ΜΕΡΟΣ Η΄ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4442/2016 «ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» – Άρθρο 14

1. Η παρ. 1 του Άρθρου 1 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο παρών νόμος αποβλέπει στη θεσμοθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα και διέπει τη λειτουργία τους σε ορισμένο χώρο. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού είναι δυνατόν να προστίθενται οικονομικές δραστηριότητες υπαγόμενες στις διατάξεις του παρόντος.»
2. Η παρ. 2 του Άρθρου 1 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η άσκηση των ανωτέρω οικονομικών δραστηριοτήτων είναι ελεύθερη. Περιορισμοί στην ελευθερία άσκησης συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας είναι ανεκτοί, εφόσον ισχύουν οι εξής σωρευτικά συντρέχουσες περιστάσεις:
(α) δικαιολογούνται από συγκεκριμένους λόγους δημοσίου συμφέροντος,
(β) καθορίζονται σαφή και αντικειμενικού χαρακτήρα κριτήρια, βάσει των οποίων ανατίθενται και ασκούνται οι σχετικές αρμοδιότητες της Διοικήσεως,
(γ) δικαιολογούνται επαρκώς από την ειδική φύση του αντικειμένου της ρυθμίσεως, και
(δ) κινούνται εντός των ορίων που χαράσσει η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.»
3. Καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 4442/2016
4. Το Άρθρο 3 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Γενικές αρχές
1. Με την επιφύλαξη των επόμενων άρθρων, κάθε φορέας μπορεί να ασκήσει οικονομική δραστηριότητα χωρίς περιορισμό, τηρουμένων των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία φορολογικών υποχρεώσεων, των υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης και της εγγραφής του στο γενικό εμπορικό μητρώο κατά περίπτωση.
2. Αν η άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας έχει ως συνέπεια την πρόκληση κινδύνων, οι οποίοι θίγουν διαφορετικές πτυχές του δημοσίου συμφέροντος και ιδιαίτερα την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης, την ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας, την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την προαγωγή της οικονομίας των ορεινών, νησιωτικών και παραμεθορίων περιοχών, τότε, και μόνον τότε, προκύπτει ανάγκη υπαγωγής στο καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης. Η υποχρέωση υπαγωγής στο καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης κρίνεται ανάλογα με την βαρύτητα του κάθε κινδύνου. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και σε περίπτωση άσκησης περισσότερων οικονομικών δραστηριοτήτων.
3. Η υπαγωγή ορισμένης οικονομικής δραστηριότητας ή ομάδας δραστηριοτήτων σε καθεστώς διαδικασίας γνωστοποίησης ή έγκρισης καθορίζεται, αντίστοιχα, με τα προεδρικά διατάγματα των άρθρων 5 και 7 του παρόντος νόμου.
4. Εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς της προηγούμενης παραγράφου, η οικονομική δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα και χωρίς τήρηση των προϋποθέσεων που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, υπό την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν την εν λόγω δραστηριότητα.
5. Κατά την υπαγωγή ορισμένης δραστηριότητας σε διαδικασία προηγούμενης γνωστοποίησης ή έγκρισης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να προβλέπεται η διατήρηση όρων και προϋποθέσεων της κείμενης νομοθεσίας ή να αντικαθίστανται οι όροι αυτοί ή και να επιβάλλονται πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που περιορίζουν την άσκηση της οικονομικής ελευθερίας, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
6. Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται ότι η οικονομική δραστηριότητα ασκείται ύστερα από έγκριση, οι αρμόδιες αρχές έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε αυτοψίες και ελέγχους και να ζητούν την προσκόμιση των αναγκαίων πράξεων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή εγγράφων, προκειμένου να χορηγήσουν την έγκριση.»
5. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και του και τυχόν κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, σύμφωνα με τις αρχές του επόμενου άρθρου, η σχετική διαδικασία σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που έχουν γνωστοποιηθεί, οι αρχές στις οποίες υποβάλλεται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους δραστηριότητες, τα τυχόν έγγραφα που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος υποβολής και εφαρμογής της γνωστοποίησης μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 15, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της υποχρέωσης γνωστοποίησης από το φορέα άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.»
6. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών καθορίζονται τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και το περιεχόμενο της έγκρισης για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι αναγκαίοι όροι για την έκδοση της, ο τρόπος υποβολής και εφαρμογής της διαδικασίας έγκρισης μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 15, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που είναι αναγκαίο για τη χορήγηση προηγούμενης έγκρισης στο φορέα άσκησης οικονομικής δραστηριότητας».
7. Η παράγραφος 4 του Άρθρου 7 του ν. 4442/2016 καταργείται
8. Μετά το Άρθρο 8 του ν.4442/2016 προστίθεται νέο Άρθρο 8α
«Άρθρο 8α
1. Στις οικονομικές δραστηριότητες που υπόκεινται τόσο σε καθεστώς γνωστοποίησης όσο και σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας, μέρος ή το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων της κείμενης νοοθεσίας μπορεί να είναι και η τήρηση συγκεκριμένων προτύπων, τα οποία πρέπει να είναι τα ελάχιστα αναγκαία για την εξασφάλιση της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση εφαρμογής προτύπου για το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας που υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας, η δραστηριότητα απαλλασσέται από την έγκριση λειτουργιας και μεταπίπτει στο καθεστώς γνωστοποίησης.
2. Η πιστοποίηση και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με συγκεκριμένα πρότυπα για την άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας πραγματοποιείται από ανεξάρτητους οργανισμούς, οι οποίοι διαπιστεύονται προς τούτο σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία. Οργανισμός αξιολόγησης συμμόρφωσης ενός φορέα με συγκεκριμένα πρότυπα σύμφωνα με τον παρόντα νόμο μπορεί να είναι κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον διαπιστευθεί σχετικά από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή από άλλον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης κράτους – μέλους της ΕΕ, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία. Το ΕΣΥΔ εποπτεύει τους οργανισμούς αξιολόγησης συμμόρφωσης που έχουν διαπιστευθεί από αυτό σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και συνεργάζεται με τους αντίστοιχους εθνικούς οργανισμούς διαπίστευσης των κρατών – μελών της ΕΕ σχετικά με οργανισμούς αξιολόγησης συμμόρφωσης, που έχουν διαπιστευθεί από αυτούς και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να ασκήσουν στην Ελλάδα οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
3. Η συμμόρφωση των φορέων οικονομικών δραστηριοτήτων με τα πρότυπα, η οποία αποδεικνύεται με την λήψη των αντίστοιχων πιστοποιητικών, περιλαμβάνεται ως πληροφορία στη γνωστοποίηση ή τίθεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης λειτουργίας.
4. Με την κοινή απόφαση της παραγράφου 3 του Άρθρου 5 ή της παραγράφου 3 του Άρθρου 7, κατά περίπτωση, και μετά από εισήγηση του ΕΣΥΠ, καθορίζονται, τροποποιούνται ή καταργούνται τα πρότυπα για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα, η οποία ασκείται υπό το καθεστώς γνωστοποίησης ή/και έγκρισης λειτουργίας αντίστοιχα.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μετά από γνωμοδότηση του ΕΣΥΔ καθορίζονται τα πρόσωπα που μπορούν να διαπιστευθούν ως οργανισμοί αξιολόγησης συμμόρφωσης, η διαδικασία πιστοποίησης, κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με το εγχειρίδιο ποιότητας, τις διαδικασίες για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των αξιολογουμένων εγκαταστάσεων, το σύστημα διαχείρισης και ενστάσεων, τον τρόπο τήρησης του μητρώου που πρέπει να τηρεί κάθε οργανισμός αξιολόγησης συμμόρφωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.»
