ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ’ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ – Άρθρο 79 – «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ»

1. Η εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», όπως συστάθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2372/1996 (Α΄ 29) και μετονομάσθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4242/2014 (Α΄50), θα έχει το διακριτικό τίτλο «Enterprise Greece» στην αγγλική γλώσσα και ακριβή μετάφρασή του σε άλλη γλώσσα. Όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται αναφορά στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», αυτή αντικαθίσταται με την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου πρώτου του Ν. 2372/1996 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για την οικονομική διπλωματία και την εξωστρέφεια. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως εκάστοτε ισχύουν, από τις ειδικές για αυτήν διατάξεις στην κείμενη νομοθεσία και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (Α΄ 104). Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» δεν ανήκει στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε δημόσιες επιχειρήσεις, υπό την έννοια του ν. 3429/2005 (Α` 314), ή που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο δεν εφαρμόζονται ως προς την εταιρεία, με εξαίρεση των όσων ορίζονται ρητά στον παρόντα νόμο.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου πρώτου του Ν. 2372/1996 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε τροποποιείται και περιλαμβάνεται στο τέλος του παρόντος νόμου ως Παράρτημα 1».
4. α) Στον εποπτεύοντα της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» Υπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για την οικονομική διπλωματία και την εξωστρέφεια, μεταφέρεται η αρμοδιότητα έκδοσης όλων των αποφάσεων ή κοινών αποφάσεων άλλων Υπουργών που τυχόν εκδίδονται με βάση τις σημερινές κείμενες διατάξεις σε σχέση με την εταιρεία.
β) Το κάθε είδους προσωπικό που υπηρετεί στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» με σχέση εργασίας ή έμμισθής εντολής αορίστου χρόνου κατατάσσεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στις εγκεκριμένες κλίμακες αποδοχών του Μισθολογικού Κανονισμού της Εταιρείας, αποκλειστικά βάσει των τυπικών και ουσιαστικών του προσόντων, των ειδικών γνώσεων ή δεξιοτήτων και των ειδικών καθηκόντων τα οποία ασκεί και έπειτα από αξιολόγηση των κριτηρίων αυτών. Μισθοί που έχουν διαμορφωθεί κατ’ εφαρμογή του ν. 4354/2015 δεν δύνανται να μειωθούν. Το ανωτέρω προσωπικό που υπηρετεί στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου A.E.», κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύναται κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων να αιτηθεί μετάταξης μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν. 4440/2016) έως τις 31/12/2020, με τη διατήρηση της μισθολογικής και βαθμολογικής κατάστασης που ίσχυε προ της έναρξης ισχύος του παρόντος.
γ) Με τον διορισμό των μελών του νέου Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του καταστατικού, λήγει αυτοδικαίως η θητεία του προηγούμενου Δ.Σ. της Εταιρείας. Για τη λήξη της θητείας σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν καταβάλλεται αποζημίωση.
δ) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την έγκριση των προβλεπόμενων, στο Άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας της παραγράφου 3 του παρόντος, Εσωτερικών Κανονισμών και την κατάταξη του υφισταμένου προσωπικού, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (β) του παρόντος, τα σχετικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων και ζητημάτων μισθολογικής κατάστασης του προσωπικού της Εταιρείας, θα εξακολουθούν να διέπονται και να ρυθμίζονται από τις διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται μέχρι σήμερα στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και στο προσωπικό της. Η προβλεπόμενη στο Άρθρο 4 του Καταστατικού Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εξωτερικών, αρμοδίου για θέματα εξωστρέφειας και οικονομικής διπλωματίας, εκδίδεται εντός μηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 17:27 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε – ΣΥ.Ε.Φ.Ε

  Ο Σύλλογος θα ήθελε να εκφράσει τον προβληματισμό του και να σχολιάσει το Άρθρο 1, Παράγραφος 2β στο Καταστατικό του Οργανισμού (Παράρτημα 1 του νομοσχεδίου) και συγκεκριμένα:
  ‘…Οργανώνει ως επίσημος κρατικός φορέας ή αναθέτει και επιβλέπει τη διοργάνωση της εθνικής συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού’.

  Το εκθεσιακό έργο του Οργανισμού τα τελευταία πέντε χρόνια κρίνεται ως εξαιρετικά επιτυχημένο και τα στοιχεία το αποδεικνύουν:
  – αύξηση συμμετοχής των επιχειρήσεων στις Διεθνείς Εκθέσεις κατά 50%
  – περισσότερα από 80.000 b2b ετησίως
  – Σε πολλές μεγάλες παγκόσμιες εκθέσεις, η εθνική συμμετοχή κατατάσσεται στην πρώτη δεκάδα από πλευράς συμμετεχόντων και οργάνωσης
  – χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από τους συμμετέχοντες εκθέτες για το έργο του οργανισμού

