Άρθρο 31 – Καταγραφή και ένταξη υφιστάμενων δομικών κατασκευών κεραιών στο νέο πλαίσιο

1. Υφιστάμενες δομικές κατασκευές κεραιών, υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 106 του ν. 4495/2017, κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 89 του ν. 4495/2017, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α. βρίσκεται σε ισχύ άδεια κατασκευής η οποία είχε εκδοθεί από την Ε.Ε.Ε.Τ. ή άλλον αρμόδιο, κατά το προϊσχύον δίκαιο, φορέα και
β. θα εκδοθεί έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος.
Σε περίπτωση αλλαγής χωροθέτησης ερμαρίων και οικίσκων εντός του χώρου εγκατάστασης που δεν παραβιάζει τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 39 του παρόντος νόμου μεγέθη, για την έκδοση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας δεν απαιτείται η έκδοση νέας άδειας από την Ε.Ε.Τ.Τ., αλλά ενημερώνεται ο φάκελος μέσω του προβλεπόμενου πληροφοριακού συστήματος (Σ.ΗΛ.Υ.Α. – eΆδειες).
2. Σε περίπτωση κατασκευών κεραιών και δομικών κατασκευών τους που χρησιμοποιούνται ως μέρος του δικτύου για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό εφαρμόζονται τα εξής:
α) αν η κατασκευή κεραίας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί κατά παρέκκλιση άδειας κατασκευής κεραίας που έχει εκδοθεί για το χώρο εγκατάστασής της, ο κάτοχός της οφείλει, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να: αα) καταβάλει πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000,00) ευρώ στην Ε.Ε.Τ.Τ., ββ) υποβάλλει αίτημα τροποποίησης της άδειας κατασκευής κεραίας ή δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος, γγ) διακόψει τη λειτουργία των συχνοτήτων που δεν καλύπτονται από υφιστάμενη γνωμοδότηση της Ε.Ε.Α.Ε., μέχρι να εκδοθεί θετική γνωμάτευση αυτής επί νέας μελέτης ραδιοεκπομπών, και δδ) καταβάλει στην Ε.Ε.Α.Ε μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης ή της δήλωσης, ποσό ύψους διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου (αυτοψία και επί τόπου μέτρηση),
β) Αν η κατασκευή κεραίας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια κατασκευής κεραίας για το χώρο εγκατάστασής, αλλά έχει υποβληθεί αίτηση στην Ε.Ε.Τ.Τ. πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), μελέτη ραδιοεκπομπών που έχει υποβληθεί στην Ε.Ε.Α.Ε. ή γνώμη αυτής, κατάθεση Μ.Π.Ε. ή, κατά περίπτωση, κατάθεση δήλωσης υπαγωγής στις Π.Π.Δ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας οφείλει, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος: αα) να καταβάλει πρόστιμο ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ στην Ε.Ε.Τ.Τ., ββ) να υποβάλλει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος αίτημα χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας, γγ) εφόσον δεν υφίσταται γνωμοδότηση της Ε.Ε.Α.Ε. για ορισμένες από τις εκπεμπόμενες συχνότητες, να διακόψει τη λειτουργία αυτών των συχνοτήτων μέχρι να εκδοθεί θετική γνωμοδότηση της Ε.Ε.Α.Ε. επί μελέτης ραδιοεκπομπών για την εγκατεστημένη κατασκευή κεραίας ή και έγκριση της Υ.Π.Α. εφόσον απαιτείται, και δδ) να καταβάλει στην Ε.Ε.Α.Ε., μέσα σε ένα (1) μήνα από από την υποβολή της αίτησης, ποσό ύψους πεντακοσίων (500,00) ευρώ για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου (αυτοψία και επί τόπου μέτρηση).
3. Για τις κατασκευές κεραιών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, μετά την έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας από την Ε.Ε.Τ.Τ., ακολουθούνται οι διαδικασίες υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017, καθώς και του παρόντος νόμου.
4. Κατασκευές κεραιών, που δεν αδειοδοτούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ. μέσα σε προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, απομακρύνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης η άνω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται έως έξι (6 ) μήνες.
5. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου οι κάτοχοι κατασκευών κεραιών οφείλουν να υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Τ., μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατάλογο με τις κατασκευές κεραιών που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου με σαφή και συγκεκριμένη αναφορά του υφιστάμενου αδειοδοτικού πλαισίου που υπάγονται οι κατασκευές κεραιών σύμφωνα με τα ανωτέρω.
6. Για κατασκευές κεραιών που εμπίπτουν στις περιπτ. α΄και β’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησής τους από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ή την απόρριψη της αιτούμενης άδειας ή την πάροδο της προθεσμίας που τίθεται με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου αναστέλλεται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων ή οι τυχόν επιβληθείσες κυρώσεις ή η κατεδάφιση αυτών. Για τις κατασκευές κεραιών που αδειοδοτούνται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σύμφωνα με την παρ. 2 δεν επιβάλλεται ούτε οφείλεται άλλο πρόστιμο πέραν του αναφερομένου στην παρ. 2. .

  • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 20:55 | Βάσω Αλεξανδράτου

    Σύμφωνα με την παράγραφο 6 το παρόντος άρθρου για τις κεραίες που λειτουργούν παρανόμως δηλ. λειτουργούν κατά παρέκκλιση της άδειάς τους (ακόμα και για θέματα ασφάλειας πχ του κοινού) ή δεν έχουν καθόλου άδεια, δεν οφείλονται πρόστιμα ακόμα και αν η αρμόδια αρχή έχει διαπιστώσει την παρανομία και είναι στη διαδικασία επιβολής κυρώσεων. Μάλιστα είναι τόσο εξόφθαλμη η ρύθμιση όπου αναστέλλει και ήδη επιβληθέντα πρόστιμα τα οποία δεν έχουν ακόμα εισπραχθεί. Αντί αυτού η διαδικασία αδειοδότησης συνεχίζεται και σε περίπτωση μη αδειοδότησης τα πρόστιμα που επιβάλλονται είναι πάρα πολύ μικρά. Πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η ΕΕΤΤ απέστειλε στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας κλήση σε ακρόαση για πάνω από 800 τέτοιες κεραίες. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα τα πρόστιμα στην επιεικέστερη περίπτωση θα κυμανθούν κατά μέσο όρο στα 40-60 εκατ. ευρώ ενώ αν εξαντληθεί η αυστηρότητα του νομοθέτη, μπορεί να ξεπεράσουν τα 250 εκατ. ευρώ. Γίνεται φανερό ότι η σκοπιμότητα του συγκεκριμένου άρθρου είναι να δωριστούν μερικές δεκάδες εκατομύρια ευρώ στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων που δεν διαθέτουν αντίστοιχους μηχανισμούς διαγραφής προστίμων για τις παραβάσεις τους. Οι συγκεκριμένες προβλέψεις είναι σκανδαλώδεις και θα πρέπει να απαλειφθούν.

  • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 14:24 | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

    Η απειλή μεγάλων προστίμων και χρηματικών ποινών είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπισθεί η ασυδοσία και οι παρανομίες των εταιρειών. Τα χρηματικά διοικητικά πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές του παρόντος νομοσχεδίου είναι ΑΣΤΕΙΑ και μάλλον προτρεπτικά προς ανυπακοή, αν ληφθούν υπ’ όψιν τα οικονομικά μεγέθη των εταιρειών.