9. Στο ν. 4442/2016 προστίθεται Άρθρο 8β ως εξής:
«Άρθρο 8β
Γενικές Αρχές Πιστοποίησης
1. Κάθε φορέας ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει οικονομική δραστηριότητα για την οποία σύμφωνα με τον παρόντα νόμο απαιτείται πιστοποίηση, μπορεί να επιλέγει τον οργανισμό αξιολόγησης συμμόρφωσης που επιθυμεί από το Μητρώο Οργανισμών Αξιολόγησης Συμμόρφωσης.
2. Οι οικονομικοί όροι για την παροχή των υπηρεσιών πιστοποίησης συμφωνούνται μεταξύ του οργανισμού αξιολόγησης συμμόρφωσης και του ενδιαφερόμενου προσώπου. Οι συμφωνίες παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης περιλαμβάνουν το σύνολο των όρων υπό τους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες πιστοποίησης και δεν μπορούν να ρυθμίζουν ταυτόχρονα άλλες τυχόν συναλλαγές των συμβαλλομένων μερών. Κάθε αντίθετη συμφωνία είναι αυτοδίκαια άκυρη.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μετά από γνωμοδότηση της ΕΣΥΔ μπορούν να καθορίζονται τυποποιημένα σχέδια συμβάσεων παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης συμμόρφωσης για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα. Για την εξυπηρέτηση των αρχών του άρθρου 1 του παρόντος, οι όροι των τυποποιημένων σχεδίων συμβάσεων μπορεί κατά περίπτωση να είναι εν όλω ή εν μέρει δεσμευτικοί για τους διοικούμενους ή να μην έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τα συμβαλλόμενα μέρη.
10. Στο ν. 4442/2016 προστίθεται Άρθρο 8γ ως εξής:
«Άρθρο 8γ
Επιλογή προτύπων
1. Σε περίπτωση που για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα έχουν ορισθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ευρωπαϊκά πρότυπα, εφαρμόζονται αυτά. Αν δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα αλλά υπάρχουν διεθνή πρότυπα, που έχουν ορισθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφαρμόζονται αυτά. Αν δεν υπάρχουν ούτε διεθνή πρότυπα αλλά υπάρχουν ελληνικά πρότυπα, που έχουν ορισθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφαρμόζονται αυτά. Αν δεν υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα, υιοθετούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Σε περίπτωση που υπάρχουν μόνο εθνικά πρότυπα και υιοθετηθούν μεταγενέστερα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, αυτά εφαρμόζονται άμεσα σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου και αντικαθιστούν τα μέχρι τότε υπάρχοντα πρότυπα. Σε περίπτωση που υπάρχουν διεθνή πρότυπα και υιοθετηθούν μεταγενέστερα ευρωπαϊκά, αυτά εφαρμόζονται άμεσα σύμφωνα με το παρόν άρθρο και αντικαθιστούν τα μέχρι τότε υπάρχοντα πρότυπα.»
11. Στο Άρθρο 12 του ν. 4442/2016 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:
«3. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να αναθέτουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μελέτες ή την παροχή υπηρεσιών αναγκαίων για την εξέταση συγκεκριμένων αιτημάτων έγκρισης λειτουργίας.
4. Τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες σε αρμόδιες για τη χορήγηση έγκρισης αρχές κατά το παρόν άρθρο δημοσιεύουν υποχρεωτικά, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, την επωνυμία και τον αριθμό εμπορικού μητρώου των επιχειρήσεων στις οποίες παρείχαν συμβουλευτικές υπηρεσίες σύμφωνα με το παρόν άρθρο, καθώς και το χρόνο και το αντικείμενο των υπηρεσιών που παρείχαν κατά τα τελευταία τρία έτη. Οι περιορισμοί των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις ή στις αρμόδιες αρχές κατά το παρόν άρθρο καταλαμβάνουν και τα πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο με αυτά. Παρέχοντες υπηρεσίες σε πρόσωπα τα οποία αιτούνται έγκριση λειτουργίας δεν μπορούν για την ίδια αίτηση έγκρισης λειτουργίας να παρέχουν και υπηρεσίες στις αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για τη χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας.»
12. Στην παράγραφο 1 του Άρθρου 13 του ν. 4442/2016 προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια ως εξής:
«Η αρμόδια Αρχή μπορεί να εξουσιοδοτεί αναγνωρισμένους/πιστοποιημένους ιδιωτικούς φορείς/οργανισμούς να αναλαμβάνουν, πλήρως ή εν μέρει, την διενέργεια ελέγχων των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των οικονομικών δραστηριοτήτων Οργανισμός αξιολόγησης συμμόρφωσης δεν μπορεί για την ίδια υπόθεση να παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης σε φορέα, του οποίου τη συμμόρφωση σε πρότυπα, σύμφωνα με το παρόν, αξιολογεί. Η απαγόρευση ισχύει και για πρόσωπα που ελέγχουν ή ελέγχονται από οργανισμούς αξιολόγησης συμμόρφωσης ή συμμετέχουν σε οργανισμό αξιολόγησης συμμόρφωσης.»
13. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του Άρθρου 13 του ν. 4442/2016 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Όταν η αρμόδια Αρχή αποφασίζει να ενεργεί όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθορίζει τις σχέσεις συνεργασίας με τους οργανισμούς που ενεργούν για λογαριασμό της. Οι σχέσεις συνεργασίας ρυθμίζονται με γραπτή και χωρίς διακρίσεις συμφωνία ή ισοδύναμες νομικές ρυθμίσεις, όπου εκτίθενται τα συγκεκριμένα καθήκοντα και ο ρόλος των οργανισμών.
3. Όταν η αρμόδια Αρχή θεωρεί ότι κάποιος αναγνωρισμένος οργανισμός ευρίσκεται σε αδυναμία εκτέλεσης, για λογαριασμό της, των καθηκόντων που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να αναστείλει ή να ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται λεπτομερώς οι προϋποθέσεις για τη συνεργασία με τους ιδιωτικούς φορείς, η ειδική διαδικασία ανάθεσης σε αυτούς, οι κανόνες απόδοσης ευθυνών για τους ιδιωτικούς φορείς, οι κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους της ανάθεσης, οι απαιτήσεις που αποδεικνύουν την ύπαρξη προσόντων για τη διεξαγωγή των ενεργειών που τους ανατίθενται, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με το παραπάνω θέμα.»
14. Η παρ. 2 του Άρθρου 16 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα Προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται στα άρθρα5 και 7 του παρόντος περί υπαγωγής των οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν σε καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης του παρόντος εκδίδονται έως τις [31.12.2020]. Μετά την άπρακτη παρέλευση της άνω ημερομηνίας, κάθε οικονομική δραστηριότητα, εξαιρουμένων όσων ασκούνται ελεύθερα, θα θεωρείται ότι εμπίπτει στο καθεστώς γνωστοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας θα γνωστοποιεί στις αρμόδιες Αρχές του άρθρου 13 παρ. 1 του παρόντος ότι προτίθεται να κάνει έναρξη της οικονομικής του δραστηριότητας υποβάλλοντας συγχρόνως υπεύθυνη δήλωση ότι πληροί τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ότι κατέχει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας. Η αρμόδια Αρχή μπορεί να ασκήσει έλεγχο της σύννομης λειτουργίας της δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 20:23 | ΔΗΜΝΤΡΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ WWF ΕΛΛΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 17 Σεπτεμβρίου 2019, 13:07.
  ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ PATCHWORK – ΙΔΙΩΣ ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΑ- ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΘΥΣΙΑΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΠΊΔΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 20:05 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ WWF ΕΛΛΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 17 Σεπτεμβρίου 2019, 13:07.
  ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ PATCHWORK – ΙΔΙΩΣ ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΑ- ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΘΥΣΙΑΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΠΊΔΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 20:59 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΚΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΤΟΣΟ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΌΣΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 20:39 | hellascert

  ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (HELLASCERT)
  ΜΕΡΟΣ Η’ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4442/2016 «ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Άρθρο 14:
  1) Ν.4442/2016
  8β) Μητρώο Οργανισμών Αξιολόγησης Συμμόρφωσης: Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης θα πρέπει να γίνεται μόνο από το αρμόδιο ΕΣΥΔ και να αφορά μόνο διαπιστευμένους οργανισμούς.

  2) Ν.4512/2018
  9) να τροποποιηθεί και να γίνει ως εξής: «…τα νομικά πρόσωπα διαπιστεύονται για την άσκηση των εκάστοτε κατά παραχώρηση αρμοδιοτήτων» (φυσικά πρόσωπα δε νοούνται). Η διαπίστευση από το ΕΣΥΔ να δίδεται μόνο σε νομικά πρόσωπα. Σημειώνεται πως η διαπίστευση δε δίδεται απευθείας σε φυσικά πρόσωπα (δεν προβλέπεται). Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης απασχολούν και πιστοποιούν κατάλληλο προς τούτο προσωπικό για την εκτέλεση της εργασίας τους. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί πως το liability (ευθύνη) που προκύπτει από την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων δεν μπορούν να καλυφθούν από μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα και απαιτείται η ύπαρξη αστικής ασφάλειας και ασφάλειας επαγγελματικής ευθύνης μεγάλου ύψους (εκατομμυρίων Ευρώ).

