Άρθρο 32 – Έλεγχοι ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας για την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την Ε.Ε.Α.Ε. μελέτη ραδιοεκπομπών που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια ασφαλούς έκθεσης υπερβαίνουν το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2 έως 4 της 53571/3839/1.9.2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των Υφυπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 1105) ή στην αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού για τα θέματα της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) καθορίζονται μέτρα που λαμβάνονται για την προφύλαξη του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στις εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών. Η εξέταση της ανάγκης αναπροσαρμογής των ορίων έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, που έχουν καθοριστεί με την 53571/3839/1.9.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των Υφυπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄1105), διενεργείται από εννεαμελή ειδική επιτροπή που συνίσταται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του εν λόγω υπουργείου, καθώς και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργείων, οι οποίοι ορίζονται με την ίδια απόφαση. Η ανωτέρω ειδική επιτροπή μπορεί να προσκαλεί, κατά περίπτωση, και άλλα άτομα στις συνεδριάσεις της, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών, ειδικών επιστημόνων, φορέων της αγοράς, ομάδων χρηστών και συλλογικοτήτων, καθώς και εκπροσώπων των αρμόδιων διεθνών οργανισμών.
3. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι τριακοσίων (300) μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το εξήντα τοις εκατό (60%) των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2 έως 4 της αρ. 53571/3839/1.9.2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των Υφυπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 1105) ή στην αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού.
4. Σύνταξη και υποβολή μελέτης ραδιοεκπομπών δεν απαιτείται για τους σταθμούς των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν ξεπερνά τα 100 W (164 Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 ΜΗz, καθώς και το 1 kW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 30 ΜΗz, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 6 της ανωτέρω απόφασης.
Η ΕΕΑΕ, είτε μέσω των οργάνων της, είτε μέσω συνεργείων που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτήν, υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία:
α) αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό, ετησίως σε ποσοστό είκοσι τουλάχιστον τοις εκατό (20%) των αδειοδοτημένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. κεραιών, που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλης,
β) ύστερα από αίτηση της Ε.Ε.Τ.Τ. ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή, η Ε.Ε.Α.Ε. υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως τα αποτελέσματα του ελέγχου στον αιτούντα και στον κάτοχο της κατασκευής κεραίας.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Α.Ε., καθορίζεται ο τρόπος διενέργειας των μετρήσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Η αίτηση υποβάλλεται απευθείας στην Ε.Ε.Α.Ε. και συνοδεύεται από την καταβολή σχετικού παραβόλου, το ύψος του οποίου ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, καθώς και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) του ποσού της παρ. 4. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δημοσιεύονται άμεσα στον ιστοχώρο της Ε.Ε.Α.Ε. και συγκεντρωτικά ανά έτος.
5. Για τους σκοπούς της παρούσας, οι κάτοχοι κατασκευών κεραιών που έχουν υποχρέωση αδειοδότησης προκαταβάλλουν στην Ε.Ε.Α.Ε. ετήσιο τέλος ύψους διακοσίων είκοσι (220,00) ευρώ για κάθε κατασκευή κεραίας για τον έλεγχο ως προς την τήρηση των ορίων έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε., καθορίζονται τα σχετικά με την επιβολή και την είσπραξη του τέλους θέματα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω τέλους, ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να καλύπτονται τα έξοδα της διενέργειας των ελέγχων της παρ. 2, καθώς και τα έξοδα της λειτουργίας, ανάπτυξης και επέκτασης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (Ε.Π.Η.Π.) του άρθρου 17 του παρόντος. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθοριστεί το μέρος των εσόδων που προβλέπονται στην παρούσα και διατίθενται από την Ε.Ε.Α.Ε. στους δήμους ή άλλους εμπλεκόμενους φορείς για την κάλυψη πάσης φύσης εξόδων τους σχετικών με τη λειτουργία του Ε.Π.Η.Π..
6. Αν η ΕΕΑΕ διαπιστώσει, οποτεδήποτε, ότι τα δηλωθέντα στην υποβληθείσα μελέτη ραδιοεκπομπών, που προβλέπεται στο άρθρο 6 της 53571/3839/1.9.2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των Υφυπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 1105) ή/και τα συνημμένα σ΄ αυτή σχέδια παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με την πραγματικότητα, οι οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς τους υπολογισμούς της μελέτης ή τα μέτρα προφύλαξης του κοινού, χωρίς, ωστόσο, να υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς έκθεσης αυτού, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, ενημερώνει άμεσα εγγράφως, ή με τηλεομοιοτυπία, ή μέσω ΣΗΛΥΑ την ΕΕΤΤ και τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας. Η ΕΕΤΤ ενημερώνει άμεσα εγγράφως, ή με τηλεομοιοτυπία, ή μέσω Ηλεκτρονικού Συστήματος ΣΗΛΥΑ τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας να προβεί στην κατάθεση διορθωμένης μελέτης ραδιοεκπομπών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίησή του και γνωστοποίησή της στην ΕΕΤΤ. Η διορθωμένη μελέτη ραδιοεκπομπών κατατίθεται απευθείας στην ΕΕΑΕ και εξετάζεται κατά προτεραιότητα από αυτήν, η οποία μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεσή της είτε εκδίδει γνωμάτευση, είτε ενημερώνει τον πάροχο για την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας προβαίνει σε άμεση διακοπή λειτουργίας του σταθμού και ενημέρωση της ΕΕΤΤ.
7. Αν διαπιστωθεί υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπει η 53571/3839/1.9.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των Υφυπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 1105).
8. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων. Υφιστάμενες κατασκευές κεραιών επί των εν λόγω κτιρίων απομακρύνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, στις κτιριακές εγκαταστάσεις νοσοκομείων μπορεί, ύστερα από προηγούμενη απόφαση της διοίκησής τους, να εγκατασταθεί κατασκευή κεραίας, που εξαιρείται από την υποχρέωση αδειοδότησης, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ιατρικού προσωπικού και του κοινού που επισκέπτεται του χώρους του νοσοκομείου.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 18:56 | Christina Tzivelopoulou

  Ενάντια στο 5G.
  Ενάντια στο άρθρο 32 παράγραφος 2 , που όχι μόνο δε σέβεται τους πολίτες αυτής της χώρας, αλλά ούτε μεριμνά για την διασφάλιση της υγείας παιδιών και ευπαθών ομάδων.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 16:32 | Λεωνίδας Πατικης

  Επικαιροποιείστε άμεσα τα όρια εκπομπής ακτινοβολίας τουλάχιστον σε επίπεδα Ιταλίας και όχι σε εκείνα που υπήρχαν από το 2000…..Η υγεία όλων μας πρέπει να είναι η μέριμνα σας κι όχι η εξυπηρέτηση των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας….

