Άρθρο 58 – Ζητήματα λειτουργίας συλλογικών οργάνων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Όπου στην κείμενη νομοθεσία ή στις κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις αναφέρεται ως μέλος συλλογικού οργάνου ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, νοείται εφεξής ο Γενικός Γραμματέας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (άρθρο 7 του Π.Δ. 84/2019 (Α 123) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4622/2019 (Α 133) και του Π.Δ. 134/2017 (Α 168) όπως ισχύει.

  • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 14:20 | ΦΙΣΚΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

    Λαμβάνοντας αφορμή αυτή την διαβούλευση και το μόνο σημείο που έχει σχέση με το υπουργείο εργασίας θέλουμε να κάνουμε μια υπενθύμιση σχετικά με την αναμενόμενη χρηματοδότηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων που χιλιάδες ΚοινΣΕπ του νόμου 4430/16 είναι σε αναμονή για αυτό έτσι ώστε να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να συμβάλουν στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην ανάπτυξη του τόπου

    Δράση «Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας Υφιστάμενων και Νεοϊδρυόμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ)». Αφορά στην υλοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων από Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που θα σχεδιαστούν με γνώμονα τον κοινωνικό αντίκτυπό τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 31,2 εκατ. Ευρώ.