  Επιπρόσθετα, να αλλάξει το «…με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού…» και να αντικατασταθεί «…με Κοινή Υπουργική Απόφαση(ΚΥΑ) του ΥΠΑΝ και του αρμόδιου Υπουργού…».

  3) Ν. 4412/2016, παράγραφος 1, άρθρο 13:
  «Η αρμόδια αρχή μπορεί να εξουσιοδοτεί-εγκρίνει (σύμφωνα με το ΦΕΚ 1897/2016) μόνο διαπιστευμένους ιδιωτικούς φορείς/οργανισμούς να απολαμβάνουν…»

  Επίσης στο άρθρο 146 δεν αναφέρει για «απροειδοποίητους ελέγχους»…

  Άρθρο 16, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ:
  Ο έλεγχος και η εποπτεία της αγοράς αποτελεί ευθύνη του κράτους βάσει Ευρωπαϊκού Κανονισμού (765/2008). Ως εκ τούτου η ανάθεση δραστηριοτήτων ελέγχου και εποπτείας αγοράς σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προϋποθέτει την πλήρη και τεκμηριωμένη αμεροληψία τους και ανεξαρτησία τους από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ελέγχου, επιθεώρησης, επαλήθευσης και πιστοποίησης, οι οποίες αποτελούν “εμπορικές” δραστηριότητες.

  Επίσης, προκύπτει μείζον θέμα διότι αφενός ζητείται τα νομικά πρόσωπα να διαπιστεύονται, ενώ τα φυσικά πρόσωπα να πιστοποιούνται. Προτείνεται, πως η μέσης και υψηλής επικινδυνότητας δραστηριότητες να γίνονται μόνο από διαπιστευμένα προς τούτο νομικά πρόσωπα, ενώ, τα φυσικά πρόσωπα να δύναται να ασκήσουν τέτοιες δραστηριότητες στις υπόλοιπες χαμηλής επικινδυνότητας.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 19:26 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ (ΤΡΟΠΟΠ ΑΡΘΡΩΝ 7 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ Ν. 4442/2016) ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΕ ΑΡΚΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ) ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΊΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΟΡΑΤΕ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 22 ΤΟΥ ν. 4442/2016)

  Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ -ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ-ΜΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 14 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ: «Η παρ. 2 του Άρθρου 16 του ν. 4442/2016 αντικαθίσταται …» ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ & ΤΑ ΟΣΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ (ΕΚ) 853/2004, 882/2004 & 854/2004.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 17:33 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ

  Δυνάμει του Π.Δ. 41/2018 όπως τούτο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 80Α/7-5-2018 θεσπίστηκε ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ, ο οποίος αντικατέστησε τον παλαιότερο του 1988. Δυστυχώς ο εν λόγω κανονισμός, σε συνδυασμό με τους Νόμους 3982/2011 (αδειοδοτήσεις κλπ) και 4442/2016 (άσκηση οικονομικής δραστηριότητας), όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και την ΚΥΑ Φ.61/5542/72-18/1/2018, θέτει κριτήρια τα οποία είναι τόσο αυστηρά, που με μαθηματική βεβαιότητα θα οδηγήσουν στο κλείσιμο των περισσοτέρων επιχειρήσεων, ένεκα δυσθεώρητου κόστους υλοποίησης τους.
  Συγκεκριμένα σε υφιστάμενα κτήρια μετά την 12-02-1989 με αλλαγή χρήσης ή προσθήκη δόμησης, τα οποία έχουν ήδη λάβει πιστοποιητικό πυρασφάλειας με το Π.Δ.71/1988, υποχρεωτικά αλλάζει ο κανονισμός πυροπροστασίας τους και απαιτείται έκδοση νέου πιστοποιητικού με διαφορετικά πλέον κριτήρια (επιπλέον εγκαταστάσεις πυρασφάλειας, χωρίς να γίνονται πλέον δεκτά πυροδιαμερίσματα κλπ).
  Ήτοι, απαιτείται υποχρεωτικά αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας, αλλαγή της μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, ακόμα και για μικρές υπερβάσεις δόμησης και αλλαγή χρήσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την λειτουργία της επιχείρησης σε κόστος, το οποίο πραγματικά είναι δυσθεώρητο, ενώ αντιθέτως, θα έπρεπε – κατά την άποψη μας – σε μικρές υπερβάσεις δόμησης να γίνεται ένα υπόμνημα τεχνικό από το μηχανολόγο με έγκριση της Πυροσβεστικής, για τα μέτρα πυροπροστασίας (αν δεν καλύπτονται ήδη) των υπερβάσεων αυτών.
  Ως εκ τούτου καθίσταται ζωτικής σημασίας για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων είτε η άμεση τροποποίηση του Νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας προς το ευμενέστερο, είτε η νομοθετική χορήγηση μεγάλου χρονικού περιθωρίου προσαρμογής και συμμόρφωσης των επιχειρήσεων είτε η άτοκη χρηματοδότηση κατά 100% μέσω ΕΣΠΑ, των απαιτούμενων έργων συμμόρφωσης.

