δεδομένων προτείνεται να τροποποιηθεί και να περιλαμβάνει τα γεωτεμάχια του κτηματολογίου από τη στιγμή της περαίωσης της κτηματογράφησης και όχι από την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών. Ο λόγος είναι ότι τα γεωτεμάχια αρχίζουν να έχουν αναγνωρισμένη νομική υπόσταση και χρήση για τους ενδιαφερόμενου από τη στιγμή της περαίωσης της κτηματογράφησης και της έναρξης της λειτουργίας του κτηματολογίου σε μία περιοχή. Όλες οι πράξεις που γίνονται στο πλαίσιο του λειτουργούντος κτηματολογίου βασίζονται στις εν λόγω πρώτες εγγραφές και στις επιγενόμενοες πράξεις, άσχετο αν οι πρώτες εγγραφές είναι οριστικοποιημένες ή όχι (-κάτι που απαιτεί και επτά και πλέον χρόνια για να γίνει, ενώ σε ελάχιστες περιοχές έχει γίνει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών που έχουν προταθεί να συμπεριληφθούν στο πιλοτικό πρόγραμμα-). Δεν έχει νόημα επομένως το σύστημα να αναμένει, ανούσια, την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών για να συμπεριλάβει στην πληροφοριακή του βάση τα αντίστοιχα γεωτεμάχια (τα οποία, βεβαίως, μεταβάλλονται με πολύ αργότερους ρυθμούς – της τάξης 1 προς 10 περίπου -σε σχέση με τις υπόλοιπες εμπράγματες συναλλαγές). Αντιθέτως, η χρησιμοποίηση των γεωτεμαχίων των πρώτων εγγραφών από την πρώτη κιόλας στιγμή στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη θα διευρύνει εντυπωσιακά την γεωγραφική κάλυψη του συστήματος ως προς αυτή τη θεματική ενότητα και θα συμβάλλει αποφασιστικά στην όποια χρησιμότητα του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη. Από τεχνολογικής ή άλλης απόψεως (νομοθετικής, κανονιστικής κλπ) δεν συντρέχει κάποιος λόγος στο να εξαιρεθούν τα γεωτεμάχια των πρώτων εγγραφών και να αναμένει κανείς την οριστικοποίησή τους.

  Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω προτείνεται το σημείο ε να γίνει: «ε. Γεωτεμάχια κτηματολογίου (μόνον για τις περιοχές στις οποίες έχει περαιωθεί η κτηματογράφηση).»

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 17:52 | Σταύρος Μαυρουδέας

  Πρόσβαση στα γεωχωρικά δεδομένα, μετά τη λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, θα πρέπει να έχουν όλοι οι πολίτες της χώρας.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 16:40 | ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

  Μέρος Γ, Αρθρο 5, παρ. 1
  Δεν θα πρέπει να έχει διασφαλισθεί η συμβατότητα των διαφορετικών βάσεων;

 • Απόψεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων επί του Αναπτυξιακού Πολυνομοσχεδίου

  Όπως και κατά την διαβούλευση επί του Ν. 4608/2019, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (Σ.Ε.Α.) εκφράζει τις έντονες επιφυλάξεις του επί των σημείων του Ν/Σ που θέτουν ασφυκτικές προθεσμίες στην διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, χωρίς να παρέχονται στις Υπηρεσίες τα αντίστοιχα μέσα προκειμένου οι τελευταίες να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν. Αποτελεί πάγια άποψη του Συλλόγου ότι ο ενδελεχής έλεγχος από τις Υπηρεσίες του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού , και ειδικά της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, προφυλάσσει τις επενδύσεις και τα μεγάλα έργα από λανθασμένους σχεδιασμούς, χρονοδιαγράμματα και προϋπολογισμούς και δεν είναι δυνατόν να εντάσσεται σε ενιαίες προθεσμίες.