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 15:05 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

  Άρθρο 32 Παράγραφος 2 .

  Δυστυχώς με το άρθρο 32 παρ 2 υιοθετούνται τα όρια προηγουμένων κυβερνήσεων (του 2000), τα οποία είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη!

  Στην Ελλάδα έχουμε 7.000.000 μW/m² και 6.000.000 για ευαίσθητες ομάδες (σχολεία νηπιαγωγεία κλπ) στην Ιταλία πχ 100.000 μW/m², και εντός του Ευρωκοινοβουλίου η επιτρεπόμενη συνολική ακτινοβολία (από όλες τις πηγές!) είναι 100 μW/m².

  Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι θα δημιουργηθεί εννεαμελής επιτροπή η οποία θα εξετάσει την ανάγκη αναπροσαρμογής των ορίων έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

  Δηλαδή δεν έχει ενημερωθεί, (η πεισθεί) ο νομοθετών υπουργός για το τι συμβαίνει στην ΕΕ και το αναθέτει σε εννεαμελή επιτροπή που στο μέλλον θα μελετήσει την ΗΜΑ… !

  Σημειώνεται ότι από το 2011, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει χαρακτηρίσει την Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία «Πιθανώς Καρκινογόνο»!

  Άρθρο 32 Παράγραφος 3

  Δυστυχώς με το άρθρο 32 παρ.3 υιοθετούνται επίσης τα όρια προηγουμένων κυβερνήσεων (του 2000), με τα οποία καταργήθηκαν οι αποστάσεις κεραιών από ευαίσθητες ομάδες (σχολεία νηπιαγωγεία, παιδικές χαρές , νοσοκομεία, γηροκομεία κλπ) και έτσι οι εταιρείες μπορούν να βάζουν , κεραίες δίπλα και σε σχολεία και να εκπέμπουν στις μειωμένες τιμές (sic.) των 6.000.000 μW/m²!

  Προτείνεται να ισχύσει η προϋπάρχουσα υιοθέτηση της απαγόρευσης εγκατάστασης κεραιών σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από τις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού που αναφέρονται.

  Άρθρο 40 παράγραφος 1

  Με αυtό το άρθρο εισάγεται η τεχνολογία 5G. Η νέα αυτή τεχνολογία υπόσχεται πολλές ευκολίες και ανάπτυξη.

  Όταν όμως γίνονται ερωτήσεις σχετικά με επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, οι απαντήσεις που δίνονται είναι « εμείς είμαστε τεχνικοί …».
  Τέτοιες απαντήσεις έδωσαν και στο Κογκρέσο των ΗΠΑ και αλλού. (Σημείωση στην Καλιφόρνια δεν έδωσαν άδειες ούτε για δοκιμές).
  Αντίστοιχα η Υπουργός Περιβάλλοντος των Βρυξελλών, επειδή πήρε αντίστοιχη απάντηση, απαγόρευσε τη 5 G, έως ότου οι εταιρείες δώσουν όχι μόνο επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις, αλλά και αφού αναλάβουν την ευθύνη για μελλοντικά προβλήματα που θα συσχετιστούν με την 5G.
  Αντίστοιχα κάποιες χώρες «καθυστερούν» να αδειοδοτήσουν αυτή την τεχνολογία.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 15:27 | Παναγιώτης Ροβολής

  Η παράγραφος 3 είναι εγκληματικά απαράδεκτη. Κάνετε εκτώσεις στη υγεία των γερόντων και των παιδιών προκειμένου να εξθπυρετηθεί η «ανάπτυξη» των εταιριών κινητής?

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 09:06 | ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

  Είναι απαραίτητο τα όρια της επιτρεπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας να ταυτισθούν τουλάχιστον με τα αντίστοιχα του μέσου όρου της Ε.Ε. Τα όρια που υιοθετεί το παρόν νομοσχέδιο είναι εκείνα του 2000 σαν να μην πέρασαν 19 ολόκληρα χρόνια, με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή και παγκόσμια εμπειρία

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 09:24 | ΓΙΑΝΝΙΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Τα όρια ΔΕΝ μπορεί να είναι μεγαλύτερα από αυτά που ισχύουν στην ΕΕ. Στην χειρότερη περίπτωση να είναι ΙΔΙΑ με τα υψηλότερα από αυτά (που είναι στην Ιταλία)

 • 17 Σεπτεμβρίου 2019, 09:30 | ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

  Είναι απαραίτητο να νομοθετηθεί η απαγόρευση της τοποθέτησης κεραιών τηλεφωνίας σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από παιδικούς σταθμούς, παιδικές χαρές, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, νοσοκομεία.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 22:39 | χαϊδοπούλου Νίκη

  δεν είμαι επιστήμονας υγείας ούτε ειδικός της τεχνολογίας.Είμαι μία ασθενής ,από τους πολλούς, που αντιμετωπίζω μακροχρόνιο και δυσερμήνευτο πρόβλημα δυσλειτουργίας μυελού των οστών.κυτταρολογικές εξετάσεις αξιόπιστων Ελληνικών ερευνητικών κέντρων αναφέρονται σε πιθανή σύνδεση με ακτινοβολία και έκθεση σε αυτήν που όμως μπορεί να συσχετιστεί με τις γενικότερες συνθήκες της ζωής μου και όχι τις ειδικές (εργασία, τόπος διαμονής)Καταθέτω την αγωνία μου και τον προβληματισμό μου στους βουλευτές που πρόκειται να ψηφίσουν για την «ανάπτυξη» μέσω επέκτασης δικτύων ασύρματης τεχνολογίας, ζητώντας το στοιχειώδες, να εξετάσουν τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία.
  ΤΙ ΝΌΗΜΑ ΈΧΕΙ ΆΡΑΓΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΣ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ ;