  Δημήτριος Π. Μάρκου
  Δικηγόρος Αθηνών
  ΓΙΑ ΤΗΝ Θ.Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΒΕΕ
  Μέλος της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ – ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 16:24 | ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

  Μέρος Η, άρθρο 14, παρ. 14
  Σύμφωνα με το πνεύμα του κειμένου, ηθελημένη ή αθέλητη μη έκδοση των ΠΔ και των ΚΥΑ θα απαλλάσσει τις δραστηριότητες από την «έγκριση». Θεωρείται αυτονόητο ότι αυτό δεν αφορά την περιβαλλοντική αξιολόγησή τους;

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 15:27 | Δημήτριος Β.

  Δεν προτείνεται λύση για τα προβλήματα του νομικού πλαισίου για τα Κέντρα Αποθήκευσης και διανομής ΚΑΔ και την δυνατότητα χωροθέτησης τους. Για παράδειγμα υφιστάμενες επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου με αποθηκευτικούς χώρους λόγω του νέου νομοθετικού πλαισίου κατατάσσονται και αδειοδοτούνται ως κέντρα αποθήκευσης και διανομής (ΚΑΔ), ενώ απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία τους στις αστικές περιοχές.

 • 3. Τη συμπλήρωση της παρ.4 του άρθρου 14 -με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 3 του ν.4442/2016- ως ακολούθως:
  «Άρθρο 3 Γενικές αρχές
  «1. […].
  2.Αν η άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας έχει ως συνέπεια την πρόκληση κινδύνων, οι οποίοι θίγουν διαφορετικές πτυχές του δημοσίου συμφέροντος και ιδιαίτερα την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, την ισότιμη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία, την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης, την ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας, την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την προαγωγή της οικονομίας των ορεινών, νησιωτικών και παραμεθορίων περιοχών, τότε, και μόνον τότε, προκύπτει ανάγκη υπαγωγής στο καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης. Η υποχρέωση υπαγωγής στο καθεστώς γνωστοποίησης ή έγκρισης κρίνεται ανάλογα με την βαρύτητα του κάθε κινδύνου. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και σε περίπτωση άσκησης περισσότερων οικονομικών δραστηριοτήτων […]».
  Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα προτεινόμενη προσθήκη βασίζεται στην παρ. 1 του άρθρο 62 του ν.4488/2017, σύμφωνα με την οποία «τα διοικητικά όργανα και οι αρχές εντάσσουν τη διάσταση της αναπηρίας σε κάθε δημόσια πολιτική, διοικητική διαδικασία, δράση, μέτρο και πρόγραμμα της αρμοδιότητάς τους με στόχο την εξάλειψη, αποκατάσταση και αποτροπή ανισοτήτων μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρίες».

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 14:41 | Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

  Άρθρο 14 παράγραφος 8 εδάφιο 1 και 2

  Θεωρούμε σημαντική θετική αλλαγή να απαλλάσσεται μία δραστηριότητα από την έγκριση λειτουργίας και να μεταπίπτει στο καθεστώς γνωστοποίησης όταν εφαρμόζονται και τηρούνται συγκεκριμένα πρότυπα. Επίσης δίνεται η δυνατότητα πιστοποίησης και αξιολόγησης της συμμόρφωσης σε ανεξάρτητους διαπιστευμένους οργανισμούς, όπου μπορεί να είναι κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου εάν έχει διαπιστευθεί, κάτι το οποίο αποτελούσε πάγιο αίτημά μας τα τελευταία χρόνια.

  Εκφράζουμε την ιδιαίτερη ικανοποίησή μας για τις διατάξεις αυτές

  Άρθρο 14 παράγραφος 11

  Θεσμοθετείται το outsourcing για τις εγκρίσεις λειτουργίας. Το θεωρούμε πολύ θετικό και ευρύτερο πρόκριμα για την εφαρμογή του outsourcing σε όλες τις εγκρίσεις

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 13:07 | WWF Ελλάς

  Παράγραφος 4: Η 4η παράγραφος είναι κακοδιατυπωμένη, γενικόλογη και ασυνάρτητη.

  Αφενός μεν το νομοσχέδιο καταφέρεται εναντίον των άσκοπων νομικών περιορισμών, ενώ από την άλλη βρίθει γενικοτήτων, κοινοτοπιών και ασαφειών. Δεν υπάρχει περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητας που να μη μπορεί να δικαιολογηθεί, εύκολα ή δύσκολα, από την «εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης», για παράδειγμα. Το κείμενο δεν διευκρινίζει τι συμβαίνει όταν αφενός συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής σε καθεστώς έγκρισης ή γνωστοποίησης, αλλά αφετέρου η διοίκηση αδρανεί, και δεν προωθεί τα σχετικά προεδρικά διατάγματα (βλ. άρθ. 3 παρ. 3-4 ν. 4442/2016, όπως προτείνεται να αντικατασταθούν από το νομοσχέδιο, και 5 παρ. 4 ν. 4442/2016, όπως ισχύει). Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια των 3 ετών μετά τον 4442/2016, δεν εκδόθηκε ούτε ένα π.δ. υπαγωγής στην διαδικασία γνωστοποίησης, και όλες οι παρόμοιες υπαγωγές έγιναν με διατάξεις νόμου. Ακόμα χειρότερα, το κείμενο αφήνει να εννοηθεί ότι οι αρχές μπορούν να προβαίνουν σε αυτοψίες και ελέγχους μόνο για δραστηριότητες που υπάγονται σε καθεστώς έγκρισης, αφήνοντας παντελώς ανεξέλεγκτες τις δραστηριότητες που υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης ή τις «ελεύθερες» δραστηριότητες, μολονότι και για αυτές υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο (άρθ. 1 παρ. 6 ν. 4442/2016, όπως προτείνεται να αντικατασταθεί από το νομοσχέδιο).