  Συγκεκριμένα, οι επιφυλάξεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων επί του σχεδίου νόμου εντοπίζονται
  Στο Μέρος Γ, Άρθρο 5 «Παραχώρηση πρόσβασης σε γεωχωρικά δεδομένα»:
  Για τη δημιουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη υποχρεούται, μεταξύ άλλων φορέων του Δημοσίου, και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού να καταθέσει εντός 6μήνου το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων όπως περιγράφονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου (μεταξύ άλλων γεωχωρικά δεδομένα για αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους, και γενικά προστατευόμενους χώρους, αλλά και το «σύνολο των πληροφοριών που αφορούν άμεσα ή έμμεσα σε συγκεκριμένη τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας από τις οποίες εξαρτάται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η αδειοδότηση της οποιασδήποτε επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας»). Στο Υπουργείο Πολιτισμού βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη η σύνταξη του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, μιας πρωτοποριακής βάσης δεδομένων για τους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και ακίνητα του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, ωστόσο το έργο αυτό δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου. Επιπλέον, το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο περιλαμβάνει μέρος μόνο από τους κηρυγμένους και οριοθετημένους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, καθώς υπάρχουν πλείστα γνωστά μνημεία ιστάμενα και μη τα οποία δεν έχουν κηρυχθεί αλλά προστατεύονται αυτοδίκαια από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002. Επιπλέον ο κατάλογος των κηρυγμένων χώρων και μνημείων εμπλουτίζεται συνεχώς μέσω νέων ανασκαφών και γεωχωρικών δεδομένων. Συνεπώς η πρόβλεψη που υπάρχει στο άρθρο 6 του Σχεδίου Νόμου «δεν επιτρέπεται άρνηση αδειοδότησης της οποιασδήποτε επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας στη βάση γεωχωρικών δεδομένων που δεν συμπεριλαμβάνονται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη», χρήζει τροποποίησης, προκειμένου να μην αποκλείσει τον αναγκαίο έλεγχο που προηγείται της όποιας επένδυσης ή κατασκευαστικής δραστηριότητας και εκτελείται από την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία ή Διεύθυνση του ΥΠ.ΠΟ.Α.
  Για τον Σ.Ε.Α., όπως κατ’ επανάληψη έχει υποστηρίξει με ανακοινώσεις του, οι αρχαιότητες και κάθε πολιτιστικό αγαθό δεν αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη. Αντίθετα, ο εντοπισμός, η ανάδειξη και τελικά η ενσωμάτωση της πολιτιστικής κληρονομιάς στα σύγχρονα έργα τούς προσδίδει προστιθέμενη αξία, όπως άλλωστε έχει συμβεί επανειλημμένως σε μεγάλα έργα, δημόσια και ιδιωτικά, στο παρελθόν. Προϋπόθεση για την ανάδειξη αλλά και την αξιοποίηση αυτής της αξίας είναι η διατήρηση ενός σαφούς και ασφαλούς πλαισίου προστασίας του πολιτιστικού αγαθού αλλά και η εφαρμογή του με τα κατάλληλα μέσα από τους εντεταλμένους δημόσιους λειτουργούς.
  Το προκείμενο Ν/Σ ανατρέπει τη λογική και τη συνεπή σειρά των προτεραιοτήτων. Το πλαίσιο εξασθενίζει και ο δημόσιος λειτουργός θα αντιμετωπίζει πλέον την απειλή των πειθαρχικών κυρώσεων για κάθε καθυστέρηση, ακόμα και αν είναι ανυπαίτια. Δεν ερωτάται, όμως, διαθέτει τα μέσα να ανταποκριθεί στις ασφυκτικές προθεσμίες για την διεκπεραίωση των αιτημάτων; Είναι σε θέση να προβεί εντός της προθεσμίας που θέτει το Ν/Σ στην ανάθεση μιας εργασίας σε εξωτερικό συνεργάτη; Έχει την δυνατότητα να προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό, προκειμένου να τεκμηριώσει επαρκώς και εγκαίρως την εισήγησή του; Δύναται να υλοποιήσει όλο το σύνθετο αρχαιολογικό έργο ακόμα και ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας που δεν διαθέτει υπαλλήλους;
  Τα ερωτήματα αυτά και άλλα τόσα δεν απαντώνται στο Ν/Σ, με το οποίο επιδιώκεται η παράκαμψη των Υπηρεσιών και τελικά του ίδιου του Αρχαιολογικού Νόμου.

 • Απόψεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων επί του Αναπτυξιακού Πολυνομοσχεδίου

  Όπως και κατά την διαβούλευση επί του Ν. 4608/2019, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (Σ.Ε.Α.) εκφράζει τις έντονες επιφυλάξεις του επί των σημείων του Ν/Σ που θέτουν ασφυκτικές προθεσμίες στην διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, χωρίς να παρέχονται στις Υπηρεσίες τα αντίστοιχα μέσα προκειμένου οι τελευταίες να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν. Αποτελεί πάγια άποψη του Συλλόγου ότι ο ενδελεχής έλεγχος από τις Υπηρεσίες του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού , και ειδικά της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, προφυλάσσει τις επενδύσεις και τα μεγάλα έργα από λανθασμένους σχεδιασμούς, χρονοδιαγράμματα και προϋπολογισμούς και δεν είναι δυνατόν να εντάσσεται σε ενιαίες προθεσμίες.

  Συγκεκριμένα, οι επιφυλάξεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων επί του σχεδίου νόμου εντοπίζονται

  Στο Μέρος Γ, Άρθρο 5 «Παραχώρηση πρόσβασης σε γεωχωρικά δεδομένα»:
  Για τη δημιουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη υποχρεούται, μεταξύ άλλων φορέων του Δημοσίου, και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού να καταθέσει εντός 6μήνου το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων όπως περιγράφονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου (μεταξύ άλλων γεωχωρικά δεδομένα για αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους, και γενικά προστατευόμενους χώρους, αλλά και το «σύνολο των πληροφοριών που αφορούν άμεσα ή έμμεσα σε συγκεκριμένη τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας από τις οποίες εξαρτάται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η αδειοδότηση της οποιασδήποτε επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας»). Στο Υπουργείο Πολιτισμού βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη η σύνταξη του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, μιας πρωτοποριακής βάσης δεδομένων για τους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και ακίνητα του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, ωστόσο το έργο αυτό δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου. Επιπλέον, το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο περιλαμβάνει μέρος μόνο από τους κηρυγμένους και οριοθετημένους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, καθώς υπάρχουν πλείστα γνωστά μνημεία ιστάμενα και μη τα οποία δεν έχουν κηρυχθεί αλλά προστατεύονται αυτοδίκαια από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002. Επιπλέον ο κατάλογος των κηρυγμένων χώρων και μνημείων εμπλουτίζεται συνεχώς μέσω νέων ανασκαφών και γεωχωρικών δεδομένων. Συνεπώς η πρόβλεψη που υπάρχει στο άρθρο 6 του Σχεδίου Νόμου «δεν επιτρέπεται άρνηση αδειοδότησης της οποιασδήποτε επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας στη βάση γεωχωρικών δεδομένων που δεν συμπεριλαμβάνονται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη», χρήζει τροποποίησης, προκειμένου να μην αποκλείσει τον αναγκαίο έλεγχο που προηγείται της όποιας επένδυσης ή κατασκευαστικής δραστηριότητας και εκτελείται από την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία ή Διεύθυνση του ΥΠ.ΠΟ.Α.
  Για τον Σ.Ε.Α., όπως κατ’ επανάληψη έχει υποστηρίξει με ανακοινώσεις του, οι αρχαιότητες και κάθε πολιτιστικό αγαθό δεν αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη. Αντίθετα, ο εντοπισμός, η ανάδειξη και τελικά η ενσωμάτωση της πολιτιστικής κληρονομιάς στα σύγχρονα έργα τούς προσδίδει προστιθέμενη αξία, όπως άλλωστε έχει συμβεί επανειλημμένως σε μεγάλα έργα, δημόσια και ιδιωτικά, στο παρελθόν. Προϋπόθεση για την ανάδειξη αλλά και την αξιοποίηση αυτής της αξίας είναι η διατήρηση ενός σαφούς και ασφαλούς πλαισίου προστασίας του πολιτιστικού αγαθού αλλά και η εφαρμογή του με τα κατάλληλα μέσα από τους εντεταλμένους δημόσιους λειτουργούς.
  Το προκείμενο Ν/Σ ανατρέπει τη λογική και τη συνεπή σειρά των προτεραιοτήτων. Το πλαίσιο εξασθενίζει και ο δημόσιος λειτουργός θα αντιμετωπίζει πλέον την απειλή των πειθαρχικών κυρώσεων για κάθε καθυστέρηση, ακόμα και αν είναι ανυπαίτια. Δεν ερωτάται, όμως, διαθέτει τα μέσα να ανταποκριθεί στις ασφυκτικές προθεσμίες για την διεκπεραίωση των αιτημάτων; Είναι σε θέση να προβεί εντός της προθεσμίας που θέτει το Ν/Σ στην ανάθεση μιας εργασίας σε εξωτερικό συνεργάτη; Έχει την δυνατότητα να προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό, προκειμένου να τεκμηριώσει επαρκώς και εγκαίρως την εισήγησή του; Δύναται να υλοποιήσει όλο το σύνθετο αρχαιολογικό έργο ακόμα και ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας που δεν διαθέτει υπαλλήλους;
  Τα ερωτήματα αυτά και άλλα τόσα δεν απαντώνται στο Ν/Σ, με το οποίο επιδιώκεται η παράκαμψη των Υπηρεσιών και τελικά του ίδιου του Αρχαιολογικού Νόμου.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 14:24 | Β.ΤΣΑΔΑΡΗ – Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΗ Α.Ε.