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 21:04 | Κωνσταντίνος Λελης

  Λυπάμαι πάρα πολύ διαβαζοντας αυτά που σχεδιάζονται με αυτό το νομοσχεδιο. Αν τελικά ψηφιστεί με τα υπάρχοντα τεράστια όρια εκπομπής, θα είστε άλλη μια κυβέρνηση που θα εξυπηρετεί τα εμπορικά συμφέροντα των εταιρειών κ εδώ των εταιρειών τηλεπικοινωνιας. Λυπάμαι γιατί για άλλη μια φορά το οικονομικό όφελος αδιαφορεί για την ποιότητα ζωής κ την υγεία των συνανθρώπων μας. Αναμένω με αγωνία να δω τι θα ψηφίσετε Νέοι Έλληνες Βουλευτές…

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 18:42 | Αλκβιάδης Πράπας

  Η ρύθμιση του εν λόγω άρθρου με βρίσκει αντίθετο για δύο λόγους.
  Δεν τίθεται όριο απόστασης μεγαλύτερο από τα 500 μέτρα από σχολεία, νοσοκομεία και γηροκομεία και επιπλέον δεν λαμβάνει υπόψη της τα όρια εκπομπής ακτινοβολίας που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει βγάλει ως επαρκή καί τά όποια είναι στα 100μW/m2.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 16:43 | Γ. Τζιβελόπουλος

  Τα όρια της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας ισχύουν όπως θεσπίστηκαν από το 2000.
  Εν τω μεταξύ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το 2011 χαρακτήρισε την Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Πιθανώς καρκινογόνο!
  Πάρα πολλές χώρες αναθεώρησαν προς τα κάτω τα Όρια μειώνοντας τα συντριπτικά.
  Ενδεικτικά αναφέρουμε την Ιταλία η οποία τα μείωσε στα 100.000μW/m², ενώ τα δικά μας είναι στα 7.000.000μW/m² για τον γενικό πληθυσμό και 6.000.000 για τις ευπαθείς ομάδες, δηλ. σχολεία νοσοκομεία κλπ.
  Δεν μπορεί να απουσιάζουν από ένα Νόμο για τις κεραίες το σημαντικότερο για την υγεία μας που είναι τα όρια της ΗΜΑ και να παραπέμπονται σε μια επιτροπή …
  Επίσης, σχετικά με την παρ.3 τα όρια που θεσμοθετήθηκαν από το 2000, καταργώντας προηγούμενη διάταξη που απαγόρευε κεραίες σε απόσταση 300μ από σχολεία κλπ, είναι ξεπερασμένος, λόγω της προαναφερθείσας οδηγίας του Π.Ο.Υ, με την οποία χαρακτηρίστηκε η ΗΜΑ πιθανώς καρκινογόνος. Έτσι για παράδειγμα η Ελβετία απαγορεύει εκπομπές μεγαλύτερες από 40.000μW/m², ενώ στην Ελλάδα διατηρούνται τα 6.000.000μW/m²!
  Παρακαλούμε να απαγορευτούν οι κεραίες σε ακτίνα 300 μέτρων από σχολεία έως ότου τα όρια χαμηλώσουν σε επίπεδα Ελβετίας.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 15:56 | Κωνσταντίνα

  Με αυτή την πρόταση νόμου θέλετε να συνεχίσετε τον εγκληματικό δρόμο που άνοιξε το νομοσχέδιο Βορίδη – Λιάπη. Αποδέχεστε ως «όρια» της ΗΜΑ τα 6.000.000μw/m² όταν στη γειτονική Ιταλία τα όρια είναι 100.000μW/m2 και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο 100 μW/m2 (ευρωπαϊκή οδηγία 2001).
  Και σα να μη φτάνει που τα όρια είναι ασύλληπτα υψηλά, στην πρότασή σας δεν προβλέπεται καμία προστασία για τις ευπαθείς ομάδες καθώς δεν υπάρχει περιορισμός αποστάσεων από σχολεία, νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς και γηροκομεία.
  Με άλλα λόγια, δίπλα σε ένα σχολείο προτείνετε όρια 60.000 φορές υψηλότερα από αυτά που έχει θεωρήσει αποδεκτά η Τεχνική Ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου.
  Απαιτούμε την άμεση απόσυρση αυτού του νομοσχεδίου και την επανεξέτασή του από ανεξάρτητους επιστήμονες ιατρούς και βιολόγους για τις επιπτώσεις στην υγεία μας.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 14:25 | Κων/νος Ζαχαρίας

  Σχετικά με την διάταξη να «έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΑΕΕ μελέτη ραδιοεκπομπών», ως προς τους ραδιοερασιτέχνες η απαίτηση αυτή είναι επιστημονικά ατεκμηρίωτη και πρακτικά ανεφάρμοστη. Προτείνεται η σαφέστατη αναφορά εξαίρεσης για τους ραδιοερασιτέχνες η απαίτηση υποβολής μελέτης ραδιοεκπομπών, εκτός των περιπτώσεων χορήγησης ειδικών πειραματικών αδειών και εφόσον απαιτείται από την ΕΕΑΕ.