  Παράγραφος 5: Η 5η παράγραφος τροποποιεί το ισχύον καθεστώς, που θεσπίστηκε πρόσφατα. Και πάλι, η βασική αλλαγή είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών, αφού η έγκριση λειτουργίας και ο έλεγχος «με την έννοια του άρθ. 7 ν. 4442/2016» (δηλαδή, ο προληπτικός έλεγχος πριν την έκδοση έγκρισης λειτουργίας) καταργείται, και αντικαθίσταται από το καθεστώς γνωστοποίησης (βάσει του οποίου προβλέπεται μόνο δειγματοληπτικός έλεγχος κατά το άρθ. 18 παρ. 5 ν. 4442/2016).

  Είναι γεγονός ότι η αδειοδοτική διαδικασία είναι πολύπλοκη και διασπασμένη. Η πολυδιάσπαση δεν οφείλεται σε «διάθεση ταλαιπωρίας» των επιχειρήσεων και τον πολιτών, αλλά στην πολυδιάσπαση των ίδιων των εποπτικών μηχανισμών και της νομοθεσίας: η κατάσταση αυτή οδηγεί τη διοίκηση στην υιοθέτηση διαφορετικών αδειών και βεβαιώσεων προκειμένου να διασφαλίσει την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την τήρηση της νομοθεσίας (συνεπώς, οι παρεμβάσεις γίνονται σε «λάθος» επίπεδο). Η ύπαρξη αδειών και εγκρίσεων επιβάλλεται επίσης και από την υπεροχή του προληπτικού από τον κατασταλτικό έλεγχο, αφού οι εποπτικοί μηχανισμοί στην χώρα μας σπανίως μπορούν να επέμβουν αποτελεσματικά εκ των υστέρων. Σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, επιβάλλεται η τήρηση της αρχής της πρόληψης. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί και η έλλειψη πληροφόρησης των επιχειρήσεων για το καθεστώς που διέπει τη λειτουργία τους.

  Παρόλα αυτά, αναμφίβολα, υπάρχουν περιθώρια για τον εξορθολογισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας, αρκεί να ληφθεί υπόψη όχι μόνο η διευκόλυνση των επιχειρήσεων, αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, και η στοιχειώδης διαφάνεια για τους όρους και τις προϋποθέσεις της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Εν τούτοις, ούτε το παρόν νομοσχέδιο, ούτε ο ν. 4442/2016 εξορθολογίζουν με την έννοια αυτή τη διαδικασία. Αντίθετα, θέσπισαν την κατάργηση της έγκρισης λειτουργίας για ευρύτατες κατηγορίες δραστηριοτήτων, χωρίς τις απαραίτητες ελάχιστες διασφαλίσεις για αυτό που το νομοσχέδιο ονομάζει «πτυχές του δημόσιου συμφέροντος».
  Πρώτα από όλα, για όσες δραστηριότητες δεν υπάγονται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, η κατάργηση του καθεστώτος έγκρισης οδηγεί, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, σε έλλειψη πρόβλεψης κάποιων ελάχιστων όρων για την προστασία του περιβάλλοντος (στην έγκριση λειτουργίας). Στη συνέχεια, για όσες δραστηριότητες υπάγονται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, οι προτεινόμενες (και οι ισχύουσες) ρυθμίσεις παραγνωρίζουν το γεγονός ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση δεν διέπει όλες τις πτυχές μίας δραστηριότητας: μέχρι σήμερα, ορισμένες προϋποθέσεις λειτουργίας πιστοποιούνταν με την άδεια (έγκριση) λειτουργίας. Ενδεικτικά, μπορεί να αναφερθούν πιστοποιητικά πυρασφάλειας και εγκρίσεις για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης, κατ` εφαρμογή των κανονισμών 853/2004 (L 139), 183/2005 (L 35) ή 1069/2009 (L 300). Δεν είναι αυτονόητο ότι όλα αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από την τήρηση προτύπων, και θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί οι απαραίτητες μελέτες αντικτύπου πριν «απορρυθμιστεί» το ισχύον καθεστώς.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 12:07 | Κωνσταντίνος Γ.

  Προκειμένου να αποσαφηνιστεί εντελώς το καθεστώς και να δοθεί διέξοδος για εκμετάλλευση χιλιάδων κτιρίων τα οποία παραμένουν έρημα και αναξιοποίητα θα μπορούσε να προβλεφθεί σε συμφωνία με την απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 796/95 η αποία έχει γίνει αποδεκτή από τον υπουργό και ισχύει έναντι πάντων, πως κτίρια των οποίων η οικοδομική άδεια έχει βγει η έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος πριν την αλλαγή χρήσεων γης και των οποίων η χρήση ήταν συμβατή με τις επιτρεπόμενες χρήσεις πριν την αλλαγή τους, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κάποια επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα αντίκειται με τις τρέχουσες χρήσεις μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας απομάκρυνσής τους την οποία δίνει το εκάστοτε διάταγμα το οποίο καθορίζει τις νέες χρήσεις.
  Με αυτό τον τρόπο χιλιάδες επιχειρήσεις θα λυτρωθούν από την άμεση απειλή λουκέτου λόγο αλλαγής των χρήσεων κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους ακόμη περισσότερα κτίρια που τώρα παραμένουν αδρανή θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 12:00 | Αναστασιος Γεωργακόπουλος

  Ειμαι απόφοιτος ανώτερης δημόσιας σχολής επαγγελματικής καταρτισης, πιστοποιημένος για τις γνώσεις μου. Απο το 2005 βγάζω ισολογισμούς σε ανώνυμες εταιρείες.