  3. Στα γεωχωρικά δεδομένα των παραγράφων 1 και 2 εντάσσονται ιδίως πληροφορίες ως προς: …
  Πρόταση:
  Προσθήκη:
  – Ενεργειακές υποδομές (π.χ. Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ορυχεία και λοιπές ενεργειακές υποδομές.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 10:02 | Γιώργος Νικολακόπουλος

  Σύμφωνα με το παρόν άρθρο παρ.1, ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης συντάσσεται από τα δεδομένα που παρέχουν εντός 6 μηνών, από την θέση σε ισχύ του παρόντος, οι σχετικοί φορείς του δημοσίου τομέα.
  Στο άρθρο 6 παρ. 3 αναφέρεται: «3. Δεν επιτρέπεται άρνηση αδειοδότησης της οποιασδήποτε επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας στη βάση γεωχωρικών δεδομένων που δεν συμπεριλαμβάνονται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη.»
  Με την παρούσα διάταξη, ψηφιακά δεδομένα υπό αμφισβήτιση ή έστω μη οριστικοποιημένα (βλ. παρ. 3 σημεία ε,στ του παρόντος άρθρου)δύνανται να μη ληφθούν υπ’όψη σε περίπτωση επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας.
  Ειδικότερα στην παρ. 3 σημείο ε «Γεωτεμάχια κτηματολογίου (μόνον εφ’ όσον περιλαμβάνονται οι περιοχές όπου οι πρώτες εγγραφές έχουν οριστικοποιηθεί)» τα γεωτεμάχια του κτηματολογίου θεωρούνται γεωχωρικά δεδομένα μόνο με οριστικοποιημένες πρώτες εγγραφές. Πριν την έλευση της ισχύος του παρόντος σε τι ποσοστό της επικράτειας έχουν αυτά οριστικοποιηθεί;
  Επίσης, στην παρ. 3 σημείο στ («Δάση και δασικές εκτάσεις (μόνον εφ’ όσον περιλαμβάνονται σε δασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί και οριστικοποιηθεί)») περιλαμβάνονται μόνο οριστικοποιημένες δασικές εκτάσεις. Από την ιστοσελίδα του Εθνικου Κτηματολογίου ανακτημένη σήμερα 17/9/2019: «Μέχρι σήμερα έχουν καταρτιστεί Δασικοί Χάρτες σε ολόκληρες Περιφερειακές Ενότητες καθώς και επιμέρους OTA​, καλύπτοντας συνολική έκταση 71.876.755 στρέμματα​ περίπου, ήτοι το 54,58% της χώρας.» Πως και με ποιές προϋποθέσεις θα καταρτιστούν εντός 6 μηνών οι Δασικοί Χάρτες για το υπόλοιπο 45% της χώρας ώστε να ενταχθούν εξαρχής στους ψηφιακούς χάρτες και να μην αφήνουν παραθυράκι για ανεξέλεγκτη κατασκευαστική δραστηριότητα μέχρι την ανανέωση της πληροφορίας στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη από τον φορέα του δημοσίου, κατα το άρθρο 6 παρ. 3, εντός δασικών (αλλά και άλλων εκτάσεων);

  Λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη με βάση την ιστοσελίδα του Εθνικού Κτηματολογίου ότι αυτό παραχωρεί στα οικεία κτηματολογικά γραφεία τόσο τον χαρακτηρισμό του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και του δασικού ή μη δασικού χαρακτήρα κάθε ακινήτου όσο και την παροχή πιστοποιημένης πληροφορίας για τη θέση του ακινήτου σε σχέση με το αν αυτό βρίσκεται μέσα σε προστατευόμενη περιοχή του δικτύου «Natura 2000» ή όχι.
  Συνεπώς οι αναφερόμενοι ως «φορείς του δημόσιου τομέα» περιλαμβάνουν και τα κατα τόπους κτηματολογικά γραφεία με όποια ελλιπή στελέχωση αυτά έχουν.

  Γιώργος Νικολακόπουλος
  Μηχανολόγος Μηχανικός MSc.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 09:08 | ΕΛΕΤΑΕΝ

  Άρθρο 5, παρ. 3

  Στα γεωχωρικά δεδομένα θα πρέπει να περιληφθούν και οι ακόλουθες πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Α.Π.Ε. (ΕΧΠ-ΑΠΕ) στην περίπτωση των αιολικών επενδύσεων (αρ. 6, παρ. 1 του ΕΧΠ-ΑΠΕ). Προφανώς, ανάλογος εμπλουτισμός θα πρέπει να γίνει για τη διευκόλυνση της εφαρμογής όλων των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων.

  Θα πρέπει λοιπόν να περιληφθούν:

  α. Τα κηρυγμένα διατηρητέα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και των άλλων μνημείων μείζονος σημασίας της παρ. 5 ββ) του άρθρου 50 του ν. 3028/2002, καθώς και οι οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες προστασίας Α που έχουν καθορισθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 1892/1991 ή καθορίζονται κατά τις διατάξεις του ν. 3028/2002.
  β. Οι περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης.
  γ. Τα όρια των Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας (Υγρότοποι Ραμσάρ).
  δ. Οι πυρήνες των εθνικών δρυμών και των κηρυγμένων μνημείων της φύσης και των αισθητικών δασών
  ε. Οι οικότοποι προτεραιότητας των τόπων του δικτύου Natura 2000
  στ. Οι περιοχές εντός σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων
  ζ. Οι Π.Ο.Τ.Α. του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα του άρθρου 10 του ν. 2742/1999, των θεματικών πάρκων και των τουριστικών λιμένων.
  η. Οι ατύπως διαμορφωμένες, στο πλαίσιο της εκτός σχεδίου δόμησης, τουριστικές και οικιστικές περιοχές ήτοι οι περιοχές που περιλαμβάνουν 5 τουλάχιστον δομημένες ιδιοκτησίες με χρήση τουριστική ή κατοικία, οι οποίες ανά δύο βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, και συνολική δυναμικότητα 150 κλίνες τουλάχιστον.
  θ. Οι ακτές κολύμβησης που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης που συντονίζεται από το ΥΠΕΝ
  ι. Τα τμήματα των λατομικών περιοχών και μεταλλευτικών και εξορυκτικών ζωνών που λειτουργούν επιφανειακά.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 13:34 | Νικόλαος Καραταράκης DIC, MSc, MBA, Μετεωρολόγος – Περιβαλλοντολόγος, Υπηρεσιακή ιδιότητα: Διευθυντής Διεύθυνσης ΕΜΥ / Γ(Κλίματος, Περιβάλλοντος και Μετεωρολογικών Παρατηρήσεων πρώην Κλιματολογίας – Εφαρμογών)