  Υποστηρίζουμε ότι η διοργάνωση των εκθέσεων πρέπει να παραμείνει αποκλειστικά έργο του Οργανισμού καθώς αποτελούν και πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν βασικό πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας. Η διοργάνωση τους αν και επιχειρησιακά απαιτητική, δημιουργεί το υπόβαθρο πάνω στο οποίο κτίζεται η πολιτική εξωστρέφειας της χώρας. Κατά τη διάρκεια των εκθέσεων γίνονται διεργασίες, ζυμώσεις, συζητήσεις που οδηγούν σε περαιτέρω συνέργειες και δράσεις εξωστρέφειας με εθνικό πρόσημο.
  Επίσης, τυχόν εκχώρηση της διοργάνωσης των εκθέσεων σε τρίτους, ενδεχομένως θα αποδυναμώσει την ταυτότητα και προβολή της εθνικής συμμετοχής, τη στιγμή που όλοι μιλάνε για εθνικό Brand Name GREECE στην προώθηση των εξαγωγών.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 11:34 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΙΟΥΛΗΣ

  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.
  Άρθρο 1 – Παράγραφος 2β
  Η εκθεσιακή παρουσία της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει άλματα εξαιτίας της πολύ σοβαρής δουλειάς που γίνεται από τον Οργανισμό Enterprise Greece. Η συνέχιση της οργάνωσης των διεθνών εκθέσεων από τον εν λόγω οργανισμό και μόνο αυτόν, εξασφαλίζει τη συνέπεια και τη συνέχεια που απαιτείται ώστε το όνομα GREECE να ενισχυθεί ακόμα περαιτέρω. Θεωρούμε η δυνατότητα που δίνεται ώστε η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε «να αναθέτει και επιβλέπει τη διοργάνωση της εθνικής συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού» ενδεχομένως να αποδυναμώσει την εκθεσιακή παρουσία της χώρας σε μια στιγμή που η δυναμική των εξαγωγών συνεχώς ενισχύεται.
  Η οποιαδήποτε «ανάθεση» της διοργάνωσης μιας εθνικής συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, σε τρίτους δύναται να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στο χτίσιμο του brand Greece, ειδικά στον αγροδιατροφικό τομέα, στέλνοντας αρνητικά μηνύματα στις αγορές του εξωτερικού
  Αν πάλι συντρέχουν ειδικοί λόγοι και κρίνεται απαραίτητη μια ανάθεση σε τρίτους, τότε θα πρέπει να τηρηθεί το ακριβές project plan του στρατηγικού σχεδιασμού της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου και όχι του αναθέτοντος μέρους.
  Σε γενικές γραμμές, ως εταιρεία που δραστηριοποιούμαστε χρόνια στις εξαγωγές προϊόντων αγροδιατροφικού τομέα αλλά και στην αντιπροσώπευσή διεθνών εκθέσεων, πιστεύουμε ακράδαντα στο χτίσιμο του brand Greece μέσα από τον αρμόδιο Εθνικό Φορέα. Αυτή είναι μια επιτυχημένη συνταγή των περισσοτέρων χωρών που έχουν επιτύχει εξαγωγικά και δυστυχώς οποιαδήποτε παρεκτροπή θα επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 11:15 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΙΟΥΛΗΣ

  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.
  Άρθρο 1 – Παράγραφος 2β

  Η εκθεσιακή παρουσία της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει άλματα εξαιτίας της πολύ σοβαρής δουλειάς που γίνεται από τον Οργανισμό Enterprise Greece. Η συνέχιση της οργάνωσης των διεθνών εκθέσεων από τον εν λόγω οργανισμό και μόνο αυτόν, εξασφαλίζει τη συνέπεια και τη συνέχεια που απαιτείται ώστε το όνομα GREECE να ενισχυθεί ακόμα περαιτέρω. Θεωρούμε η δυνατότητα που δίνεται ώστε η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε «να αναθέτει και επιβλέπει τη διοργάνωση της εθνικής συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού» ενδεχομένως να αποδυναμώσει την εκθεσιακή παρουσία της χώρας σε μια στιγμή που η δυναμική των εξαγωγών συνεχώς ενισχύεται.
  Η οποιαδήποτε «ανάθεση» της διοργάνωσης μιας εθνικής συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, σε τρίτους δύναται να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στο χτίσιμο του brand Greece, ειδικά στον αγροδιατροφικό τομέα, στέλνοντας αρνητικά μηνύματα στις αγορές του εξωτερικού
  Αν πάλι συντρέχουν ειδικοί λόγοι και κρίνεται απαραίτητη μια ανάθεση σε τρίτους, τότε θα πρέπει να τηρηθεί το ακριβές project plan του στρατηγικού σχεδιασμού της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου και όχι του αναθέτοντος μέρους.
  Σε γενικές γραμμές, ως εταιρεία που δραστηριοποιούμαστε χρόνια στις εξαγωγές προϊόντων αγροδιατροφικού τομέα αλλά και στην αντιπροσώπευσή διεθνών εκθέσεων, πιστεύουμε ακράδαντα στο χτίσιμο του brand Greece μέσα από τον αρμόδιο Εθνικό Φορέα. Αυτή είναι μια επιτυχημένη συνταγή των περισσοτέρων χωρών που έχουν επιτύχει εξαγωγικά και δυστυχώς οποιαδήποτε παρεκτροπή θα επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 22:47 | νεο ΡΕΥΜΑ- ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ, Νίκος Σπ. Φιλίππου

  ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ’ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ Άρθρο 79 – σελ 100-
  Εποπτεύεται από το ΥΠΕΞ. Θα προτείναμε να εποπτεύεται και από τον Πρωθυπουργό.
  Στο ΔΣ να συμμετέχουν εκπρόσωποι και γνώστες του χώρου των επενδύσεων και εξαγωγών!