  Απο το 2002 δεν μπορώ να υπογράψω ούτε την δήλωση φυσικών προσώπων της μάνας μου γιατί το πτυχίο μου θεωρείται για τους δημοσιογράφους των συντεχνιών πτυχίο μαιμού, ας δίνεται από το Ελληνικό υπουργείο παιδείας.

  Επι 17 χρονια και μετά απο 3 χρόνια σπουδές (με τον χρονο της πιστοποίησης) και οχι μετα απο δίμηνα σεμινάρια ΟΤΕΚ, ουτε μετά απο 24ωρα σεμινάρια του ΟΠΑ, σε μία δημόσια σχολή που με εξειδίκευσε σε συγκεκριμένο επάγγελμα το πτυχίο μου αντιστοιχεί με λύκειο ,δηλαδή ανειδίκευτου. Το παράδοξο των συντεχνιών, έχω πτυχίο εξειδικευμένου και σε επαγγελματικά δικαιώματα μεταφράζεται σε ανειδίκευτου.

  Περιμένουμε άμεσα αναβάθμιση των σχολών εξειδίκευσης και κατ επέκτασης των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους. Καμμία επιπλέον αναφορά δεν έχει νόημα.
  Εφαρμόστε την νομιμότητα. Οπως υποσχεθήκατε προεκλογικά.

 • Οι βελτιώσεις που προτείνονται με το παρόν άρθρο, μπορούν πρακτικά να οδηγήσουν στην πραγματική απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτή τη φορά θα εισακουσθούν οι προτάσεις της αγοράς στη διαδικασία παραγωγής της δευτερεύουσας νομοθεσίας που φαίνεται να ανοίγει ξανά.
  Κορυφαία τομή στο πεδίο αυτό είναι η θεσμοθέτηση προτύπων που οδηγούν στην απαλλαγή από βαριές αδειοδοτικές διαδικασίες και η δυνατότητα που δημιουργείται για την κάλυψη βασικών διοικητικών αναγκών στην αδειοδότηση μέσα από δυνάμεις της αγοράς (outsourcing), από πιστοποιημένους φορείς που θα κληθούν να καλύψουν στελεχιακά και γνωστικά κενά της διοίκησης όπου.
  Επιτακτική είναι η έκδοση δευτερεύουσας νομοθεσίας σχετικά με της διαδικασία και τις προϋποθέσεις που θα πιστοποιούν την εγκυρότητα, την επιστημονική ποιότητα αλλά και την αμεροληψία και αντικειμενικότητα στη λειτουργία των πιστοποιημένων ιδιωτικών φορέων που θα κληθούν να καλύψουν αυτή την ανάγκη.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 14:36 | ΦΙΣΚΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

  Λαμβάνοντας αφορμή αυτή την διαβούλευση και το μόνο σημείο που έχει σχέση με το υπουργείο εργασίας θέλουμε να κάνουμε μια υπενθύμιση σχετικά με την αναμενόμενη χρηματοδότηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων που χιλιάδες ΚοινΣΕπ του νόμου 4430/16 είναι σε αναμονή για αυτό έτσι ώστε να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να συμβάλουν στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην ανάπτυξη του τόπου

  Δράση «Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας Υφιστάμενων και Νεοϊδρυόμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ)». Αφορά στην υλοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων από Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που θα σχεδιαστούν με γνώμονα τον κοινωνικό αντίκτυπό τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 31,2 εκατ. Ευρώ.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 14:17 | ΦΙΣΚΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

  Λαμβάνοντας αφορμή αυτή την διαβούλευση και το μόνο σημείο που έχει σχέση με το υπουργείο εργασίας θέλουμε να κάνουμε μια υπενθύμιση σχετικά με την αναμενόμενη χρηματοδότηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων που χιλιάδες ΚοινΣΕπ του νόμου 4430/16 είναι σε αναμονή για αυτό έτσι ώστε να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να συμβάλουν στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην ανάπτυξη του τόπου

  Δράση «Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας Υφιστάμενων και Νεοϊδρυόμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ)». Αφορά στην υλοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων από Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που θα σχεδιαστούν με γνώμονα τον κοινωνικό αντίκτυπό τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 31,2 εκατ. Ευρώ.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 10:19 | Γιώργος Τ.

  παρ. 2 του Άρθρου 16 του ν. 4442/2016

  Με τις θεσπιζόμενες διατάξεις η λειτουργία οποιασδήποτε μεταποιητικής δραστηριότητας επαφίεται αποκλειστικά στη προσωπική ερμηνεία των διατάξεων που ισχύουν για την ίδρυση μεταποιητικών δραστηριοτήτων
  εκ μέρους του δηλούντος, αυξάνοντας την επισφάλεια της σχετικής επένδυσης.
  Είναι γνωστό άλλωστε οτι υφίστανται ειδικές διατάξεις, πλήν των ΓΠΣ, της πολεοδομικής νομοθεσίας, οι οποίες επιβάλουν περιορισμό στην χωροθέτηση βιομηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων.
  Η άνευ οποιουδήποτε προηγούμενου ελέγχου γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια, σε αρκετές περιπτώσεις, σε ανάκληση της αδειοδότησης, προσφυγές και δικαστικές διενέξεις.
  Είναι επομένως απολύτως απαραίτητο να διατηρηθεί ένα καθεστώς απλής έγκρισης εγκατάστασης/χωροθέτησης, με την υποβολή όλων των απαραίτητων πληροφοριών στην αδειοδοτούσα αρχή (ερωτηματολόγιο),
  στα πλαίσια δε της σχετικής έγκρισης θα πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια οι περιβαλλοντικοί όροι, σε περίπτωση που η δραστηριότητα υπάγεται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.
  Κατά τον τρόπο αυτό κατοχυρώνεται η ασφάλεια της επένδυσης και η πλήρης και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτή.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 20:15 | Κωνσταντίνος Γ.