  Να συμπεριληφθούν ως γεωχωρικά δεδομένα τα μετεωρολογικά, κλιματολογικά, υδρολογικά και περιβαλλοντικά δεδομένα θέσεων / περιοχών της χώρας. Να προστεθεί νέα υποπαράγραφος κ.(μετά την ιβ.)που να περιλαμβάνει τα παραπάνω γεωχωρικά δεδομένα.

  Η παράγραφος 1 και το συγκεκριμένο τμήμα προτείνεται να τροποποιηθεί, ως εξής: »Οι φορείς του δημοσίου τομέα που κατέχουν γεωχωρικά δεδομένα, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, υποχρεούνται να εκτελούν τον κατάλληλο ποιοτικό έλεγχο των δεδομένων και να διασφαλίζουν την ακρίβεια, την χωροχρονική συνέπεια και τη συνέχεια τους και την εν γένει ποιότητα τους, καθώς και την πληρότητα τους και τη επικαιροποίηση σε πραγματικό χρόνο αυτών των γεωχωρικών δεδομένων».

  Η ενοποίηση δικτύων και σταθμών είναι απαραίτητη. Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη νόμου, όπου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ως αντιπρόσωπος στη χώρας στον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό και θεσμικά υπεύθυνη υπηρεσία στον τομέα της μετεωρολογίας, κλιματολογίας και υδρομετεωρολογίας, να έχει την αρμοδιότητα και τη ευθύνη, ως σύμβουλος της πολιτείας σε αυτά τα θέματα, να σχεδιάζει τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Μετεωρολογικών και άλλων σταθμών και να εξετάζει αν πληρούν τις προϋποθέσεις σταθμοί άλλων δικτύων να ενταχθούν σε αυτό το Εθνικό δίκτυο. Επίσης η ΕΜΥ έχει την ευθύνη της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Μετεωρολογικών, Κλιματολογικών και άλλων παραμέτρων και δεδομένων και την ένταξη σε αυτή δεδομένων άλλων φορέων.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2019, 00:17 | Θεόδωρος Κολυδάς

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ και ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

  Θα πρέπει να γίνει ειδική μνεία για τα Μετεωρολογικά και Περιβαλλοντικά δεδομένα που καλύπτονται ήδη με τον Ν3882/2010 , αλλά να περιληφθούν και όλες οι λοιπές Υπηρεσίες & τα Ερευνητικά Ιδρύματα που τα παράγουν.

  Το 2010 η Ελλάδα υλοποίησε την Οδηγία Inspire και ψηφίστηκε ο Ν.3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών.Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.3882/2010, ορίστηκε η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ) η οποία ήταν-και είναι- το ανώτατο πολιτικό όργανο με αποφασιστικές, εισηγητικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες. H ΕΘΕΓ καθορίστηκε ως διυπουργικό όργανο με απευθείας υπαγωγή στον Πρωθυπουργό. Από το 2012 και μετά η ΕΘΕΓ δεν έχει συνεδριάσει, ενώ με με βάση το νομικό καθεστώς όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Α του νόμου , ο Υπουργός ΥΠΕΚΑ είναι ο θεσμικά αρμόδιος για την σύγκλιση της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας για συνολική λήψη αποφάσεων.

  Τα περιβαλλοντικά και μετεωρολογικά δεδομένα θα πρέπει να περιληφθούν στο εν λόγω νομοσχέδιο, διότι σήμερα στη χώρα μας εκτός από την ΕΜΥ που είναι ο επίσημος φορέας έκδοσης των Μετεωρολογικών προγνώσεων, έχουμε πάνω από δέκα δημόσιους φορείς, όχι που ασχολούνται, αλλά που επενδύουν σε συναφείς και σχετικά δαπανηρές υποδομές παρατήρησης μετεωρολογικού, κλιματολογικού και υδρολογικού ενδιαφέροντος. Στα 22 χρόνια ισχύος του ΠΔ που διέπει την ΕΜΥ, δεν ευοδώθηκε καμία προσπάθεια δημιουργίας ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ και ενοποίησης των μετεωρολογικών σταθμών, διότι ο κάθε φορέας ήθελε να έχει μόνος του τον έλεγχο και την ευθύνη λειτουργίας των σταθμών του.