  Σύμφωνα με σχετικές μελέτες στην Ευρώπη, η διάρκεια εκπομπής του μέσου ραδιοερασιτεχνικού σταθμού κυμαίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις κατά μέγιστο από 1-5 λεπτά την ημέρα και μερικές ώρες το μήνα. Δηλαδή, κατά την συντριπτική πλειοψηφία του χρόνου >99% είναι σταθμός λήψης σημάτων και ΔΕΝ εκπέμπει. Ουσιαστικά λειτουργεί ως σταθμός λήψης σημάτων, οπότε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σταθμός λήψης και ως εκ τούτου δεν απαιτείται ειδική μελέτη στην ΕΕΑΕ. Επιπλέον, η μέση ισχύς της εκπομπής είναι μόλις 30-50% της μέγιστης που διαθέτει ο πομποδέκτης (λόγω του τύπου της ραδιοερασιτεχνικής εκπομπής). Σημαντική επισήμανση, τα όρια ισχύος που αναφέρονται για την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι σε μέση ενεργό ισχύ. Οπότε λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο λειτουργίας (εκπομπής) και την μέση ισχύ εκπομπής, η τελική συνολική ισχύς είναι αμελητέα, αρκετές τάξεις μικρότερη από τα όρια έκθεσης (και από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 4) και δεν απαιτείται η υποβολή μελέτης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΚΥΑ 53571/3839/2000. Οι παραπάνω παράμετροι σχεδόν εκμηδενίζουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση ενός ραδιοερασιτεχνικού σταθμού.

  Η τεχνολογική έρευνα απαιτεί τον διαρκεί πειραματισμό, τροποποιήσεις και δοκιμές νέων κεραιών. Οι ραδιοερασιτέχνες δεν είναι εταιρίες ή επαγγελματίες των επικοινωνιών για να μπορέσουν να επωμιστούν το σημαντικό κόστος σύνταξης της μελέτης από ειδικευμένους επιστήμονες και την χρονική καθυστέρηση μέχρι την έγκρισή της από την ΕΕΑΕ. Οι διαδικασίες αυτές και η υπερβολική αύξηση της γραφειοκρατίας θα καθιστούσαν πρακτικά αδύνατη κάθε τροποποίηση ή εγκατάσταση κεραίας. Επίσης αντιδρούμε εντόνως στην πρόθεση και αντίληψη του νομοθέτη να εξισώσει τους ραδιοερασιτέχνες που δεν έχουν οικονομικό όφελος, επιδιώκουν την τεχνολογική έρευνα και υποστήριξη σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης με εταιρίες και επαγγελματίες με σκοπό το κέρδος.

  Δρ. Κων/νος Ζαχαρίας, MSc
  Ηλ/γος Μηχ. & Μηχ. Υπολ.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 13:42 | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

  Όπως αναλυτικά σας εκθέτουμε στο Σχόλιο του άρθρου 18 του παρόντος νομοσχεδίου, για την αποτελεσματικότερη προφύλαξη της υγείας των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, πρέπει να ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ η τοποθέτηση κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 ΜΕΤΡΩΝ από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων χώρων ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (βρεφονηπιακούς σταθμούς, σχολεία, νοσοκομεία, γηροκομεία, ορφανοτροφεία, παιδικές χαρές και παιδικά χωριά SOS)
  Υπάρχουν εκατοντάδες ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ για κατά τόπους εγκατεστημένες Κεραίες που επιβάλλουν την ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ σε περίπτωση εγκατάστασής τους σε ακτίνα 300 μέτρων από σχολεία κ.λ.π. Εντελώς ενδεικτικά σας αναφέρουμε 30 από αυτές: 1) 590/2019-Ασφ.Μον.Πρωτ.Αθ (Ζωγράφου) 2) 346/2018-Ασφ. Μον.Πρωτ.Κορίνθου(περιοχή Βέλο) 3) 157/2017-Ασφ. Μον.Πρωτ.Κεφαλληνίας 4) 303/2017-Ασφ. Μον.Πρωτ.Πάτρας 5) 4292/2017-Ασφ. Μον.Πρωτ.Αθηνών 6) 78/2017-Ασφ Μον.Πρωτ. Άμφισσας 7) 6.500/2011 Ασφ. Μον. Πρωτ. Αθην. 8) 34/2009-Ασφ. Μον.Πρωτ.Χανίων 9) 109/2009-Πολυμελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου 10) 3064/2008-Ασφ.Μον.Πρωτ.Ηρακλ.Κρήτης 11) 19983/2006-Ασφ- Μον.Πρωτ.Θεσ/νίκης 12) 957/2013-Ασφ. Μον.Πρωτ. Αθηνών 13) 3867/2005-Ασφ. Μον.Πρωτ.Λάρισας 14) 352/2011-Ασφ. Μον.Πρωτ.Ηλείας 15) 38/2016-Ασφ. Μον.Πρωτ. Νάξου 16) 59/2018-ΠολυμελέςΠρωτ.Νάξου 17) 285/2018-Ασφ. Μον.Πρωτ.Μυτιλήνης 18) 5560/2013-Εφετ.Αθηνών 19) 153/2017-ΣΤΕ περιοχή Παπάγου-Χολαργού 20) 277/2014- αναστολή ΣΤΕ -περιοχή Παπάγου) 21) 2004/2013-ΣΤΕ –(περιοχή Χαλάνδρι) 22) 2975/2010-ΣΤΕ (περιοχή Χαϊδάρι) 23) 6317/2010 Πολυμελές Πρωτ. Αθηνών 24) 126/2007-ΠολυμελέςΠρωτ.Χαλκιδικής 25) 2835/2009- Ασφ ΜονΠρωτ.Ηρακλείου 26) -3572/2008- Ασφ ΜονΠρωτ.Αθηνών 27) 1513/2010- Ασφ ΜονΠρωτ.Αθηνών 28) 2061/2009- Ασφ ΜονΠρωτ.Αθηνών 29) 182/2001-ΕφετείοΠατρών 30) 152/2019-Ασφ.Μον.Πρωτ.Χανίων

 • 16 Σεπτεμβρίου 2019, 11:50 | Καλλιόπη Κάτσικα

  Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που προέρχεται από το δίκτυο της Δ.Ε.Η, τους σταθμούς ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, τις κεραίες της ασύρματης και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και τα RADAR, ανήκει στο φάσμα των μη ιονιζουσών ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών (Μ.Ι.Η.Μ.Α).