  Προσυπογράφω τα σχόλια του κ. Μεσσήνη. Και η δικιά μας εταιρεία κατά τη διάρκεια της φάσης της γνωστοποίησης και μετά από την ολοκλήρωση επένδυση 1.000.000 ευρώ, έπεσε επάνω σε άρνηση του υπευθύνου να δώσει ένα κατ’ αρχήν οκ για την αποδοχή της γνωστοποισης ερμηνεύοντας το νόμο ο οποίος όριζε τις νέες χρήσεις γης και απαιτώντας η επιχείρηση να λειτουργεί ήδη πριν τη δημοσίευση του νόμου και μη δεχόμενος ως προυπάρχουσα τη χρήση του κτιρίου βάσει της οικοδομικής του αδείας ως εμπίπτουσα στις εξαιρέσεις του νόμου που επέτρεπεαν τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της. Γνωρίζω τουλάχιστον 10 γειτονικές εταιρείες οι οποίες αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και οι οποίες λειτουργούν υπό το φόβο τις διακοπής της δραστηριότάς του παρά το γεγονός πως είναι αποθήκες χονδρικού εμπορίου χαμηλής ή εξαιρετικά χαμηλής επικινδυνότας όπως και η δική μας. Ο νόμος περί αλλαγής των χρήσεων γης σε αμιγούς κατοικίας ρητώς όριζε πως κτίρια ή εγκαταστάσεις που προυπήρχαν της δημοσίευσης διατηρούσαν τη χρήση τους εφόσον λειτουργούσαν νόμιμα πριν από τη δημοσίευσή του. Παρακαλούμε θερμά, καθώς πρόκειται για ένα θέμα που απασχολεί πολλές επιχειρήσεις και τις φέρνει αντιμέτωπες με το φάσμα του κλεισίματος, να εξεταστεί με θέρμη η εξαίρεση των αποθηκών χονδρικού εμπορίου από την απαίτηση γνωστοποίησης. Είμαστε στα όρια της απόγνωσης.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 19:24 | Γιώργος Οικονομίδης

  Θεωρώ πολύ λίγες τις πιθανότητες να πετύχετε πραγματικά τους στόχους που θέτετε.
  Νομίζω ότι επιχειρείτε με τις τιθέμενες «από πάνω» γενικής διατύπωσης διατάξεις να καλύψετε και να «υπερνικήσετε» μια πληθώρα διάσπαρτων διατάξεων που περεμποδίζουν την γρήγορη αδειοδότηση ή εν πάσει περιπτώσει την γρήγορη έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων.
  Πολύ φοβούμαι ότι οι «ειδικότερες» κάθε φορά διατάξεις θα κρίνεται ότι επικρατούν και θα υπάρχουν άπειρες διαφωίες και προστριβές.
  Θεωρώ ορθό να καταργηθούν ρητά και μία προς μία όλες οι επί μέρους διατάξεις που έχει διαπιστωθεί ότι θα φέρουν τα παραπάνω προβλήματα. Και αν ακόμη δεν «εξοουδετερωθούν» όλες άμεσα, ας είναι αυτή η τακτική που θα τηρείται και σταδιακά θα τις εξαλείψει.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 11:05 | Σ. Μεσσήνης

  Η εταιρία μας είναι εταιρία χονδρικού εμπορίου παραφαρμακευτικών προϊόντων που μετά από δεκατρία χρόνια λειτουργίας βρέθηκε να λειτουργεί χωρίς άδεια λόγω της εφαρμογής του νόμου 4442/2016 που απαγορεύει σε σειρά οικονομικών δραστηριοτήτων του χονδρικού εμπορίου να λειτουργούν σε περιοχές που χωροταξικά έχουν χαρακτηριστεί σαν ¨Γενική Κατοικία¨. Το σύνολο των συνεπειών που είχε η εταιρία μας από τη συγκεκριμένη αδυναμία λήψης άδειας περιγράφονται και στην από 25-7-2019 επιστολή μας προς τον κ. Πρωθυπουργό και κοινοποίησή της σε υπουργούς της νέας κυβέρνησης. Θέλουμε να θέσουμε υπ όψιν σας την άμεση ανάγκη αδειοδότησης των εταιριών χονδρικού εμπορίου χωρίς τόσο αυστηρούς χωροταξικούς περιορισμούς που έχουν προκαλέσει πρόβλημα λειτουργίας σε δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις του Λεκανοπεδίου.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2019, 09:57 | Κωνσταντίνος Γ.

  Με ποιό τρόπο το νέο πολυνομοσχέδιο επιλύει την ενδεχόμενη αυθαίρετη ερμηνεία των νόμων από υπαλλήλους των αρμοδίων προς έλεγχο αρχών όσων αφορά τα δικαιολογητικά τα οποία διατηρεί στην έδρα της η εταιρεία..? Μπορεί να έχεις όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά ο υπάλληλος που διενεργεί τον έλεγχο ερμηνεύει όπως θέλει μια διάταξη νόμου π.χ. που αφορά χρήσεις γης και σου λέει πως η χρήση δεν επιτρέπεται ενώ εσύ έχεις ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία σου.