  Το πρόβλημα τεθηκε στις 2 συνεδριάσεις της ΕΘΕΓ -στις οποίες ήμουν παρών- και αναφέρθηκε οτι θα βρισκόταν λύση σε επόμενες συνεδριάσεις της. Ως υπηρεσία είχαμε καταθέσει και εκθέσει οτι σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρχε ενιαία υιοθέτηση των διεθνών προτύπων παρατήρησης, συλλογής, αρχειοθέτησης, επεξεργασίας και κοινές δραστηριότητες στην έρευνα. Οι Μετεωρολογικοί Σταθμοί που είχαν συνολικά εγκατασταθεί στη χώρα πλησιαζαν τους δυόμιση χιλιάδες , αλλά μετα από 4-5 χρόνια πολλοί απο αυτούς έκλειναν . Ο κάθε φορέας ακόμη μέχρι σήμερα μπορεί να φτιάξει δικά του δίκτυα χωρίς να δώσει λόγο σε κανένα, αρκεί να έχει βρει τις πηγές χρηματοδότησης.

  Εδώ βέβαια πρέπει να ληφθεί υπόψιν οτι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει ως αποστολή την υποστήριξη από μετεωρολογικής απόψεως της εθνικής άμυνας, της εθνικής οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου (άρθρο 1§1 ΠΔ 161/1997). Στο ίδιο άρθρο (1§2 στ΄) αναφέρεται ότι η ΕΜΥ «Σχεδιάζει τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών στο οποίο εντάσσονται οι Μετεωρολογικοί Σταθμοί της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, συντονίζει τη λειτουργία των Μετεωρολογικών Σταθμών ειδικών δικτύων άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών της χώρας για τυποποίηση και εκμετάλλευση των δεδομένων» και «Παρέχει μετεωρολογική υποστήριξη στους φορείς προστασίας του περιβάλλοντος και ερευνά επιστημονικά θέματα κλιματολογικών μεταβολών σε συνεργασία με άλλους φορείς».

  Δεν υπάρχει όμως κανένας νόμος που θα δεσμεύει αυτούς που παράγουν τα όποια κλιματικά δεδομένα να ακολουθούν κάποιους συγκεκριμένους κανόνες σχεδιασμού.

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ

  Για να σταματήσει η κατασπατάληση του Δημοσίου χρήματος θα πρέπει μέσα σε αυτό το δεσμευτικό εξάμηνο του Νόμου να ξεκινήσει η δημιουργία της ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ και ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Θα πρέπει παράλληλα να δημιουργηθεί Εθνική Βάση των έργων υποδομής ώστε να αποφευχθεί το copy paste από την μια Περιφέρεια στην άλλη.
  Τα δεδομένα αυτά θα αξιοποιηθούν από όλους τους πολίτες, ενώ η ανάληψη μιας τέτοιας πρωτοβουλίας για την δικτύωση και την συνεργασία των εθνικών φορέων, θα οδηγήσει σε μείωση του λειτουργικού κόστους και σε παροχή υπηρεσιών υψηλότερων προδιαγραφών στις επιστήμες της Γης. Έτσι θα επιτευχθεί η συμβολή σημαντικού αριθμού ερευνητών, επιστημόνων και τεχνικών με συναφές επιστημονικό-τεχνολογικό αντικείμενο, και θα βρει «δικαίωση» η αρχαία Ελληνική παροιμία «Η ισχύς εν τη ενώσει».

  Καλή επιτυχία στο έργο σας.

  Θεόδωρος Ν. Κολυδάς
  Μαθηματικός -Μετεωρολόγος (M.Sc.)
  Διευθυντής Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου ΕΜΥ