  Ας μιλήσουμε για ΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ γιατί για όρια ασφαλείας ούτε λόγος δεν πρέπει να γίνεται.
  Θυμίζουμε ότι: τα «όρια» της ICNIRP (= Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία από μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες) υπό τύπον οδηγίας δόθηκαν προ 20ετίας.
  Έκαναν ένα πείραμα με ένα γυάλινο βάζο με νερό όπου βύθισαν ένα θερμόμετρο και το ακτινοβόλησαν για 5-6 λεπτά. Όταν είδαν να ανεβαίνει η θερμοκρασία στο θερμόμετρο κατά 1° C. . Σταμάτησαν το πείραμα και θεσμοθέτησαν αυτό το όριο τής ΗΜΑ που έδωσε αυτήν την άνοδο της θερμοκρασίας. Συνεπώς ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΨΙΝ τους μόνον τη ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ τηε ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για 5-6 λεπτά της ώρας και καθόλου τη ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠ’ΙΔΡΑΣΉ της στα κύτταρα των έμβιων όντων και μάλιστα όλη μέρα ισοβίως (πχ.μέσα στα σπίτια τους)
  Από αυτήν την υπό τύπον οδηγίας ασύλληπτα υψηλή τιμή ορίων των 10.000.000μw/m², στα οποία κατέληξαν, και υπό τον περιορισμό των αποστάσεων των 300μ. από σχολεία, νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς και γηροκομεία, ήρθε ο νόμος στην Ελλάδα να κατεβάσει τα όρια στα 70% των υπαρχόντων δηλαδή στα 7.000.000μw/m² και να ΚΑΤΑΡΓΉΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ.
  Ήταν τόσο υψηλά ο πήχης των ορίων ώστε και με τη μείωση τα όρια ήταν σε δυσθεώρητο ύψος σε σχέση με άλλες ευρωπ, χώρες.
  Αρχικά όρια: όταν ίσχυε απόσταση 300μ από ευαίσθ. ομάδες έντασης: 61,4 V/m, πυκνότητας:10 W/m2 ή 10.000.000 μW/m2 Σημερινά όρια τού 60% χωρίς αποστάσεις : έντασης: 51,4 v/m, πυκνότητας : 7w/m2 ή 7.000.000 μw/m2
  Ιταλίας όρια: του Livio Giuliani:
  έντασης: 6v/m2 , πυκνότητας: 0,1w/m2 ή 100.000 μw/m2

  Από πρακτική άποψη τα θεσμοθετημένα όρια «ασφαλείας» τής ICNIRP στην Ελλάδα δεν ξεπερνιούνται σχεδόν ποτέ, ακόμα κι όταν οι κεραίες είναι τοποθετημένες σε ταράτσες σπιτιών σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Για να ξεπεραστεί το όριο πρέπει η μέτρηση να γίνει σχεδόν δίπλα στην κεραία βάσης. Αυτά για τους ελέγχους της ΕΕΑΕ και τα όρια που τους επιβάλλει ο Νόμος να ελέγχουν.
  Αυτά τα όρια δέχεστε με το παρόν υπό διαβούλευση νομοσχέδιό σας, και ειδικότερα στο άρθρο 32 παρ.3. όπου το 60% (των 10.000.000μw/m²) δηλαδή τα 60.000.000μw/m². Τα θεωρείται ακίνδυνα για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους όταν στην Ιταλία θεσμοθέτησαν τα 100.000μw/m².ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.
  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέθεσε μελέτη το 2001 στην Τεχνική Ομάδα του και αυτή κατέληξε ότι επαρκές όριο συνολικά εκπεμπόμενης ακτινοβολίας είναι τα 100μW/m² stoa –science&Technology Options Assessment EN 20000703 2001 ευρωπαϊκή οδηγία.
  Συγκρίνετέ τα με τα «ασφαλή» όρια δίπλα σε σχολεία (εφόσον κατήργησε ό νόμος και τις αποστάσεις «μειώνοντας» στο 60% των προ 20ετίας «ενδεδειγμένων»

  Συγκρίνετε λοιπόν τα 6.000.000μw/m² δίπλα στα σχολεία με τα 100μw/m² του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  Γι’ αυτό λοιπόν προτείνουμε αυτό το νομοσχέδιο να το επεξεργαστούν επιστήμονες ΒΙΟΛΟΓΟΙ, που ασχολούνται και έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι βλαβερέστατες οι συνέπειες της ΗΜΑ επί των κυττάρων των ανθρώπων, πως η ΗΜΑ εισέρχεται από το μαλακό κρανίο των παιδιών στον εγκέφαλό τους, πως επηρεάζει τη γονιμότητα των γυναικών κά. Για να μην αναφέρουμε για την υγεία των ηλεκτροϋπερευαίσθητων , που ζουν ένα. συνεχές μαρτύριο.
  Περιμένουμε ως Διαδημοτική Δράση για την Προστασία από την ΗΜΑ, να ενημερωθείτε και συνεργαστείτε με τους Βιολόγους για τη επανασύνταξη αυτού του νομοσχεδίου, το οποίο σε αυτήν τη φάση πρέπει να αποσύρετε.

  Σύμφωνα με την Αρχή της Προφύλαξης που ενσωμάτωσε την προστασία και από τις μη ιονίζουσες ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, είναι ευθύνη αυτών που υποστηρίζουν τη μη επικινδυνότητα συγκεκριμένων ορίων έκθεσης στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία να την αποδείξουν. Δηλαδή όταν υπάρχουν αποτελέσματα επιστημονικών πειραμάτων που δεν συγκλίνουν, η αβεβαιότητα πρέπει να οδηγεί μάλλον σε αυστηρότερα παρά σε χαλαρότερα όρια ασφαλείας. Αυτό είναι μία πολύ σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με την συνήθη πρακτική, σύμφωνα με την οποία η επικινδυνότητα λαμβάνεται υπόψιν μόνον όταν είναι πλήρως και καθολικά αποδεδειγμένη.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 23:59 | ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΡΘΡΟ Η ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΩΣ ΕΞΗΣ

  2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού για τα θέματα της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) καθορίζονται μέτρα που λαμβάνονται για την προφύλαξη του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στις εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών. Η εξέταση της ανάγκης αναπροσαρμογής των ορίων έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, που έχουν καθοριστεί με την 53571/3839/1.9.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των Υφυπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄1105), διενεργείται από εννεαμελή ειδική επιτροπή που συνίσταται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του εν λόγω υπουργείου, καθώς και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργείων, οι οποίοι ορίζονται με την ίδια απόφαση. Η ανωτέρω ειδική επιτροπή μπορεί να προσκαλεί, κατά περίπτωση, και άλλα άτομα στις συνεδριάσεις της, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών, ειδικών επιστημόνων, φορέων της αγοράς, ομάδων χρηστών και συλλογικοτήτων, καθώς και εκπροσώπων των αρμόδιων διεθνών οργανισμών.

  ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ ΜΟΥ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΩ ΟΠΩΣ ΕΙΧΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΟΤΑΝ Η ΑΡΧΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΝΟΝΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΙΧΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ , ΠΩΣ ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ «ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ».
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ, ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΗ. ΑΛΛΩΣΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΙΣΧΥΟΝ Π.Δ.
  =================================================
  Π.Δ. 120/2016 (203/Α/26.10.2016) Εναρμόνιση με την οδηγία 2013/35/ΕΕ «περί των ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) και περί καταργήσεως της οδηγίας 2004/40/ΕΚ» (ΕΕ L179/1 της 29.06.2013)
  Οι οριακές τιμές έκθεσης (ELV) που ορίζονται στο παρόν προεδρικό διάταγμα καλύπτουν μόνο τις επιστημονικώς παγιωμένες σχέσεις μεταξύ των βραχυπρόθεσμων άμεσων βιοφυσικών επιπτώσεων και της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
  6. Το παρόν προεδρικό διάταγμα δεν καλύπτει τις εικαζόμενες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.
  ===========================================================
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. ΟΙ ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Π.Δ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. (ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ)

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

  ΛΟΥΚΑΣ Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
  ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 20:52 | Απόστολος Κατσόγιαννης

  Σχόλιο στο Άρθρο 32 παρ.2

  Προβλέπεται πως “Η εξέταση της ανάγκης αναπροσαρμογής των ορίων έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, που έχουν καθοριστεί με την 53571/3839/1.9.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των Υφυπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄1105), διενεργείται από εννεαμελή ειδική επιτροπή που συνίσταται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην οποία συμμετέχουν ….”

  ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ θα διενεργείτε η εξέταση της ανάγκης αναπροσαρμογής ;;;; Γιατί δεν προβλέπετε ρητά η εξέταση αυτή να γίνεται “τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και πάντως πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου”;;;

  Αν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν αποφασίσει ΠΟΤΕ να συγκαλέσει την εννεαμελή επιτροπή ;;; Δεν θα είναι μια ακόμη κοροϊδία στα μούτρα του Πολίτη;;;;

  Στον χώρο της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; Από το 2000 που θεσμοθετήθηκαν στην Ελλάδα τα ισχύοντα όρια (τα οποία βασίσθηκαν βέβαια σε ποσοστό επί των “ορίων” της ICNIRP του 1998, ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ σχεδόν 2 ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ !!!!

  Πότε επιτέλους θα καταλάβετε πως τα ισχύοντα όρια είναι αναχρονιστικά, ξεπερασμένα και επικίνδυνα για την υγεία των πολιτών ;;;;

  Γνωρίζετε κ.Υπουργέ και κύριοι βουλευτές που σκοπεύετε να νομοθετήσετε σχετικά με την χωροθέτηση, εγκατάσταση και λειτουργία βάσεων, σταθμών και κεραιοσυστημάτων κινητής τηλεφωνίας, χωρίς να ενδιαφέρεστε για την ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, πως τα όρια αυτά προτάθηκαν το 1998 (πριν από 2 δεκαετίες !!!) από την ICNIRP, θεσπίσθηκαν με οικονομικά – πολιτικά κριτήρια και είναι ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ γιατί:
  1) η ένταση και η μορφή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από το 1998 έχει δραματικά αλλάξει. Η διάδοση της ασύρματης τεχνολογίας το 1998 ήταν περιορισμένη και τα επιστημονικά δεδομένα πενιχρά.
  2) Είχαν προταθεί τότε για ολιγόλεπτη, 6 λεπτη, ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΟ επίδραση από έκθεση. Αυτό δεν ισχύει σήμερα γιατί η έκθεση είναι μακράς διαρκείας (μέχρι και όλο το 24ωρο για τους ανθρώπους που ζουν ή εργάζονται κοντά σε κεραίες εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων) και διαπιστωμένα – ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ πια τα κύτταρα επηρεάζονται και με μη θερμικό τρόπο δηλ. χωρίς αύξηση της θερμοκρασίας ακόμη και σε πεδία χαμηλής έντασης.
  3) Τα όρια αυτά αναφέρονταν σε μέσες τιμές ραδιοκυμάτων CW, κάτι που δεν ισχύει σήμερα αφού τα κύματα είναι παλμικά επειδή μεταφέρουν σύνθετες πληροφορίες και η έντασή τους μπορεί να φθάσει έως και 50 φορές μεγαλύτερη από την μετρούμενη μέση τιμή 6λέπτου σύνφωνα με την ICNIRP (1998).
  4) Δεν λαμβάνει υπόψη την πολλαπλή, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ έκθεση σε ΠΟΛΛΕΣ πηγές ακτινοβολίας.

  Δεν είμαι “τεχνοφοβικός”. Σίγουρα η τεχνολογία είναι χρήσιμη και η οικονομική ανάπτυξη είναι απαραίτητη. Μήπως όμως προέχει η προάσπιση του υπέρτατου αγαθού της ΥΓΕΙΑΣ και της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ των συμπολιτών μας και κυρίως των παιδιών μας. Μιά ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΩΣΗ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ των ορίων είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ. Αναλάβετε τις ευθύνες σας και τολμείστε…

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 19:45 | Ουράνια Ρεββα

  Θα ευχόμουν πραγματικά να μην χρειάζεται για την πόλη μου την Καλαμάτα η οποία βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο εφαρμογής της 5G τεχνολογίας, να υπερασπίσου με και να αντισταθούμε, γνωρίζοντας και κυρίως έχοντας ενημερωθεί από ειδικούς επιστήμονες για τις δυσμενείς και επικίνδυνες συνέπειες που θα έχει στην υγεία των παιδιών μας το σημαντικότερο, και τη δική μας. Η υγεία είναι το σημαντικότερο και πολυτιμότερο αγαθό που μας χαρίζει ο Θεός, δεν θα το διαπραγματευτουμε προς όφελος κάποιον.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 16:52 | Επιτροπή Πολιτών Πάτρας για την Προστασία της Υγείας από την Η/Μ Ακτινοβολία

  Με το παρόν νομοσχέδιο, διευκολύνετε περαιτέρω την αδειοδότηση & εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, χωρίς το νομοσχέδιο να λαμβάνει μέριμνα για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των πολιτών ειδικά των ευαίσθητων ομάδων όπως, παιδιά και ασθενείς.

  – Θεωρείτε με νόμο του 2000 ως ασφαλή τα όρια της ICNIRP του 1998, όταν πολλές τεχνολογικά αναπτυγμένες χώρες έχουν ήδη μειώσει τα όρια τους κατά 100 έως 1000 φορές.!

  Διαβάστε:
  1.διεθνή έκκληση επιστημόνων: EMF Call https://www.emfcall.org/wp-content/uploads/2018/10/EMF-Call-30-October-2018-Greece.pdf
  2.Επιστολή της Ρωσικής Εθνικής Επιτροπής για την Προστασία από την Μη-Ιοντίζουσα Ακτινοβολία (RNCNIRP): https://www.facebook.com/groups/aktinovolia.sos/permalink/687726904944931/

  Όχι μόνο δεν λαμβάνετε υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα των τελευταίων 20 ετών αλλά συναινείτε στην εγκληματική αύξηση της ακτινοβολίας μέσω της εγκατάστασης δικτύων 5ης γενιάς 5G.
  – Ενημερώσατε τους πολίτες ότι η βιομηχανία τηλεπικοινωνιών ομολόγησε σε ανοικτή ακρόαση της Γερουσίας των ΗΠΑ ότι δεν έχει μελέτες ασφαλείας για την χρήση των 5G ;

  https://www.blumenthal.senate.gov/newsroom/press/release/at-senate-commerce-hearing-blumenthal-raises-concerns-on-5g-wireless-technologys-potential-health-risks

  – Και ότι επί της ουσίας θα γίνουμε εμείς και τα παιδιά μας πειραματόζωα αυξάνοντας την υπογεννητικότητα, τα αυτοάνοσα νοσήματα και τα ψυχιατρικά προβλήματα σε δραματικό βαθμό;

  Δείτε την διεθνή έκκληση Stop 5G on Earth and in Space: https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

  – Έχετε ενημερώσει τους πολίτες ότι οι Βρυξέλλες, δήμοι της Ρώμης, η Φλωρεντία, το Μπρίστολ, η Γενεύη και πολλές πολιτείες της Αμερικής, του Καναδά και της Αυστραλίας αντιδρούν και έχουν αρνηθεί να εγκαταστήσουν δίκτυα 5G έως ότου η βιομηχανία αποδείξει ότι είναι ασφαλή (δεν πρόκειται να συμβεί);
  https://www.naturalnews.com/2019-08-20-brussels-halts-5g-deployment-indefinitely-radiation-safety-standards.html?fbclid=IwAR19Vcp2hziYWToYNtBrFoniJQWStGG2asv-NagptgNgQe_1l6mXCGOecUo

  – Ενημερώσατε ότι υπάρχει η πρώτη επίσημη αναφορά από την Ελβετία που βάσει συνετνεύξεως από πολίτες που έζησαν υπό την ακτινοβολία 5G δικτύων αναφέρουν κοινά συμπτώματα τα δυνατό κουδούνισμα στα αυτιά, έντονοι πονοκέφαλοι, δυσβάσταχτοι πόνοι στα αυτιά, αϋπνία, θωρακικό άλγος, κόπωση και αίσθημα κακουχίας στο σπίτι ;
  https://mdsafetech.org/2019/07/20/the-first-report-of-5g-injury-from-switzerland/?fbclid=IwAR2CxM6wn3Mn9zZ0nC0GjDfI-VDN76gpc8-Gmuc3PrvTlMozTxUHFDYBxVk
  – Ενημερώσατε επίσης τους πολίτες ότι σε άρθρο δημοσιευμένο στο ιατρικό περιοδικό Lancet τον 12/2018 με τίτλο «Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact» αποκαλύπτεται ότι ΤΟ 68% ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΣΥΡΜΑΤΗ Η/Μ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ;
  https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext?fbclid=IwAR27N3UnOYcDMtVyTAxGGOVMO2CkUH5vjx3-auCVOR-YQABHC7nmx9move4

  Για όλα τα παραπάνω και πολλά ακόμα που μας έχει ενημερώσει η ανεξάρτητη διεθνής επιστημονική κοινότητα, σας καλούμε να αποσύρετε το παρόν νομοσχέδιο και βάσει του κοινοτικού κεκτημένου της ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ να μην δώσετε άδεια για ανάπτυξη δικτύων 5G έως ότου η βιομηχανία τηλεπικοινωνιών να μας προσκομισει μελέτες που διασφαλίζουν την υγεία μας με την ίδια αυστηρότητα που δίνεται έγκριση στα νέα φαρμακευτικά σκευάσματα.

  Επίσης σας καλούμε να δημιουργήσετε επιστημονικές επιτροπές από ανεξάρτητους επιστήμονες εγνωσμένου κύρους στην διεθνή επιστημονική κοινότητα που θα γνωμοδοτήσουν για τα προτεινόμενα όρια ακτινοβολίας από τις υπάρχουσες κεραίες βάσει των επιστημονικών δημοσιεύσεων της τελευταίας 20αετίας.

  Με αγωνία και ανησυχία για το μέλλον των παιδιών μας
  Επιτροπή Πολιτών Πάτρας για την Προστασία της Υγείας από την Η/Μ Ακτινοβολία

 • 15 Σεπτεμβρίου 2019, 14:02 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

  Οι βουλευτές που καλούνται να υπογράψουν το παρών άρθρο του νομοσχεδίου που αφορά την εγκατάσταση κεραιών με όρια ακτινοβολίας που δεν έχουν επικαιροποιθεί από το 1999 και ειδικά των κεραιών της νέας γενιάς 5G, θα πρέπει πρώτα να ενημερωθούν εξονυχιστικά για όλες τις βλάβες που προκαλεί η 5G ακτινοβολία τόσο στον ανθρώπινο οργανισμό, όσο και στους υπόλοιπους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς.
  Υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός μελετών, οι οποίες διεξήχθησαν από τους πιο κορυφαίους στο είδος τους επιστήμονες της Ιατρικής, της Βιολογίας και άλλων επιστημονικών πεδίων, οι οποίες αποδεικνύουν ότι η απόφαση εγκατάστασης τέτοιου είδους κεραιών θα είναι καταστροφική για την υγεία μας. Όλοι όσοι καλούνται να υπογράψουν, είναι ηθικά υποχρεωμένοι να μελετήσουν προηγουμένως, όλα αυτά τα επιστημονικά άρθρα, για να έχουν μια ολοκληρωμένη γνώμη.
  Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό και πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη δέουσα υπευθυνότητα. Σας προτρέπω να ανοίξετε το σύνδεσμο: https://www.5gspaceappeal.org/sign-individual (το πιο ενδιαφέρον κομμάτι αφορά τις υπογραφές των επιστημόνων). Οι λίστες που παρατίθενται είναι περικομμένες (όπως θα διαβάσετε), συνεπώς ο αριθμός των υπογραφόμενων πολιτών είναι στην πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερος.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 20:18 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

  Τα όρια που έχετε θεσπίσει είναι εγκληματικά.
  υπάρχουν χιλιάδες δημοσιευμένες μελέτες και πολλές από αυτές με υψηλή αξιολόγηση, που αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η Η/Μ ακτινοβολία ραδιοκυμάτων (κεραίες κινητής τηλεφωνίας, κινητά τηλέφωνα, ασύρματα δίκτυα wifi κλπ) προκαλεί προβλήματα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον

  Στην Διακήρυξη της Λευκωσίας για τα Ηλεκτρονικά πεδία ραδιοκυμάτων με έγγραφο κοινών θέσεων των ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος Βιέννης / Αυστρίας και η «Εθνική Επιτροπή Κύπρου για το Περιβάλλον και την Υγεία του Παιδιού» στις 11 Νοεμβρίου 2017, υπέγραψαν τα παρακάτω:

  «Οι πιθανές επιπτώσεις της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας ραδιοκυμάτων (EMF/RF) είναι πολύ σοβαρές και περιλαμβάνουν καρκινογένεση (πιθανώς καρκινογόνος 2b IARC 2011), νευροαναπτυξιακή τοξικότητα, επιδράσεις στο DNA, στη γονιμότητα, Ηλεκτρονική Υπερευαισθησία (EHS) και που είναι καλά τεκμηριωμένες από έρευνες αξιολογημένες από ομότιμους κριτές (peer review)

  σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από υφιστάμενα όρια.

  Επιβεβαιώνεται πως το έμβρυο και τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Παρά τα κενά και τις επιστημονικές αντιδικίες η τεκμηρίωση είναι αρκετά ισχυρή -επιβάλει ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗ-ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ.

  Από το 2003, η Ανεξάρτητη Αρχή ο Συνήγορος του Πολίτη στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 89 σελίδων (ν. 3094/2003 “Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις”, Αρ. 3 § 5) με τίτλο: «ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ – ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ» επισημαίνει και τους υπαρκτούς κινδύνους για την υγεία από τους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας αλλά και το αναφαίρετο δικαίωμα της αρχής της προφύλαξης, ως κοινοτικό κεκτημένο,

  Εσείς τα γράφετε όλα στα παλιά σας τα παπούτσια, και θέλετε να εγκαταστήσετε περισσότερες κεραίες και μάλιστα δικτύων 5G, όταν σε ερώτηση δύο γερουσιαστών των ΗΠΑ, αν υπάρχουν μελέτες ασφάλειας του 5G, οι αντιπρόσωποι των εταιρειών αναγκάστηγκαν να παραδεχθούν πως δεν υπάρχουν …
  Εσείς προσπαθείτε να κάνετε τα παιδιά μου πειραματόζωα;

  Αρνούμαι και ως Έλληνας πολίτης σας δίνω την εντολή μου, να σταματήσετε κάθε εγκατάσταση κεραιών 5G και να ακολουθήσετε τα αυστηρά όρια ακτινοβολία τεχνολογικά ανεπτυγμένων χωρών όπως Ελβετία,, Ρωσία, Ισραήλ …

 • 13 Σεπτεμβρίου 2019, 02:14 | Βασίλης Κορμάς

  Εμείς οι ενεργοί πολίτες της Καλαμάτας διαμαρτυρόμαστε έντονα προς το πιλοτικό – πειραματικό πρόγραμμα της 5G τεχνολογίας.

  Διότι ενημερωθήκαμε από την διεθνή επιστημονική κοινότητα με πάνω από 10.000 συγγράμματα με σαφείς και τεκμηριωμένες επιστιμονικές μελέτες για τις επιπτώσεις που έχει στην υγεία η 5G – HMA.

  Για το λόγο αυτό έχουν συγκεντρωθεί στην πόλη μας πάνω από 1.280 υπογραφές μέχρι στιγμής και συνεχίζουμε να συγκεντρώνουμε κι άλλες. Σύντομα θα κατατεθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαματας για να γνωρίζετε κύριοι ότι η Καλαμάτα δεν θέλει το πιλοτικό – πειραματικό πρόγραμμα της 5G τεχνολογίας.

  Όταν όλη η Ευρώπη δεν θέλει το 5G εσείς γιατί το θέλετε; Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που λένε ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κάνει ¨κακό¨ στην υγεία, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΝΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Τι εγγυήσεις δίνετε όλοι εσείς ότι δεν θα κάνει κακό στην υγεία μας και στην υγεία των παιδιών μας; Κύριοι είστε όλοι προ των ευθυνών σας.